Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Urzędnicy

O budżetowe pienišdze trzeba dbać i je egzekwować

123RF
Poprawa skutecznoœci windykacji należnoœci i wiarygodnoœci prowadzonych ksišg rachunkowych mogš poprawić stan finansów państwa – uważa NIK.

„Rzeczpospolita" dotarła do raportu Najwyższej Izby Kontroli o œcišgalnoœć i egzekucja należnoœci niepodatkowych skarbu państwa. Wynika z niego, że nie jest dobrze, bo system nie był w pełni skuteczny. W raporcie wylicza błędy: przewlekłoœć, przedawnienia, brak monitorowania terminów czy złe rozkładanie płatnoœci na raty.

O jakie należnoœci chodzi? Dotacje podlegajšce zwrotowi, należnoœci z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez skarb państwa czy wpływy z grzywien i mandatów za wykroczenia drogowe.

Nie œcišgajš i Ÿle wyceniajš

NIK skontolowała m.in. 11 jednostek budżetowych, w tym Generalnš Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad - Centrala w Warszawie, Komendę Stołecznš Policji, Główny Urzšd Miar, Urzęd Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy Inspektorat Uzbrojenia)oraz Prokuratorię Generalnš. Sprawdzano jak sobie radzš z wycenš; czy współpracujš z Prokuratoriš Generalnš i jak często upominajš się o zaległe pienišdze. Chodzi o należnoœci niepodatkowe. A poziom dochodów budżetu państwa zależy m.in. od prawidłowoœci wyceny i efektywnoœci windykacji należnoœci Skarbu Państwa.

Wynik kontroli nie napawa optymizmem. Wszystkie kontrolowane jednostki – z wyjštkiem UOKiK – nie wywišzały się z obowišzku należytego dochodzenia należnoœci. Zastrzeżenia pojawiły się też przy wycenie i ewidencji.

–Natomiast działalnoœć Prokuratorii Generalnej SP, w zwišzku z wykonywaniem zastępstwa procesowego to przykład rzetelnego i efektywnego wykonywania zadań - uważa NIK.

Przedawnienie

Jakie nieprawidłowoœci wykryła NIK? Najczęœciej - przewlekłoœć postępowań windykacyjnych lub wręcz zaniechanie dochodzenia należnoœci. Wskutek takich zaniechań w dwóch kontrolowanych jednostkach (Urzšd Miasta Łodzi, KSP) dopuszczono nawet do przedawnienia należnoœci. Na drugim miejscu NIK wymienia opieszałoœć w ustalaniu należnoœci i wystawianiu not obcišżeniowych. OpóŸnienia przekraczały nawet trzy lata. Kolejne miejsca wœród nieprawidłowoœci zajmujš: nienależyte zabezpieczanie interesów skarbu państwa w zawieranych umowach czy ustalanie w umowach niewspółmiernie wysokich kar, co również w istotny sposób utrudniało ich dochodzenie. Przykład? GDDKiA Centrala nie prowadziła ewidencji księgowej należnoœci z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD) za naruszenie obowišzków zwišzanych z uiszczeniem opłaty elektronicznej. Nie posiadała również informacji o wysokoœci naliczonych i nierozliczonych do końca grudnia 2015 r. kar pieniężnych nałożonych przez GITD. Opłaty te przekazywane były bezpoœrednio na rachunek bankowy GDDKiA Centrala.

O jakie kwoty chodzi ?

W latach 2011–2015 należnoœci jednostek objętych kontrolš systematycznie wzrastały. W cišgu pięciu lat łšczny stan należnoœci zwiększył się blisko czterokrotnie z 247,1 mln zł na koniec 2010 r. do 985,0 mln zł na dzień 31 grudnia 2015 r. Spoœród skontrolowanych największe należnoœci posiadał Oddział GDDKiA w Warszawie.

– Egzekwowanie należnoœci to rzecz znana od wielu lat. Problem w tym, że chodzi nie tylko o wymiar finansowy ale i prewencyjny. W przypadku grzywien i kar administracyjnych brak skutecznego egzekwowania kar obniża bowiem ich prewencyjny charakter i wzmaga poczucia bezkarnoœci - mówi Paweł Dšbrowski, analityk rynku finansowego.

54,4 mld zł wynosiły należnoœci skarbu państwa w 2010 roku

139 mld zł wyniosły należnoœci skarbu państwa w 2015 roku

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL