Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Komisja Wenecka wyda dwie opinie w sprawie reformy sšdownictwa w Polsce

Członkowie Komisji Weneckiej wychodzš z siedziby Trybunału Konstytucyjnego we wrzeœniu 2016 roku
Fotorzepa/ Jerzy Dudek
Komisja Wenecka przyjmie w pištek dwie opinie na temat reform sšdownictwa w Polsce. Dotyczš one ustaw o ustroju sšdów powszechnych i o prokuraturze oraz projektów ustaw o KRS i Sšdzie Najwyższym. W czwartek projekty opinii omówi podkomisja ds. sšdownictwa.

W programie prac KW napisano, że jej podkomisja ds. sšdownictwa przedyskutuje projekt opinii na temat zgodnoœci polskiej ustawy o ustroju sšdów powszechnych ze standardami Rady Europy dotyczšcymi praworzšdnoœci; ustawa weszła w życie w sierpniu. Drugi projekt opinii dotyczy dwóch projektów ustaw o Krajowej Radzie Sšdownictwa i Sšdzie Najwyższym. O wydanie opinii poprosiło w paŸdzierniku Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy.

Projekty opinii organu doradczego Rady Europy opracowano na podstawie uwag pięciu sprawozdawców KW.

Ponadto podkomisja w czasie czwartkowego posiedzenia omówi projekt opinii na temat nowelizacji ustawy o prokuraturze. Powstał on po paŸdziernikowej wizycie delegacji KW w Polsce i został opracowany na podstawie komentarzy i uwag pięciu sprawozdawców. O przygotowanie takiej opinii poprosił w maju Komitet Monitoringu Zgromadzenia Parlamentarnego RE.

Opinie zostanš przyjęte i opublikowane w pištek podczas sesji plenarnej KW w Wenecji. W programie obrad KW zapisano, że przed południem Komisja "dokona wymiany poglšdów" z przedstawicielem Polski w zwišzku z przyjęciem obu opinii. Nie ma jednak potwierdzenia, że na obrady przyjedzie reprezentant polskiego rzšdu. Na ogłoszonej liœcie zaproszonych reprezentantów krajów przy Polsce nie widnieje żadne nazwisko.

W obradach uczestniczyć będzie członek Komisji Weneckiej profesor Bogusław Banaszak.

Polska nie przysłała swego przedstawiciela w paŸdzierniku 2016 roku, gdy KW przyjęła drugš opinię na temat nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Rzšd polski zarzucił KW stronniczoœć i nierzetelnoœć.

KW postanowiła przyjšć opinię na temat projektów ustaw o reformie sšdownictwa w Polsce bez uprzedniej wizyty w Warszawie. Wczeœniej takš wizytę w Polsce planowano na listopad.

Rzecznik Rady Europy Panos Kakawiatos wyjaœnił, że Zgromadzenie Parlamentarne RE poprosiło o jak najszybsze wydanie opinii na temat projektów ustaw. "Komisja Wenecka zaproponowała władzom Polski jako datę wizyty 16-17 listopada, ale one wystšpiły z propozycjš przełożenia wizyty na poczštek 2018 roku" – podkreœlił.

"Ponieważ jednak projekty ustaw mogš zostać przedłożone w parlamencie do głosowania w każdej chwili, Komisja Wenecka postanowiła pracować nad opiniš i przygotować jš na grudniowš sesję bez (składania) wizyty" - dodał rzecznik RE.

Przewodniczšcy KW Gianni Buquicchio powiedział w wywiadzie dla PAP, że przełożenie prac nad opiniš na przyszły rok nie było możliwe, gdyż sprawę tę uznano za pilnš.

Odnoszšc się do stanowiska polskiego rzšdu, który w paŸdzierniku 2016 roku zarzucił temu organowi RE stronniczoœć i nierzetelnoœć, Buquicchio oœwiadczył: "Nie jest to praktyka, do której Komisja Wenecka jest przyzwyczajona, bo nie spotkaliœmy się nigdy wczeœniej z tego typu krytykš, także wtedy, gdy wydawaliœmy nawet bardziej krytyczne opinie dotyczšce innych państw, członków Komisji Weneckiej".

"Całkowicie odrzucam takie zarzuty, gdyż Komisja Wenecka nie jest stronniczym organem. Należy do niej 61 państw, czyli około 100 osób. Nie jest możliwe, aby tak liczna grupa osób była stronnicza czy niekompetentna" – podkreœlił włoski ekspert w zakresie prawa.

Komentujšc zarzuty ingerencji w sprawy wewnętrzne, szef KW oznajmił: "To nie jest żadna ingerencja. Polska jest członkiem Rady Europy, a jej organy majš prawo, i robiš to często, zwracać się do Komisji o wydanie opinii dotyczšcych państw członkowskich". Jak zaznaczył, tak było też w przypadku obecnie przygotowanych projektów opinii na temat reformy sšdownictwa.

Buquicchio, odnoszšc się do tego, że Komisja wyda opinię o projektach ustaw w sprawie reformy sšdownictwa, nad którymi trwajš jeszcze prace, wyjaœnił, że KW zazwyczaj opiniuje projekty, by "było to przydatne". "Kiedy jest projekt ustawy, łatwiej jest wydać opinię o nim, aby został on zmodyfikowany na podstawie przedstawionych sugestii" - powiedział.

Zastrzegł, iż jest możliwe, że gdy prace zakończš się i ustawy zostanš uchwalone, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zwróci się do komisji o nowš ocenę ostatecznej wersji.

Buquicchio zadeklarował także, że w zwišzku z wyborami prezydium KW w czasie sesji plenarnej gotów jest dalej pełnić funkcję jej przewodniczšcego.

Komisja Wenecka zajmuje się polskimi ustawami po raz czwarty w cišgu półtora roku. Wczeœniej przyjęła dwie opinie na temat nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i o tzw. ustawie inwigilacyjnej.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL