Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Urzędnicy

Pracownicy ZUS grożš strajkiem - rozmowa z Gertrudš Uścińskš

123RF
Negocjacje z załogš trwajš, ale nie ma powodów do obaw – mówi prezes ZUS.

Rz: Nieczęsto zdarza się, że wszystkich dziesięć organizacji zwišzkowych działajšcych w ZUS wchodzi w spór zbiorowy z zarzšdem. W tle jest paŸdziernikowa reforma wieku emerytalnego, która wymaga wydłużonej pracy tysięcy pracowników Zakładu. Będš musieli obsłużyć przeszło 300 tys. osób, które zyskajš prawo do wczeœniejszego odejœcia na emeryturę. Czy mamy się czym martwić?

Gertruda Uœcińska: Rozmowy ze zwišzkami zawodowymi trwajš i oczekujemy ich pomyœlnego ukończenia. Trzeba jednak pamiętać, że po tym jak parlament uchwalił 16 listopada 2016 r. nowelizację przywracajšcš wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, ZUS stanšł przed ogromnym wyzwaniem organizacyjnym. Od strony technicznej jesteœmy już przygotowani. Zostały ogłoszone przetargi na modyfikację aplikacji ZUS, które sš już w tej chwili przygotowywane. Dokonaliœmy też analizy struktury osób, które po zmianie przepisów zyskajš uprawnienie do przejœcia na emeryturę. Także z podziałem na jednostki terenowe, które będš te wnioski rozpatrywały. Zabezpieczyliœmy też pienišdze na godziny nadliczbowe. Uruchomiliœmy także usługę doradców emerytalnych, którzy majš wspierać emerytów w podejmowaniu przemyœlanych decyzji. Chodziło o to, by ocenić, czy jesteœmy w stanie obsłużyć tak ogromnš operację. Okazało się, że przy normalnym sprawnym zarzšdzaniu jest to jak najbardziej możliwe.

Dlaczego pracownicy ZUS majš dłużej pracować?

W czasie przygotowań do reformy wieku emerytalnego okazało się, że szczególnie w większych oœrodkach będzie większe zainteresowanie nowymi przepisami i po stronie klientów Zakładu jest oczekiwanie, aby oddziały były otwarte także po 16. Dlatego chcemy uczynić nas bardziej dostępnymi dla ubezpieczonych, którzy będš chcieli zrealizować swoje prawo do œwiadczeń.

W zamian pracownicy ZUS oczekujš jednak podwyżek.

W zeszłym roku otrzymaliœmy zgodę od ministra finansów na przesunięcie 100 mln zł na podwyżkę wynagrodzeń o œrednio 150 zł. W tym roku mamy już kolejne 100 mln zł na podwyżki œrednio o 150 zł miesięcznie z wyrównaniem od stycznia. To zwiększenie funduszu płac w tym roku przełoży się na podwyżkę o kolejnych 100 zł w przyszłym roku. To łšcznie daje 400 zł podwyżki w cišgu trzech lat. To bardzo pozytywna informacja, bioršc pod uwagę, że przez szeœć wczeœniejszych lat pracownicy ZUS nie dostali praktycznie żadnej podwyżki poza jednš o ok. 60 zł. Dodatkowe pienišdze majš być rekompensatš dla pracowników ZUS za wykonywanie dodatkowych zadań.

Œrednie wynagrodzenie pracownika ZUS wynosi niewiele ponad 3 tys. zł brutto, wliczajšc do tej œredniej zarobki dyrektorów na najwyższych stanowiskach i członków zarzšdu Zakładu. W praktyce wielu pracowników ZUS zarabia niewiele więcej niż minimalne wynagrodzenie.

Nie można patrzeć na te zarobki w tak uproszczony sposób. W ZUS istotnym elementem wynagrodzeń pracowników sš bowiem elementy pozapłacowe. Inaczej to wyglšda, jeœli doliczy się do tego dofinansowanie z zakładowego funduszu œwiadczeń socjalnych. Inwestujemy też w pracowników, przez np. dofinansowanie studiów pozwalajšcych na uzyskanie wyższego wykształcenia czy ukończenia studiów podyplomowych. Trzeba patrzeć na całokształt naszych działań. Będziemy się starali, żeby wynagrodzenia rosły, gdy będzie wzrastała jakoœć i iloœć wykonywanej pracy. Tam, gdzie roszczenia pracowników sš zasadne, będziemy je realizować. A tam, gdzie sš bezpodstawne, będziemy wyjaœniać, dlaczego. W wielu wypadkach te roszczenia sš, przynajmniej na razie, niemożliwe do spełnienia.

Mam wrażenie że prezentujš państwo twarde stanowisko w tej sprawie i ten spór szybko się nie zakończy.

Myœlę, że mamy bardzo koncyliacyjne stanowisko. Podkreœlam, że oferujemy pracownikom realny wzrost wynagrodzenia w tym roku o 150 zł z wyrównaniem od stycznia. Pozostałe postulaty załogi dotyczšce modelu organizacji ZUS sš do rozmowy. Przewidujemy też różne formy rekompensaty dla pracowników za dłuższš pracę.

—Mateusz Rzemek

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL