Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

USA: W stanie Arkansas wykonano pierwszš egzekucję od 2005 r.

Flickr/mikecogh
Mimo desperackich, prowadzonych do ostatniej chwili zabiegów obrońców, w stanie Arkansas wykonano rano (czasu polskiego) pierwszš od roku 2005 egzekucję.

Stracony został 51-letni Ledell Lee, uznany przez sšd przysięgłych za winnego dokonania w roku 1993 wyjštkowo brutalnego zabójstwa 26-letniej kobiety w celach rabunkowych. Do egzekucji użyto kombinacji trzech substancji, wstrzykniętych skazanemu.

Planowana tej samej nocy egzekucja 47-letniego Staceya Johnsona, skazanego za zamordowanie w 1993 r. 25-letniej matki dwojga dzieci, na podstawie decyzji sšdu została wstrzymana na czas nieokreœlony.

Johnson, mimo że dzieci zamordowanej rozpoznały go jako zabójcę, zawsze utrzymywał, że jest niewinny i poprzez swojego adwokata z lewicowej organizacji American Civil Liberties Union (Amerykański Zwišzek Swobód Obywatelskich) domaga się zbadania po raz kolejny, przy użyciu obecnie stosownych metod sekwencjonowania DNA, próbek krwi pobranych 24 lata temu na miejscu zbrodni.

Władze Arkansas zamierzajš do końca miesišca wykonać jeszcze dwa wyroki œmierci. Szeœć innych planowanych w tym stanie egzekucji zostało wstrzymanych na czas nieokreœlony decyzjš sšdów różnych instancji.

Władze Arcansas z republikańskim gubernatorem Asš Hutchinsonem podjęły kontrowersyjnš decyzję dokonania w ciagu 11 dni oœmiu egzekucji, gdy producent œrodka zwiotczajšcego mięœnie Norcuron (bromek wekuronium ) stosowanego przed œmiertelnym zastrzykiem odmówił władzom stanowym dalszej sprzedaży tego œrodka.

Norcuron umożliwia obezwładnienie skazanego przed zastrzykiem trucizny powodujšcej wstrzymanie pracy serca. Jego użycie uwalnia władze od zarzutu pogwałcenia Ósmej Poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych zabraniajšcej „stosowania okrutnych i niezwykłych kar” (tortur).

30 kwietnia wygaœnie termin przydatnoœci do użycia Norcuronu znajdujšcego się obecnie w posiadaniu władz penitencjarnych stanu Arkansas.

Producent, Norcuronu, firma farmaceutyczna McKesson Co., argumentuje, że władze stanu Arkansas nabyły tę substancję pod fałszywym pretekstem, a więc nielegalnie, uzasadniajšc swoje zamówienie „potrzebami lecznicy więziennej”, a nie tym, że œrodek ten będzie stosowany razem z innymi substancjami w trzech zastrzykach podczas egzekucji. Władze stanowe zapowiedziały odwołanie się od tego wyroku.

Zdaniem władz stanowych taktyka obrońców zmierza do zablokowania egzekucji do końca kwietnia, tak aby wygasł termin przydatnoœci Norcuronu posiadanego przez ten stan. Jeœli taka taktyka okaże się skuteczna, władze Arkansas nie będš miały możliwoœci wykonania wyroków œmierci tš metodš do czasu znalezienia innego dostawcy Norcuronu, bšdŸ zmiany przez stanowy parlament metody wykonywania egzekucji.

Badania opinii publicznej wykazały, że 2/3 mieszkańców stanu Arkansas opowiada się za karš œmierci za morderstwo.

Przeciwnicy kary œmierci i przedstawiciele organizacji humanitarnych nazywajš planowane w Arkansas wykonanie wyroków œmierci „masowš egzekucjš”.

Przywódcy religijni różnych wyznań, w tym papież Franciszek i Konferencja Biskupów Koœcioła Katolickiego w Stanach Zjednoczonych zaapelowali do gubernatora Hutchinsona, by skorzystał z prawa łaski i zamienił wyroki œmierci na karę dożywotniego więzienia.

Hutchinson, wykluczył takš możliwoœć. - Kiedy wyznaczyłem daty (egzekucji), zdawałem sobie sprawę, że w jednym bšdŸ w kilku przypadkach będš opóŸnienia. Oczekiwałem jednak, że sšdy pozwolš na wykonanie wyroków (...), tym bardziej, że Sšd Najwyższy stanu Arkansas wielokrotnie rozpatrzył każdy z tych wyroków i za każdym razem uznał winę każdego ze skazanych - oœwiadczył.

Mimo decyzji Sšdu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, który w 1976 r. przywrócił, po 4-letnim moratorium, karę œmierci, obecnie egzekucje dopuszczalne sš tylko w 19 z 50 stanów USA oraz w jurysdykcji rzšdu federalnego i amerykańskich sił zbrojnych.

Na wykonanie wyroku œmierci oczekuje obecnie w Stanach Zjednoczonych ponad 2 tysišce skazanych.

W 2012 r.,  jak wynika z danych resortu sprawiedliwoœci, przeciętny czas od wydania wyroku œmierci do jego wykonania wynosił 15 lat i 8 miesięcy.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL