Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia i odszkodowania

Wypadek na drodze: Odszkodowanie dostaniemy bez problemów, gdy sš dowody

Fotolia
Aleksander Daszewski, radca prawny w Biurze Rzecznika Finansowego.

Rz: Wypadek na drodze spada na nas jak grom z jasnego nieba. Jeœli nie ma rannych i nie wzywamy policji, też może powstać spór, kto zawinił. Jak go rozstrzygnšć?

Aleksander Daszewski: W takiej sytuacji obowišzkowo trzeba wezwać policję. Policjanci przygotujš protokół, w którym opiszš przebieg zdarzenia i wskażš, kto jest winny wypadkowi. Warto też wezwać policję, jeżeli żaden z uczestników nie uznaje się za winnego spowodowania kolizji/wypadku. W innych prostszych, niespornych przypadkach policji nie wzywamy, natomiast najważniejszym dokumentem dla ustalenia winy będzie oœwiadczenie sprawcy szkody z miejsca zdarzenia, czasem poparte innymi dowodami zebranymi w konkretnej sprawie.

Co to w praktyce oznacza? Czy ubezpieczyciel może podważyć ustalenia protokołu policyjnego i fakt nałożenia mandatu?

Zupełne zakwestionowanie ustaleń policji byłoby bardzo trudne. Ubezpieczyciel musiałby wykazać, że policjant popełnił błšd czy nawet stwierdził w protokole nieprawdę. Przykładowo może jednak podnosić, że poszkodowany w jakimœ stopniu przyczynił się do wypadku czy rozmiarów szkody. Przy czym ubezpieczyciel musi – a często o tym „zapomina" – jasno wykazać, że np. poszkodowany nie miałby rozbitej głowy, gdyby zapišł pasy. Jeœli będzie potrafił to udowodnić np. opiniš rzeczoznawcy, to może uznać, że poszkodowany przyczynił się np. w 20 proc. do rozmiarów szkody, i o taki wskaŸnik obniżyć wypłacane œwiadczenia. Ale jeszcze raz podkreœlam – to ubezpieczyciel musi to wykazać i udowodnić.

A co kiedy mamy stłuczkę, a wiadomo, że nikomu nic się poważnego nie stało? Czy wzywać policję?

Co do zasady nie, ale sš wyjštki. Na przykład jeœli widzimy czy czujemy, że sprawca może być pijany lub pod wpływem narkotyków, trzeba jš wezwać. Tak samo jak w przypadku, gdy sš znaczšce wštpliwoœci, kto jest winien, np. obie strony utrzymujš, że wjechały na skrzyżowanie na zielonym œwietle lub sprawca karczemnie się awanturuje i odmawia napisania oœwiadczenia. Jeœli jest jasne, kto jest winien, należy spisać tzw. wspólne oœwiadczenie o wypadku. Najlepiej wozić ze sobš taki uniwersalny, międzynarodowy wzór takiego dokumentu, który można pobrać np. z naszej strony internetowej. Jeœli go nie mamy, można takie oœwiadczenie spisać na kartce. Trzeba wtedy zapisać dane osobowe i kontaktowe sprawcy, numer polisy, opisać okolicznoœci. Warto też narysować plan okolicznoœci zdarzenia.

Skoro ubezpieczyciel jest w stanie kwestionować protokół policji, to tym bardziej będzie mógł podważać takie oœwiadczenie.

Rzeczywiœcie, odnotowujemy takie przypadki. Ubezpieczyciel po zgłoszeniu szkody przez poszkodowanego pyta sprawcę, czy potwierdza to, co napisał. Zdarza się, że wtedy sprawca zmienia zdanie i nie przyznaje się do winy. Ubezpieczyciel skwapliwie to podchwytuje i odmawia wypłaty, co nie powinno mieć miejsca.

Co wtedy?

Przede wszystkim należy pamiętać, że sama zmiana stanowiska sprawcy nie wystarczy. Zgodnie z prawem i ugruntowanym orzecznictwem Sšdu Najwyższego to ubezpieczyciel w postępowaniu likwidacyjnym musi wykazać czyli udowodnić, że jednak okolicznoœci zdarzenia były inne. W praktyce to oznacza, że to ubezpieczyciel, a nie poszkodowany musi dostarczyć np. nagranie z monitoringu czy odpytać œwiadków zdarzenia o okolicznoœci jego powstania.

Ale wtedy sprawa może skończyć się w sšdzie. Jak tego uniknšć?

Trzeba zadbać o udokumentowanie okolicznoœci zdarzenia już po wypadku. Dobrze, jeœli sš œwiadkowie. WeŸmy wtedy od nich numery telefonów. Warto też rozejrzeć się po okolicy, czy nie ma kamer monitoringu, miejskiego czy jakichœ biur czy instytucji. Korzystajmy też ze zdobyczy technologicznych, np. smartfonów, i zróbmy możliwie dużo zdjęć z różnych ujęć. Można też nagrać film, pokazać na nim warunki drogowe i opisać, jak doszło do zdarzenia. Bardzo dobrym i zwykle skutecznym œrodkiem dowodowym jest również zapis z kamery monitorujšcej jazdę, których coraz więcej widuję w samochodach. Tak wyposażeni, możemy raczej spokojnie oczekiwać na wypłatę odszkodowania. Ubezpieczycielowi trudno by było podważyć takie dowody.

Co zrobić, jeœli sprawca np. zarysował nam bok samochodu, po czym uciekł?

Przede wszystkim należy zapamiętać numery rejestracyjne jego auta. Następnie zgłosić sprawę na policję. W tym wypadku również warto zadbać o œwiadków czy nagranie z monitoringu. Jeœli sprawcę uda się ustalić, to będzie miał poważne kłopoty. Nie tylko zostanie ukarany za ucieczkę z miejsca wypadku, ale też będzie musiał ubezpieczycielowi zwrócić kwotę, którš poszkodowany dostanie w ramach odszkodowania. Warto dodać, że dziœ identyfikacja ubezpieczenia takiego sprawcy jest prosta. Działa specjalna baza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wystarczy wpisać numer rejestracyjny samochodu w internetowym formularzu, żeby uzyskać takš informację.

To chyba nie znaczy, że jeœli nie uda się ustalić sprawcy, nie dostaniemy odszkodowania?

Niestety, to możliwe. Tylko w poważnych wypadkach tego typu szkody może pokrywać Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Przy czym rekompensatę za rozbity samochód i uszczerbek na zdrowiu dostaniemy tylko wtedy, gdy uczestnicy wypadku odnieœli obrażenia skutkujšce koniecznoœciš leczenia i zwolnienia lekarskiego na dłużej niż 14 dni lub też ponieœli œmierć. Ponadto odszkodowanie za szkody w mieniu będzie pomniejszone o równowartoœć 300 euro. Jeœli obrażenia uczestników wypadku nie były tak poważne, np. skończyło się tylko na potłuczeniach, wtedy Fundusz nie pokrywa szkód w mieniu, tylko te osobowe. Odszkodowanie za rozbite auto można uzyskać wtedy tylko ze swojego autocasco. Oczywiœcie o ile się je posiada.    —rozmawiał Marek Domagalski

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL