Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Transport

Kolejka na Kasprowy ma zniknšć... do 31 stycznia

Adobe Stock
Tatrzański Park Narodowy zażšdał od Polskich Kolei Linowych demontażu kolejki linowej. Dał na to firmie kilka dni. Termin mija 31 stycznia. Zarzšd firmy nie kryje oburzenia.

Niewiele jest w Polsce spółek, które budzš tak duże emocje jak Polskie Koleje Linowe (PKL). Atmosfera wokół nich znów zrobiła się goršca.

– Żšdanie dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego, aby Polskie Koleje Linowe zaniechały przewozów kolejš linowš na Kasprowy Wierch i do końca stycznia jš zdemontowały, w najłagodniejszy sposób można okreœlić jako absurd – komentuje Janusz Ryœ, prezes PKL.

TPN ripostuje i podkreœla, że jego intencjš nigdy nie było zamknięcie kolei, jednak zamierza realizować swoje uprawnienia wynikajšce z użytkowania wieczystego. Dlatego wezwał PKL do zaprzestania naruszeń. Deklaruje, że w dalszym cišgu jest otwarty na ugodowe zakończenie sporu.

PKL oburzone

Szef PKL podkreœla, że kolej na Kasprowy Wierch działa od ponad 80 lat, czyli dłużej niż sam TPN. Przez cały ten czas nikomu nawet do głowy nie przyszło, by jš likwidować. – Nie widzimy powodów do tego, żeby wypełnić żšdania TPN. Sš one bezpodstawne – mówi.

Wskazuje też na absurdalny termin zawarty w piœmie. – Samo zbieranie pozwoleń na modernizację kolei zajęło nam 12 lat. Można się spodziewać, że gdybyœmy chcieli teraz pozyskiwać pozwolenia na rozbiórkę, zajęłoby to czas liczony w latach, a na pewno nie w dniach – podkreœla.

Pismo, które firma dostała, jest dla niej tym bardziej zaskakujšce, że od pewnego czasu prowadzi z TPN mediacje. Najbliższe spotkanie jest wyznaczone na marzec.

Prezes PKL informuje, że nakaz TPN dotyczy „strefy napowietrznej", w której przebiegajš liny kolei na Kasprowy.

– Teren pod stacjš w KuŸnicach, stacjš poœredniš na Myœlenickich Turniach i pod podporami w tym rejonie jest w użytkowaniu wieczystym PKL. Budynki stacji i podpory położone na tym gruncie sš własnoœciš spółki – mówi.

Zaznacza, że liny wiszšce do kilkudziesięciu metrów nad ziemiš od dziesištek lat w żaden sposób nie wpływajš na realizację podstawowego celu działalnoœci TPN, jakim jest ochrona przyrody i na możliwoœć wykorzystywania na ten cel znajdujšcego się pod nimi terenu. – Spółka może potwierdzić tytuł prawny do korzystania z pasa pod kolejš – dodaje.

Walka o grunty

TPN przedstawia sytuację z innej strony. Informuje, że PKL nie zawierały z Parkiem, ani ze Skarbem Państwa (SP), żadnej umowy regulujšcej możliwoœć korzystania z trasy kolei linowej Kasprowy Wierch, która przebiega nad nieruchomoœciami TPN.

Stanowisko Parku popiera m.in. starosta tatrzański Piotr Bšk. – Z naszego punktu widzenia żšdania TPN sš słuszne – mówi.

Przyznaje, że sytuacja prawna gruntów na Kasprowym Wierchu jest złożona, ale pewne jest, że sš one własnoœciš przede wszystkim Skarbu Państwa i PTTK.

– Tylko fragmenty sš w użytkowaniu wieczystym PKL. Podobnie częœć obiektów niezbędnych do eksploatacji kolei, w tym budynek górnej stacji na Kasprowym Wierchu, nie należy do PKL. Obiekty i grunty SP niebędšce w użytkowaniu wieczystym PKL sš wykorzystywane przez ten zagraniczny podmiot bez tytułu prawnego. To samo dotyczy terenu położonego pod trasš kolejki – mówi.

Twierdzi, że dotychczasowe mediacje z PKL nie przyniosły rezultatu. – Teraz jestem zwolennikiem radykalnych rozwišzań. Nie ma przecież żadnych przeciwwskazań do tego, żeby inny podmiot był operatorem kolejki na Kasprowy Wierch – mówi.

Biznes kontra spory

Pakiet większoœciowy PKL należy do funduszu Mid Europa. Pomógł on spółce zrealizować szereg inwestycji, a teraz zamierza wprowadzić jš na giełdę.

PKL może się pochwalić dobrymi wynikami finansowymi. W ostatnich latach firma zmieniła model biznesowy. Nie skupia się już wyłšcznie na przewozie narciarzy i turystów kolejami linowymi. Podkreœla, że usługi narciarskie stanowiš mniej niż jednš pištš przychodów ze sprzedaży biletów.

Nasi rozmówcy nieoficjalnie zwracajš uwagę na ostatniš dużš aktywnoœć TPN w porzšdkowaniu ksišg i wysuwaniu roszczeń. Głoœno jest m.in. o roszczeniach wobec rodziny prowadzšcej od kilkudziesięciu lat schronisko nad Morskim Okiem. Ich wartoœć opiewa na ok. 9 mln zł.

Giełdowy debiut na horyzoncie

Polskie Koleje Linowe od dłuższego czasu przygotowujš się do oferty publicznej. Prospekt emisyjny już trafił do Komisji Nadzoru Finansowego. PKL podkreœla, że wszyscy chętni będš mogli dołšczyć do funduszu Mid Europa jako akcjonariusze. Przygotowano też pakiet dla pracowników (liczba akcji, jakš dany pracownik będzie mógł nabyć, będzie uzależniona od stażu pracy w grupie). Z kolei samorzšdy, zgodnie ze statutem PKL, będš miały okazję nabyć przeznaczonš dla nich pulę akcji lub wskazać podmiot, który kupi ten pakiet. – Mamy nadzieję, że wezmš udział w procesie, gdyż jest to dla nich okazja do znacznego zwiększenia liczby posiadanych akcji – mówił w niedawnym wywiadzie dla „Rzeczpospolitej" prezes PKL Janusz Ryœ. Podkreœlał, że podczas prywatyzacji inwestor (Mid Europa) podjšł wobec PKL poważne zobowišzania inwestycyjne, które zostały zrealizowane dwa lata przed okreœlonym terminem. – W ostatnich czterech latach grupa PKL wydała blisko 100 mln zł na cele inwestycyjne. Jesteœmy gotowi do dalszych inwestycji, ale dużo zależy od decyzji partnerów lokalnych, np. uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego – dodał.

Opinia

Konrad Konarski ekspert z kancelarii Baker & McKenzie

Wysyłajšc tego rodzaju wezwania (w sprawie nakazu rozebrania kolejki linowej w cišgu kilku dni – red.), prawnicy zwykle wcale nie oczekujš, że adresat dostosuje się do wskazanych tam żšdań. Pisma takie majš dwojaki cel. Po pierwsze, sš zaproszeniem do negocjacji w celu rozwišzania jakiegoœ sporu. To wynegocjowane rozwišzanie jest zwykle zupełnie różne od pierwotnego żšdania i polega na przykład na zapłaceniu odszkodowania. Po drugie, mogš być formalnym wezwaniem do dobrowolnego spełnienia roszczenia, co obligatoryjnie poprzedza złożenie pozwu sšdowego. W tym drugim wypadku żšdanie powinno jednak być choćby w minimalnym stopniu racjonalne i wykonalne.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL