Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służby mundurowe

MON: W Agencji Mienia Wojskowego nie będzie konkursów na kierownicze stanowiska

Agencja Mienia Wojskowego
Fotorzepa/ Jakub Ostałowski
We wtorek rzšd zajmie się projektem nowelizacji ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, który przewiduje odstšpienie od konkursów przy zatrudnianiu na kierownicze stanowiska w AMW - prezesa, jego zastępców oraz dyrektorów oddziałów regionalnych.

Projekt został opublikowany na stronach Rzšdowego Centrum Legislacji w poniedziałek po południu.

Jak podaje MON, celem projektu jest z jednej strony usprawnienie działania AMW, a z drugiej - uproszczenie i odformalizowanie przepisów dotyczšcych obsadzania stanowisk kierowniczych w biurze prezesa Agencji oraz stanowisk dyrektorów oddziałów regionalnych AMW.

Zdaniem autorów projektu konieczne jest umożliwienie szefowi MON samodzielnego powoływania i odwoływania prezesa AMW, a tym samym także potrzebna jest "rezygnacja z dokonywania jego naboru w trybie otwartego i konkurencyjnego konkursu". Jak uzasadniono, wynika to z tego, że Agencja wykonuje zadania na potrzeby obronnoœci i bezpieczeństwa państwa (co obejmuje także obrót z zagranicš towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa), przechowuje i obraca materiałami wybuchowymi, broniš, amunicjš oraz wyrobami i technologiš o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także współpracuje z przedsiębiorcami realizujšcymi takie czynnoœci. Zwrócono też uwagę na "szybkoœć dokonywania tych procesów".

Projekt przewiduje, że nie będzie też konkursów na stanowiska zastępców prezesa AMW oraz dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów regionalnych (obecnie Agencja ma ich 10). Podobnie będzie także w przypadku stanowisk kierowniczych w biurze prezesa, o których ustawa do tej pory nie wspominała. O tym, jakie to stanowiska, ma decydować szef MON, nadajšc Agencji statut, w którym będzie okreœlona organizacja wewnętrzna AMW.

"Przyznanie nowych kompetencji Agencji jest także skorelowane z utworzeniem spółki PGZ S.A. oraz konsolidacjš grupy" - napisano w uzasadnieniu.

AMW będzie mogła sprzedawać za granicę sprzęt wojskowy, produkty podwójnego zastosowania i uzbrojenie będšcy we władaniu podmiotów podległych MON albo MSWiA lub przez te ministerstwa nadzorowanych. Podobne rozwišzania sš w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i Włoszech, co - napisano w uzasadnieniu - umożliwia aktywne uczestnictwo administracji rzšdowej we wspieraniu eksportu sprzętu wojskowego.

Zmiany będš dotyczyły także kompetencji Rady Nadzorczej AMW. Obecnie wyraża ona opinię w sprawie udzielenie prezesowi AMW absolutorium, a ostatecznš decyzję podejmuje szef MON; nieudzielenie absolutorium oznacza odwołanie prezesa. Według projektu to Rada będzie udzielać prezesowi absolutorium. W razie jego nieudzielenia szef MON będzie mógł prezesa odwołać.

Zgodnie z projektem MON będzie mógł zawierać z AMW umowy na œwiadczenie usług nie tylko na rzecz ministerstwa, ale także na rzecz podmiotów podległych MON lub przez ministerstwo nadzorowanych. Ponadto, w projekcie doprecyzowano, kto i w jakich sprawach jest uprawniony do reprezentowania AMW.

W projekcie jest też przepis, zgodnie z którym w razie œmierci dłużnika Agencji, którego jedynym ustalonym składnikiem majštku była np. emerytura, będzie możliwoœć umorzenia należnoœci i nikt takiego długu nie będzie dziedziczyć.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL