Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Urzędnicy

Czy zawieszonemu pracownikowi służby cywilnej można powierzyć innš pracę?

Fotolia.com
Wobec pracownika służby cywilnej zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Przełożony postanowił odsunšć go od pełnienia dotychczasowych obowišzków. Zastanawia się jednak czy w tym czasie nie mógłby mu powierzyć innych zadań do wykonania. A co będzie jak pracownik w trakcie zawieszenia zachoruje? Czy będzie miał prawo np. do zasiłku chorobowego?

Zgodnie z art. 69 ustawy o służbie cywilnej dyrektor generalny urzędu może zawiesić urzędnika służby cywilnej oraz pracownika służby cywilnej w pełnieniu obowišzków, jeżeli zostało wszczęte przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne lub karne. Zawieszenie to w opinii Departamentu Służby Cywilnej KPRM (dsc.kprm.gov.pl) dotyczy nie tylko zajmowanego stanowiska, ale wyklucza również powierzenie temu członkowi korpusu służby cywilnej jakichkolwiek innych obowišzków w tym urzędzie. Zastosowanie tego przepisu oznacza, zatem, że członek korpusu służby cywilnej zawieszony w pełnieniu obowišzków jest zarówno zwolniony z obowišzku œwiadczenia pracy, jak i objęty zakazem œwiadczenia pracy.

Departament SC wypowiedział się też w kwestii uprawnień zawieszonych na podstawie art. 69 usc członków korpusu sc do œwiadczeń chorobowych. Jego zdaniem w okresie zawieszenia dokonanego przez dyrektora generalnego urzędu na podstawie art. 69 ust. 1 usc, osoba, wobec której zastosowano ten œrodek zapobiegawczy pozostaje pracownikiem, który na mocy art.69 ust.3 usc zachowuje prawo do wynagrodzenia oraz innych uprawnień i œwiadczeń przysługujšcych w służbie cywilnej. Zatem należy uznać, że pozostaje także objęta ubezpieczeniami społecznymi i posiada prawo do œwiadczeń z tytułu choroby.

Oznacza to, że przysługuje jej na mocy art. 92 § 1 pkt 1 kp prawo do wynagrodzenia za czas niezdolnoœci do pracy wskutek choroby, które zgodnie z art. 92 § 2 kp oblicza się według zasad obowišzujšcych przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Do ustalenia prawa pracownika do wynagrodzenia chorobowego (a po przekroczeniu wskazanych w przepisie art. 92 § 1 pkt 1 kp łšcznych okresów nieobecnoœci z powodu choroby - także do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego) stosuje się przepisy ustawy o œwiadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zatem – zarówno pracownikowi jak i urzędnikowi sc w okresie niezdolnoœci do pracy wskutek choroby przysługuje odpowiednio wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. To, że w tym okresie jest on zawieszony na mocy art.69 usc nie ma tu znaczenia.

podstawa prawna: Art. 6 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o œwiadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1368 ze zm.)

podstawa prawna: Art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 1666 ze zm.)

podstawa prawna: Art.69 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1889 ze zm.)

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL