Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

UchodŸcy

OPZZ, Partia Razem i Zieloni apelujš do rzšdu o przyjęcie uchodźców

AFP
Sygnatariusze listu otwartego "Solidarnoœć zamiast strachu" zwrócili się do rzšdu o "bezzwłoczne" wypełnienia przyjętego przez Polskę zobowišzania do relokacji osób uciekajšcych przed wojnš i przeœladowaniem.

Pod listem podpisali się m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia Pro Humanum, Ogólnopolskiego Porozumienia Zwišzków Zawodowych, Inicjatywy Dom Otwarty, partii Razem i partii Zieloni.

Komisja Europejska formalnie wszczęła w œrodę procedurę przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom w zwišzku "z niewywišzywaniem się tych państw" z decyzji o relokacji uchodŸców. Rzecznik Komisji Alexander Winterstein ogłosił jednoczeœnie, że Polska ma miesišc na odpowiedŸ na tę decyzję, a nie dwa miesišce, jak to jest zwykle w przypadku procedur o naruszenie prawa.

W nawišzaniu do decyzji KE, grupa "Tak dla uchodŸców" zwróciła się z apelem do polskiego rzšdu, by "w poszanowaniu konstytucyjnych zasad przyrodzonej godnoœci człowieka, jego prawa do wolnoœci i obowišzku solidarnoœci z innymi bezzwłocznie wypełnił przyjęte przez Polskę zobowišzanie do relokacji osób uciekajšcych przed wojnš i przeœladowaniem".

Sygnatariusze listu domagajš się także "zaprzestania szerzenia strachu wobec cudzoziemców pod pozorem troski o bezpieczeństwo kraju". W ich ocenie jest to działaniem niegodnym wielonarodowej, historycznej tradycji Rzeczpospolitej Polskiej.

"Wzywamy rzšd, by odstšpił od naruszania swobód osobistych cudzoziemców oraz obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, których korzenie etniczne sięgajš poza nasz kraj, poprzez ich nadmiernš inwigilację i profilowanie działania służb" - podkreœlono.

Autorzy listu oczekujš od rzšdu podjęcia zdecydowanych działań zwalczajšcych rosnšcš liczbę przestępstw motywowanych nienawiœciš. Zaapelowali także do wszystkich polskich obywateli, przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego, samorzšdów, uczelni oraz "każdej osoby, której bliskie sš poszanowanie prawa i solidarnoœć z cierpišcymi" o wyrażenie swojego głoœnego sprzeciwu wobec "haniebnego postępowania władz naszego kraju" w stosunku do ofiar konfliktów zbrojnych i przeœladowań.

Komisja podjęła we wtorek decyzję o wysłaniu wezwania do usunięcia uchybienia do władz w Warszawie, Pradze i Budapeszcie. To pierwszy etap procedury o naruszenie prawa UE, która może się skończyć pozwaniem kraju do Trybunału Sprawiedliwoœci w Luksemburgu.

Z ostatniego, majowego raportu KE wynika, że Węgry, Polska i Austria nie dokonały relokacji ani jednej osoby. Z kolei Czechy, po relokowaniu niewielkiej liczby uchodŸców, przestały brać udział w programie.

We wrzeœniu 2015 roku państwa członkowskie UE zgodziły się na przeniesienie 160 tys. uchodŸców z Włoch oraz Grecji; termin na zakończenie działań wyznaczono na wrzesień 2017 roku. Dotychczas około 20 tys., czyli nieco ponad 12 proc. ustalonej liczby osób, zostało faktycznie przeniesionych.

Rozpoczęcie procedury o naruszenie prawa UE może prowadzić w konsekwencji do kar finansowych dla kraju członkowskiego. Aby do tego doszło, musi zostać zakończona kilkuetapowa procedura w KE, a sprawa zostać rozstrzygnięta przez Trybunał Sprawiedliwoœci w Luksemburgu. Batalia jest jednak długa, a kary - choć potencjalnie dotkliwe - możliwe byłyby najwczeœniej za kilka lat.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL