Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia

Świeża krew w asekuracji

materiały prasowe
Wady nowego prezesa PZU Życie? Może młody wiek – tylko 37 lat, ale on zawsze wskakiwał w buty, które zwykle zakładajš menedżerowie starsi stażem o co najmniej dziesięć lat – uważajš nasi rozmówcy.

Poczštek 2016 roku. Formujš się nowe zarzšdy w firmach Grupy PZU. Do ubezpieczyciela trafia „œwieża krew" menedżerów. Wœród nich Roman Pałac, wycišgnięty z Boston Consulting Group, międzynarodowej korporacji doradztwa strategicznego.

– To nie był planowany transfer, raczej zbieg pewnych biznesowych okolicznoœci – tłumaczy w rozmowie z „Rzeczpospolitš". – Już wczeœniej podjšłem decyzję o odejœciu z konsultingu do biznesu, a propozycja z PZU pojawiła się we właœciwym momencie i była na tyle atrakcyjna, że się zgodziłem – dodaje.

Spec od ubezpieczeń i bankowych fuzji

Pałac poczštkowo trafił do zarzšdu PZU Życie. Jako wiceprezes życiowej spółki największego polskiego ubezpieczyciela miał odpowiadać za likwidację szkód – obszar doskonale mu znany z dotychczasowej pracy w Boston Consulting Group, bo była to jedna z działek, za które odpowiadał, pracujšc dla spółek z sektora ubezpieczeniowego.

– Ale Romek nie zajmował się u nas tylko ubezpieczeniami – zaznacza pragnšcy zachować anonimowoœć jeden z menedżerów warszawskiego oddziału BCG. – Odpowiadał też za bankowoœć. Uczestniczył jako ekspert w kilku projektach fuzji bankowych, między innymi w całoœci nadzorował połšczenie największego polskiego banku PKO BP z Nordeš.

Nasz rozmówca dobrze wypowiada się o Pałacu. – Wiele ludzi odchodzi z naszej firmy, to normalna kolej rzeczy. Rzadko jednak się zdarza, by odejœcie jednego człowieka okazywało się tak mocno odczuwalnš stratš, by było kluczowš zmianš dla korporacji – mówi. – Chociaż minęło już półtora roku, do dziœ nie możemy się po jego odejœciu pozbierać – dodaje. Nasz rozmówca prosi, by nie podawać jego nazwiska, ale zaznacza, że to nie tylko jego opinia, lecz także pozostałych kolegów z managementu warszawskiego BCG.

Z czasów pracy w BCG Pałaca wspomina też dobrze Jakub Papierski, wiceprezes PKO BP.

– Mam bardzo pozytywnš opinię o Romku i takie same wrażenia ze współpracy – mówi. – Pomagał nam wdrażać nowy model współpracy międzyobszarowej przy sprzedaży kredytów korporacyjnych oraz nowy model motywacyjny dla sieci doradców. Oba projekty pokazały jego profesjonalizm – podkreœla wiceprezes PKO BP.

Restrukturyzacja węgla, praktyka w Goldmanie

Zanim Pałac trafił w 2009 r. do BCG, studiował w London Business School i pracował w londyńskim City.

– Podczas moich praktyk w Goldman Sachs upadł Lehman Brothers i rozpoczšł się kryzys finansowy. Mogłem zaobserwować, co się dzieje w œwiecie finansów od œrodka, i zobaczyć, jak się zmieniło miasto. Londyn na chwilę stracił oddech – mówi.

Jeszcze przed Goldmanem przez cztery lata pracował dla Banku Œwiatowego i to tam zaczęła się jego kariera. Odpowiadał za przygotowanie i koordynację wdrożenia programów pożyczkowych skierowanych na poprawę efektywnoœci energetycznej w krajach Europy Œrodkowo-Wschodniej.

– To było bardzo ciekawe. Praca z rzšdem, a z drugiej strony praca nad reformš sektorów – wspomina Pałac. – Do tego dochodziło rozwišzywanie problemów finansowania procesów restrukturyzacyjnych.

– Był ekspertem w dziedzinie energii, zajmował się sektorem węglowym – tłumaczy jeden z jego kolegów z tamtych czasów. Jak dodaje, Pałac uczestniczył wtedy w projektach bankowych, których celem była restrukturyzacja nierentownego górnictwa. – Bank Œwiatowy zaprojektował program osłon socjalnych dla osób tracšcych pracę w sektorze. Roman był również zaangażowany w projekt realizowany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, którego celem było zaprojektowanie zmian w kierunku poprawy wydajnoœci energetycznej m.in. w Krakowie – innymi słowy, jak ograniczyć zużycie energii w budynkach publicznych, czyli szpitalach, szkołach, urzędach – dodaje.

W kwietniu tego roku Pałac awansował w zarzšdzie życiowej spółki PZU na prezesa, zastępujšc na stanowisku Pawła Surówkę, który z kolei wskoczył na fotel szefa całej grupy.

– PZU to poziom wyzwań, którego nie można nigdzie indziej znaleŸć w tej częœci œwiata – mówi Pałac. – Miałem to szczęœcie, że pracowałem wczeœniej dla największych graczy i byłem dobrze przygotowany do tego, żeby właœnie w takiej firmie wykonać kolejny krok. Umiem budować zespoły, motywować ludzi i sprawiać, że te organizacje zaczynajš lepiej, inaczej funkcjonować – podkreœla.

Elastyczny gigant

Pałac uważa, że PZU jest takš firmš, która pomimo swojej skali jest wcišż elastyczna. Daje możliwoœci, aby zrobić wiele ciekawych projektów, które mogš przesunšć spółkę na nowe tory rozwoju. Co ciekawe, Pałac porównujšc PZU z poprzednimi organizacjami, w których pracował, zwraca uwagę na to, że u ubezpieczyciela proces decyzyjny trwa krócej, a firma jest w stanie podejmować samodzielnie ważne decyzje bez nader skomplikowanych i długich œcieżek konsultacji korporacyjnych.

– Plusem jest to, że włodarze w PZU majš zupełnie innš skalę wyzwań niż gdziekolwiek indziej. W koncernach zachodnich nie daje się menedżerom tak olbrzymiej odpowiedzialnoœci – mówi.

Polisy jak bilety lotnicze

Zdaniem Pałaca ubezpieczenia życiowe będš się w Polsce mocno zmieniać, dlatego firma musi iœć za potrzebami klientów.

– Ludzie będš chcieli zabezpieczenia swoich potrzeb zdrowotnych, większego zabezpieczenia rodziny w sytuacjach kryzysowych. Moim zdaniem w tym obszarze niesłychanie istotne będš kwestie reformy emerytalnej – uważa.

Co będzie decydowało o rozwoju? Zdaniem Pałaca kluczowe będzie zbieranie danych umożliwiajšcych na bieżšco podejmowanie decyzji o dopasowaniu produktu.

– Czeka nas elastyczne dopasowanie ceny do produktu – na wzór linii lotniczych. W cišgu ostatniego roku dzięki nowoczesnym technologiom udało się nam znaczšco uproœcić procesy likwidacji szkody po stłuczce, tak by klient mógł poznać wartoœć odszkodowania w trzy minuty. Wczeœniej to trwało nawet kilkanaœcie–kilkadziesišt dni. Musimy zwiększyć interakcje z klientem, otoczyć go lepszš opiekš. Przejœć z modelu firmy, która raz na rok widzi klienta, żeby podpisać polisę, na rzecz częstszych kontaktów. A to spowodujš usługi zdrowotne czy prewencyjne – podkreœla.

Cel: odzyskać przewagę kosztowš

Pałac zapewnia, że jego celem jest zbudowanie silnej grupy finansowej, odzyskanie wzrostu w biznesie majštkowym i zahamowanie spadków w biznesie życiowym.

– Musimy dostosować modele do zmieniajšcej się rzeczywistoœci. Odzyskać przewagę kosztowš, PZU musi być lżejsze kosztowo – kwituje.

Poprosiliœmy naszego rozmówcę z Boston Consulting Group o wskazanie słabych stron Romana Pałaca.

– Można by mu zarzucić jedynie młody wiek. W końcu ma dopiero 37 lat. Jednak proszę spojrzeć na ten ogromny bagaż doœwiadczenia. Romek zawsze wskakiwał w buty, które zazwyczaj zakładajš menedżerowie starsi stażem o co najmniej dziesięć lat – dodaje nasz rozmówca.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL