Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Rozstrzyganie spraw frankowych przez sędziów majšcych takie kredyty

Adobe Stock
Prowadzenie procesów wynikłych z kredytów frankowych przez sędziów majšcych takie kredyty budzi duże emocje.

Nasz tekst o przypadkach rozstrzygania spraw frankowych przez sędziów majšcych takie kredyty wywołał licznie reakcje. >>zobacz tekst

„Rzeczpospolita" dostała sygnatury kolejnych spraw, w których zasiadajš sędziowie z kredytami denominowanymi w CHF lub indeksowanymi do CHF, akurat niekorzystnych dla frankowiczów, np. orzeczenie SO Warszawa-Praga z 21 lutego 2018 r. (IV C 601/17). Kolejny wyrok wydała sędzia III Wydziału tego sšdu (III C 1470/13), a inny sędzia SO w Opolu (I Co 370 / 17).

Arkadiusz Szczeœniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, podtrzymuje, że sędziowie posiadajšcy kredyty (lub pożyczki) czy też akcje, obligacje lub inne papiery wartoœciowe (aktywa) w funduszach prowadzonych przez banki powinni się wyłšczać z prowadzenia spraw, w których powodem lub pozwanym jest ów bank. Jest bowiem oczywiste, że rozstrzygnięcia w takich sprawach mogš wpłynšć na sytuację majštkowš tychże sędziów bšdŸ członków ich najbliższej rodziny. Podobnie rzecz się ma, gdy małżonek lub najbliższa rodzina, np. rodzice czy dzieci, majš akcje banku, gdyż korzystna lub niekorzystna linia orzecznicza mogłaby wpłynšć na kursu akcji.

Z kolei Mariusz Korpalski, radca prawny występujšcy przed sšdami po stronie frankowiczów, wskazuje, że posiadanie kredytu w tym samym banku co strona sporu może wywoływać wštpliwoœci co do bezstronnoœci, i to z obydwu stron. Tymczasem tylko częœć opublikowanych oœwiadczeń majštkowych sędziów ma zanonimizowanš nazwę banku.

– Pytanie, dlaczego ktoœ się trudził i anonimizował, skoro mówimy, że to ma znaczenie, w którym banku sędzia ma kredyt, nawet złotówkowy – zastanawia się prawnik.

Inna kwestiš, na którš zwracajš uwagę czytelnicy, jest to, że niektórzy sędziowie frankowicze sš zgłoszeni jako specjaliœci w sprawach tych kredytów na listę prowadzonš przez prezesa sšdu. Co więcej, specjalizacje te zadekretowano na podstawie deklaracji sędziego.

Zastrzeżenia do prowadzenia spraw frankowiczów przez sędziów frankowiczów majš też banki. Jerzy Bańka, wiceprezes Zwišzku Banków Polskich, powiedział „Rzeczpospolitej", że w sprawach budzšcych skrajne emocje nie powinni orzekać sędziowie subiektywnie zainteresowani kształtowaniem okreœlonej linii orzeczniczej, że standardem powinno być wyłšczenie takiego sędziego na jego wniosek. Niezależnie bowiem od tego, czy wyrok będzie korzystny dla kredytobiorcy czy też dla drugiej strony, mogš się pojawić zarzuty o stronniczoœć.

Masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: m.domagalski@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL