Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Unia Europejska

Partia Orbana: UE puściła Węgrom serię z karabinu

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Kierujšc do Trybunału Sprawiedliwoœci od razu trzy sprawy przeciwko Budapesztowi, Bruksela puœciła Węgrom serię z karabinu – oceniła w oœwiadczeniu rzšdzšca na Węgrzech konserwatywna partia Fidesz.

Fidesz odniósł się do faktu, że Komisja Europejska poinformowała wczeœniej w czwartek o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwoœci UE trzech spraw przeciwko Węgrom: odnoœnie do węgierskich regulacji dotyczšcych szkolnictwa wyższego, finansowania organizacji pozarzšdowych oraz niewykonania decyzji o relokacji uchodŸców.

„Znajdujšca się pod wpływem (amerykańskiego finansisty George’a) Sorosa Bruksela puœciła Węgrom serię, procedury prawne już otwarcie sš wykorzystywane jako narzędzie szantażu i wywierania nacisku” - napisał Fidesz w oœwiadczeniu.

Według Fideszu rzeczywistym powodem ataków na Węgry jest to, że stojš one a drodze do realizacji „planu Sorosa”, który zdaniem rzšdu zasadza się m.in. na tym, by nakłonić Brukselę do sprowadzania co roku co najmniej miliona imigrantów do UE oraz doprowadzić do zburzenia ogrodzeń granicznych i otwarcia granic przed imigrantami. Zgodnie z "planem Sorosa" - twierdzi Budapeszt - Bruksela miałaby też zobowišzać wszystkie państwa członkowskie do wypłacenia każdemu imigrantowi pomocy w wysokoœci 9 mln forintów (ok. 29 tys. euro).

„Brukselska komisja zaatakowała dziœ Węgry w trzech sprawach, które służš interesom George’a Sorosa: nasza ojczyzna jest atakowana z powodu odrzucania kwot migrantów oraz ustaw mówišcych o przejrzystoœci organizacji Sorosa i oczekujšcych zgodnego z prawem działania uniwersytetu Sorosa” – napisał Fidesz.

KE wszczęła procedurę przeciwko Węgrom w sprawie ustawy dotyczšcej organizacji pozarzšdowych finansowanych z zagranicznych œrodków w lipcu. Zgodnie z tš ustawš każda organizacja pozarzšdowa, która w cišgu roku otrzymała co najmniej 7,2 mln forintów (24 tys. euro) wsparcia z zagranicy, musi w cišgu 15 dni zgłosić ten fakt w sšdzie. Powyższa suma nie dotyczy pochodzšcego z UE wsparcia otrzymanego za poœrednictwem jednostek budżetowych. Podmioty, które zadeklarujš, że stały się "organizacjš wspieranš z zagranicy", muszš niezwłocznie ogłosić to na swojej stronie internetowej, a także w swoich publikacjach.

Jak przekazała KE w uzasadnieniu czwartkowej decyzji, węgierska ustawa "dyskryminuje i nieproporcjonalnie ogranicza darowizny z zagranicy dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego". Komisja jest również zdania, że Węgry łamiš prawo do wolnoœci zrzeszania się oraz prawo do ochrony życia prywatnego i danych osobowych, zapisane w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

W przypadku uchwalonej w kwietniu nowelizacji ustawy o szkolnictwie Komisja podała w czwartek, że skierowała sprawę do Trybunału, bo ustawa nie jest zgodna "z wolnoœciš instytucji szkolnictwa wyższego w zakresie œwiadczenia usług i osiedlania się w dowolnym miejscu w UE". "Ponadto Komisja jest zdania, że nowe przepisy sš sprzeczne z prawem do wolnoœci akademickiej, prawem do edukacji i swobodš prowadzenia działalnoœci gospodarczej, zgodnie z Kartš praw podstawowych Unii Europejskiej i prawem UE" - podkreœlono.

Komisja Europejska skierowała też do Trybunału Sprawiedliwoœci UE sprawę przeciwko Polsce, Węgrom i Czechom w zwišzku z niewykonaniem przez te kraje decyzji o relokacji uchodŸców. - Pozywamy dziœ Węgry, Czechy i Polskę do Trybunału w zwišzku z tym, że kraje te nie pokazały, nawet po uzasadnionych opiniach wydanych latem, że będš respektować zobowišzania prawne i uczestniczyć (w relokacji), aby wykazać się solidarnoœciš wobec Grecji i Włoch - powiedział wiceszef KE Frans Timmermans.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL