Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Iustitia składa projekty trzech ustaw i prosi Prezydenta o harmonogram konsultacji

Fotolia
Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA" złożyło w Kancelarii Prezydenta projekty nowelizacji trzech ustaw: o Krajowej Radzie Sšdownictwa, o Sšdzie Najwyższym i Prawa o ustroju sšdów powszechnych.

- Zwracamy się do Pana Prezydenta z proœbš o zaproszenie do konsultacji i wyznaczenie ich harmonogramu, aby przed upływem 2 miesięcy przeznaczonych na opracowanie ustaw, można było przystšpić do merytorycznej debaty nad reformš - napisali sędziowie z "Iustitii" w liœcie do prezydenta Andrzeja Dudy.

Zobacz projekty złożone przez "Iustitię" (pdf):

Projekt zmiany ustawy o Krajowej Radzie Sšdownictwa

Projekt zmiany ustawy o Sšdzie Najwyższym

Projekt zmiany ustawy Prawo o ustroju sšdów powszechnych

W komunikacie opublikowanym na swej stronie Stowarzyszenie przypomina, że Prezydent Rzeczypospolitej, uzasadniajšc weto do ustaw o Sšdzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sšdownictwa, zapowiedział opracowanie alternatywnych, zgodnych z Konstytucjš projektów reformy.

- W swoim wystšpieniu wskazał, że solidnie i mšdrze przygotowana reforma sšdów przyczyni się do tego, by jeszcze skuteczniej budować dobrš przyszłoœć naszej Ojczyzny jako państwa sprawiedliwego i silnego, państwa, które szanuje i chroni zwykłego człowieka. Postulat prawdziwej reformy sšdownictwa jest rzeczywistš społecznš potrzebš. W zwišzku z zawetowaniem ustaw o Sšdzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sšdownictwa, powstała szansa opracowania ustaw, które zyskajš powszechnš społecznš aprobatę. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" od lat zabiegało o debatę ponad politycznymi podziałami. Nasze zespoły merytoryczne analizowały jakie zmiany sš oczekiwane i możliwe do przeprowadzenia, aby wzmocnić zaufanie do niezależnoœci sšdów, zbudować system społecznej kontroli i udziału obywateli - piszš sędziowie z "Iustitii.

Efektem prac zespołów sš projekty zmiany trzech ustaw: o Krajowej Radzie Sšdownictwa, o Sšdzie Najwyższym i Prawa o ustroju sšdów powszechnych.

- Wszystkie, w odróżnieniu od zawetowanych projektów, gwarantujš niezależnoœć sšdów i istotny udział społeczeństwa w funkcjonowaniu sšdów - zapewnia Stowarzyszenie.

Najważniejsze z tych zmian to:

1) publikowanie w internecie nagrań rozpraw dyscyplinarnych dotyczšcych sędziów,

2) wprowadzenia obowišzku konsultacji przez Ministra Sprawiedliwoœci z Krajowš Radš Sšdownictwa powoływania i odwoływania prezesów sšdów,

3) podobny tryb powoływania prezesów sšdów jak w Sšdzie Najwyższym: sędziowie będš przedstawiać ministrowie dwie kandydatury ,

4) obowišzek publicznego przedstawiania informacji o wynikach sšdu przez prezesów sšdu społecznoœci lokalnej, a także zamieszczanie go w Biuletynie Informacji Publicznej,

5) możliwoœć zgłaszania kandydatów na sędziów – członków Krajowej Rady Sšdownictwa przez grupy 2 tys. obywateli,

6) publiczne, transmitowane w internecie wysłuchanie kandydatów na członków Krajowej Rady Sšdownictwa,

7) parytet gwarantujšcy, że w Krajowej Radzie Sšdownictwa znajdš się sędziowie każdego rodzaju sšdów, w tym sędziowie sšdów rejonowych,

8) obowišzek zrzeczenia się urzędu sędziego przez sędziów pracujšcych dla rzšdu (delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwoœci), z możliwoœciš powrotu po zakończeniu delegacji.

W liœcie do prezydenta Andrzeja Dudy "Iustitia" deklaruje wolę dyskusji nad zaproponowanymi rozwišzaniami i otwartoœć na głos wszystkich œrodowisk społecznych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL