Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Debata sędziów o planach zmian w KRS

123RF
Sędziowie z całego kraju debatujš w poniedziałek o rzšdowych planach zmian przepisów o Krajowej Radzie Sšdownictwa. W Warszawie odbywa się zebranie przedstawicieli sędziów sšdów apelacyjnych oraz sędziów z poszczególnych okręgów.

"Przede wszystkim tematem debaty będzie projekt nowelizacji ustawy o KRS, czyli wybór sędziów do Rady przez polityków i stworzenie dwóch izb Rady, w tym izby politycznej z silniejszym głosem" - powiedział PAP uczestniczšcy w zebraniu członek KRS, sędzia Waldemar Żurek.

Jak dodał, w zebraniu uczestniczy blisko 300 przedstawicieli sędziowskiego samorzšdu z całego kraju. "To jest właœnie ten sędziowski samorzšd; jeœli on utraci atrybut wyboru członków KRS, to właœciwie nie mamy wtedy żadnego organu samorzšdu sędziowskiego, bo organ samorzšdu musi mieć jakieœ kompetencje" - powiedział Żurek.

Przypomniał, że rzšdowy projekt nowelizacji ustawy o KRS m.in. "wygasza kadencje sędziowskich rzeczników dyscyplinarnych". "Nie wprowadza na dziœ nic w zamian, więc czy mamy nagle zatrzymać wszystkie postępowania dyscyplinarne" - zaznaczył. Dodał, że bardzo istotny jest też przyjęty przez rzšd przed tygodniem projekt ustawy o Krajowej Szkole Sšdownictwa i Prokuratury, wprowadzajšcy - jak powiedział - "asesorów zwišzanych bardzo silnie z ministrem sprawiedliwoœci".

Zebranie ma charakter roboczy i zamknięty dla mediów. Najprawdopodobniej zakończy się po południu; niewykluczone, że zostanie przyjęta uchwała dotyczšca tematyki obrad. Tego typu zgromadzenia sędziów zwykle majš charakter wyborczy - gdy wybierani sš delegaci do KRS - lub sprawozdawczy. Mogš jednak mieć charakter nadzwyczajny, tak jak w poniedziałek.

Obecnie KRS, konstytucyjny organ stojšcy na straży niezależnoœci sšdów i niezawisłoœci sędziów, składa się z 25 członków. Sędziów do Rady wybierajš przedstawiciele zgromadzeń sędziowskich; z urzędu należš do niej I prezes SN, prezes NSA, minister sprawiedliwoœci, a także posłowie i senatorowie oraz przedstawiciel prezydenta. Rada opiniuje kandydatów na sędziów (oraz do awansu do sšdu wyższego szczebla) i przedstawia ich do powołania prezydentowi.

7 marca rzšd przyjšł projekt zmian w ustawie o KRS. Przewiduje on m.in. powstanie w KRS dwóch izb oraz wygaszenie, po 30 dniach od wejœcia noweli w życie, kadencji jej 15 członków-sędziów; ich następców wybrałby Sejm. Wygaszeniu ulec miałaby także kadencja rzecznika dyscyplinarnego sšdów. W skład Pierwszego Zgromadzenia KRS wejœć majš: I prezes SN, prezes NSA, minister sprawiedliwoœci, osoba powołana przez prezydenta, czterech posłów i dwóch senatorów. Drugie Zgromadzenie ma tworzyć 15 sędziów wszystkich szczebli - wybieranych przez Sejm, a zgłaszanych przez kluby poselskie i marszałka Sejmu. Według MS, ma to na celu zobiektywizowanie trybu wyboru kandydatów, bo dotšd o wyborze członków Rady "decydowały w praktyce sędziowskie elity".

"My jesteœmy otwarci na debatę, ostatnio pojawił się bardzo ciekawy projekt zmian w ustawie o KRS autorstwa Stowarzyszenia Iustitia. Pokazujemy, jako œrodowisko, że nie zamykamy się na debatę, ale do tanga trzeba dwojga, żeby były rozmowy musi być partner do tych rozmów" - mówił sędzia Żurek. Dodał, że minister sprawiedliwoœci - mimo że z urzędu jest członkiem KRS - nie pojawia się na posiedzeniach Rady.

Jak zaznaczył Żurek, "trzeba iœć w kierunku reformy, ale to musi być proces ewolucyjny, a nie rewolucja". "Ale nie możemy zaczynać od tego, że będziemy łamać niezawisłoœć sędziowskš, tylko powinniœmy zaczšć od tego, co obywatela najbardziej boli" - powiedział Żurek. Wskazał w tym kontekœcie na przewlekłoœć postępowań.

W zeszłym tygodniu propozycję zmieniajšcš tryb wyboru sędziów do KRS złożyło w Sejmie Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia". Projekt zakłada przyznanie prawa zgłaszania kandydatów do Rady nie tylko sędziom, lecz także m.in. grupom obywateli, RPO oraz samorzšdom adwokatów i radców prawnych. Miałaby też nastšpić zmiana systemu wyborów - z poœrednich dokonywanych przez przedstawicieli zgromadzeń sędziowskich na bezpoœrednie ogólnopolskie wybory dokonywane przez wszystkich sędziów. Na razie nie wiadomo, czy któryœ z klubów poselskich zainicjuje procedowanie projektu.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL