Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Ziobro: "dyscyplinarka" dla sędziego, który zwolnił nastoletniš zabójczynię

Zbigniew Ziobro
Fotorzepa/ Jerzy Dudek
Minister sprawiedliwoœci Zbigniew Ziobro chce, by sędziowski rzecznik dyscyplinarny wszczšł postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego, który zarzšdził zwolnienie ze schroniska dla nieletnich nastoletniej zabójczyni starszej kobiety w Piekarach Œlšskich.

Chodzi o decyzję Sšdu Rejonowego w Tarnowskich Górach (Œlšskie), który 5 kwietnia br. zarzšdził zwolnienie Weroniki G. ze schroniska od 7 kwietnia i - do czasu wykonania sšdowego postanowienia o umieszczeniu jej w młodzieżowym oœrodku wychowawczym - zastosował wobec niej nadzór kuratora sšdowego.

Jak się dowiedziała PAP w wiarygodnym Ÿródle w MS, minister wystšpił do zastępcy rzecznika dyscyplinarnego w Sšdzie Apelacyjnym w Katowicach o podjęcie czynnoœci dyscyplinarnych wobec Adama Skowrona, sędziego SR w Tarnowskich Górach. Według Ziobry, "dostatecznie uzasadnione" jest podejrzenie popełnienia przez niego przewinienia służbowego, polegajšcego na "oczywistej i rażšcej" obrazie prawa, przez zaniechanie rozważenia, czy nie należy zwrócić się do Sšdu Okręgowego w Gliwicach o przedłużenie pobytu nieletniej w schronisku dla nieletnich.

SR w Tarnowskich Górach 18 kwietnia 2016 r. wszczšł postępowanie wobec 15-letniej wtedy Weroniki G. w celu ustalenia czy dopuœciła się w nocy z 13 na 14 kwietnia w Piekarach Œlšskich zabójstwa babci swej znajomej. Działajšc wspólnie i w porozumieniu z 25-letnim kolegš, G. miała jej skrępować ręce i nogi, po czym kilkakrotnie uderzyć w głowę obuchem siekiery. Z domu ofiary sprawcy zabrali m.in. biżuterię i pienišdze. SR zarzšdził wtedy umieszczenie Weroniki G. w schronisku dla nieletnich na trzy miesišce. Potem SR ten przedłużał ten pobyt kilka razy.

Prawo stanowi, że nieletniego można umieœcić w schronisku dla nieletnich, jeżeli okolicznoœci przemawiajš za umieszczeniem go w zakładzie poprawczym, a zachodzi uzasadniona obawa jego ukrycia się lub zatarcia œladów czynu karalnego. Młodzieżowe oœrodki wychowawcze przeznaczone sš zaœ dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie wymagajšcych stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji jako resocjalizacyjno-wychowawcze.

W uzasadnieniu postanowienia z 5 kwietnia br. SR wskazał, że z uwagi na to, że postępowanie w stosunku do G. będzie prowadzone w trybie odpowiedzialnoœci nieletniego za czyn karalny, to dalszy pobyt w schronisku jest niecelowy. SR powołał się też na maksymalny roczny okres pobytu w schronisku dla nieletnich.

W swym wniosku Ziobro napisał, że zważywszy na wyjštkowo ciężki, a wręcz drastyczny rodzaj czynu zarzuconego G. - a także jednoznaczne opinie o stopniu jej demoralizacji i uzależnieniu od œrodków odurzajšcych - SR miał "bezwzględny obowišzek" rozważenia możliwoœci i celowoœci zwrócenia się do sšdu okręgowego o przedłużenie pobytu nieletniej w schronisku dla nieletnich.

Zgodnie z prawem, w "szczególnie uzasadnionych przypadkach", na wniosek sšdu prowadzšcego sprawę, dany sšd okręgowy może przedłużyć okres pobytu nieletniego w schronisku na czas oznaczony. Zdaniem ministra, SR z sędziš Skowronem w składzie nie zbadał i nie ocenił przesłanek zasadnoœci takiego wniosku.

"Zdaniem Ministra Sprawiedliwoœci œwiadczy to o oczywistej i rażšcej obrazie przepisu, polegajšcej nie tyle na jego niezastosowaniu, ale na całkowitym zaniechaniu analizy i oceny zasadnoœci jego zastosowania, w sytuacji, kiedy zachodziła bezwzględna koniecznoœć co najmniej uwzględnienia takiej możliwoœci" - dodano we wniosku. "Jakie muszš wystšpić jeszcze poważniejsze okolicznoœci, które nakazywałyby zastosowanie tego przepisu?" - pytał retorycznie minister.

Napisał, że SR miał opinię specjalistów nt. stopnia demoralizacji G. i kompleksowej oceny jej osobowoœci. Zespół opiniujšcy zaproponował umieszczenie jej w zakładzie poprawczym - podkreœlił Ziobro. Inny zespół diagnostyczny stwierdził u niej "bardzo wysoki stopień demoralizacji z tendencjš do pogłębiania się" - zaznaczył. Takie same wnioski zawierała opinia dyrektora schroniska dla nieletnich w Zawierciu oraz psychologa i wychowawcy.

Ziobro zastrzegł, że nie zarzuca sędziemu Skowronowi celowego działania, ale przewinienie dyscyplinarne - również w formie oczywistej i rażšcej obrazy przepisu prawa - może być popełnione nieumyœlnie, gdy sędzia, nie majšc zamiaru popełnienia deliktu dyscyplinarnego, popełnia go na skutek niezachowania ostrożnoœci.

Ziobro powołał się na "zasługujšcy na aprobatę" poglšd Sšdu Najwyższego z 2008 r., że jeżeli obraza prawa, której sędzia się dopuœcił, miała charakter oczywisty, popełnione błędy były bowiem nie tylko łatwe do stwierdzenia i bez głębszej analizy pozwalały zastosować właœciwy przepis w sposób prawidłowy, ale jednoczeœnie rozumienie naruszonych przepisów nie mogło budzić wštpliwoœci nawet u przeciętnej osoby o kwalifikacjach prawniczych, trudno usprawiedliwiać oczywiste naruszenia prawa zasadš niezawisłoœci sędziowskiej.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL