Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Telekomunikacja i IT

Od nowego roku warto inwestować w B+R

123rf.com
1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie tzw. duża ustawa o innowacyjnoœci, która da duże szanse biznesowi i nauce na budowanie skutecznej współpracy oraz poprawę miejsca Polski w rankingach innowacji.
Przedsiębiorstwa działajšce w Polsce wydajš na inwestycje w prace badawczo-rozwojowe (B+R) niespełna 0,5 proc. PKB, a cała polska gospodarka mniej niż 1 proc. PKB. Wynik słaby, i to mimo sporych œrodków finansowych z funduszy unijnych. Po 2020 r. pienišdze europejskie będš trudniej dostępne i na pewno będzie ich mniej niż mamy do dyspozycji dzisiaj. Dlatego - jak podkreœla dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan - tak ważna jest nowa ustawa i zawarte w niej instrumenty wspierajšce decyzje dotyczšce inwestycji w badania, rozwój i innowacje. - Dotychczasowe rozwišzania były niewystarczajšce, o czym œwiadczy chociażby liczba podmiotów, które w 2016 r. skorzystały z ulgi podatkowej na B+R (277 podatników CIT oraz 279 podatników PIT - red.). Koszty kwalifikowane poniesione na działalnoœć B+R przez te 556 podmiotów to 1,1 mld zł. Skutki dla budżetu państwa to brak wpływu z podatków CIT i PIT na poziomie 39 mln zł - wylicza Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. - Można powiedzieć, że to żaden koszt, ale też niewielkie inwestycje w stosunku B+R do potrzeb polskiej gospodarki. A zaplanowaliœmy, że do 2020 r. będziemy inwestować w projekty badawczo-rozwojowe 1,7 proc. PKB - kontynuuje ekonomistka.

Jej zdaniem, rozwišzania wprowadzone ustawš sš warte wykorzystania przez przedsiębiorców. - Miejmy nadzieję, że liczba firm korzystajšcych z ulgi podatkowej na B+R wzroœnie z 556 w 2016 r., do kilku tysięcy. Skorzysta na tym gospodarka, nauka, biznes i konsumenci - zaznacza.

Duża ustawa o wspieraniu innowacyjnoœci, która wchodzi w życie od stycznia, wprowadza m.in. ulgę podatkowš na B+R na poziomie 100 proc. kosztów kwalifikowanych, rozszerzenie listy kosztów kwalifikowanych m.in. o materiały nietrwałe (nabycie niebędšcego œrodkami trwałymi sprzętu specjalistycznego), o koszty zwišzane z nabyciem od jednostki naukowej wyników badań, a także o należnoœci z tytułu wykonywania usług na podstawie umów cywilno-prawnych (umowa- zlecenie, umowa o dzieło), a dla dużych firm o koszty uzyskania i utrzymania patentu (MŒP już takš możliwoœć miały). Co więcej, nowe przepisy umożliwiš korzystanie z ulgi na B+R przedsiębiorstwom działajšcym w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (koszty zwišzane z B+R nie mogš być uwzględnione w zwolnieniu podatkowym wynikajšcym z działania w SSE). Ustawa wprowadza też ulgę podatkowš na B+R dla Centrów Badawczo-Rozwojowych (CBR) w wysokoœci 150 proc. kosztów kwalifikowanych i szerszy niż dla przedsiębiorstw niemajšcych statusu CBR katalog kosztów kwalifikowanych.

- Do tego przedsiębiorcy majš już możliwoœć korzystania ze współpracy z doktorantami w ramach tzw. doktoratów wdrożeniowych, a koszty osobowe współpracy z doktorantami w takim trybie będš kosztami kwalifikowanymi w ramach nowej ustawy. Warto, aby jak najwięcej firm inwestujšcych w badania i rozwój z tej możliwoœci skorzystało - przekonuje główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan.

Według niej, tworzona ustawš Sieć Badawcza: Łukasiewicz, która ma połšczyć aktywa rzeczowe, osobowe i finansowe 38 instytutów badawczych, ma szansę być kolejnym elementem wspierajšcym inwestycje przedsiębiorstw w B+R. Problemem jest natomiast fakt, że w nowych regulacjach zabrakło tzw. innovation box, czyli ulgi podatkowej na przychody ze sprzedaży własnoœci intelektualnej.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL