Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Urzędnicy

Mniej postępowań dyscyplinarnych w służbie cywilnej

123RF
Dyrektorzy generalni urzędów wszczynajš mniej postępowań w zwišzku z naruszeniem obowišzków korpusu służby cywilnej.

W urzędniczym korpusie aż o 26 proc. ubyło postępowań wyjaœniajšcych i o 19 proc. dyscyplinarnych w porównaniu z 2016 r. Wynika to ze sprawozdania szefa służy cywilnej za 2017 r.

Urzędnicy się pilnujš

Jakie mogš być tego przyczyny?

– Trudno o rzetelnš diagnozę takiego stanu rzeczy. Być może urzędnicy się bardziej pilnujš, bo bojš się nowej władzy. Z drugiej strony mamy dużš fluktuację kadr, więc łatwiej o błędy. Może więc rzecznicy dyscyplinarni sš mniej aktywni. To jednak tylko hipotezy – mówi prof. Jakub Stelina, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego.

Częœć zasad już nie obowišzuje

Dużo ostrzejsza jest ocena członka Rady Służby Publicznej z ramienia Platformy Obywatelskiej.

– Służbę cywilnš zniszczono. Nie obowišzujš już w niej takie standardy jak np. apolitycznoœć. Na wyższe stanowiska bez konkursu można zatrudniać osoby zwišzane z rzšdzšcš partiš. Trudno się więc dziwić, że postępowań dotyczšcych ewentualnego złamania zasad jest mniej – mówi dr Mariusz Witczak, poseł PO.

Liczba wszczętych postępowań wyjaœniajšcych zmalała w większoœci grup urzędów. Największy spadek odnotowano w Krajowej Administracji Skarbowej (o 48 proc., do poziomu 68). Jeœli jednak postępowanie wyjaœniajšce zostanie już wszczęte, rzadko się je umarza. Liczba takich umorzeń spadła aż o 44 proc. w porównaniu z 2016  r.

Liczba wszczętych postępowań dyscyplinarnych spadła natomiast najbardziej wœród urzędów wojewódzkich – aż o 55 proc.

Inaczej w ministerstwach

W ministerstwach liczba postępowań wyjaœniajšcych zmniejszyła się z kolei o 39 proc. Odwrotnš tendencję można zaobserwować we wszczynanych w ministerstwach postępowaniach dyscyplinarnych. Ich liczba wzrosła, i to aż o 40 proc., w porównaniu z poprzednim rokiem.

– Przeprowadzenie postępowania dyscyplinarnego może być metodš na pozbycie się niewygodnych pracowników i zrobienie miejsca dla swoich – ocenia dr Mariusz Witczak.

Przebieg procedury

To dyrektor generalny urzędu ocenia, czy mogło dojœć do naruszenia obowišzków członka korpusu służby cywilnej. Na polecenie dyrektora rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaœniajšce i informuje go o dokonanych ustaleniach.

Postępowanie wyjaœniajšce poprzedza przeprowadzenie postępowania dyscyplinarnego. W jego toku zbierany jest materiał dowodowy, uzasadniajšcy skierowanie sprawy do rozpatrzenia przez komisję dyscyplinarnš lub wskazujšcy na zasadnoœć umorzenia postępowania ze względu na niepotwierdzenie zasadnoœci zarzutów.

Członek korpusu służby cywilnej może być pocišgnięty do odpowiedzialnoœci na przykład za manifestowanie swoich poglšdów politycznych w prasie lub za sprawowanie mandatu radnego podczas zatrudnienia w służbie cywilnej (nawet w trakcie urlopu bezpłatnego).

Jeœli ustalenia postępowania wyjaœniajšcego wskazujš na to, że urzędnik rzeczywiœcie może mieć coœ na sumieniu, rzecznik dyscyplinarny składa wniosek do komisji dyscyplinarnej o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Po otrzymaniu takiego wniosku przewodniczšcy komisji wyznacza skład orzekajšcy i kieruje sprawę do rozpoznania na rozprawie. Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL