Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Smog

Smog: Polskie miasta już w połowie lutego przekroczyły roczny limit

Poznań
PAP/Jakub Kaczmarczyk
Od poczštku roku minęło zaledwie półtora miesišca, a 16 polskich miast już przewyższyło dopuszczalny, roczny limit dni z przekroczeniem norm jakoœci powietrza - informuje Polska Zielona Sieć. Listę otwiera Kraków, Nowy Targ i Wodzisław Œlšski.

Organizacja przypomina, że roczny dopuszczalny limit dni z przekroczeniem norm dobowych dla pyłu zawieszonego PM10 wynika z prawa unijnego i wynosi on 35 dni w roku.

Polska Zielona Sieć analizujšc dane z wojewódzkich inspektoratów œrodowiska stworzyła listę miast, w których najczęœciej występowały wysokie stężenia zanieczyszczeń.

Tabelę otwierajš Kraków, Nowy Targ i Wodzisław Œlšski, których mieszkańcy przez 41 spoœród 46 dni nowego roku oddychali zanieczyszczonym powietrzem. Na dalszych miejscach sš: Zabrze, Tarnów, Nowy Sšcz i Nowa Ruda.

Ekolodzy informujš, że w smogowej czołówce znajduje się osiem miast z woj. œlšskiego, pięć z woj. małopolskiego oraz po jednej miejscowoœci z województw: opolskiego, dolnoœlšskiego oraz łódzkiego. W innych miastach nie jest dużo lepiej, do przekroczenia limitu 35 dni zbliżajš się także np. Olesno, Kędzierzyn-KoŸle i Dšbrowa Górnicza, Mielec (35 dni), Wrocław, Jelenia Góra, Kłodzko, Legnica, Zšbkowice Œlšskie (34 dni), Zakopane, Opole, Kalisz (33 dni), Warszawa (31 dni) oraz Poznań (28).

"Widać wyraŸnie, że zanieczyszczenie powietrza to problem ogólnopolski i potrzeba zdecydowanych działań rzšdu, aby sobie z nim poradzić. Niestety, wbrew zapowiedziom premier Beaty Szydło, rzšd jak na razie pozoruje tylko walkę ze smogiem. Przepisy dotyczšce norm węgla zaproponowane przez Ministerstwo Energii sš skandaliczne – nie wyeliminujš z rynku najbardziej szkodliwych paliw takich jak muły, floty czy węgiel brunatny" - komentuje Marek Józefiak z Polskiej Zielonej Sieci.

Chodzi o projekt noweli ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakoœci paliw oraz towarzyszšce jej rozporzšdzenia, w tym dotyczšce wymagań jakoœciowych dla paliw stałych.

Resort energii tłumaczy, że majš ograniczyć napływ niesortowanego węgla do Polski. Chodzi głównie o węgiel zza wschodniej granicy. Do listopada ub.r. do Polski sprowadzono łšcznie 7,2 mln ton węgla - najwięcej, bo ponad 4,6 mln ton - z Rosji. Przepisy majš też uporzšdkować rynek paliw stałych w naszym kraju i pozwolić konsumentom uzyskać informacje, jaki węgiel kupujš. Producenci będš zobligowani do posiadania charakterystyki jakoœciowej przekazywanych do sprzedaży paliw stałych.

Ministerstwo przekonuje te, że wprowadzenie wymagań jakoœciowych dla paliw stałych wykluczy z obrotu paliwa niespełniajšce minimalnych norm, umożliwiajšc nabywcom zakup węgla o wysokich parametrach jakoœciowych. Ma to się przyczynić do ograniczenia tzw. emisji niskiej, a przez to do poprawy zdrowia i jakoœci życia obywateli.

Polska Zielona Sieć uważa, że normy dla paliw stałych oraz dla kotłów to dopiero pierwszy krok w walce o czystsze powietrze w Polsce. Proponujš, by rzšd zaproponował program do termomodernizacji domów jednorodzinnych oraz preferencje podatkowe dla niskoemisyjnych i odnawialnych Ÿródeł energii takich jak pellet czy geotermia.

"Według danych Instytutu Ekonomii Œrodowiska ok. 70 proc. domów jednorodzinnych w Polsce (w sumie ok. 3,5 miliona) jest ocieplonych słabo albo wcale. Zły standard energetyczny polskich domów powoduje tzw. ubóstwo energetyczne. Z podobnym problemem mierzš się nasi sšsiedzi: Słowacy, Czesi i Niemcy. W każdym z tych krajów państwo proponuje dotacje do termomodernizacji domów jednorodzinnych. W Polsce istniejšcš lukę miał wypełnić program Ryœ Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska, jednak program został zlikwidowany zanim został uruchomiony" - dodała Polska Zielona Sieć.

Pył zawieszony (PM10 oraz PM2,5) jest szkodliwy dla zdrowia, szczególnie dla układu oddechowego. W jego skład wchodzš m.in.: siarka, metale ciężkie, silnie toksyczne chemiczne zwišzki organiczne. Zanieczyszczenie powietrza może być groŸne szczególnie dla osób cierpišcych z powodu przewlekłych chorób serca i chorób układu oddechowego. Narażone sš także osoby starsze, kobiety w cišży oraz małe dzieci. Specjaliœci radzš, by przy przekroczonych stężeniach zanieczyszczeń ograniczyć aktywnoœć na wolnym powietrzu.

Œwiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) uważa pył PM2,5 za najgroŸniejszy dla ludzkiego zdrowia spoœród wszystkich zanieczyszczeń powietrza. W jego skład wchodzš rakotwórcze substancje, takie jak wielopierœcieniowe węglowodory aromatyczne – np. benzo(a)piren.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL