Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Temat tygodnia

Samorzšdy inwestujš w nowe krajowe i transgraniczne trasy rowerowe

Trasy powstajš już nie tylko w dużych miastach i miejscach atrakcyjnych dla turystów.
AdobeStock
Ważne krajowe i transgraniczne trasy od lat powstajš w regionach dzięki wsparciu unijnemu. A razem z nimi pojawiajš się nowe miejsca obsługi rowerzystów.

Rower to nie tylko sposób na aktywny wypoczynek, ale też tani i praktyczny œrodek komunikacji, z którego mieszkańcy regionu korzystajš coraz częœciej. W ostatnich latach przy udziale œrodków z Unii Europejskiej w naszym województwie powstało 700 km tras dla miłoœników dwóch kółek – mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Urzšd Marszałkowski w Poznaniu jest zarzšdcš wielkopolskiego systemu szlaków rowerowych (WSSR), sieci dziewięciu transregionalnych tras rowerowych o długoœci ponad 1,7 tys. km. – Według szacunków WSSR stanowi 1/6 wszystkich szlaków rowerowych w regionie – mówi Tomasz Wiktor, dyrektor departamentu sportu i turystyki w urzędzie marszałkowskim. Ponad dziesięć lat temu samorzšd województwa przystšpił do wdrażania projektu „GPSwielkopolska" promujšcego wykorzystanie technologii nawigacji satelitarnej w turystyce. Stworzono tracki (cyfrowe œlady) tras WSSR oraz udostępniono rowerzystom cyfrowš mapę topograficznš.

Corocznie z budżetu departamentu sportu współfinansowany jest rozwój infrastruktury. W ub.r. dotowano m.in. budowę zadaszonego miejsca postojowego w Przecławiu w gminie Szamotuły, wsparcie otrzymało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Ostrowie Wielkopolskim. Odnowiono czerwony szlak rowerowy Smocza Kraina.

Œrodki pochodzš też z RPO w ramach poddziałania „Wspieranie strategii niskoemisyjnej". W sumie na ten cel ma pójœć 30 mln euro. – Dzięki wsparciu na terenie województwa jest realizowanych 59 projektów – mówi Danuta Sowińska, dyrektor departamentu polityki regionalnej.

Zaplanowano 253 km dróg lub œcieżek rowerowych, 13 km zostało wybudowanych. Najdłużej potrwa budowa Wartostrady w Poznaniu – będzie to droga pieszo-rowerowa w dolinie Warty o długoœci ponad 13 km.

W  lutym br. zarzšd województwa przyjšł uchwałę w sprawie programu „Budowa œcieżek rowerowych" na lata 2018–2019 wzdłuż dróg wojewódzkich. – Będzie on realizowany wspólnie przez województwo oraz lokalne jednostki samorzšdu terenowego: gminy, miasta i powiaty) – mówi Agnieszka Kubiakowska-Michalak, dyr departamentu infrastruktury.

Remont drogi, budowa œcieżki

W Kujawsko-Pomorskiem w 2016 r. długoœć œcieżek rowerowych wynosiła 933 km, a  od roku 2011 (pierwsze dostępne dane statystyczne w tym zakresie) wydłużyła się o 480 kilometrów. – To czwarty wynik w kraju – podkreœla Beata Krzemińska, rzecznik marszałka.

Ze œrodków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 na budowę œcieżek przeznaczono co najmniej 85 mln zł – kwotę niemal dwukrotnie wyższš, niż to miało miejsce w perspektywie 2007–2013. Budowa œcieżek rowerowych jest częœciš działań zwišzanych z ograniczaniem emisji CO2, co oznacza, że majš one sprzyjać ograniczeniu ruchu samochodowego w miastach i na terenach wiejskich. Dlatego nie majš one, jak dotychczas, charakteru wyłšcznie rekreacyjnego i turystycznego.

Duże zainteresowanie skłoniło zarzšd województwa do podjęcia starań o zmianę w strukturze wydatków RPO i zwiększenie œrodków przeznaczonych właœnie na œcieżki. – Oczekujemy na ostateczne rozstrzygnięcia co do zwiększenia kwoty o kolejne 46 mln zł – zapowiada rzecznik.

Jednoœladem do Niemiec

Dzięki œrodkom unijnym œcieżek przybywa także w Lubuskiem. W ub.r. dotacje na ten cel otrzymały Zielona Góra, Gorzów i Nowa Sól. Efektem podpisanych już umów będzie powstanie blisko 100 km œcieżek. Większoœć z nich ma być gotowa w tym roku. Łšczna wartoœć tych inwestycji wynosi 32 mln zł.

Projekty te majš też aspekty edukacyjne i służš podniesieniu œwiadomoœci ekologicznej mieszkańców. – Deklaracja rowerowa, którš podpisaliœmy podczas Konwentu Marszałków RP 29 czerwca ubiegłego roku, zaczyna się spełniać – uważa marszałek Elżbieta Anna Polak.

To niejedyne inwestycje w infrastrukturę ze œrodków unijnych. W tym roku urzšd marszałkowski ogłosi kilka konkursów w ramach RPO. Najbliższy ma się rozpoczšć w kwietniu. Województwo jest w trakcie przygotowywania projektu „Koncepcja podniesienia standardu i otwartoœci transgranicznych tras rowerowych na pograniczu polsko-niemieckim", który ma obejmować stworzenie sieci szlaków turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim powišzanych z projektowanymi i istniejšcymi trasami rowerowymi w Niemczech. – Projekt na tym etapie nie obejmuje dużych działań infrastrukturalnych ani opracowania dokumentacji budowlanych – zastrzega Tatiana Mikułko-Kozłowska z urzędu marszałkowskiego.

W II kwartale br. zaplanowano aplikowanie do programu „Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014–2020". Dofinansowanie wynosi do 85 proc. wartoœci projektu. Ma być przygotowana aplikacja mobilna dla użytkowników, dzięki której internauci będš mieli informacje na temat obiektów i atrakcji turystycznych województwa oraz możliwoœci uprawiania turystyki rowerowej w regionie. – Partnerami będš regionalne dyrekcje Lasów Państwowych z Zielonej Góry i Szczecina, a ze strony niemieckiej Zwišzek Turystyczny Seenland Oder-Spree e. V. z Bad Saarow – zapowiada Tatiana Mikułko-Kozłowska.

Województwo pilotażowo zakupi infokioski, które zostanš zlokalizowanie w największych miastach i centrach turystycznych. Projekt będzie zbliżony swojš funkcjonalnoœciš do istniejšcego w Polsce Wschodniej szlaku Green Velo i oparty na infrastrukturze jednostek samorzšdu terytorialnego, Skarbu Państwa i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Do Rosji też

Inspiratorem i koordynatorem pomorskich tras rowerowych (PTR) o znaczeniu międzynarodowym jest departament turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Powstanš dwie trasy o znaczeniu międzynarodowym: R-10 (docelowo Euro Velo 10) oraz R-9 Wiœlana Trasa Rowerowa (docelowo Euro Velo 9) o łšcznej długoœci ponad 660 km. Skorzystajš na tym gminy i powiaty, i to one realizujš budowę tras.

– Zarzšd Dróg Wojewódzkich buduje cišgi pieszo-rowerowe, osobne drogi rowerowe i cišgi piesze w obszarach zabudowanych na drogach wojewódzkich. Sš to jednak drogi rowerowe nietworzšce szlaku. Pełniš funkcje komunikacyjne – tłumaczy Emilia Stawikowska z urzędu marszałkowskiego.

Prace budowlane przy realizacji PTR rozpoczynajš się w tym roku i będš trwały do roku 2021. Gminy i powiaty sš na etapie ogłaszania przetargów i tworzenia dokumentacji. Samorzšdy mogš liczyć na wsparcie z RPO. Poza œcieżkami powstanš też 82 miejsca obsługi rowerzystów. – Będš wyposażone w wiatę, ławki, kosz na œmieci, stojaki rowerowe, przybornik do naprawy roweru – wylicza urzędniczka.

Urzšd Marszałkowski w Gdańsku zaangażowany jest też w Biking South Baltic – międzynarodowy projekt promujšcy trasę rowerowš wzdłuż Morza Bałtyckiego Euro Velo 10, realizowany w ramach programu „Interreg South Baltic", a także „Rowerem bez granic" – międzynarodowy projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja. – Przewiduje on m.in. budowę drogi rowerowej po koronie wału wiœlanego na odcinku Mikoszewo – Drewnica (realizuje to gmina Stegna), budowę drogi rowerowej w gminie Stare Pole oraz oznakowanie tras rowerowych na Żuławach Wielkich i działania promocyjne – wylicza Emilia Stawikowska.

W planach jest rozwój sieci tras rowerowych w centralnej częœci województwa. – Ten projekt ma na celu uzupełnienie projektowanych tras rowerowych R-10 i R-9 (WTR) o nowš trasę o znaczeniu międzynarodowym przebiegajšcš przez południowš częœć województwa pomorskiego wraz z sieciš lokalnych połšczeń rowerowych – mówi Emilia Stawikowska. Podkreœla, że rozwój tras ponadregionalnych i międzynarodowych jest jednym z priorytetów rozwoju turystyki w województwie pomorskim.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL