Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Unia Europejska

Co się znajdzie w Deklaracji Rzymskiej?

Premier Włoch Paolo Gentiloni i szef Rady Europejskiej Donald Tusk
AFP
Ministrowie i dyplomaci z 27 państw UE bez Wielkiej Brytanii pracujš nad ostatecznš treœciš Deklaracji Rzymskiej, która zostanie uroczyœcie podpisana w sobotę w stolicy Włoch. Projekt dokumentu akcentuje jednoœć, ale i uchyla furtkę dla Unii wielu prędkoœci.

Negocjacje nad dokumentem prowadzono w poniedziałek i planowane sš także na wtorek. Deklaracja zostanie przyjęta z okazji 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich, które dały poczštek integracji europejskiej. Ma ona podkreœlić osišgnięcia Unii, gotowoœć do sprostania aktualnym wyzwaniom, jak konflikty regionalne, terroryzm, presja migracyjna, protekcjonizm czy nierównoœci społeczne i ekonomiczne oraz wyznaczyć kierunek na nadchodzšcš dekadę.

Z projektu dokumentu, który widziała PAP, wynika, że deklaracja zaakcentuje przede wszystkim koniecznoœć utrzymania i wzmocnienia jednoœci UE. "Jesteœmy zdecydowani uczynić UE jeszcze silniejszš i bardziej odpornš poprzez większš jednoœć i solidarnoœć między nami. Jednoœć jest zarówno koniecznoœciš, jak i naszym wyborem" - podkreœlono w projekcie dokumentu. I dodano, że tylko razem państwa UE mogš wpływać na globalnš dynamikę oraz "bronić wspólnych interesów i wartoœci".

Jednoczeœnie projekt próbuje pogodzić kraje, które chcš przyœpieszyć tempo integracji, nawet jeœli nie obejmie ona wszystkich członków UE, oraz tych, którzy obawiajš się powstania Unii wielu prędkoœci i marginalizacji. Zwolennikami wielu prędkoœci sš zachodnioeuropejskie państwa Unii, a jej młodsi członkowie, w tym Polska, sprzeciwiajš się takim propozycjom.

Dokument zawiera miękki zapis, wskazujšcy na możliwoœć wzmacniania współpracy przez grupy państw, ale na podstawie obowišzujšcych traktatów i nie wykluczajšc żadnego z krajów UE. "Będziemy działać razem, tam gdzie to możliwe, w różnym tempie i z różnš intensywnoœciš tam gdzie to konieczne, tak jak czyniliœmy to w przeszłoœci w ramach traktatu i zostawiajšc otwarte drzwi dla tych, którzy chcš dołšczyć póŸniej. Nasza Unia jest niepodzielna" - stwierdza projekt.

Wymienia cztery ogólne cele na najbliższš dekadę. Pierwszy to bezpieczna Unia, ze swobodš podróżowania, zabezpieczonymi granicami oraz skutecznš, humanitarnš i respektujšcš międzynarodowe normy politykš migracyjnš.

Drugi cel to "Europa dobrobytu i trwałego rozwoju", z rozwiniętym jednolitym rynkiem, wzmocnionš wspólnš walutš, promowaniem inwestycji, konkurencyjnoœci i innowacji. "Unia, w której gospodarki upodabniajš się do siebie; Unia, w której zabezpieczona jest energia po przystępnej cenie, a œrodowisko jest czyste i bezpieczne" - stwierdza projekt deklaracji.

Trzecim celem jest "Europa socjalna", w której dšży się do spójnoœci, ale bioršc pod uwagę "różnorodnoœć modeli socjalnych". W projekcie deklaracji jest zobowišzanie do promowania równoœci płci, wyrównywania szans, walki z dyskryminacjš, wykluczeniem społecznym i ubóstwem. W "Europie socjalnej" młodzi ludzie muszš mieć możliwoœć otrzymania najlepszej edukacji, studiowania i podejmowania pracy na całym kontynencie - wskazuje projekt.

Ostatni cel to "silna Europa na globalnej scenie". W tej częœci dokumentu jest m.in. deklaracja większej integracji przemysłów obronnych, wzmocnienia własnego bezpieczeństwa i obronnoœci przy zapewnieniu, że działania te nie będš konkurencjš dla NATO, a także promowania wolnego handlu i "pozytywnej globalnej polityki klimatycznej".

W projekcie podkreœlono także znaczenie zasady subsydiarnoœci, która zakłada, że Unia nie powinna działać tam, gdzie problem skutecznie może być rozwišzany na niższym szczeblu.

Projekt Deklaracji Rzymskiej zamyka to samo zdanie, które kończy przyjętš w 2007 roku, w 50-lecie podpisania Traktatów Rzymskich, Deklarację Berlińskš: "Europa jest naszš wspólnš przyszłoœciš".

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL