Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Ziobro do asesorów: zachowajcie niezawisłość

Minister sprawiedliwoœci i prokurator generalny Zbigniew Ziobro (2P) podczas uroczystoœci wręczenia aktów mianowania dla asesorów sšdowych, którzy ukończyli Krajowš Szkołę Sšdownictwa i Prokuratury w Krakowie.
Minister sprawiedliwoœci Zbigniew Ziobro życzył nowo mianowanym asesorom sšdowym, aby zawsze zachowali niezawisłoœć od władzy politycznej - ktokolwiek będzie jš sprawował, ale też od własnych poglšdów, co - jego zdaniem - może być najtrudniejsze.

Ziobro przemawiał podczas odbywajšcej się w Warszawie uroczystoœci wręczenia aktów mianowania dla 265 asesorów sšdowych, którzy ukończyli Krajowš Szkołę Sšdownictwa i Prokuratury w Krakowie (KSSiP). To pierwsi asesorzy - absolwenci KSSiP.

"Wykaz mianowanych asesorów niezwłocznie trafi do Krajowej Rady Sšdownictwa, która w cišgu miesišca ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu, wobec pełnienia obowišzków sędziego przez asesora sšdowego, a sprzeciw będzie podlegał kontroli Sšdu Najwyższego. Jeœli przebieg służby asesora nie będzie budził zastrzeżeń, jego kandydatura zostanie przez KRS przedstawiona prezydentowi RP do powołania na +pełnoprawnego+ sędziego" - poinformował resort sprawiedliwoœci.

Uchwalona 11 maja przez Sejm nowela kilku ustaw stanowi m.in., że absolwenci KSSiP stanš się asesorami sędziowskimi, a jej ukończenie ma być podstawowš drogš dojœcia do zawodu sędziego. Zgodnie z nowelš, minister sprawiedliwoœci dokonuje mianowania na stanowisko asesora na czas nieokreœlony. KRS ma prawo do sprzeciwu wobec powierzenia asesorowi obowišzków sędziego.

Kwestia powoływania asesorów przez ministra wzbudzała największe kontrowersje w toku prac legislacyjnych. W Sejmie, PO i Nowoczesna składały poprawki, by powoływał ich prezydent - zostały one odrzucone.

"Ta zmiana jest pomyœlana nie dla polityków, czy korporacji sędziowskiej, ale dla wszystkich Polaków; chcemy mianowicie budować zaufanie do sšdów" - powiedział Ziobro. Zwracajšc się do powołanych, podkreœlał, że ma nadzieję i wiarę, iż ich praca będzie budować autorytet sšdownictwa. Wyraził nadzieję, że osoby mianowane w czwartek, za trzy lata, otrzymajš nominacje sędziowskie od prezydenta. "Przed wami czas próby, życzę by była dla was zwycięska" - dodał minister.

Ziobro apelował do nowych asesorów, by nie ulegali medialnym, czy politycznym opiniom podważajšcym niezawisłoœć instytucji asesora. "Wszyscy przecież państwo doskonale wiecie, że jesteœcie ludŸmi, których nikt nigdy nie pytał, i pytać nie będzie, o wasze przekonania polityczne i poglšdy" - oœwiadczył.

"Życzę wam, byœcie zachowali tę niezależnoœć, niezawisłoœć w swoim orzecznictwie od jakiejkolwiek władzy politycznej, ktokolwiek jš będzie sprawował, ale też byœcie tę niezawisłoœć zachowali od własnych poglšdów, co może być najtrudniejsze" - powiedział Ziobro.

Minister mówił też o potrzebie empatii i zrozumienia dla osób, które będš stawać przed asesorami, gdyż - jak ocenił - "to właœnie brak empatii często negatywnie rzutuje na obraz polskiego sšdownictwa". "Życzę wam tego, aby ludzie, z którymi będziecie się spotykać, którzy będš obserwowali waszš pracę i jej efekty, żeby oni kształtowali w sobie pozytywny obraz polskiego sšdownictwa. (...) Pamiętajcie o tym, że jesteœcie przede wszystkim ludŸmi" - podkreœlił Ziobro.

Dyrektor KSSiP sędzia Małgorzata Manowska, zwracajšc się do asesorów, podkreœliła, że ma do nich trzy proœby. "Po pierwsze bšdŸcie samodzielni w myœleniu; po drugie bšdŸcie odważni; po trzecie pamiętajcie, że zawsze po drugiej stronie stoi człowiek, a nie paragraf, czy sprawa" - mówiła.

Asesorów sędziowskich nie było w polskich sšdach od wiosny 2009 r. Było to efektem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2007 r., gdy uchylono ówczesne przepisy o asesorach, stwierdzajšc ich niezgodnoœć z konstytucjš. Uchwalono w zwišzku z tym nowe przepisy, likwidujšce asesurę i przewidujšce, że sędziami majš zostawać absolwenci KSSiP. Jednak - jak póŸniej zaczęto wskazywać, opierajšc się na kilkuletnich doœwiadczeniach - okazało się, że asesura jest najlepszym sposobem weryfikacji, czy kandydat na sędziego sprawdza się w tej roli.

Powrót asesorów sędziowskich - czyli absolwentów aplikacji sędziowskiej - koalicja PO-PSL planowała na 2016 r. Taka nowelizacja Prawa o ustroju sšdów powszechnych weszła w życie na poczštku 2016 r. W marcu 2016 r. uchwalono jednak nowelizację, która przesunęła do paŸdziernika 2017 r. powrót asesorów do sšdów. "Rozwišzanie to umożliwi ministrowi sprawiedliwoœci podjęcie prac legislacyjnych majšcych na celu optymalne ukształtowanie modelu dojœcia do urzędu sędziego przez absolwentów aplikacji sędziowskiej prowadzonej przez KSSiP" - uzasadniano wówczas.

W maju br. Sejm uchwalił nowelizację przepisów o ustroju sšdów i KSSiP, która precyzuje kwestie dotyczšce asesury sšdowej. Asesorzy będš pełnili w sšdach rejonowych obowišzki sędziego, z wyjštkiem: stosowania tymczasowego aresztowania, a także rozpoznawania zażaleń na postanowienia o odmowie wszczęcia œledztwa lub dochodzenia oraz postanowienia o umorzeniu œledztwa lub dochodzenia. Asesorzy nie będš także rozstrzygali spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Co roku częœć zwalnianych stanowisk sędziowskich ma być przekształcana w stanowiska asesorskie, przeznaczone dla absolwentów KSSiP. Jak informuje MS na pozostałe stanowiska sędziowskie będš powoływani inni przedstawiciele zawodów prawniczych.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL