Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Jak trwoga, to do Boga? Naukowcy twierdzš, że to działa

Wikimedia Commons
Jak trwoga to do Boga? Naukowcy, badajšc reakcje mózgowe katolików - wykazali, że taka strategia naprawdę przynosi korzyœci. Dogmatyczne przekonania religijne stanowiš bufor zabezpieczajšcy przed lękiem i przynoszš ulgę w trudnych chwilach.

Wiara i religijne przekonania pomagajš w przejœciu przez trudne życiowe chwile m.in. dzięki temu, że zmniejszajš lęk. Potwierdzajš to zarówno codzienne obserwacje ludzkich zachowań, jak i teorie antropologiczne.

Naukowe dowody na to, że takie postępowanie faktycznie przynosi korzyœci, znaleŸli ostatnio naukowcy z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W badaniu reakcji mózgowych katolików na sytuację niepewnoœci wykazali przeciwlękowš funkcję dogmatycznych przekonań religijnych.

"Na co dzień w swojej pracy zajmujemy się różnymi dogmatycznymi przekonaniami. Jednak religijnoœci długo nie dotykaliœmy. Wydaje się jednak, że przekonania religijne dobrze nas opisujš i różnicujš" - mówi PAP prof. Małgorzata Kossowska z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dlatego - jak informuje Instytut Psychologii UJ - w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki, zespół kierowany przez prof. Kossowskš zbadał blisko 40 osób, deklarujšcych się jako chrzeœcijanie - katolicy. Naukowcy badali działanie jednej z częœci mózgu (przedniej częœci zakrętu obręczy). "Gdy w naszym otoczeniu pojawiajš się informacje niespójne lub sprzeczne z tym, co myœlimy, ta częœć mózgu reaguje wzbudzeniem. Jej aktywnoœć w odpowiedzi na konflikt mierzy się na różne sposoby. My sięgnęliœmy do badania EEG - rejestrowania fal mózgowych" - opisuje badaczka.

Naukowcy wyszli z założenia, że znaczenie ma nie tylko sama wiara, ale przede wszystkim sposób jej przejawiania: silny i dogmatyczny. "Potrzebowaliœmy narzędzia, które pozwoliłoby nam wyodrębnić osoby, które wierzš silnie - w dogmatyczny sposób i takie, które wierzš słabiej. Do tego służyła nam skala religijnego fundamentalizmu" - tłumaczy prof. Kossowska.

Za pomocš tej skali okreœlono, które z osób wierzš w dogmatyczny sposób, a które majš słabszš wiarę. Następnie badanych podzielono na dwie grupy, wykonujšce okreœlone zadanie w odmiennych warunkach: komfortu i niepewnoœci. Osoby postawione w warunkach niepewnoœci informowano, że majš krótki czas na wykonanie zadania, a jeœli go przekroczš - poniosš karę. Podczas wykonywania zadania nie informowano, ile czasu na wykonanie jeszcze pozostało.

PóŸniej wszyscy rozwišzywali zadanie, które pozwala sprawdzić, jak ludzie reagujš na bodŸce, które sš niespójne z ich przyzwyczajeniami. Jednoczeœnie umożliwia precyzyjne uchwycenie tego, jak badani reagujš na sytuację konfliktowš - tę odpowiedzialnš za niepewnoœć i lęk.

W trakcie całej procedury naukowcy rejestrowali przebieg fal mózgowych osób badanych (sygnał EEG). "Zgodnie z hipotezami okazało się, że w warunkach komfortu silniejszš reakcję mózgowš przejawiały osoby o silniejszych przekonaniach fundamentalistycznych. Efekt ten był jednak bardzo nieznaczny. Natomiast w warunkach niepewnoœci i konfliktu pokazaliœmy, że silny fundamentalizm wišże się ze słabszš reakcjš mózgowš, a słabszy fundamentalizm z silniejszš reakcjš" - informuje prof. Kossowska.

Oznacza to, że osoby o silnych przekonaniach fundamentalistycznych (w porównaniu do osób o słabszych przekonaniach) słabiej reagowały na warunki konfliktu. Takie wyniki pozwalajš wnioskować, że silna religijnoœć rzeczywiœcie stanowi bufor zabezpieczajšcy przed lękiem, a osoby o silnych, dogmatycznych przekonaniach religijnych reagujš spokojniej w sytuacji niepewnoœci i dyskomfortu, w porównaniu do badanych o słabszej i niedogmatycznej wierze" - mówi badaczka.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL