Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia i odszkodowania

Zderzenie z łosiem: nie będzie odszkodowania za brak znaku

123RF
Kierowca autobusu, który miał kolizję z łosiem nie otrzyma 195 tys. zł zadoœćuczynienia – orzekł niedawno Sšd Apelacyjny w Białymstoku.

Do wypadku doszło we wrzeœniu 2009 roku. Na przedniš szybę autobusu prowadzonego przez Włodzimierza S. (imię fikcyjne) wpadł łoœ. Zwierzę dostało się do wnętrza pojazdu, uderzyło z impetem kierowcę, a następnie wydostało się przednimi drzwiami i uciekło.

Na skutek feralnego zdarzenia mężczyzna doznał licznych uszkodzeń ciała. Do pracy kierowcy już nie powrócił.

Od Skarbu Państwa – Ministra Œrodowiska oraz zarzšdcy drogi domagał się zadoœćuczynienia w wysokoœci 195 tys. zł. Podkreœlił, że droga, na której doszło do zderzenia ze zwierzęciem, nie była oznakowana właœciwym znakiem ostrzegawczym, co stanowiło ewidentne zaniedbanie po stronie jej zarzšdcy.

Sšd Okręgowy w Białymstoku nie dopatrzył się winy po stronie Skarbu Państwa i zarzšdcy drogi, wskazujšc, iż odpowiedzialnoœć w zakresie utrzymania dróg nie ma charakteru odpowiedzialnoœci absolutnej i nie powoduje, że ilekroć dojdzie do zdarzenia drogowego z udziałem dzikiego zwierzęcia podmiot okreœlony w art. 4172 Kodeksu cywilnego ponosi bezwarunkowš odpowiedzialnoœć.

Zdaniem sšdu, poszkodowany nie wykazał normalnego i adekwatnego zwišzku przyczynowego pomiędzy zaniechaniem ze strony zarzšdy drogi a szkodš, której doznał, gdyż „nie sposób przyjšć, że gdyby nie rzekome zaniechanie ze strony pozwanego, wyrażajšce się w nieustawieniu znaku (...), do wypadku by nie doszło". SO wskazał, że nawet umieszczenie takiego ostrzeżenia nie wykluczało nagłego wtargnięcia zwierzęcia. Zwłaszcza, że znak ten nie łšczy się generalnie ze znakiem ograniczajšcym prędkoœć, a jedynie nakazuje zachowanie szczególnej uwagi na konkretnym odcinku drogi.

Wyrok ten utrzymał orzeczeniem z 17 grudnia 2015 roku Sšd Apelacyjny w Białymstoku (sygn. akt I ACa 708/15).

Co mówi przepis

Jeżeli przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej została wyrzšdzona szkoda na osobie, poszkodowany może żšdać całkowitego lub częœciowego jej naprawienia oraz zadoœćuczynienia pieniężnego za doznanš krzywdę, gdy okolicznoœci, a zwłaszcza niezdolnoœć poszkodowanego do pracy lub jego ciężkie położenie materialne, wskazujš, że wymagajš tego względy słusznoœci.

Art. 4172 Kodeksu cywilnego

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL