Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Unia Europejska

Parlament Europejski przyjšł rezolucję w sprawie praworzšdności w Polsce

PAP/EPA
PE przyjšł w œrodę rezolucję, wzywajšcš polski rzšd do przestrzegania postanowień dotyczšcych praworzšdnoœci i praw podstawowych, zapisanych w traktatach. Europosłowie zainicjowali też własnš procedurę zmierzajšcš do uruchomienia art. 7 traktatu wobec Polski.

Za przyjęciem rezolucji głosowało 438 eurodeputowanych; 152 było przeciw; 71 wstrzymało się od głosu.

"Obecna sytuacja w Polsce stanowi jednoznaczne ryzyko poważnego naruszenia wartoœci, o których mowa w art. 2 traktatu o UE" - podkreœlono w dokumencie. PE wyraził też zaniepokojenie zmianami w przepisach dotyczšcych polskiego sšdownictwa, "zwłaszcza że mogš one strukturalnie zagrozić niezawisłoœci sšdów i osłabić praworzšdnoœć w Polsce".

Wyraził też głębokie ubolewanie, że nie znaleziono kompromisowego rozwišzania problemu należytego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego (kwestia jego niezależnoœci i legitymacji, a także publikowania i wykonywania wszystkich wyroków). Eurodeputowani ocenili, że niebezpiecznie podważa to konstytucję RP oraz zasady demokracji i praworzšdnoœci w Polsce.

W rezolucji europosłowie dali mandat Komisji Wolnoœci Obywatelskich, Sprawiedliwoœci i Spraw Wewnętrznych PE do opracowania specjalnego sprawozdania dotyczšcego Polski, by Parlament Europejski mógł przegłosować uzasadniony wniosek wzywajšcy Radę UE do podjęcia działań zgodnie z art. 7 ust. 1 Traktatu o UE.

Zgodnie z nim Rada UE, czyli przedstawiciele rzšdów, mogš stwierdzić istnienie wyraŸnego ryzyka poważnego naruszenia przez państwo członkowskie wartoœci unijnych. Potrzeba do tego większoœci czterech pištych państw UE. Na uruchomienie art 7. wobec Polski, mimo wielu wezwań ze strony europarlamentarzystów, nie zdecydowała się do tej pory Komisja Europejska.

MSZ o rezolucji PE ws. Polski

Dokument jednostronny, zbyt często bazujšcy na ocenie politycznej, a nie solidnej analizie stanu prawnego; należy traktować go jako polityczny instrument nacisku na Polskę - oœwiadczył w œrodę resort dyplomacji.

"Tekst rezolucji wykracza poza ramy dotychczasowego dialogu, zawiera wiele elementów ocennych, opiera się na szeregu uproszczeń" - przekonuje resort. Wskazuje również, że polski rzšd "udziela wyczerpujšcych, pisemnych odpowiedzi na zalecenia Komisji Europejskiej". "Nie uchylamy się od dialogu, podkreœlajšc, że musi on być oparty na faktach i otwartoœci na polskie argumenty" - zapewniono w oœwiadczeniu.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL