Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

UchodŸcy

Węgry: Przyjęto nowelę dotyczšcš m.in. przetrzymywania ubiegajšcych się o azyl

AFP
Parlament Węgier przyjšł nowelizację pakietu ustaw, zgodnie z którš w razie stanu kryzysowego z powodu napływu migrantów osoby ubiegajšce się o azyl będš musiały przebywać w strefach tranzytowych na granicy do prawomocnego rozpatrzenia ich sprawy.

Projekt nowelizacji, który złożył minister spraw wewnętrznych Sandor Pinter, uchwalono 138 głosami „za” (partie rzšdzšce Fidesz i Chrzeœcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej oraz skrajnie prawicowy Jobbik) przy 22 wstrzymujšcych się (przede wszystkim socjaliœci) oraz szeœciu głosach „przeciw” (partia Polityka Może Być Inna).

Zgodnie z nowymi przepisami podczas obowišzywania stanu kryzysowego spowodowanego napływem migrantów wnioski o azyl będzie można składać co do zasady tylko osobiœcie, w strefie tranzytowej na granicy, i tam też wnioskodawcy będš musieli przebywać do czasu zapadnięcia prawomocnej decyzji w ich sprawie. W tym czasie strefę tranzytowš będzie im wolno opuœcić tylko wyjeżdżajšc z Węgier – w przypadku obecnie istniejšcych stref tranzytowych – do Serbii.

Dotyczy to także pozostajšcych bez opieki młodych ludzi w wieku 14-18 lat. Małe dzieci przybywajšce bez osoby towarzyszšcej nadal będš miały zapewnione miejsce w instytucjach opieki dziecka.

Odwołanie od odmowy przyznania azylu będzie trzeba złożyć w cišgu trzech dni od ogłoszenia tej decyzji i tyle samo czasu będš miały władze na rozpatrzenie odwołania. Po zapadnięciu decyzji, od której nie będzie się już można odwołać, wnioskodawca będzie musiał opuœcić strefę tranzytowš.

Poszerzono też możliwoœć wprowadzania stanu kryzysowego z powodu migracji. Będzie go można ogłosić np. wtedy, gdy na węgierskim odcinku granicy strefy Schengen powstanie w zwišzku z migracjš sytuacja bezpoœrednio zagrażajšca jej ochronie.

Ponadto cudzoziemcy przebywajšcy nielegalnie na Węgrzech będš mogli być zatrzymywani nie tylko w pasie 8 km od granicy – jak obecnie – ale na całym terytorium kraju. W takim przypadku będš doprowadzani na granicę.

Nowelizacja wejdzie w życie osiem dni po jej opublikowaniu.

W uzasadnieniu nowelizacji minister Pinter podkreœlił, że wielu nielegalnych imigrantów nadużywa obowišzujšcych w UE przepisów i po złożeniu wniosku o azyl, jeszcze przed zapadnięciem decyzji w swej sprawie, swobodnie przemieszcza się po terytorium Unii, co oznacza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Zdaniem rzšdu w Budapeszcie po przyjęciu nowelizacji „nikt nie będzie mógł bezprawnie wkroczyć na terytorium Węgier i Unii Europejskiej”.

O nieprzyjmowanie nowelizacji zaapelowały w poniedziałek organizacje obrony praw człowieka, w tym Amnesty International i Węgierski Komitet Helsiński. Ich zdaniem projekt ten jest sprzeczny z międzynarodowymi zobowišzaniami prawnymi Węgier. Podkreœlono, że jeœli przepisy nowelizacji wejdš w życie, "osobom ubiegajšcym się o azyl zostałby uniemożliwiony dostęp do ochrony międzynarodowej". "W dodatku projekt nie czyni wyjštku w przypadku dzieci, osób starszych i rodzin" – napisali sygnatariusze.

We wrzeœniu ubiegłego roku rzšd Węgier przedłużył do 8 marca 2017 roku stan kryzysowy, wprowadzony rok wczeœniej z powodu masowego napływu uchodŸców. Na poczštku marca szef kancelarii premiera Viktora Orbana, Janos Lazar, powiedział, że rzšd zdecydował o jego przedłużeniu o kolejne pół roku, do 7 wrzeœnia.

W 2015 roku Węgry stały się głównym krajem tranzytowym dla uchodŸców i imigrantów usiłujšcych dotrzeć do Europy Zachodniej. Do momentu wzniesienia przez władze węgierskie ogrodzenia na granicy z Serbiš i Chorwacjš w 2015 roku na Węgry dostało się ponad 378 tys. migrantów. Obecnie napływ uchodŸców znacznie zmalał, ale wcišż przedostajš się oni na Węgry w pewnej liczbie, głównie przez granicę z Serbiš.

W 2016 roku wnioski o azyl złożyło na Węgrzech 29,4 tys. osób, które następnie w zdecydowanej większoœci ruszyły dalej na zachód Europy. Azyl na Węgrzech przyznano 425 osobom.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL