Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Urzędnicy

Rzecznik Praw Obywatelskich skarży przepisy o Krajowej Administracji Skarbowej do Trybunału Konstytucyjnego

Adam Bodnar
PAP/Leszek Szymański
Rzecznik praw obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego osiem przepisów ustawy Krajowej Administracji Skarbowej.

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczy zagadnień zwišzanych z problematykš kontroli operacyjnej.

W pierwszej kolejnoœci RPO zarzuca niekonstytucyjnoœć przepisowi, który powoduje, że sšd wydaje postanowienie wyłšcznie na podstawie materiałach selektywnie wybranego i przekazanego mu przez Szefa KAS, albowiem nie ma on obowišzku załšczać do wniosku całoœci materiałów zgromadzonych w sprawie. - Powyższe skłania do konstatacji, że sšd w istocie rzeczy zdany jest na informacje przekazane przez Szefa KAS, który arbitralnie dokonał selekcji materiałów zgromadzonych w sprawie – wytyka we wniosku Rzecznik.

Kontroli konstytucyjnej, zdaniem Rzecznika, powinien zostać także poddany art. 118 ust. 7 ustawy o KAS w zakresie, w jakim nie przewiduje po zakończeniu kontroli operacyjnej i ustaniu zagrożeń dla prowadzonego postępowania doręczenia postanowienia sšdu w przedmiocie kontroli operacyjnej osobie, wobec której kontrola była stosowana, a w konsekwencji prawa do wniesienia przez tę osobę zażalenia na to postanowienie.

Na postanowienie sšdu w przedmiocie zarzšdzenia kontroli operacyjnej Szefowi KAS służy zażalenie; w przypadku o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy o KAS zażalenie może złożyć także Prokurator Generalny. – W praktyce oznacza to przyznanie tym organom prawa do złożenia zażalenia na postanowienie odmawiajšce zarzšdzenia albo przedłużenia kontroli operacyjnej. Podmiot, wobec którego zastosowano kontrolę operacyjnš nie ma zaœ możliwoœci złożenia zażalenia na postanowienie sšdu okręgowego zarzšdzajšce lub przedłużajšce kontrolę – wyjaœnia RPO. - Taki stan prawny musi wzbudzać niepokój, w szczególnoœci, że sšd decyduje w istocie rzeczy o zarzšdzeniu czynnoœci, które wkraczajš w podstawowe prawa i wolnoœci obywatelskie – dodaje.

Zastrzeżenia RPO budzi też zapis o czasie trwania kontroli operacyjnej, która może być przedłużana ponad podstawowy okres jej trwania, jeżeli podczas jej stosowania pojawiły się nowe okolicznoœci istotne dla wykrycia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów takich przestępstw. W takich przypadkach sšd okręgowy w Warszawie może wydawać kolejne postanowienia o przedłużeniu kontroli operacyjnej na następujšce po sobie okresy, których łšczna długoœć nie może przekraczać 12 miesięcy.

RPO podkreœla, że ustawodawca sam wyznaczył podstawowy, maksymalny czas trwania kontroli operacyjnej na 3 miesišce. W ramach wyjštku wprowadzona została możliwoœć przedłużenia kontroli o kolejne 3 miesišce, jeœli nie ustały przyczyny przemawiajšce za jej zarzšdzeniem. Przedłużenie to wymaga jednakże zgody Prokuratora Generalnego i może zostać zastosowane jedynie raz. Tymczasem art. 118 ust. 7 ustawy o KS wprowadza daleko idšcy wyłom od tak okreœlonej zasady maksymalnego okresu prowadzenia kontroli operacyjnej. – Posługujšc się nieostrymi i uznaniowymi przesłankami "uzasadnionych przypadków" oraz "pojawienia się nowych okolicznoœci, istotnych dla wykrycia przestępstwa, [ ... ] ustalenia sprawców lub uzyskania dowodów", dopuszcza przedłużanie kontroli na dalsze okresy, które łšcznie mogš wynosić dodatkowe 12 miesięcy. Kontrola operacyjna może zatem łšcznie trwać nawet 18 miesięcy, tzn. okres szeœciokrotnie dłuższy, niż podstawowy okres – wskazuje RPO, którego zdaniem „tak szerokie uprawnienie do dalszego przedłużania kontroli operacyjnej w oparciu o ocenne przesłanki uznać należy za nieproporcjonalne".

Kolejny zarzut RPO dotyczy mechanizmu nakładajšcego na sšd obowišzek wydania postanowienia w przedmiocie dopuszczenia do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów zawierajšcych informacje stanowišce tajemnice zwišzane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o których mowa w art. 180 § 2 k.p.k., nieobjęte zakazami okreœlonymi w art. 178a i art. 180 § 3 k.p.k. z wyłšczeniem informacji o przestępstwach, o których mowa wart. 240 § l k.k., zawsze wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwoœci, a okolicznoœć nie może być ustalona na podstawie innego dowodu.

- Obecny stan prawny zdaje się stwarzać pole do nieskrępowanej ograniczeniami formalnymi dowolnoœci w zakresie ingerencji w informacje objęte tajemnicš zawodowš podmiotów obdarzonych wysokim zaufaniem ze strony społeczeństwa – pisze we wniosku Rzecznik.

Niepokój RPO budzš też przepisy, przyznajšce KAS prawo do uzyskiwania danych niestanowišcych treœci odpowiednio przekazu telekomunikacyjnego, przesyłki pocztowej albo przekazu w ramach usługi œwiadczonej drogš elektronicznš, a także do przetwarzania tych danych bez wiedzy i zgody osoby, której dotyczš. Prawo to przyznane zostało w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw skarbowych.

- (...) Szeroki zakres informacji, do których ma dostęp KAS będzie pozwalał na szerokie i precyzyjne odtworzenie różnych aspektów życia prywatnego. Może również prowadzić do budowania profilu osobowego osób uczestniczšcych w procesie komunikacji, a co za tym idzie- do ustalenia ich trybu życia, przynależnoœci do organizacji społecznych czy politycznych, osobistych upodobań czy skłonnoœci osób poddanych obserwacji. Uzyskiwanie i przetwarzanie danych internetowych nie będzie też miało zwišzku z żadnym toczšcym się postępowaniem – wyjaœnia RPO.

Sygn. akt K 11/17

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL