Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Prezydenckie projekty o KRS i SN gotowe do ostatecznych głosowań

Przewodniczšcy sejmowej komisji sprawiedliwoœci i praw człowieka Stanisław Piotrowicz
PAP/Jakub Kamiński
Prezydenckie projekty nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sšdownictwa i ustawy o Sšdzie Najwyższym sš gotowe do ostatecznych głosowań w Sejmie. W nocy z œrody na czwartek komisja poparła ponad 40 poprawek PiS i jednš PO do tych projektów.

Komisja sprawiedliwoœci i praw człowieka zakończyła swe posiedzenie w czwartek po godz. 1.30. Głosowania Sejmu nad wnioskami mniejszoœci i ponad 80 poprawkami oraz ostatecznie nad całoœciš projektów zapewne odbędš się w pištek.

Prezydencki minister Paweł Mucha powiedział po zakończeniu posiedzenia, że można być zadowolonym z poprawek zgłoszonych podczas II czytania i zaakceptowanych przez komisję, gdyż "odwzorowujš one pierwotne idee zawarte w prezydenckich projektach".

"Myœlę, że w pištek odbędš się głosowania" - powiedział PAP przewodniczšcy komisji Stanisław Piotrowicz (PiS). Wyraził nadzieję na sfinalizowanie w zwišzku z tym obietnic wyborczych prezydenta i PiS.

Do projektu nowelizacji o KRS złożono łšcznie 23 poprawki, w tym 11 PiS. Komisja poparła 10 poprawek PiS. Najważniejsza pozytywnie zarekomendowana poprawka spoœród nich przewiduje wykreœlenie wczeœniejszej poprawki tego klubu, że kandydatów do KRS mogłyby zgłaszać m.in. grupy 25 prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy. Komisja negatywnie zaopiniowała 10 poprawek złożonych do projektu o KRS przez kluby opozycyjne i jednš PiS. Dwie poprawki klubu Kukiz'15 zostały wycofane przed głosowaniem.

Natomiast do projektu nowelizacji o SN złożono łšcznie 62 poprawki. Spoœród nich 36 było autorstwa PiS - uzyskały one pozytywnš rekomendację komisji. Według jednej z poprawek PiS badajšc skargę nadzwyczajnš, SN mógłby zaskarżone orzeczenie sšdu uchylić nie tylko w całoœci - jak głosi projekt - ale również tylko w częœci. Inna poprawka PiS doprecyzowuje, że skargę takš można by składać od orzeczeń i sšdów powszechnych, i wojskowych. Kolejna poprawka PiS głosi, że prezydent RP okreœli regulamin SN po zasięgnięciu opinii Kolegium SN, z zastrzeżeniem, że nie byłoby to konieczne przy wydawaniu pierwszego takiego regulaminu.

Poparcia nie uzyskało 25 poprawek do projektu o SN zgłoszonych przez kluby opozycyjne. Negatywnie oceniono m.in. poprawkę PO by także prezydent mógł wnosić skargi nadzwyczajne do SN. Uwzględniono natomiast jednš poprawkę opozycji - autorstwa PO - aby skreœlić przepis przejœciowy odnoszšcy się do kwestii dodatkowego zatrudnienia sędziów SN i sšdów powszechnych.

Podczas burzliwego posiedzenia komisji PO wnosiła o przerwanie "tych gorszšcych obrad" i o zmianę przewodniczšcego - co nie znalazło poparcia. Opozycja złożyła formalny wniosek o przerwę w posiedzeniu do czwartku. Jej posłowie wskazywali, że w II czytaniu kluby złożyły łšcznie blisko 90 poprawek i posłowie nie zdšżyli się z nimi zapoznać.

"Tam nie ma nic nowego, żadnych nowych instytucji się nie wprowadza. Mamy tylko zaopiniować poprawki, a nie prowadzić debatę" - odpowiadał przewodniczšcy komisji Stanisław Piotrowicz (PiS). Komisja negatywnie zaopiniowała także zgłoszone przez opozycję wnioski o odrzucenie obu projektów.

Piotrowicz zdecydował o ograniczeniu do pięciu minut uzasadnień poszczególnych klubów do złożonych przez nie poprawek do projektu o KRS. "Czas start!" - powiedział udzielajšc głosu Kamili Gasiuk-Pihowicz (Nowoczesna).

Z kolei poprawki złożone do projektu o SN omawiane były oddzielnie - w przypadku każdej z nich posłowie mieli minutę na wypowiedŸ "za" i minutę na wypowiedŸ "przeciw".

Prezydent złożył projekt o SN oraz projekt nowelizacji przepisów o KRS w końcu wrzeœnia br. W lipcu zawetował nowš ustawę o SN i nowelę ustawy o KRS, wytykajšc im m.in. częœciowš niekonstytucyjnoœć. Zapowiedział wtedy, że w dwa miesišce przedstawi własne projekty. Przez kilka tygodni ws. prezydenckich projektów o SN i KRS trwały rozmowy między przedstawicielami PiS i Andrzeja Dudy. Były też spotkania prezydenta i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL