Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

PK: sędzia odpowie za sfałszowanie protokołu rozprawy

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Po skutecznym zażaleniu prokuratora do Sšdu Najwyższego sędzia odpowie za sfałszowanie protokołu rozprawy.

Sšd Najwyższy Sšd Dyscyplinarny podjšł uchwałę o zezwoleniu na pocišgnięcie do odpowiedzialnoœci karnej sędziego Sšdu Rejonowego w Chełmie - A. C. Sšd Najwyższy Sšd Dyscyplinarny zawiesił jednoczeœnie sędzię w czynnoœciach służbowych i pozbawił jš 50 proc. wynagrodzenia.

Błędne orzeczenie Sšdu

Sprawa trafiła do Sšdu Najwyższego Sšdu Dyscyplinarnego na skutek zażalenia złożonego przez prokuratora Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Zaskarżył on uchwałę Sšdu Apelacyjnego w Lublinie Sšdu Dyscyplinarnego. W uchwale tej Sšd nie zezwolił na pocišgnięcie do odpowiedzialnoœci karnej sędziego Sšdu Rejonowego w Chełmie - A. C.

W uzasadnieniu uchwały Sšd wskazał, że w przypadku sędziego twierdzenie, że dopuœcił się czynu wypełniajšcego znamiona przestępstwa, z uwagi na znaczenie ustrojowe immunitetu sędziowskiego, wymaga wyższego niż zwykle prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa. W ocenie Sšdu dla uwzględnienia wniosku o zezwolenie na pocišgnięcie do odpowiedzialnoœci karnej sędziego nie jest wystarczajšce występowanie w sprawie prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa. Niezbędne jest stwierdzenie, że całoœć zgromadzonego materiału dowodowego w żadnym razie nie uzasadnia przekonaniu o niedostatku dowodów popełnienia przestępstwa. W uzasadnieniu uchwały Sšd Apelacyjny w Lublinie Sšd Dyscyplinarny podkreœlił, że dla uwzględnienia wniosku o wydanie uchwały zezwalajšcej na pocišgnięcie sędziego do odpowiedzialnoœci karnej niezbędne jest stwierdzenie występowania wyższego, aniżeli przyjmowany w toku postępowania karnego, stopnia prawdopodobieństwa popełnienia przez sędziego przestępstwa.

Skuteczne zażalenie prokuratora

Z uchwałš Sšdu Apelacyjnego w Lublinie Sšdu Dyscyplinarnego nie zgodził się prokurator Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej i zaskarżył jš do Sšdu Najwyższego Sšdu Dyscyplinarnego.

W zażaleniu prokurator zarzucił między innymi, że Sšd Apelacyjny w Lublinie Sšd Dyscyplinarny wybiórczo ocenił zgromadzony materiał dowodowy i wybrał tylko te jego elementy, które były korzystne dla obwinionej sędzi i przystawały do przyjętej przez niš linii obrony, a pominšł te, które prowadzš do oceny przeciwnej.

W ocenie prokuratury oparcie rozstrzygnięcia jedynie na częœci ujawnionych w postępowaniu okolicznoœci faktycznych, doprowadziło do obrazy przez Sšd Apelacyjny - Sšd Dyscyplinarny procedury karnej (art. 92 i 410 kodeksu postępowania karnego), co miało wpływ na treœć orzeczenia. W swoim zażaleniu prokurator podkreœlił, że na sędzi, z racji sprawowanej funkcji i pozycji społecznej, cišżš szczególne obowišzki i wyjštkowa odpowiedzialnoœć, znacznie większa od przeciętnego obywatela. Powinna ona stać na straży praworzšdnoœci i swym postępowaniem dawać œwiadectwo poszanowania reguł okreœlonych przez prawo. Jednš z nich jest gwarancja rzetelnego procesu karnego i poszanowanie praw jego uczestników. Dowolne i sprzeczne z rzeczywistym stanem rzeczy kształtowanie protokołu rozprawy nie daje tej gwarancji.

Sšdu Najwyższego Sšdu Dyscyplinarnego w pełni podzielił argumenty przedstawione przez prokuratora i zezwalajšc na pocišgnięcie do odpowiedzialnoœci karnej sędziego Sšdu Rejonowego w Chełmie - A. C., zmienił uchwałę Sšdu Apelacyjnego w Lublinie Sšdu Dyscyplinarnego.

Co zarzuca się sędzi

Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował wniosek o podjęcie uchwały o zezwoleniu na pocišgnięcie do odpowiedzialnoœci karnej sędziego Sšdu Rejonowego w Chełmie – A. C. za dwa czyny wypełniajšce znamiona przestępstwa z art. 271 par. 1 kodeksu karnego i z art. 18 par. 2 kodeksu karnego w zwišzku z art. 271 par. 1 kodeksu karnego.

Pierwszy z tych czynów polegał na poœwiadczeniu nieprawdy w protokole z rozprawy karnej co do okolicznoœci majšcej znaczenie prawne. W treœci tego protokołu sędzia A. C. wpisała, że na rozprawie, w obecnoœci stron postępowania, zostało ogłoszone postanowienie o umorzeniu postępowania i pouczyła strony o terminie i sposobie zaskarżenia tego orzeczenia. W rzeczywistoœci orzeczenie to nie zostało ogłoszone na tej rozprawie. W konsekwencji sędzia pozbawiła oskarżyciela publicznego i oskarżyciela posiłkowego możliwoœci zaskarżenia postanowienia o umorzeniu postępowania.

Drugi z tych czynów polegał na nakłonieniu protokolanta sšdowego do poœwiadczenia nieprawdy w tym samym protokole z rozprawy karnej.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL