Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

UchodŸcy

KE skierowała do Trybunału sprawę przeciwko Polsce za uchodźców

AFP
Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwoœci UE sprawę przeciwko Polsce, Węgrom i Czechom w zwišzku z niewykonaniem przez te kraje decyzji o relokacji uchodŸców.

- Pozywamy dziœ Węgry, Czechy i Polskę do Trybunału w zwišzku z tym, że kraje te nie pokazały, nawet po uzasadnionych opiniach wydanych latem, że będš respektować zobowišzania prawne i uczestniczyć w relokacji, aby wykazać się solidarnoœciš wobec Grecji i Włoch - powiedział na konferencji prasowej w Brukseli wiceszef KE Frans Timmermans.

Decyzje Rady UE nakładajš na państwa członkowskie obowišzek zgłaszania co trzy miesišce dostępnych miejsc na potrzeby relokacji. KE podkreœliła, że podczas gdy wszystkie pozostałe państwa członkowskie dokonały relokacji i niezbędnych zgłoszeń w ostatnich miesišcach, Węgry nie podjęły żadnych działań od momentu uruchomienia programu, a Polska nie dokonała żadnej relokacji i nie przedstawiła stosownych zgłoszeń od grudnia 2015 roku. Czechy nie dokonały żadnych relokacji od sierpnia 2016 roku i nie złożyły nowych deklaracji od ponad roku.

Zgodnie z decyzjš relokacyjnš z wrzeœnia 2015 roku państwa członkowskie miały w cišgu dwóch lat (do 26 wrzeœnia 2017 roku) rozdzielić między siebie do 120 tys. uchodŸców. Na Polskę miało przypaœć ok. 7 tys. osób. W rzeczywistoœci rozdzielnik objšł znacznie mniejsza liczbę osób (ponad 32 tys. osób), a sprawy przed Trybunałem uniknęły kraje, które nawet symbolicznie wzięły udział w relokacji. Z wrzeœniowego raportu wynika np., że Austria relokowała 15 osób, a Słowacja - 16. Kraje te zobowišzały się jednak, że przyjmš więcej.

Choć KE zdecydowała się na skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwoœci przeciw Polsce, Czechom i Węgrom, to z wypowiedzi unijnych komisarzy wynika, że liczš oni jeszcze na zmianę postawy tych krajów. Timmermans przekonywał, że państwa te wcišż majš możliwoœć wykazania się solidarnoœciš, bo we Włoszech i Grecji nadal sš uchodŸcy kwalifikujšcy się do przeniesienia. - Mamy nadzieję, że możemy jeszcze znaleŸć wyjœcie (z obecnego położenia) poprzez aktywny udział tych trzech krajów w relokacji - powiedział wiceszef KE.

W podobnym tonie wypowiedział się unijny komisarz ds. migracji Dimitris Awramopulos, który w czwartek rano mówił dziennikarzom, że wcišż "jest przestrzeń i czas" na zmianę podejœcia.

Decyzja relokacyjna wygasła pod koniec wrzeœnia, ale uchodŸcy, którzy dostali się do Włoch i Grecji wczeœniej, majš szanse na relokację. Osób takich jest już jednak mniej niż 4 tysišce i nie będzie już więcej, bo nowo przybyli nie kwalifikujš się do relokacji. KE ma prawnš możliwoœć wycofania sprawy z Trybunału. Jeœli tego nie zrobi sędziowie mogš obcišżyć Polskę, Czechy i Węgrzy karami finansowymi.

Timmermans przestrzegał, by w zwišzku ze spadkiem napływu migrantów i osób poszukujšcych azylu do Europy nie uznawać, że kryzys się zakończył. - Ta kwestia (migracji) będzie obecna w naszym życiu przez przynajmniej jedno pokolenie, jeœli nie dwa. Każdy kto sšdzi, że kryzys minšł, że kwestia migracji zejdzie na drugi plan, jest w błędzie - podkreœlał.

Wskazywał też na ogromnš determinację ludzi, którzy widzš w Europie szansę na lepsze życie. - Poziom desperacji ludzi decydujšcych się na wysłanie swoich dzieci, czasami 13-14-letnich, przez Saharę na obcy kontynent, jest dla mnie jako ojca niewyobrażalny - mówił. - Nie ma tak szerokiego morza ani tak wysokiego płotu, który powstrzymałby ludzi przed przybyciem, jeœli sš zdesperowani i nie widzš alternatywy - dodał.

Wiceszef KE przyznał jednak, że sytuacja w Europie w czasie szczytu kryzysu migracyjnego była trudna. - Z jednej strony widzieliœmy ogromnš falę uchodŸców uciekajšcych przed wojnš i przeœladowaniami, ale też migrantów szukajšcych lepszego życia, a z drugiej naszych własnych obywateli, przytłoczonych ogromnš liczbš ludzi przybywajšcych w tak krótkim czasie, nad którymi żaden rzšd ani Europa jako całoœć nie miały kontroli i nie wiadomo było, kiedy to się skończy - przypominał.

KE przedstawiła w czwartek plan działania, by do czerwca 2018 roku wypracowane zostało porozumienia w sprawie sposobu prowadzenia zrównoważonej polityki migracyjnej w UE. Zakłada on porozumienie państw członkowskich m.in. w kwestii automatycznego rozdzielania uchodŸców w sytuacji poważnego kryzysu.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL