Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Unia Europejska

Rocznica podpisania Traktatów Rzymskich: pokaz jedności

AFP
W 60. rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich unijni przywódcy odnowili przyrzeczenie jednoœci. W 27, bez Wielkiej Brytanii, ale z Polskš.

— To poczštek drogi zmian, które muszš nastšpić w Unii Europejskiej. Dla Polski najważniejsze jest, że jest potwierdzona jednoœć Unii Europejskiej, że jest potwierdzona wola wœród wszystkich państw członkowskich, do tego, abyœmy razem, wspólnie budowali naszš przyszłoœć — powiedziała w Rzymie polska premier Beata Szydło. Przywódcy 27 państw UE, bez szykujšcej się do Brexitu Wielkiej Brytanii, przybyli w sobotę do Rzymu, aby œwiętować urodziny wspólnoty.

To w tym mieœcie 25 marca 1957 roku liderzy szeœciu państw podpisali Traktaty Rzymskie, czyli dwie umowy międzynarodowe: Traktat ustanawiajšcy Europejskš Wspólnotę Gospodarczš oraz Traktat ustanawiajšcy Europejskš Wspólnotę Energii Atomowej, które stanowiš poczštek UE. Pod dokumentami widniały podpisy prezydenta Francji, kanclerza Republiki Federalnej Niemiec oraz premierów Włoch, Belgii, Holandii i Luksemburga. Od tego czasu traktaty wielokrotnie nowelizowano, a do grona szeœciu państw założycielskich dołšczały kolejne. Dziœ UE liczy 28 państw, ale od 29 marca 2019 roku, będzie ich 27. Bo już za cztery dni, 29 marca, Wielka Brytania złoży formalny wniosek o wyjœcie z UE. Będzie miała dwa lata na przeprowadzenie negocjacji o warunkach rozwodu.

60. urodziny Unii przypadajš więc w momencie szczególnym: po raz pierwszy jakiœ kraj uznaje, że poza Uniš będzie mu lepiej. Dlatego uroczystoœci w Rzymie zaplanowano nie tylko jako œwiętowanie dotychczasowych dokonań, ale też jako apel o jednoœć i zobowišzanie do wspólnych działań na rzecz lepszej Unii. W czterech wymiarach.

Europa bezpieczna

Taka, której granice sš dobrze strzeżone, a w jej obrębie ludzie mogš poruszać się swobodnie. I która jest zdeterminowana w walce z terroryzmem.
Europa zamożna i zrównoważona. Z silnym jednolitym runkiem, technologicznš transformacjš, stabilnš wspólnš walutš euro. Ta Unia ma mieć zapewnione bezpieczeństwo energetyczne, a jej œrodowisko ma być czyste.

Europa zamożna i zrównoważona

Z silnym jednolitym runkiem, technologicznš transformacjš, stabilnš wspólnš walutš euro. Ta Unia ma mieć zapewnione bezpieczeństwo energetyczne, a jej œrodowisko ma być czyste.

Europa socjalna

Oparta na zrównoważony wzroœcie, pro,ujšca postęp społeczny, ale także spójnoœć i zbliżanie się gospodarcze krajów o różnym poziomie rozwoju. Ma walczyć z dyskryminacjš, biedš i wykluczeniem, ale jednoczeœnie uznawać zróżnicowanie narodowych systemów socjalnych. Taka Unia dba o swoje dziedzictwo i promuje różnorodnoœć kulturowš.

Europa silna na globalnej scenie

Rozwijajšca partnerstwa, promujšc stabilnoœć i dobrobyt w swoim wschodnim i południowym sšsiedztwie, ale także na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Unia gotowa wzišć więcej odpowiedzialnoœci w i tym cele gotowa budować zintegrowany przemysł obronny. Planujšca wzmocnić politykę bezpieczeństwa i obrony, również we współpracy z NATO. Promujšca wolny i uczciwy handel i pozytywnš politykę klimatycznš.

Deklaracja rozwiewa wszystkie wštpliwoœci podnoszone wczeœniej przez polski rzšd. Przede wszystkim unika sformułowania wielu prędkoœci, mówišc na wstępie: “Będziemy działać razem, w różnym tempie i z różnš intensywnoœciš tam, gdzie to konieczne, podšżajšc jednak w tym samym kierunku, tak jak działo się to w przeszłoœci zgodnie z unijnymi traktatami i zostawiajšc drzwi otwarte dla tych, którzy chcieliby dołšczyć póŸniej”. W częœci dotyczšcej obrony podkreœla współpracę z NATO. We fragmencie dotyczšcym Europy socjalnej wspomina jednoczeœnie o spójnoœci i zbliżaniu się gospodarczym, a także poszanowaniu różnych modeli społecznych. deklaracja jest jednak na tyle ogólna, że w najbliższych miesišcach i latach każdy będzie mógł w niej znaleŸć coœ dla siebie.

Spotkanie w Rzymie było też okazjš dla Donalda Tuska do odniesienia się wprost do wydarzeń w Polsce. - Dziœ nie wystarczš apele o jednoœć i protesty przeciw wielu prędkoœciom. Dużo ważniejszy jest szacunek dla naszych wspólnych reguł, jak prawa człowieka i wolnoœci obywatelskie, wolnoœć słowa i zgromadzeń, zasady równowagi między władzami i państwo prawa. To jest prawdziwy fundament naszej jednoœci — powiedział przewodniczšcy Rady Europejskiej.

Anna Słojewska z Brukseli

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL