Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Słupsk gotowy przyjšć pomnik Jana Pawła II z Francji

Prezydentem Słupska jest Robert Biedroń
Fotorzepa/ Piotr Wittman
Radni Słupska przyjęli rezolucję stwierdzajšcš, że miasto jest gotowe przyjšć pomnik Jana Pawła II z francuskiego Ploermel.

Pomnik Jana Pawła II we francuskim Ploermel stoi od 2006 r. Z końcem paŸdziernika 2017 r. zapadło postanowienie Rady Stanu, które nakazuje zdjęcie krzyża z pomnika.

Na tę decyzję zareagował polski rzšd. Ówczesna premier Beata Szydło zapowiedziała, że rzšd podejmie starania, by przenieœć pomnik do Polski, jeœli będzie na to zgoda francuskich władz i lokalnej społecznoœci.

W czwartek słupscy radni wyrazili wolę przyjęcia pomnika Jana Pawła II na teren miasta, jeœli ten przenoszony byłby do Polski. Za przyjęciem rezolucji bez dyskusji zagłosowało 14 radnych, dwóch było przeciw, trzech wstrzymało się od głosu.

- Rada Miejska w Słupsku solidaryzuje się ze stanowiskiem Pani Premier i deklaracjš podjęcia przez Polski Rzšd działań, by "ocalić od ocenzurowania" pomnik papieża Jana Pawła II w Ploermel we Francji i przenieœć go do Polski, "gdzie znajdzie swój dom na Ziemi Ojczystej" – czytamy w rezolucji.

Radni napisali, że nie godzš się na "niszczenie symboli i wartoœci chrzeœcijańskich w przestrzeni publicznej i prywatnej", i stojš na stanowisku, że "fundamentem naszej kultury i naszej cywilizacji jest chrzeœcijaństwo". Dodali, że "spuœcizna kulturowa i duchowa œw. Jana Pawła II wymaga od nas wszystkich, by w razie potrzeby stanšć w jej obronie. Jest to nie tylko nasza dobra wola, ale także nasz patriotyczny obowišzek" - wskazano.

6 listopada do biura rady trafiła petycja od mieszkańca Słupska dotyczšca inicjatywy uchwałodawczej w sprawie poparcia działań rzšdu w kwestii przeniesienia pomnika Jana Pawła II z Francji do Polski i przyjęcia go na teren Słupska.

Słupski samorzšd jest już kolejnym, który solidaryzuje się z działaniami Szydło w sprawie pomnika Jana Pawła II i, który chce go mieć w przyszłoœci u siebie.

Stosowne uchwały podjęły już rady miasta i powiatu w Sochaczewie. Władze Zakopanego wysłały pismo do szefa polskiego rzšdu i wskazały trzy alternatywne lokalizacje, w których mógłby stanšć pomnik. Wszystkie zwišzane sš z wizytami papieża pod Giewontem. Wolę przyjęcia pomnika wyraził też prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, podkreœlajšc, że Rzeszów to "miasto papieskie", którego Jan Paweł II jest honorowym obywatelem od 1998 roku.

Pomnik stoi w Ploermel od 2006 r. i według dziennika "Le Figaro" od poczštku był przedmiotem kontrowersji. Nie chodziło jednak o sam pomnik, lecz o jego element - krzyż.

Postanowieniem Rady Stanu, najwyższego organu sšdownictwa administracyjnego we Francji, które zapadło z końcem paŸdziernika 2017 r., z posšgu ma zostać usunięty krzyż.

Postanowienie Rady Stanu, stanowi potwierdzenie werdyktu sšdu administracyjnego w Rennes z 2015 r., który powołał się na obowišzujšcš we Francji od 1905 r. ustawę o rozdziale Koœcioła od państwa. Decyzja jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

Na usunięcie krzyża władze Ploermel majš szeœć miesięcy. Jeœli tego nie dokonajš, cały pomnik będzie musiał zniknšć z przestrzeni publicznej.

Jak podało "Le Figaro", mer Ploermel Patrick Le Diffon rozważa inne rozwišzanie, czyli zmianę klasyfikacji miejsca, w którym stoi pomnik, tak by formalnie nie był to teren publiczny.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL