Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służby mundurowe

Ustawa dezubekizacyjna: Pół miliarda zł oszczędności

Minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak
PAP/ Bartłomiej Zborowski
Szacujemy, że oszczędnoœci dla budżetu państwa w wyniku wprowadzenia tzw. ustawy dezubekizacyjnej wyniosš pół miliarda złotych - ocenił szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Dodał, że ok. 3 tys. osób chce skorzystać z przepisu umożliwiajšcego wyłšczenie spod działania ustawy.

Od niedzieli, 1 paŸdziernika, prawie 39 tys. byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL, będzie miało obniżone emerytury i renty na mocy tzw. ustawy dezubekizacyjnej.

- 39 tys. osób jest objętych tš ustawa. Szacujemy, że oszczędnoœci dla budżetu państwa w wyniku przeprowadzenia tej ustawy wyniosš pół miliarda złotych. To pokazuje skalę - powiedział Błaszczak w sobotę w TVP Info.

Ustawa obniża emerytury i renty za okres "służby na rzecz totalitarnego państwa" od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. (w połowie 1990 r. powstał UOP). Na mocy nowych przepisów, emerytury i renty b. funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL nie będš mogły być wyższe od œredniego œwiadczenia wypłacanego przez ZUS: emerytura - 2,1 tys. zł (brutto), renta - 1,6 tys. zł, renta rodzinna - 1,8 tys. zł.

- Teraz ich emerytury będš nie wyższe niż przeciętne emerytury z ZUS. To jest właœnie sprawiedliwoœć - powiedział Błaszczak.

"W szczególnie uzasadnionych przypadkach" szef MSWiA może wyłšczyć z przepisów ustawy osoby pełnišce służbę na rzecz totalitarnego państwa, ze względu na "krótkotrwałš służbę przed 31 lipca 1990 r. oraz rzetelne wykonywanie zadań i obowišzków po 12 wrzeœnia 1989 r., w szczególnoœci z narażeniem życia".

Jak mówił Błaszczak kryteria "szczególnie uzasadnionych przypadków" sš dokładnie sprecyzowane.

- Po pierwsze krótkotrwała służba w Służbie Bezpieczeństwa. I po drugie rzetelne wywišzywanie się z obowišzków w wolnej Polsce, służšc np. w policji, szczególnie z narażeniem zdrowia i życia. Z tego przepisu chce skorzystać prawie 3 tys. osób, bo tyle wniosków wpłynęło - mówił Błaszczak.

Zaznaczył, że każda z tych spraw jest rozpatrywana indywidualnie. - Zakładam, że będš to nieliczne przypadki, chociaż rzeczywiœcie nie wykluczam zastosowania tego artykułu w sytuacji, w której po pierwsze służba w SB była krótkotrwała i po drugie ten ktoœ już służšc w policji w wolnej Polsce, robił to z narażeniem zdrowia i życia - dodał szef MSWiA. Od decyzji organu emerytalnego, ustalajšcej ponownie wysokoœć œwiadczeń, przysługuje odwołanie do sšdu - złożenie odwołania nie wstrzymuje jednak wykonania decyzji.

W ustawie wymieniono cywilne, wojskowe instytucje i formacje, w których służba uważana jest w myœl przepisów ustawy za służbę na rzecz totalitarnego państwa PRL. W katalogu IPN znalazły się: Resort Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego a także jednostki organizacyjne podległe tym instytucjom.

W katalogu znalazły się także służby i jednostki organizacyjne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jednostki wypełniajšce zadania wywiadowcze i kontrwywiadowcze, wypełniajšce zadania Służby Bezpieczeństwa, wykonujšce czynnoœci operacyjno-techniczne niezbędne w działalnoœci Służby Bezpieczeństwa a także odpowiedzialne za szkolnictwo, dyscyplinę, kadry i ideowo-wychowawcze aspekty pracy w SB.

Przepisami ustawy została objęta kadra naukowo-dydaktyczna, naukowa, naukowo-techniczna oraz słuchacze i studenci m.in. Centrum Wyszkolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Legionowie, Wyższa Szkoła Oficerska MSW w Legionowie, Szkoła Choršżych Milicji Obywatelskiej w Warszawie, a także Wydział Pracy Operacyjnej w Oœrodku Doskonalenia Kadry Kierowniczej MSW w Łodzi. Kolejna grupa instytucji i formacji, które znalazły się w katalogu, to jednostki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej i ich poprzedniczki, m.in. informacja wojskowa, wojskowa służba wewnętrzna, zarzšd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL