Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Unia Europejska

KE odpisała Waszczykowskiemu; liczy na dobrš odpowiedź z Warszawy

Fotorzepa, Jerzy Dudek
KE przekazała MSZ kolejne wyjaœnienia ws. procedury praworzšdnoœci, które sš reakcjš na pismo szefa polskiej dyplomacji Witolda Waszczykowskiego w tej sprawie. Bruksela liczy, że odpowiedŸ z Warszawy na jej zalecenia pozwoli znaleŸć rozwišzanie sporu.

"Uważamy, że nasze rekomendacje były jasne i nie wymagały wielu dodatkowych wyjaœnień, ale dostarczyliœmy je. Ostatni zestaw wyjaœnień wysłaliœmy wczoraj" - powiedział na wtorkowej konferencji prasowej w Brukseli rzecznik KE Alexander Winterstein.

W ubiegłym tygodniu Waszczykowski napisał drugi list do wiceprzewodniczšcego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, w którym domaga się on kolejnych wyjaœnień w sprawie prowadzonej przez KE procedury praworzšdnoœci. Waszczykowski zwrócił się do Timmermansa o doprecyzowanie zaleceń, jakie KE wydała 26 lipca pod adresem władz w Warszawie.

Resort spraw zagranicznych tłumaczył w poniedziałek, że odpowiedŸ Komisji nie odnosiła się m.in. do proœby strony polskiej o wskazanie konkretnych aktów prawa UE, w oparciu o które Komisja ocenia wprowadzanš w Polsce reformę sšdownictwa, a także nie przedstawiała podstaw prawnych niektórych rozwišzań rekomendowanych stronie polskiej.

"Zostaliœmy poproszeni o wyjaœnienia, dostarczyliœmy je, a teraz czekamy na odpowiedŸ polskich władz na nasze uzupełniajšce rekomendacje" - zaczynał Winterstein. Komisja - jak zaznaczył - nie zmienia terminu jaki Polska dostała na odpowiedŸ. Upływa on 26 sierpnia.

Rzecznik stwierdził, że rekomendacje dla Polski jasno pokazujš jak blisko KE jest od uruchomienia art. 7 unijnego traktatu, który umożliwia nałożenie na państwo członkowskie sankcji.

"Rekomendacje wskazujš co musiałby się stać, żeby został uruchomiony art. 7, ale ważne, żeby o tym nie spekulować, tylko skupić całš naszš energię, aby znaleŸć rozwišzanie. I w tym duchu mamy nadzieję na odpowiedŸ od polskich władz" - powiedział Winterstein. "Ważne, żebyœmy otrzymali dobrš, konstruktywnš odpowiedŸ (na rekomendacje - PAP), która umożliwi obu stronom postęp" - dodał.

Przyjęte 26 lipca zalecenie w sprawie praworzšdnoœci to już trzecie z kolei, które Komisja wydała wobec polskich władz. Bruksela oceniła, że Warszawa nie podjęła działań, które miałyby usunšć jej zastrzeżenia z dwóch pierwszych zaleceń (chodzi głównie o sprawę Trybunału Konstytucyjnego), a teraz dodatkowo podejmuje kroki budzšce dalszy niepokój.

Najnowsze zalecenia w sprawie praworzšdnoœci dotyczš czterech ustaw przyjętych przez polski Sejm, które - zdaniem Komisji - mogš zwiększyć systemowe zagrożenie dla praworzšdnoœci. Chodzi o ustawę o Sšdzie Najwyższym, nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sšdownictwa (zostały zawetowane przez prezydenta), nowelizację Prawa o ustroju sšdów powszechnych (podpisana 25 lipca przez prezydenta), oraz ustawę o Krajowej Szkole Sšdownictwa (opublikowanš i obowišzujšcš od 13 lipca).

Zdaniem KE ustawy te "doprowadzš do strukturalnego osłabienia niezależnoœci sšdów i niezawisłoœci sędziów w Polsce oraz będš miały natychmiastowy i znaczny negatywny wpływ na niezależne funkcjonowanie całego sšdownictwa".

Po wydaniu 26 lipca przez KE zaleceń, szef polskiego MSZ 4 sierpnia zwrócił się do wiceprzewodniczšcego Komisji o ich doprecyzowanie. 8 sierpnia resort dyplomacji otrzymał odpowiedŸ od KE. Jak poinformowało MSZ, z uwagi na to, odpowiedŸ ta "nie usunęła wszystkich wštpliwoœci interpretacyjnych" minister Waszczykowski napisał drugi list, w którym zwrócił się o ustosunkowanie się do pominiętych przez KE kwestii. Wysłane w poniedziałek przez KE pismo jest odpowiedziš na ten list szefa polskiej dyplomacji.

Poza procedurš praworzšdnoœci KE uruchomiła też 31 lipca postępowanie o naruszenie prawa UE w odniesieniu do ustawy o ustroju sšdów powszechnych. Główne zastrzeżenie prawne KE dotyczy dyskryminacji ze względu na płeć z powodu wprowadzenia odmiennego wieku przejœcia w stan spoczynku dla kobiet (60 lat) i mężczyzn (65 lat) sprawujšcych urzšd sędziowski. Zdaniem KE jest to sprzeczne z art. 157. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz dyrektywš w sprawie równoœci płci w dziedzinie zatrudnienia.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL