Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Polska przekazała KE odpowiedź w sprawie ustawy o ustroju sšdów powszechnych

Bloomberg
Zmiany wprowadzone nowelizacjš ustawy o ustroju sšdów powszechnych nie oddziałujš na niezawiłoœć sędziów i ich orzecznictwo - to kluczowe przesłanie z odpowiedzi polskiego rzšdu na zarzuty Komisji Europejskiej w tej sprawie.

Jak poinformowały w pištek PAP Ÿródła z KE, odpowiedŸ wpłynęła w czwartek. Warszawa przekazała jš w reakcji na procedurę o naruszenie prawa unijnego w zwišzku z przyjętš w lipcu ustawš o ustroju sšdów powszechnych, odrzucajšc stawiane przez Brukselę zarzuty.

W dokumencie, który widziała PAP, podkreœlono, że przepisy, do których zastrzeżenia ma KE, dotyczš jedynie zasad nabywania uprawnienia do zajmowania urzędu sędziego po przekroczeniu wieku emerytalnego (dokładnie wieku przejœcia w stan spoczynku). Warszawa argumentuje, że nie ma uzasadnienia, by twierdzić, iż nowe regulacje mogš podważać niezależnoœć sšdów.

Poza prowadzonš od 2016 roku procedurš praworzšdnoœci, w ramach której KE zajmuje się zmianami w wymiarze sprawiedliwoœci w Polsce, w lipcu uruchomione zostało postępowanie o naruszenie prawa UE.

Bruksela przesłała do Warszawy "wezwanie do usunięcia uchybienia", dajšc rzšdowi miesišc na odpowiedŸ. Główne zastrzeżenie prawne KE dotyczy dyskryminacji ze względu na płeć z powodu wprowadzenia odmiennego wieku przejœcia w stan spoczynku dla kobiet (60 lat) i mężczyzn (65 lat) sprawujšcych urzšd sędziowski. Zdaniem KE jest to sprzeczne z art. 157. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz dyrektywš w sprawie równoœci płci w dziedzinie zatrudnienia.

KE wyraziła również obawę, że uprawnienie ministra sprawiedliwoœci do przedłużania kadencji sędziów, którzy osišgnęli wiek emerytalny, jak również do odwoływania i powoływania prezesów sšdów podważy niezależnoœć polskich sšdów (art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej w zwišzku z art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej).

Polski rzšd nie zgadza się z tymi tezami. W piœmie do KE kwestionuje m.in. to, czy nowelizacja ustawy o ustroju sšdów powszechnych powinna być kwalifikowana jako podlegajšca dyrektywie mówišcej o równym traktowaniu kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy. Zaznacza w tym kontekœcie, że wynika to z tego, że uposażenie sędziego w stanie spoczynku w niewielkim stopniu wynika z jego stażu pracy.

Dodatek za długoletniš pracę sędziego to maksymalnie 20 proc. uposażenia (po kilku latach pracy zaczyna on rosnšć o 1 proc., ale maksymalnie do 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego). Dlatego taki sam dodatek będzie przysługiwał sędziemu z 20-letnim stażem jak i temu, którzy przepracował 40 lat.

Rzšd podkreœla, że kobiety rzadziej zajmujš stanowiska funkcyjne w sšdach, czy awansujš do sšdów wyższej instancji, ze względu na macierzyństwo i wychowywanie dzieci. Możliwoœć przejœcia wczeœniej w stan spoczynku ma być formš kompensaty takich niekorzystnych sytuacji w karierze zawodowej.

W odpowiedzi do KE zwrócono też uwagę, że na gruncie dotychczasowych przepisów kobieta sędzia mogła w okreœlonych przypadkach korzystać z prawa do wczeœniejszego przejœcia w stan spoczynku w wieku 55 lat. Oznaczało to, że mogła przechodzić w stan spoczynku nawet 10 lat wczeœniej niż mężczyzna sędzia. Nowe przepisy zmniejszajš tę lukę do maksymalnie 5 lat - zwraca uwagę rzšd.

Warszawa kwestionuje też tezę KE, że nowe przepisy umożliwiajš ministrowi sprawiedliwoœci wywieranie wpływu na poszczególnych sędziów sšdów powszechnych, w szczególnoœci poprzez mało precyzyjne kryteria przedłużania ich kadencji, co podważa zasadę nieusuwalnoœci sędziów.

Rzšd uważa, że kryteria sš precyzyjne i przypomina, że minister podejmuje decyzję "majšc na względzie racjonalne wykorzystanie kadr sšdownictwa powszechnego oraz potrzeby wynikajšce z obcišżenia zadaniami poszczególnych sšdów".

Warszawa podkreœla, że prawo dopuszcza takie same kryteria, jeœli chodzi np. o przydzielanie poszczególnym sšdom nowo tworzonych stanowisk sędziowskich albo zniesienie zwolnionego stanowiska. Argumentuje przy tym, że dopuszczalnoœć odmowy zgody na dalsze orzekanie przez sędziego, który osišgnšł wiek uprawniajšcy do stanu spoczynku, ogranicza się do przypadków, gdy odmowę takš uzasadnia niewielkie obcišżenie zadaniami sšdu, w którym dany sędzia zajmuje stanowisko. W takim przypadku jego stanowisko byłoby przydzielone innemu, bardziej obcišżonemu sšdowi.

Polskie władze wskazujš też, że nowe przepisy nie przekładajš się w żaden sposób na uprawienia ministra sprawiedliwoœci względem sędziego, jako podmiotu orzekajšcego, a jedynie majš znaczenie dla jego funkcji administracyjnych jako prezesa sšdu.

Jeœli KE uzna, że wyjaœnienia te nie sš wystarczajšce, może przejœć do drugiego etapu procedury. Nie jest to jednak jeszcze skierowanie sprawy do sšdu, a wydanie uzasadnionej opinii. Dopiero w trzecim kroku sprawa może trafić do Trybunału Sprawiedliwoœci UE.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL