Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Timmermans do szefa MSZ: sšdy krajowe sš elementem systemu unijnego

Fotolia.com
W odpowiedzi na list szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego wiceprzewodniczšcy KE Frans Timmermans wskazuje na podstawy prawne oceny zgodnoœci wprowadzanych w Polsce reform sšdownictwa z przepisami unijnymi. Dodaje, że sšdy krajowe w zakresie, w jakim stosujš prawo UE, sš częœciš systemu unijnego.

W ubiegłym tygodniu minister Waszczykowski w liœcie do wiceszefa KE zwrócił się o doprecyzowanie zaleceń Komisji Europejskiej z 26 lipca br. ws. praworzšdnoœci. W œrodę Komisja Europejska poinformowała, że odpowiedziała na list szefa polskiej dyplomacji.

W datowanej na 8 sierpnia odpowiedzi KE, do której dotarła PAP, Frans Timmermans odnosi się do wštpliwoœci i próœb o wyjaœnienie i doprecyzowanie przekazanych Polsce zaleceń Komisji.

Wiceszef KE zaznaczył, że "Komisja, podobnie jak władze polskie, jest nastawiona na skuteczny dialog". "Oczekuję na odpowiedŸ władz polskich na zalecenie Komisji i ponawiam zaproszenie na spotkanie w Brukseli w celu omówienia przedmiotowych kwestii" - dodał Timmermans.

W odpowiedzi na uwagę szefa polskiego MSZ, iż traktat o funkcjonowaniu UE nie przewiduje "podstawy prawnej do regulowania w prawie UE ustroju i organizacji wymiaru sprawiedliwoœci w państwach członkowskich" i pytany o konkretne akty prawa UE, które sš podstawš do oceny zgodnoœci wprowadzanych w Polsce reform ustrojowych sšdownictwa z prawem unijnym, Timmermans wskazuje, że praworzšdnoœć jest "jednš ze wspólnych wartoœci wymienionych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE)".

Jak zaznaczył wiceszef KE, traktat mówi też - w art. 19 ust. 1 - o wymogu niezależnoœci sšdownictwa. Powołuje się także m.in. na Kartę praw podstawowych UE, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz standardy opracowane m.in. przez Radę Europy, opinie Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich, Europejskš Kartę o statusie sędziów oraz opinie Komisji Weneckiej.

"Stosujšc prawo UE, sšdy krajowe działajš jako +sšdy UE+, a œrodki krajowe wpływajšce na niezawisłoœć sędziowskš w takim stopniu, że sšdy krajowe nie mogš być już uznane za niezależne, uniemożliwiłyby tym sšdom zapewnienie skutecznego œrodka prawnego w rozumieniu prawa UE" - podkreœlił.

Timmermans zapewnił też - odnoszšc się do wštpliwoœci Waszczykowskiego, co do możliwoœci realizacji zalecenia Komisji dotyczšcego powstrzymania się od działań i wypowiedzi dotyczšcych funkcjonowania wymiaru sprawiedliwoœci w Polsce, gdy sš one kluczowym elementem debaty publicznej nad reformš sšdownictwa - że Komisja "nie kwestionuje twierdzenia, że do wypowiedzi odnoszšcych się do sšdownictwa ma zastosowanie zasada wolnoœci wypowiedzi".

Zaznaczył jednoczeœnie, że publiczne wypowiedzi władz krajowych podważajšce zaufanie do sšdów i ich legitymację sš sprzeczne z zasadš lojalnej współpracy pomiędzy organami państwa, wskazywanej przez Komisję Weneckš jako warunek wstępny istnienia demokratycznego państwa opartego na zasadzie praworzšdnoœci.

Wiceprzewodniczšcy KE odniósł się również do zastrzeżeń szefa polskiej dyplomacji dotyczšcych stanowiska Komisji w sprawie zawetowanej przez prezydenta nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sšdownictwa.

Timmermans wyjaœnił, że obawy KE dotyczš niekorzystnego wpływu nowych przepisów na niezależnoœć Rady, a w szczególnoœci znacznego zwiększenia wpływu Sejmu kosztem wpływu œrodowiska sędziowskiego. Jak przekonywał, zgodnie z "ugruntowanymi standardami europejskimi" KRS "powinna być złożona co najmniej w połowie z sędziów wybranych przez ich przedstawicieli spoœród sędziów wszystkich szczebli i z poszanowaniem zasady pluralizmu wewnštrz wymiaru sprawiedliwoœci".

"Komisja nie kwestionuje faktu, że Rada nie będzie się składać wyłšcznie z sędziów, natomiast kwestionuje sposób, w jaki sędziowie będš powoływani na członków Rady, jak również przedwczesne zakończenie kadencji obecnych członków Rady" - podkreœlił Timmermans. Jak dodał, wprowadzana w zawetowanej nowelizacji nowa struktura Rady i jej podział na dwa zgromadzenia mogłaby doprowadzić do sytuacji, w której nowe "polityczne" zgromadzenie utrudniłoby i upolityczniło proces decyzyjny w Radzie, "między innymi dlatego, że nowy wymóg większoœci 2/3 głosów mógłby zwiększyć wpływ członków niebędšcych sędziami".

Wiceprzewodniczšcy KE zaznaczył w tym kontekœcie, że obaw Komisji nie zmniejsza wprowadzenie do ustawy o KRS zapisów o wyborze jej członków przez Sejm większoœciš 3/5 głosów, ponieważ sędziowie w dalszym cišgu "nie będš wybierani przez samych sędziów, lecz przez Parlament".

Jednoczeœnie Timmermans wskazuje, że zgodnoœć przepisów noweli o KRS z konstytucjš m.in. w zakresie "przedwczesnego zakończenia mandatu członków Rady będšcych sędziami" była kwestionowana m.in. w opiniach Sšdu Najwyższego oraz Krajowej Rady Sšdownictwa. "Niestety, z przyczyn wyjaœnionych w zaleceniu, skuteczna kontrola zgodnoœci tych przepisów z konstytucjš jest obecnie niemożliwa. (...) Komisja uważa, że orzeczeń wydanych przez Trybunał w tych okolicznoœciach nie można już uznać za zapewniajšce skutecznš kontrolę zgodnoœci z konstytucjš" - czytamy w piœmie do Waszczykowskiego.

W ubiegłotygodniowym liœcie do wiceszefa KE szef polskiego MSZ uznał za niejasne zalecenie dotyczšce bezwarunkowego powstrzymania się od godzenia w kadencję sędziów SN. Szef polskiej dyplomacji zwrócił uwagę, że polska konstytucja przewiduje przenoszenie sędziego w stan spoczynku w przypadku m.in. zmiany ustroju sšdów, a ustawa o SN, której podpisania prezydent odmówił, tak dalece zmienia zasady wewnętrznego funkcjonowania SN, że można mówić o zmianie ustroju tego sšdu.

Według Timmermansa ten element zalecenia Komisji jest konsekwencjš działań "stanowišcych frontalny atak na niezawisłoœć sędziów Sšdu Najwyższego, którego nie da się uzasadnić reorganizacjš sšdów zgodnie z konstytucjš". Wiceszef KE wskazał, że zgodnoœć ustawy o SN z ustawš zasadniczš została zakwestionowana w opiniach Sšdu Najwyższego, KRS oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Zwrócił też uwagę na "warunki, w jakich przyjęto projekt ustawy", które - zdaniem Komisji - "wpływajš na wszystkie zawarte w niej przepisy, również te dotyczšce funkcji sędziów Sšdu Najwyższego".

W liœcie do Timmermansa Waszczykowski odniósł się również do zaleceń Komisji dotyczšcych wprowadzanych w zawetowanej przez prezydenta ustawie o Sšdzie Najwyższym zasadach postępowania dyscyplinarnego, w ramach którego prawo do wszczynania postępowań dyscyplinarnych przeciw sędziom i wpływ na postępowanie wyjaœniajšce uzyskałby szef resortu sprawiedliwoœci.

Szef dyplomacji pytał w szczególnoœci, czy w ocenie KE "samo wydawanie rzecznikowi dyscyplinarnemu SN (pełni funkcję oskarżyciela w postępowaniu dyscyplinarnym - PAP) wišżšcych wskazań co do dalszego toku postępowania dyscyplinarnego przez ministra sprawiedliwoœci oznacza podporzšdkowanie sšdu organowi władzy wykonawczej".

Wiceszef Komisji odpowiada, że według KE nowe przepisy, powierzajšce ministrowi sprawiedliwoœci uprawnienia do "wpływania na prowadzenie postępowania wyjaœniajšcego" wpłynęłyby negatywnie na "osobistš niezależnoœć" sędziów SN. Zwrócił też uwagę, że przepisy te zostały wskazane "jako budzšce poważne obawy w opiniach Sšdu Najwyższego i Krajowej Rady Sšdownictwa".

W swoim ubiegłotygodniowym liœcie Waszczykowski poprosił Timmermansa o wskazanie sposobu realizacji rekomendacji Komisji, by ustawa o ustroju sšdów powszechnych nie weszła w życie, w kontekœcie faktu, iż w momencie wysłania zaleceń przez KE ustawa została podpisana przez prezydenta. W odpowiedzi wiceprzewodniczšcy KE wskazuje, że Komisja odnotowała już publikację ustawy w skierowanym do polskich władz wezwaniu do usunięcia uchybienia.

Z kolei w poruszonej przez Waszczykowskiego sprawie wpływu zapisów znowelizowanej ustawy o ustroju sšdów powszechnych dotyczšcych powoływania prezesów sšdów na niezależnoœć sędziowskš Timmermans odsyła stronę polskš do swojego wezwania do usunięcia uchybienia z dnia 28 lipca 2017 r., w którym - według niego - szczegółowo wyjaœniono, "dlaczego przepisy te budzš zaniepokojenie co do poszanowania niezawisłoœci sędziowskiej".

Szef polskiej dyplomacji argumentował w swoim liœcie, że nowela o ustroju sšdów dotyczy jedynie administracyjnej, nie zaœ orzeczniczej strony funkcjonowania wymiaru sprawiedliwoœci. Przekonywał też, że zawarta w nowych przepisach zasada losowego przydziału spraw sędziom "chroni przed nadużyciami i daje pewnoœć, że sprawa nie zostanie przydzielona sędziemu specjalnie wybranemu do danej sprawy".

W swoim liœcie szef polskiej dyplomacji pytał Timmermansa ponadto m.in. o zgodnoœć z prawem unijnym zobowišzania b. wiceprezesa TK Stanisława Biernata przez prezes Trybunału Julię Przyłębskš do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego. Waszczykowski zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 7 unijnej dyrektywy 2003/88/WE z 4 listopada 2003 r., "państwa członkowskie przyjmujš niezbędne œrodki w celu zapewnienia, by każdy pracownik był uprawniony do corocznego płatnego urlopu w wymiarze co najmniej czterech tygodni, zgodnie z warunkami (...) przewidzianymi i w ustawodawstwie krajowym lub w praktyce krajowej", a ponadto minimalny okres tego urlopu "nie może być zastšpiony wypłatš ekwiwalentu pieniężnego z wyjštkiem przypadku, gdy stosunek pracy ulega rozwišzaniu".

Timmermans odpowiada ministrowi, że obawy Komisji "nie dotyczš stosowania dyrektywy 2003/88/WE, tylko sytuacji w zakresie praworzšdnoœci w Polsce". W tym kontekœcie - ocenił wiceszef KE - "fakt, że Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego został zobowišzany, wbrew swojej woli, przez nowo powołanego Prezesa Trybunału do wykorzystania zaległego urlopu jednorazowo do końca kadencji, jest jednym z wydarzeń, które podważajš legitymację Trybunału".

"Usunięcie Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego w tak krytycznym momencie, mimo że konstytucja wprost przewiduje stanowisko Wiceprezesa Trybunału, który podlega tej samej procedurze powołania, co Prezes Trybunału, doprowadziło de facto do kompletnej zmiany składu Trybunału, która odbyła z pominięciem przyjętego procesu przewidzianego w konstytucji, oraz, co za tym idzie, braku niezależnej i zgodnej z prawem kontroli zgodnoœci przepisów z konstytucjš w Polsce" - stwierdził wiceszef KE.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL