Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Urzędnicy

Rażšce naruszenie prawa w orzecznictwie sšdów administracyjnych

123RF
Jeœli Naczelny Sšd Administracyjny wyda uchwałę rozstrzygajšcš wštpliwoœci prawne dotyczšce rozumienia konkretnego przepisu, organy nie mogš powoływać się na niezaistnienie przesłanki stwierdzenia nieważnoœci, wskazujšc na niejednolitoœć orzecznictwa.

Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.) przewiduje nadzwyczajne tryby podważenia prawomocnej decyzji administracyjnej. Jednš z takich instytucji jest stwierdzenie nieważnoœci decyzji regulowane w art. 156 k.p.a. Zgodnie z § 1 pkt 2 tego przepisu przesłankš do stwierdzenia nieważnoœci może być m.in. wydanie decyzji z rażšcym naruszeniem prawa.

Wyjštkowy ciężar naruszenia

Doktryna prawa administracyjnego i orzecznictwo sšdów administracyjnych sš zgodne co do rozumienia pojęcia rażšcego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Oczywistoœć naruszenia prawa polega na „rzucajšcej się w oczy" (prima facie) sprzecznoœci pomiędzy treœciš rozstrzygnięcia, a przepisem prawa stanowišcym jego podstawę prawnš. Musi ono wykazywać znamiona uchybień o wyjštkowym ciężarze gatunkowym. Inaczej rzecz ujmujšc, rażšce naruszenie prawa nastšpi wtedy, gdy istnieje przepis prawny dajšcy podstawę do wydania decyzji administracyjnej, a rozstrzygnięcie zawarte w decyzji, dotyczšce praw lub obowišzków stron postępowania, zostało ukształtowane sprzecznie z przesłankami wprost okreœlonymi w tym przepisie prawnym.

Ważne jest także aby skutki, które wywołuje decyzja uznana za rażšco naruszajšcš prawo nie dały się pogodzić z wymaganiami praworzšdnoœci, tzn. zaistniejš gospodarcze lub społeczne efekty naruszenia, których wystšpienie powoduje, że nie jest możliwe zaakceptowanie decyzji jako aktu wydanego przez organy praworzšdnego państwa (por. m.in. wyroki Naczelnego Sšdu Administracyjnego z 8 lutego 2013 r., sygn. I OSK 1683/11, z 8 marca 2012 r., sygn. I OSK 363/11).

Zasadnicze znaczenie dla ustalenia zaistnienia przesłanek stwierdzenia nieważnoœci ma jednak, co szczególnie podkreœlajš sšdy administracyjne, że w takiej sytuacji nie może zachodzić spór o wykładnię prawa, lecz musimy mieć do czynienia z działaniem wbrew wyraŸnemu nakazowi lub zakazowi ustanowionemu w prawie. Rażšce naruszenie prawa musi zatem wynikać z przesłanek niebudzšcych wštpliwoœci. W sytuacji, gdy zastosowanie przepisu prawa wymaga dokonania jego interpretacji nie może być mowy o rażšcym naruszeniu prawa (por. min. wyrok NSA z 6 lutego 2013 r., sygn. II OSK 1859/11).

Powstaje jednak pytanie, co w sytuacji, gdy konkretny przepis prawa, który stał się podstawš rozstrzygnięcia – poddanego procedurze stwierdzenia nieważnoœci – co prawda budził wštpliwoœci prawne w orzecznictwie i na jego podstawie sšdy wydawały rozbieżne orzeczenia, jednak dotychczasowe rozbieżnoœci zostały rozstrzygnięte poprzez podjęcie przez NSA uchwały wyjaœniajšcej istniejšce wštpliwoœci (uchwała wydana podstawie art. 264-268 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sšdami administracyjnymi). Czy w takiej sytuacji możemy kwestionować podstawy do stwierdzenia nieważnoœci decyzji argumentujšc, iż przepis dotychczas budził wštpliwoœci interpretacyjne?

Na tak postawione pytanie przynajmniej częœciowš odpowiedŸ znajdujemy w orzecznictwie NSA. I tak m.in. w wyroku z 6 wrzeœnia 2017 r., sygn. I OSK 3110/15, sšd ten jednoznacznie stwierdził, że nie można mówić o rażšcym naruszeniu prawa w sytuacji, gdy brzmienie przepisu nasuwa jakiekolwiek wštpliwoœci, nawet gdy póŸniejsze orzecznictwo sšdów administracyjnych w tym zakresie stało się jednolite. Czyli, dla oceny, czy decyzja została wydana z rażšcym naruszeniem prawa, istotne jest to, czy w okresie wydawania decyzji objętej wnioskiem o stwierdzenie nieważnoœci istniał spór co do wykładni ww. przepisu.

Zgodzić się należy, że w tej sytuacji opowiedzenie się przez organ za jednš z prezentowanych w orzecznictwie wykładni prawa i danie temu wyraz w wydanej decyzji nie może być potraktowane jako rażšce naruszenie prawa (por. wyrok NSA z 24 lutego 2017 r., sygn. II OSK 1599/15). Organ nie mógł przecież znać póŸniejszego stanowiska, jakie zajmie NSA w drodze uchwały i przewidywać, że istniejšce w dniu wydawania decyzji wštpliwoœci zostanš w przyszłoœci rozwiane.

Co zmienia uchwała NSA

Co jednak w sytuacji, gdy organ podejmuje rozstrzygniecie (decyzję) na podstawie spornego, budzšcego dotychczas w orzecznictwie wštpliwoœci przepisu, ale już po tym jak NSA podjšł uchwałę wyjaœniajšcš treœć przepisu, dokonujšc zarazem jego wykładni? W praktyce organów administracji niejednokrotnie spotkać można poglšd, iż nie ma znaczenia fakt istnienia uchwały rozstrzygajšcej wštpliwoœci prawne co do rozumienia przepisu. Istotne jest to, że przepis budził okreœlone, powtarzajšce się wštpliwoœci, czyli był przepisem niejasnym, wymagajšcym dokonania wykładni.

W mojej ocenie z poglšdem takim nie sposób się zgodzić. Odwołujšc się a contrario do wskazanego powyżej orzeczenia NSA (sygn. I OSK 3110/15) stwierdzić należy, iż decydujšce znaczenie winno mieć w tym przypadku ustalenie, czy uchwała wyjaœniajšca wštpliwoœci co do rozumienia zastosowanego przepisu wydana została przed kwestionowanym rozstrzygnięciem organu (kwestionowanym w trybie postępowania o stwierdzenie nieważnoœci decyzji).

Innymi słowy, w sytuacji wydania przez NSA uchwały rozstrzygajšcej wštpliwoœci prawne dotyczšce rozumienia konkretnego przepisu prawa, od daty wydania uchwały organy nie mogš powoływać się na niezaistnienie przesłanki stwierdzenia nieważnoœci podpierajšc się twierdzeniem o niejednolitoœci orzecznictwa odnoœnie do zastosowanego przepisu prawa.

Przyjęcie innego założenia prowadzić mogłoby w praktyce do nawet nieœwiadomego nadużycia prawa przez organy. W konkretnych stanach faktycznych organy mogłyby stosować korzystniejsze ze swojego punktu widzenia rozumienie przepisu, niezgodne z póŸniejszym wyjaœnieniem jego rozumienia zawartym w uchwale NSA, liczšc na to, że nie każdy podmiot decyzji od niej się odwoła, czy też w przyszłoœci wywoła postępowanie o stwierdzenie nieważnoœci takiej decyzji.

Autor jest starszym referendarzem sšdowym w WSA w Łodzi, adiunktem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA Uniwersytetu Łódzkiego.

podstawa prawna: Ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

Przykłady rażšcego naruszenia prawa na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.

- niezgodny z przepisami prawa procesowego lub ustrojowego skład kolegialnego organu administracji,

- brak podpisu osoby upoważnionej do wydania decyzji,

- wydanie decyzji z pogwałceniem zasady dwuinstancyjnoœci, obowišzujšcej w postępowaniu administracyjnym (art. 15 k.p.a.) jako godzšce w podstawowe prawa i gwarancje procesowe obywatela,

- decyzja organu odwoławczego, która w trybie art. 138 § 1 k.p.a. rozstrzyga o decyzji organu I instancji nie będšcej przedmiotem odwołania,

- uznanie za odwołanie pisma nie podpisanego przez osobę wnoszšcš odwołanie powoduje, że organ II instancji bez podstawy prawnej wystšpił w charakterze organu odwoławczego; decyzja organu II instancji jest dotknięta wadš nieważnoœci,

- rozpatrzenie odwołania wniesionego z uchybieniem terminu, który nie został przywrócony,

- skierowanie decyzji do osoby nieżyjšcej, która w chwili wydawania decyzji nie miała już przymiotu strony.

Z kolei brak pouczenia w decyzji, czy też nieprawidłowe pouczenie strony, nie stanowi rażšcego naruszenia prawa. Wadliwoœć ta winna być podstawš do przywrócenia uchybionego terminu do wniesienia odwołania, co wymaga od strony złożenia w tym zakresie stosownego wniosku.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL