Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Biała Księga - Iustitia odpowiada na reformę polskiego wymiaru sprawiedliwości

Fotolia
Przytaczane w Białej Księdze wyniki badań zostały dobrane wybiórczo i „pod tezę”- wskazuje Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" w opublikowanej odpowiedzi na Białš Księgę ws. reform polskiego wymiaru sprawiedliwoœci, przedstawionš przez premiera Morawieckiego w Brukseli.

- OdpowiedŸ na kompendium Białej Księgi, przedstawionej przez Rzšd Rzeczypospolitej Polskiej Komisji Europejskiej, została przygotowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" w celu przedstawiania rzetelnego obrazu reform polskiego wymiaru sprawiedliwoœci, przeprowadzanych od ponad dwóch i pół roku w Polsce - podkreœla "Iustitia".

W poniedziałek "Iustitia rozpoczęła publikację serii krótkich filmów, w których zamierza krok po kroku ujawnić manipulacje zawarte w Białej Księdze. 

Jak sędziowie ocenili Białš Księgę? Poniżej zaznaczone wytłuszczonš czcionkš tezy z tego dokumentu, a pod nimi odpowiedzi "Iustitii".

I. DLACZEGO POLSKA POTRZEBUJE REFORMY SĽDOWNICTWA?

1. „Niskie zaufanie społeczne do wymiaru sprawiedliwoœci. Tylko 24 proc. obywateli uważało jeszcze niedawno, że sšdy sš niezależne, a sędziowie niezawiœli „zawsze" lub „w zdecydowanej większoœci orzeczeń". Sami sędziowie też dostrzegajš problemy ponad 1/3 uważała, że decyzje o awansie zawodowym opierały się wyłšcznie na kryteriach merytorycznych, a nie na innych powodach."

Przytaczane w Białej Księdze wyniki badań zostały dobrane wybiórczo i „pod tezę". W przypadku osób, których ocena wymiaru sprawiedliwoœci wynika z osobistych doœwiadczeń, zdania pozytywne i negatywne o sšdach wykazuje zbliżona liczba badanych - na korzyœć sšdownictwa (50 proc. wobec 45 proc.)[1].

Niskie zaufanie do wymiaru sprawiedliwoœci powišzane jest z niskim w ogóle w Polsce zaufaniem do systemu prawnego, którego przyczynš jest inflacja prawa. W 2017 roku uchwalono w Polsce 27 118 stron maszynopisu nowych aktów prawnych najwyższej rangi (ustaw i rozporzšdzeń). Było to o 15 procent mniej niż w poprzednim, rekordowym roku, kiedy opublikowano 30-32 tysięcy stron nowych aktów prawnych[2].

Dodatkowo, według rankingu World Justice Project 2017-2018 polskie sšdownictwo może pochwalić się dobrym wynikiem na skali braku korupcji (wartoœć wskaŸnika 0,86, gdzie 1 oznacza sytuację idealnš). Na przeciwnym biegunie znajduje się władza ustawodawcza ze wskaŸnikiem 0,52[3].

Jeżeli pokusić się o próbę wskazania co według sędziów wpływa na ich niezawisłoœć to należy sięgnšć do badań przeprowadzonych przez Europejskš Sieć Rad Sšdownictwa[4]. W badaniu, w którym 1/3 sędziów w Polsce miała wštpliwoœci co do merytorycznych kryteriów awansu, najgorzej kryterium to ocenili sędziowie hiszpańscy. 74  proc. z nich uznało, że w ich kraju powołuje się sędziów na podstawie innych kryteriów niż doœwiadczenie oraz kompetencje i aż 84 proc. skrytykowało pod tym względem procedury awansu. Tymczasem Minister Sprawiedliwoœci właœnie Hiszpanię stawia jako wzór do naœladowania przy reformowaniu polskiego wymiaru sprawiedliwoœci.

2. „Nieefektywne procedury. Œrednio 11 miesięcy trwa w polskim sšdzie rejonowym proces cywilny, 14 miesięcy – proces gospodarczy. Prawie połowa tych ostatnich spraw trwa dłużej niż rok. Te wskaŸniki (a także dane zebrane przez World Justice Project, Bank Œwiatowy, CEPEJ, czy Eurostat) umieszczajš Polskę poniżej œredniej dla krajów rozwiniętych. Postępowania karne też sš przewlekłe – w 2015 Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał wręcz, że to systemowy problem."

Twarde dane statystyczne, a więc oparte nie na odczuciu obserwatora (jak na przykład w rankingach Banku Œwiatowego), lecz na danych z sšdowych repertoriów, wskazujš, że procesy w Polsce nie należš do nadmiernie długich na tle innych krajów Unii Europejskiej. Według Unijnej Tablicy Wymiaru Sprawiedliwoœci polskie sšdy mieszczš się w œrodku stawki, jeœli chodzi o czas potrzebny na zakończenie sprawy cywilnej/gospodarczej w I instancji[5]. Zarazem Polska znalazła się na 4. miejscu w Europie, jeœli chodzi o liczbę spraw wpływajšcych do sšdów I instancji w przeliczeniu na obywateli (było to około 26 spraw na 100 obywateli, dla porównania w Czechach około 9, Włoszech około 6).

3. „Sšdy sš dobrze obsadzone i finansowane. W Unii Europejskiej tylko w Niemczech jest więcej sędziów niż w Polsce, a poziom polskich wydatków publicznych na sšdownictwo również jest relatywnie wysoki. Widać więc wyraŸnie, że to nie niedobór kadr w sšdach czy ich niedofinansowanie jest przyczynš przewlekłoœci."

Jeżeli chodzi o liczbę sędziów na 100 tysięcy mieszkańców, to według Unijnej Tablicy Wymiaru Sprawiedliwoœci, Polska jest na 8 pozycji, a liczba sędziów z roku na rok spada. W Polsce nie istnieje jednak w ogóle instytucja stałych sędziów niezawodowych, podczas gdy na przykład we Francji takich sędziów jest około 6 900[6], a w Hiszpanii około 7 600[7]. Ma to oczywisty wpływ na rzetelnoœć dokonywanych przez Rzšd Rzeczypospolitej Polskiej porównań. Co do finansowania sšdów to obraz sytuacji pokazujš oficjalne statystyki EU, z których wynika, że polskie wydatki na sšdy sš w œredniej europejskiej (œrednia EU = 36 EUR/per capita, Polska = 37 EUR/per capita)[8].

4. „Komunistyczna przeszłoœć. Polskie sšdownictwo nigdy nie rozliczyło się z komunistycznej przeszłoœci. w 1990 roku usunięto jedynie częœć najbardziej skompromitowanych sędziów z Sšdu Najwyższego – a większoœć sędziów sšdów powszechnych nie przeszło żadnej weryfikacji. Stopniowo sędziowie tych sšdów – w tym także ci, którzy brali udział w wydawaniu wyroków naruszajšcych swobody obywatelskie i łamišcych prawa człowieka – awansowali i rozwijali swoje kariery, dochodzšc aż do najważniejszego sšdu w Polsce. Sędziowie ci, którzy skazywali opozycjonistów na kary wieloletniego więzienia za rozdawanie ulotek, organizację strajków czy udział w manifestacjach nadal zasiadajš w Sšdzie Najwyższym."

Twierdzenie o nierozliczeniu się polskiego sšdownictwa z komunistycznej przeszłoœci jest nieprawdziwe. W 1990 roku wymieniono 81 proc. składu Sšdu Najwyższego (dalej S. N.). Jednoczeœnie przeprowadzono indywidualnš ocenę osób, które pozostały w Sšdzie Najwyższym. Były to trzy osoby w Izbie Karnej S. N., obecnie dwie z nich nie żyjš, a trzecia ma 87 lat i od dawna nie orzeka. Nowe kierownictwo S. N., I Prezes Adam Strzembosz, dokonujšcy oceny tych trzech osób, uznało, że nie zachowywały się one w sposób uršgajšcy godnoœci sędziego.

Weryfikacji kadr sędziowskich służyło kilka dróg:

W latach 1990-2000 Krajowa Rada Sšdownictwa (K. R. S.) odmówiła 511 sędziom orzekania po osišgnięciu wieku emerytalnego. Na mocy ustaw lustracyjnych (1997 rok) pozbawiono stanu spoczynku i uposażenia 42 sędziów i 21 członków rodzin zmarłych sędziów, którzy orzekali w sšdach i organach uznanych za organy represji.

W cišgu ostatnich 27 lat do S. N. trafiali sędziowie, którzy orzekali w czasie stanu wojennego (1981-1983) w niższych instancjach. W S. N. na 93 stanowisk sędziowskich zasiada 6 takich osób. Postawienie im zarzutu „niegodnego zachowania" i wycišgniecie konsekwencji co do możliwoœci orzekania – wymagałoby oceny zindywidualizowanej (karnej lub dyscyplinarnej). Zastosowane tymczasem przez Rzšd Rzeczypospolitej Polskiej remedium w postaci reformy ustrojowej S. N. i zwolnienie 40 proc. orzekajšcych sędziów jest œrodkiem całkowicie nieproporcjonalnym.

W œwietle orzecznictwa ETPCZ samo niezweryfikowane stwierdzenie, że bliżej niesprecyzowani sędziowie sš niegodni orzekać, nie może stanowić podstawy do bezprecedensowego skrócenia ich kadencji jako sędziów Sšdu Najwyższego, jak również skrócenia kadencji Prezesa Sšdu Najwyższego. Działania takie stanowiš bowiem naruszenie zasady nieusuwalnoœci sędziów, stanowišcej kwintesencję niezawisłoœci - por.: orzeczenie w sprawie Baka przeciwko Węgrom (wyrok z dnia 27 maja 2014 roku, Izba (III), skarga numer 20261/12).

5. „Wpływ na system. Postkomunizm odcisnšł piętno na sposobie funkcjonowania sšdownictwa. Nawet całe lata po przemianach demokratycznych prawie żaden z komunistycznych zbrodniarzy nie został osšdzony za swe czyny. Jeszcze w 2007 roku – niemal 20 lat po upadku komunizmu – Sšd Najwyższy podjšł uchwałę w praktyce uwalniajšcš wszystkich sędziów od odpowiedzialnoœci"

Teza o uwolnieniu przez S. N. wszystkich sędziów od odpowiedzialnoœci za ich działania w czasach komunistycznych jest nieprawdziwa. Uchwała S. N., na którš powołuje się Kompendium[9] uznała, że sam fakt stosowania obowišzujšcego w czasach komunistycznych prawa nie daje podstaw do wniosku, że wydawanie wyroków odbywało się na polityczne zamówienie. Sam fakt orzekania w tym czasie nie może zatem stanowić podstawy do karania sędziego. Uchwała S. N., która tezę tę głosiła spotkała się z wielostronnš krytykš[10]. Teza przedstawiona w uchwale jest kontrowersyjna, ale nie jest dowodem masowoœci występowania w sšdownictwie osób uwikłanych w orzekanie zgodne z oczekiwaniami władzy totalitarnej i nie oznacza, jak to podaje Kompendium, „uwolnienia wszystkich sędziów od odpowiedzialnoœci".

6. „Rozliczenie totalitarnej przeszłoœci jest jednš z najważniejszych europejskich wartoœci. Unia powstała w reakcji na faszystowskie i komunistyczne totalitaryzmy, a rzšdy prawa sš jednš z jej najważniejszych wartoœci. Sędziowie – a zwłaszcza sędziowie Sšdu Najwyższego – pełniš doniosłš funkcję strażników praworzšdnoœci. Jeœli funkcja ta sprawowana jest przez osoby niegodne, w tym takie, które w przeszłoœci nie stały na straży prawa, tylko używały go jako instrumentu do tłumienia wolnoœci obywatelskich i łamania praw człowieka, negatywnie wpływa to na poziom społecznego zaufania do wymiary sprawiedliwoœci. Ta sprawa nie może zostać pozostawiona bez rozwišzania, nawet po wielu latach."

Teza zawiera manipulację: wykazywanie, że przykłady niegodziwego historycznego orzekania pozwalajš postawić zarzut bycia niegodnym godnoœci sędziego aktualnemu składowi S. N.

„Tłumienie wolnoœci obywatelskich i łamanie praw człowieka" przez sšdy to okres stalinizmu (lata 40 -50 XX. wieku) oraz orzekanie w stanie wojennym (1981-1983). Sędziów z pierwszego okresu w polskim sšdownictwie już nie ma z racji upływu czasu. Przykłady podawane w Białej Księdze sš œwiadectwem historii, bez zwišzku z orzecznictwem obecnych sędziów S. N., służšc wrażeniu, że taki zwišzek istnieje.

Jednemu z sędziów Izby Wojskowej S. N. przedstawiciele Rzšdu zarzucali „uwikłanie agenturalne", pomimo tego, że Instytut Pamięci Narodowej uznał jego negatywne oœwiadczenie lustracyjne za prawdziwe, a badanie jego akt zostało przeprowadzone przez Rzecznika Interesu Publicznego.

7. „Nierównowaga między władzami. Współczesna demokracja opiera się na zasadzie podziału i równowagi między władzš ustawodawczš, wykonawczš i sšdowniczš. W Polsce równowaga ta była przez lata zaburzona – sędziowie cieszš się szerokim immunitetem (co jest słuszne i pozostanie niezmienione), ale nie ponosili realnej odpowiedzialnoœci za postępowanie niegodne sędziego. Zbyt często sprawy dyscyplinarne kończyły się łagodnymi karami lub brakiem kar w ogóle – i to niejednokrotnie z powodu przedawnienia. Ten problem musi zostać rozwišzany w taki sposób, aby niezawisłoœć sędziowska została ochroniona, ale jednoczeœnie by przywrócona została naruszona równowaga."

Teza ma cztery zdania i tyleż fałszywych przekazów: co do faktów i wynikania między nimi. Zdanie „Współczesna demokracja opiera się na zasadzie podziału i równoważenia władz" jest prawdziwe. Fałszem jest zredukowanie podziału władz i jej zaburzeń do kwestii immunitetu sędziowskiego. Fałszem jest także przemilczenie w Białej Księdze dokonanej w latach 2015-2018 niekonstytucyjnej, opisanej w dokumentach Komisji Weneckiej, destrukcji checks and balance (co do ustroju i zasad funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, Sšdu Najwyższego, Krajowej Rady Sšdownictwa).

Konstytucyjny podział i równoważenie władz (checks and balances) jest mechanizmem ustalajšcym wzajemnš kontrolę między równymi sobie władzami. Wymaga gwarancji niezależnoœci sšdownictwa od wpływów politycznych władzy ustawodawczej i wykonawczej. Ingerencja władzy politycznej (w latach 2015-2018) w skład i warunki funkcjonowania sšdownictwa odbywała się poprzez niezgodne z konstytucjš zmiany prawa (ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, K. R. S., S. N., ustroju sšdów powszechnych) oraz poprzez skłanianie sędziów do interpretowania prawa i jego stosowania w sposób przychylny wobec władzy politycznej, które powodowały:

„efekt mrożšcy", zwišzany z zagrożeniem postępowaniami dyscyplinarnymi i publicznym atakiem na sędziów (billboardy i zagraniczna dyskredytacja sšdownictwa przez premiera i ministra sprawiedliwoœci)[11], klientyzm i nepotyzm na przykład widoczny przy wyborach do K. R. S., a także we wpływie Ministra Sprawiedliwoœci na obsadę prezesów i wiceprezesów sšdów – w 6 miesięcy wymieniono 149 osób na około 730 stanowisk).

Nie jest prawdš jakoby sędziowie „nie ponosili realnej odpowiedzialnoœci za postępowanie niegodne sędziego"

Od wielu już lat istnieje w Polsce pełna jawnoœć postępowań dyscyplinarnych przed S. N.: każdy obywatel może przyjœć i obserwować rozprawy dyscyplinarne. Wszystkie orzeczenia sš publikowane razem z uzasadnieniami. Pełne dane statystyczne sšdownictwa dyscyplinarnego i analizę orzecznictwa dyscyplinarnego można znaleŸć w corocznych sprawozdaniach z działalnoœci Sšdu Najwyższego, publikowanych także w formie elektronicznej, na stronach internetowych S. N.

8. „Kult formalizmu. W polskim sšdownictwie wykształciła się specyficzna, zbiurokratyzowana kultura korporacyjna – prowadzšca do powszechnego przekonania, że niektórzy sędziowie przywišzujš większš wagę do tego, czy wyrok da się uzasadnić z formalnego punktu widzenia niż czy rzeczywiœcie jest sprawiedliwy. ródłem tej kultury sš nie tylko zawiłe przepisy proceduralne, ale także zaburzenia mechanizmu trójpodziału władzy – a przede wszystkim brak zewnętrznych bodŸców, by orzekać w inny sposób."

Teza o kulcie formalizmu jest bezpodstawna. Trudno powiedzieć skšd autorzy Białej Księgi znajdujš oparcie dla twierdzenia o powszechnym przekonaniu co do postępowań niektórych sędziów. Nie wiadomo też o ilu tych sędziów chodzi. Manipulacja polega też na tym, że nie ma prostej zależnoœci: „wyrok prawidłowy formalnie równa się wyrok niesprawiedliwy". Formalizm jest jednš z gwarancji sprawiedliwego procesu i porzšdku prawnego w ogóle.

O nierzetelnoœci powyższej tezy œwiadczy fakt, że Ministerstwo Sprawiedliwoœci zaproponowało zmiany do procesu cywilnego w sprawach gospodarczych, które zwiększajš w sposób istotny formalizm tego postępowania, co niewštpliwie negatywne wpłynie na dochodzenie roszczeń przez przedsiębiorców. Zwróciła na to także uwagę Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów[12].

Tezš całkowicie niezrozumiałš jest, że Ÿródłem kultu formalizmu (u tak zwanych niektórych sędziów) majš być też zaburzenia mechanizmu trójpodziału władzy. Trudno zgadnšć, jaki jest wpływ trójpodziału władzy na formalizm postępowań sšdowych. Być może chodzi o to, aby odformalizowanie postępowania polegało na uwzględnianiu przez sędziów w ich wyrokach aktualnych potrzeb politycznych. Wskazywać może na to teza o braku „zewnętrznych bodŸców, by orzekać w inny sposób". Sędzia powinien orzekać na podstawie prawa i własnego sumienia, nie na podstawie zewnętrznych bodŸców. Na tym polega niezawisłoœć sędziowska.

Potwierdzeniem, że zewnętrzne bodŸce mogš oznaczać naciski polityczne, mogš być słowa wiceministra sprawiedliwoœci, Łukasza Piebiaka, który stwierdził: „Sędziowie zawsze powinni stać po stronie państwa. (..) GroŸne sš te zachowania sędziów, kiedy sędziowie zwracajš się przeciw władzy ustawodawczej i wykonawczej. W korpusie 10 tysięcy sędziów zawsze znajdš się czarne owce, a naszym zadaniem jest, żeby było ich jak najmniej, a te które się znajda, bezlitoœnie eliminować". W podobny sposób wypowiadał się poseł Stanisław Piotrowicz, który wyjaœniał, że „chodzi mu o to, żeby doszło do przemiany jakoœciowej sędziów, którzy będš ludŸmi o mentalnoœci służebnej wobec państwa i narodu". Powyższe cytaty, w połšczeniu z innymi wypowiedziami polityków partii rzšdzšcej, wskazujšcymi, że celem zmian jest także konieczna ich zdaniem wymiana personalna składu Sšdu Najwyższego, wskazujš na niebezpieczny kierunek uzależniania kariery sędziowskiej od politycznych decyzji. Wyrażanie przez przedstawicieli Rzšdu oczekiwania, że sędziowie będš w pierwszej kolejnoœci przedkładali interes państwa ponad inne wartoœci zaprzecza idei państwa, opartego na poszanowaniu praw i wolnoœci jednostki.

9. „Ochrona niezawisłoœci, przywrócenie równowagi. Podporzšdkowanie sšdownictwa innym władzom byłoby wielkim błędem – ale nasze reformy nic takiego nie wprowadzajš. Ich głównym [celem] jest przywrócenie niezbędnej równowagi – przy zapewnieniu wszystkich gwarancji niezawisłoœci, a nawet ich wzmocnieniu, a zarazem stworzenie mechanizmów zapobiegajšcych patologiom, których nie byli dotšd w stanie naprawić sami sędziowie"

Teza powyższa jest zarówno nieprawdziwa, jak i cyniczna. Zmiany wprowadzane w Polsce od 2 lat sš jawnym zamachem na prawo każdego człowieka do rozpatrzenia sprawy przez niezależny sšd i niezawisłego sędziego (art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). Naruszajš one gwarancje niezawisłoœci sędziowskiej. W miejsce trójpodziału władzy i równoważenia się władz rzšdzšcy wprowadzajš zasadę jednolitej władzy państwowej z podporzšdkowanymi i upolitycznionymi sšdami. Działania te majš wzorce w czasach komunistycznych.

Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, tak jak inne akty prawne, należy czytać całoœciowo, a nie wybiórczo powoływać wybrane przepisy. W debacie politycznej uzasadnieniem dla dewastujšcych wymiar sprawiedliwoœci zmian jest art. 4 Konstytucji. Zgodnie z nim, władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Ten przepis ma rzekomo dawać podstawę do tego, by pominšć inne zasady, w tym przede wszystkim, że ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sšdowniczej (art. 10) oraz że Sšdy i Trybunały sš władzš odrębnš i niezależnš od innych władz (art. 173). Tymczasem możliwe jest takie stosowanie polskiej Konstytucji, które nie prowadzi do sprzecznoœci między art. 4 i pozostałymi regulacjami.

Szczególnie rażšcymi przykładami podporzšdkowania sšdownictwa innym władzom (czemu zaprzecza powyższa teza) sš następujšce fakty:

1) Politycy wybierajš cały sędziowski skład Krajowej Rady Sšdownictwa – dzięki temu oni decydować będš o tym, kto będzie sędziš, w tym sędziš dyscyplinarnym i sędziš decydujšcym o ważnoœci wyborów w Polsce;

2) Polityk rzšdzšcej partii, Minister Sprawiedliwoœci, przez 6 miesięcy w sposób dowolny powoływał i odwoływał prezesów sšdów i wiceprezesów sšdów (niemal 149 osób), a obecne ograniczenia przy odwołaniu decyzjš K. R. S. (sprzeciw kwalifikowana większoœciš 2/3 głosów) sš iluzoryczne z uwagi na faktyczne i prawne powišzanie członków K. R. S. z Ministerstwem Sprawiedliwoœci;

3) Polityk – Minister Sprawiedliwoœci, decyduje który z sędziów jest delegowany do poszczególnych sšdów;

4) Polityk - Minister Sprawiedliwoœci lub Prezydent – decydujš o tym, kto może być sędzia po ukończeniu okreœlonego wieku;

5) Politycy (senatorowie) decydujš o tym, kto jest ławnikiem w S. N.;

Autorzy Białej Księgi piszš o stworzeniu mechanizmów zapobiegajšcych patologiom, których nie byli dotšd w stanie naprawić sami sędziowie. To kolejna manipulacja. Po pierwsze najpierw należy wskazać i udowodnić, że patologie takie majš miejsce. Sędziowie w żaden sposób nie uchylajš się od współpracy i debaty nad koniecznymi zmianami. Przedstawiajš swoje projekty zmian. Niestety, ani przedstawiciele partii rzšdzšcej, ani Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dialogu z sędziami nie podejmujš.

Sędziowie sš zdecydowanie za zwiększeniem udziałem czynnika obywatelskiego w sšdach (art. 182 Konstytucji), a co za tym idzie za bezpoœrednim udziałem obywateli – bez poœrednictwa polityków – w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwoœci. Przygotowali w tej sprawie, kilka projektów (między innymi o społecznych sędziach handlowych), sš gotowi do dyskusji o sędziach pokoju (w dniu 23 kwietnia organizowana jest w Warszawie międzynarodowa konferencja w tym przedmiocie). Sędziowie sš za pełnš transparentnoœciš: postępowań dyscyplinarnych, procesów nominacyjnych sędziów i wyborów do K. R. S., czego dowodem sš złożone przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" i konsultowane społecznie projekty ustaw.

II. DLACZEGO REFORMY SĽ UZASADNIONE I PROPORCJONALNE.

10. „Europejskie standardy sš przestrzegane. Bardzo często pomija się fakt, że Komisja Wenecka i inne organizacje międzynarodowe krytyczne wobec polskich reform nie uwzględniły argumentów, które je uzasadniajš. Komisja Wenecka wielokrotnie wzywała różne kraje do zapewnienia, aby rady sšdownictwa nie były zbyt mocno zdominowane przez sędziów – gdyż może to prowadzić do koteryjnoœci, dbania przez sędziów o własne interesy, nieuzasadnionej obrony członków swojej grupy zawodowej i tworzenia się społecznego obrazu korporacjonizmu sędziowskiego. Polskie reformy Krajowej Rady Sšdownictwa przeprowadzone sš w duchu tych zaleceń."

Powyższa teza jest sprzeczna z resztš dokumentu, bowiem wskazuje na zalecenia Komisji Weneckiej co do składu rady sšdownictwa, a jednoczeœnie w innej częœci dokumentu wskazuje się, że liczba sędziów w K. R. S. nie ulega zmianie. Wydaje się zatem, że uwagi zawarte w tym punkcie sš bezprzedmiotowe. Niezależnie od tego trzeba wskazać, że Komisja Wenecka w niektórych opiniach istotnie wskazuje, że nadmierna dominacja czynnika sędziowskiego w Radzie może mieć negatywne konsekwencje dla postępowań dyscyplinarnych, jeżeli Rada ma w odniesieniu do nich znaczšce uprawnienia[13]. Komisja Wenecka nie popiera jednoczeœnie modelu, w którym całoœć składu Rady stanowiliby sędziowie[14]. Jednoczeœnie jednak Komisja wskazuje wielokrotnie, że sędziowie powinni stanowić co najmniej znaczšcš częœć, jeœli nie większoœć Rady. Przykładowo, proporcja rzędu 1/3 jest uważana za zbyt niskš[15]. Kolejne standardy w tym zakresie przedstawiajš organizacje afiliowane przy Radzie Europy (w tym CCJE i ENCJ).[16]

11. „Wielu polskich sędziów przez lata również apelowało o zmiany. W 2014 roku zgromadzenie reprezentujšce sędziów sšdów niższych szczebli (ok 90 proc. wszystkich sędziów w Polsce) stwierdziło, że KRS wybierana jest w formie „niedemokratycznych wyborów kurialnych", i że system ten jest niezgodny z Konstytucjš. Poprzedni prezesi Trybunału Konstytucyjnego (TK) również krytykowali sšdownictwo, wskazujšc że nie przeszło ono żadnej weryfikacji po komunizmie, a także że KRS stała się „swoistym państwowym zwišzkiem zawodowym konserwujšcym interesy Ÿle służšce polskiemu sšdownictwu"."

Rzšd RP dopuœcił się w powyższej tezie jawnej manipulacji. Rzšd zacytował bowiem jednš z wypowiedzi Andrzeja Rzeplińskiego, z okresu kiedy ten nie był sędziš Trybunału Konstytucyjnego. Andrzej Rzepliński w jednym z wywiadów, które udzielił jako prawnik zajmujšcy się obronš praw człowieka, podzielił poglšd œrodowiska sędziowskiego co do tego, że w zakresie zapewnienia jak najszerszej reprezentacji sšdownictwa w Radzie, potrzebne sš zmiany w ustawie o KRS. Rzeczywiœcie bowiem sędziowie rejonowi – a więc najszersza grupa spoœród wszystkich sędziów w RP – nie byli dotšd należycie reprezentowani. By osišgnšć ten cel wystarczyłoby jednak okreœlić ustawowo gwarantowane limity sędziów poszczególnych szczebli sšdów w K. R. S. (na przykład tak, by sędziów rejonowych było przynajmniej 5).

Pełen projekt w tym zakresie przedstawiło stowarzyszenie „Iustitia". Projekt ów zakładał między innymi pełnš demokratyzację wyboru członków – sędziów do K. R. S. poprzez wprowadzenie wyborów bezpoœrednich przez wszystkich sędziów (model włoski), wysłuchanie publiczne kandydatów, możliwoœć zgłoszenia kandydatów przez obywateli, wprowadzenie gwarantowanych limitów sędziów poszczególnych szczebli sšdów w K. R. S., tak by sędziowie sšdów rejonowych byli najbardziej reprezentowani w Radzie. Projekt ten został jednak zupełnie zlekceważony przez większoœć parlamentarnš, która odrzucajšc go, nie dopuœciła do żadnej nawet dyskusji nad nim (argumentujšc, że projekt jest spóŸniony, mimo że był zgłoszony w tym samym dniu, co projekt rzšdowy).

Jednoczeœnie ustawa o K. R. S., która obecnie obowišzuje, nie doœć, że w sposób oczywisty jest sprzeczna z Konstytucjš, o czym w dalszej częœci, zakłada także kompletny brak transparentnoœci. Prawie wszyscy nowi członkowie K. R. S. sš w sposób bezpoœredni lub poœredni powišzani z Ministrem Sprawiedliwoœci (kandydatami sš sędziowie, którzy byli delegowani do pracy w ministerstwie, lub też nowo powołani prezesi sšdów i członkowie rodzin nowo powołanych prezesów). Ponadto Marszałek Sejmu odmówił ujawnienia list poparcia poszczególnych członków, stšd nie sposób zweryfikować zgodnoœci wyboru z nowš ustawš.

12. „Krajowa Rada Sšdownictwa stanie się bardziej zrównoważona. Konstytucja stanowi, że w jej 25-osobowy skład powinno wchodzić nie mniej niż 17 sędziów (tj. ponad 2/3) – i tak nadal będzie. Wybór dokonywany jest przez Sejm – ale wyłšcznie spoœród kandydatów wskazanych przez co najmniej 25 innych sędziów lub grupę 2 000 obywateli. Wybierani sš oni na stałš, wspólnš 4-letniš kadencję i nie mogš zostać odwołani – a zatem nie istnieje ryzyko, że ktoœ będzie mógł wywierać na nich naciski po dokonaniu wyboru: nie ma żadnych mechanizmów które by na to pozwalały. Można to porównać do innych urzędów obsadzanych przez Sejm, np. Rzecznika Praw Obywatelskich: nikt nie twierdzi, że jest on narzędziem w rękach parlamentarnej większoœci, istniejš bowiem gwarancje, które zapewniajš mu niezależnoœć – i tak też jest z członkami KRS."

Komisja Wenecka popiera zrównoważonš reprezentację sędziów z różnych (w tym najniższych) szczebli i rodzajów sšdownictwa – ale przy jednoczesnym dokładnym ustaleniu kryteriów i proporcji w tym względzie. Obowišzujšce ustawy nie zawierajš żadnych warunków w tym zakresie.[17]

Co więcej, jak wskazano komentarzu do tezy 11, sposób wybierania sędziów -członków K. R. S. umożliwia politykom przejęcie całkowitej kontroli nad tym procesem, czego dowodem jest fakt powišzania ogromnej większoœci sędziów - kandydatów do nowej Rady z Ministrem Sprawiedliwoœci.

Najistotniejsze jest jednak to, że zgodnie z utrwalonymi europejskimi standardami (zob. Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy z 2010 roku) co najmniej połowę składu rady sšdownictwa powinni stanowić sędziowie wybrani przez sędziów z różnych szczebli sšdownictwa, w celu zachowania pluralizmu w ramach sšdownictwa. To państwa członkowskie same decydujš czy ustanowić radę sšdownictwa, jeœli już jednak się na o zdecydujš, jak ma to miejsce w wypadku Polski, muszš jej zagwarantować niezależnoœć, zgodnie z europejskimi standardami (zob. Rekomendacja Komisji Europejskiej z 20 grudnia 2017 roku dotyczšca rzšdów prawa w Polsce C(2017)9050, pkt 34).

13. „Reforma jest zainspirowana dobrymi praktykami innych państw członkowskich. Wszystkie istotne zmiany wprowadzone w ostatnich miesišcach majš swoje odpowiedniki w innych europejskich systemach prawnych, sš też całkowicie zgodne z zasadami praworzšdnoœci."

„Krajowa Rada Sšdownictwa wybierana jest w sposób bardzo podobny, jak ma to miejsce w Hiszpanii. W Niemczech w ogóle takiej rady nie ma – sędziowie wybierani sš albo przez samych polityków, albo przy ich przeważajšcym udziale. W innych krajach sędziowie też nie majš większoœci w radach – a mimo to sšdownictwo tych krajów postrzegane jest jako najbardziej niezawisłe w Europie (jest tak np. w Danii czy Holandii). Dowodzi to, że Komisja Wenecka słusznie wskazywała w wielu wypadkach na to, że takie rady nie powinny być zbyt mocno zdominowane przez sędziów."

W odpowiedzi na powyższš tezę prezentujemy informacje o rzeczywistym udziale sędziów w radach sšdownictwa, które funkcjonujš w innych państwach europejskich:

Dania: W radzie zarzšdzajšcej Krajowej Administracji Sšdów 8 na 11 członków jest przedstawicielami sšdownictwa, z czego 5 to osoby wykonujšce zawód sędziego; w Radzie ds. Powołań Sędziowskich 3 z 6 członków (w tym Przewodniczšcy – z głosem decydujšcym) to sędziowie.

Holandia: większoœć składu Rady (2 z 3, 2 z 4 z decydujšcym głosem przewodniczšcego - sędziego lub 3 z 5 członków) lub co najmniej połowę muszš stanowić sędziowie.[18] Dwóch spoœród aktualnego 4-osobowego składu Rady to sędziowie będšcy przedstawicielami sšdownictwa i proponowani przez œrodowisko sędziowskie. Jeden z nich pełni zawsze funkcję przewodniczšcego[19], drugi zastępuje go w razie nieobecnoœci.

Hiszpania: jakkolwiek ostatecznš decyzję w kwestii powołania członków Rady podejmuje parlament (jest to sytuacja należšca w Europie do wyjštkowych), kandydaci sš zgłaszani wyłšcznie przez œrodowisko sędziowskie. Dodatkowo, wstępnš weryfikację listy kandydatów prowadzi nie prezydium Kortezów, a Komisja Wyborcza (Junta Electoral) złożona z przedstawicieli sšdownictwa, z Prezesem Sšdu Najwyższego na czele, która musi brać pod uwagę reprezentatywnoœć kandydatów, w szczególnoœci pod względem przynależnoœci do poszczególnych szczebli i rodzajów sšdownictwa.

Teza, że „wszystkie istotne zmiany sš całkowicie zgodne z zasadami praworzšdnoœci" jest całkowicie bezpodstawna.

„Mechanizm odkładania w czasie przejœcia sędziów w stan spoczynku z udziałem czynników zewnętrznych funkcjonuje w Wielkiej Brytanii i we Francji. Nie ma tu ryzyka dla niezawisłoœci – sędziowie u szczytu swych karier rzadko podatni sš na naciski, tym bardziej że przysługujš im wówczas dodatki stażowe w pełnej wysokoœci."

Odpowiadajšc na tę tezę, warto przywołać stanowisko Komisji Weneckiej zawarte w opinii z grudnia 2017 roku [20]:

„(...)wczeœniejsze przejœcie w stan spoczynku obecnie urzędujšcych sędziów podważa zarówno ich bezpieczeństwo kadencji, jak i niezależnoœć SN w ogólnoœci. Co do pierwszego punktu - dotyczšcego indywidualnych praw sędziów - Komisja Wenecka uprzednio stwierdziła, że bardzo podobna reforma na Węgrzech wpłynęła na „niezależnoœć, status i nieusuwalnoœć sędziów".[21] Komisja Wenecka stwierdza z aprobatš, że na mocy wyroku z 16 lipca 2012 r. węgierski Trybunał Konstytucyjny stwierdził niekonstytucyjnoœć nagłego obniżenia górnej granicy wieku dla sędziów.[22] Ponadto w dniu 6 listopada 2012 r. Trybunał Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej orzekł, że wprowadzajšc nagłe obniżenie wieku emerytalnego sędziów Węgry naruszyły europejskie zasady równego traktowania."[23]

„Œrodek podobny do nowowprowadzonej skargi nadzwyczajnej również funkcjonuje we Francji; może on zostać wniesiony „w obronie ustawy" bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych. Ta instytucja jest pożšdana i oczekiwana – gdyż zwiększa poziom ochrony praw obywatelskich." „Do postępowań dyscyplinarnych włšczony zostaje czynnik społeczny – tak jak dzieje się to w Anglii i w Walii, gdzie sšdy dyscyplinarne orzekajš w składzie złożony w połowie z nie prawników. Zapewnia to że naruszenie godnoœci urzędu sędziowskiego zostanie ocenione nie tylko wœród kolegów, którzy mogš przymknšć oko na niektóre zachowania. Trzeba przy tym podkreœlić, że Minister Sprawiedliwoœci może mieć wpływ jedynie na postępowanie przygotowawcze – ostateczny wyrok wydany zostanie zawsze w składzie złożonym albo w większoœci, albo wyłšcznie z sędziów."

Ponieważ teza dotyczšca skargi nadzwyczajnej nie odnosi się bezpoœrednio do kwestii niezależnoœci sšdownictwa, autorzy niniejszej odpowiedzi nie odnoszš się do niej, mimo że budzi ona poważne zastrzeżenia konstytucyjne.

Co do tezy poœwięconej postępowaniom dyscyplinarnym, Komisja Wenecka negatywnie postrzega jakikolwiek wpływ Ministra Sprawiedliwoœci na postępowania dyscyplinarne sędziów.[24] Także pomysł i sposób wprowadzenia ławników do Sšdu Najwyższego spotkał się z krytykš Komisji Weneckiej.[25]

„"Sędziowie na próbę" orzekajš w Niemczech; ich niezawisłoœć jest nawet mniej chroniona niż niezawisłoœć ich polskich odpowiedników, tj. asesorów (w Niemczech „sędziowie na próbę" mogš zostać odwołani – w Polsce odwołanie asesora jest niemożliwe) – ale nawet taki poziom ochrony został uznany za wystarczajšcy przez Europejskš Komisję Praw Człowieka."

Należy wskazać, że w wyroku z 30 listopada 2010 roku Urban p-ko Polsce ETPCz stwierdził brak niezawisłoœci polskich asesorów sšdowych, odwołujšc się wprost do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 paŸdziernika 2007 roku, sprawa nr SK 7/06, gdzie TK stwierdził, że: „międzynarodowe standardy wišżšce Polskę wskazujš na wiele możliwych wariantów rozwišzań, zgodnych z zasadami państwa prawa. Standardy te powinny być wykorzystane przy poszukiwaniu rozwišzania przez ustawodawcę. W każdym razie należy poszukiwać takich rozwišzań, które doprowadzš do zagwarantowania rzeczywistego oddzielenia trzeciej władzy od innych władz (art. 10 Konstytucji), rozluŸniš więŸ między asesorami i ministrem sprawiedliwoœci, zapewniš wpływ Krajowej Rady Sšdownictwa na karierę zawodowš sędziego in spe." Tymczasem, w trakcie prac legislacyjnych, zmieniono osobę mianujšcš asesora sšdowego z: Prezydenta na wniosek K. R. S. (jak ma to miejsce w wypadku sędziów) na Ministra Sprawiedliwoœci.

14. „Reforma jest głębsza. Komisja Europejska – sama zarzucajšc Polsce, że w sposób dowolny wybiera sobie elementy różnych systemów prawnych i łšczy je w jeden, sama pomija znacznš częœć rozwišzań które albo funkcjonujš w naszym kraju od dawna, albo zostały wprowadzone wraz z ostatnimi zmiana. Tym samym Komisja – zarzucajšc Polsce wybiórczoœć – w rzeczywistoœci sama się jej dopuszcza, ignorujšc te elementy naszego systemu prawnego, które zapewniajš sędziom należyte gwarancje niezawisłoœci i czyniš obawy o zagrożenie praworzšdnoœci bezpodstawnymi".

Nie jest prawdš, że system prawny w Polsce, w kształcie nadanym w ostatnich dwóch latach, zapewnia sędziom należyte gwarancje niezawisłoœci i czyni obawy o zagrożenie praworzšdnoœci bezpodstawnymi.

Faktem jest, że działania legislacyjne zmierzajšce do zreformowania wymiaru sprawiedliwoœci sš głębokie i dotykajš wielu aspektów jego funkcjonowania. W szczególnoœci skierowane sš na te elementy, które zapewniajš sędziom należyte gwarancje niezawisłoœci. Osłabiajš pozycję ustrojowš sędziego oraz naruszajš fundamentalnš dla państwa prawa zasadę odrębnoœci władzy sšdowniczej. Działania te sš prowadzone wielokierunkowo i objęły Trybunał Konstytucyjny, Sšd Najwyższy oraz Krajowš Radę Sšdownictwa. Dewastacja Trybunału Konstytucyjnego, prowadzšca do utraty autorytetu niezbędnego do realizowania konstytucyjnych funkcji, pozbawiła sšdy i sędziów arbitra dokonujšcego obiektywnej oceny działań władzy politycznej wymierzonych przeciwko władzy sšdowniczej.

Nowo ukształtowana K. R. S., została w istocie podporzšdkowana władzy ustawodawczej, która ma decydujšcy wpływ na jej skład. Członków K. R. S. nie wybierajš już sędziowie. Tak ukształtowana Rada nie będzie w stanie realizować swoich konstytucyjnych zadań, to jest stać na straży niezawisłoœci sędziów i niezależnoœci sšdów.

Zmiany w S. N., w szczególnoœci wymiana znacznej częœci jego składu, grożš destabilizacjš orzecznictwa. Poważne obawy wišżš się także ze zmianami w postępowaniu dyscyplinarnym sędziów. Może być ono wykorzystywane do pocišgania sędziów do odpowiedzialnoœci za treœć wydanych orzeczeń oraz ich pozaorzeczniczš aktywnoœć w sferze publicznej, szczególnie wobec wypowiedzi niektórych polityków rzšdzšcego ugrupowania.

Wobec powyższych działań sędziowie polscy nie dysponujš efektywnymi narzędziami ochrony swojej niezawisłoœci.

15. „Niezbędne jest szerokie spojrzenie na system. W Polsce już obecnie immunitet sędziowski jest bardzo szeroki, kandydaci na sędziów wskazywani sš wyłšcznie spoœród osób rekomendowanych przez œrodowisko, a każdy sędzia powołany jest dożywotnio. Obecnie wprowadzone sš nowe gwarancje: losowy przydział spraw, zakaz przenoszenia sędziów między wydziałami sšdów bez ich zgody, a także większy wpływ „liniowych" sędziów na obsadę KRS."

Nie jest prawdš, że wprowadzone zmiany w istotny sposób wzmacniajš niezawisłoœć sędziowskš. Nowe regulacje przewidujš rozwišzania, które z założenia majš wpływać pozytywnie na sytuację tak zwanego sędziego liniowego, ograniczajšc arbitralnoœć decyzji prezesów sšdów i przewodniczšcych wydziałów. Nie równoważš one jednak negatywnych zmian, uderzajšcych w fundamentalne dla konstytucyjnego porzšdku, zasady niezawisłoœci sędziów i niezależnoœci sšdów.

Wskazane w tej tezie nowe instytucje (system losowego przydziału spraw, nowe zasady przenoszenia sędziów między wydziałami sšdu) nie wzmacniajš w istotny sposób niezawisłoœci sędziowskiej. Nie wzmacnia jej także rzekomy „większy wpływ liniowych sędziów na obsadę K. R. S.", skoro œrodowisko sędziowskie zostało pozbawione możliwoœci wyboru członków Rady.

Nie jest prawdš, że kandydaci na sędziów wskazywani sš wyłšcznie spoœród osób rekomendowanych przez œrodowisko sędziowskie.K. R. S. może wskazać Prezydentowi kandydata na sędziego, który nie uzyskał pozytywnej opinii organu samorzšdu sędziowskiego (zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu) i w tym sensie rekomendacji œrodowiska sędziowskiego. Obecnie wyboru zdecydowanej większoœci członków K. R. S., w tym sędziów, dokonujš politycy (Sejm, Senat, Prezydent).

Sędziom istotnie przysługuje immunitet, a każdy sędzia powołany jest dożywotnio (z prawem orzekania do czasu przejœcia w stan spoczynku z powodu wieku, przy czym w ostatnim czasie wiek ten obniżono i ministrowi przyznano dyskrecjonalne uprawnienie do wyrażania lub nie zgody na póŸniejsze przejœcie sędziego w stan spoczynku). Tym niemniej sytuacja, gdy sšdy tracš niezależnoœć, a wpływ pozostałych władz na ich funkcjonowanie pozbawia władzę sšdowniczš odrębnoœci, wpływa także na pozycję sędziego.

Obecne zmiany ograniczajš - i tak okrojone - kompetencje samorzšdu sędziowskiego. Znacznie wzmocniony został nadzór administracyjny Ministra Sprawiedliwoœci nad sšdami powszechnymi. Wszystkie istotne z punktu widzenia funkcjonowania sšdów decyzje podejmowane sš przez podmioty pozostajšce w układzie hierarchicznego podporzšdkowania Ministrowi. Samorzšd sędziowski posiada obecnie mniejsze kompetencje w zakresie powoływania prezesów sšdów, niż posiadał przed 1989 roku.

Prezesi dysponujš nadal œrodkami presji na sędziego. Prezes może nie przedłużyć terminu na sporzšdzenie uzasadnienia wyroku, a następnie zainicjować wobec sędziego postępowanie dyscyplinarne za opóŸnienie w tym zakresie. Może nie wyrazić zgody na wstrzymanie przydziału spraw sędziemu mimo tego, że otrzymał on sprawę wymagajšcš nadzwyczajnego nakładu pracy. Może także nie udzielić urlopu na żšdanie oraz objšć istotnš częœć referatu osobistym nadzorem, co wišże się z koniecznoœciš sporzšdzania czasochłonnych, a przez to ucišżliwych wyjaœnień.

16. „Losowy przydział spraw. Do tej pory to przewodniczšcy wydziałów decydowali o przydziale. Prowadziło to do potencjalnej presji i możliwoœci manipulowania składem orzekajšcym w niektórych „wrażliwych" sprawach. Reforma to zmienia – obecnie decyduje komputerowy system, bioršcy pod uwagę specjalizację sędziego i obcišżenie pracš."

Nie jest prawdš, że wprowadzony komputerowy system losowego przydziału spraw zwiększa transparentnoœć w tym zakresie.Do tej pory, przynajmniej w sšdach rejonowych, funkcjonował losowy przydział spraw według kolejnoœci wpływu, co spełniało wymogi międzynarodowe (zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy nr R (94)12). W każdym razie obywatel był w stanie ustalić, na jakiej zasadzie jego sprawa trafiła do konkretnego sędziego.

Centralny system losowania sędziów jest w pełni kontrolowany przez Ministra Sprawiedliwoœci – Prokuratora Generalnego, czyli przez stronę lub potencjalnš stronę postępowań sšdowych, co jest sprzeczne ze standardami międzynarodowymi (orzeczenie ETPCZ z 10.102000 r., w sprawie Daktaras przeciwko Litwie - skarga nr 42095/98). To w tym Ministerstwie umieszczone sš serwery systemu, co oznacza, że ich awaria powodować będzie paraliż losowania sędziów w całej Polsce.

Co istotne system nie został wprowadzony w Trybunale Konstytucyjnym i Sšdzie Najwyższym. Dotychczas w Sšdzie Najwyższym przyjęta była reguła, że składy sędziowskie sš losowane. Obecnie będš wyznaczane przez Prezesów Izb, na powołanie których mogš mieć wpływ czynniki polityczne.

Aby system komputerowy losowego przydziału spraw miał służyć transparentnoœci i równomiernoœci przydziału spraw, założenia systemu powinny być jasno okreœlone, a sposób ich realizacji musi być opisany i weryfikowalny. Tymczasem ani założenia, ani zasada działania nie sš publicznie znane – dotyczy to tak zwanego kodu Ÿródłowego i algorytmu losowania. Ministerstwo Sprawiedliwoœci, zapytane w trybie dostępu do informacji publicznej, odmówiło Fundacji e-Państwo oraz Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska podania algorytmu losowania.

17. „Zakaz przenoszenia. Prezesi sšdów mogli arbitralnie przenosić sędziów między wydziałami, jeœli tylko uznali, że wymagajš tego potrzeby sšdu. Przepisy wprowadzone ostatniš reformš wprost tego zakazujš. Obecnie sędziowie mogš bez swojej zgody zostać przeniesieni jedynie w wyjštkowych sytuacjach, zawsze przysługuje im też prawo do odwołania się od decyzji."

Nie jest prawdš, że zmiana przepisów dotyczšcych przenoszenia sędziów między wydziałami istotnie wzmocniła pozycję sędziego względem prezesa sšdu. Nowelizacja wprowadziła wprawdzie wymóg uzyskania zgody na przeniesienie sędziego do innego wydziału, jednakże można od tego wymogu odstšpić, gdy żaden inny sędzia w wydziale, z którego następuje przeniesienie, nie wyraził zgody na przeniesienie. W praktyce problem zmiany wydziału wbrew woli sędziego występuje właœnie w sytuacji braku zgody wszystkich sędziów na takš zmianę. Nowelizacja nie wpływa zatem w istotny sposób na sytuację sędziego.

Przeniesienie do innego wydziału bez zgody sędziego jest także możliwe, gdy jest to wydział, w którym rozpoznaje się sprawy z tego samego zakresu. Taka zmiana może również stanowić potencjalny œrodek nacisku na sędziego, gdyż sędzia przeniesiony – co do zasady – musi w dalszym cišgu rozpoznawać sprawy rozpoczęte w poprzednim wydziale. W przypadku odmowy zwolnienia z tego obowišzku istnieje ryzyko znacznego spiętrzenia zadań sędziego, co może stanowić dla niego istotnš dolegliwoœć.

Tryb odwoławczy od decyzji dotyczšcej zmiany wydziału obowišzuje od dnia 28. marca 2012 roku, nie stanowi zatem zmiany wprowadzonej w ramach aktualnych „reform" wymiaru sprawiedliwoœci.

18. „Zwiększenie niezawisłoœci indywidualnych sędziów. Komisja Wenecka zawsze wskazywała, że niezawisłoœć ma dwa wymiary zewnętrzny (od innych władz) i wewnętrzny (od innych przedstawicieli sšdownictwa). Polskie reform wzmacniajš oba te aspekty: potencjalny nacisk prezesa sšdu czy przewodniczšcego wydziału na sędziego zmniejszył się, bo nie istnieje już groŸba przeniesienia wbrew woli sędziego, czy nierównomiernego obcišżenia pracš."

Nie jest prawdš, że zmiany wprowadzone w polskim sšdownictwie wzmacniajš aspekt wewnętrzny niezawisłoœci sędziowskiej, oznaczajšcy niezależnoœć sędziego w zakresie orzekania. Aspekt ten odnosi się przede wszystkim do cech charakteru, osobowoœci sędziego i oznacza jego osobistš niezależnoœć. Jest on nierozerwalnie zwišzany z wymiarem zewnętrznym. Gdyby wymiar wewnętrzny był wystarczajšcy, jakiekolwiek gwarancje (œrodki ochrony) niezawisłoœci nie byłyby konieczne.

GroŸba przeniesienia do innego wydziału lub sšdu wbrew woli sędziego, czy nierównomiernego obcišżenia pracš, to nie sš jedyne zagrożenia niezawisłoœci. Sšdowa rzeczywistoœć przynosi stale nowe formy i postaci zagrożeń. Dotyczy to w szczególnoœci tak zwanych miękkich œrodków oddziaływania. Bardzo istotnym elementem jest obawa przed nieuzasadnionym wszczęciem postępowania dyscyplinarnego i œwiadomoœć wprowadzonych ograniczeń prawa do obrony. Tak zwana ,,reforma" nie daje sędziom żadnych nowych œrodków obrony przed zagrożeniami ich niezawisłoœci i tak jak dotšd sędziom pozostaje głównie ich osobista niezależnoœć.

19. „Niezawisłoœć zewnętrzna – również wzmocniona. Ponieważ przewodniczšcy wydziałów powoływani sš przez prezesów sšdów, a prezesi – przez Ministra Sprawiedliwoœci, zwiększenie podatnoœci indywidualnych sędziów na potencjalne naciski ze strony administracji sšdowej przekłada się również na większš niezawisłoœć od władzy wykonawczej. Gdyby celem zmian było uzyskanie wpływu na to jakie orzeczenia zapadajš w konkretnych sprawach, taka reforma nie miałaby sensu."

Nie jest prawdš, że zmiany wprowadzone w polskim sšdownictwie wzmacniajš aspekt zewnętrzny niezawisłoœci sędziowskiej. Wymiar zewnętrzny niezawisłoœci oznacza niezależnoœć sędziów wobec organów (instytucji) pozasšdowych, zwłaszcza partii politycznych oraz samodzielnoœć sędziego wobec władz i innych organów sšdowych. Dotyczy to zwłaszcza braku możliwoœci wpływania na decyzje orzecznicze przez przełożonych sędziego (na przykład przewodniczšcego wydziału, prezesa sšdu), oczywiœcie poza kontrolš instancyjnš oraz przez inne podmioty ulokowane wewnštrz władzy sšdowniczej. Pogłębienie uzależnienia prezesów od ministra przenosi się na przewodniczšcych wydziałów, a następnie na sędziów na zasadzie ,,pasa transmisyjnego" i osłabia niezawisłoœć zewnętrznš. Dopiero uniezależnienie prezesów sšdów od ministra, aby nie byli oni ,,przedstawicielami ministra wobec sędziów", ale ,,przedstawicielami sędziów wobec ministra", i jednoczesne zerwanie z hierarchicznym podporzšdkowaniem sšdów różnych szczebli służyłoby wzmocnieniu niezawisłoœci zewnętrznej.

20. „Prezesi sšdów nie wpływajš na niezawisłoœć. Z opisanych wyżej powodów bezpodstawne jest przekonanie, że uprawnienie Ministra Sprawiedliwoœci do powoływania i odwoływania prezesów sšdów – tj. działanie czysto administracyjne, bez wpływu na orzecznictwo – jest zagrożeniem dla praworzšdnoœci. Minister miał zresztš takie uprawnienie przez pierwszych 8 lat członkostwa Polski w UE – i nie było ono nigdy kwestionowane. Co więcej, obecnie każde odwołanie prezesa sšdu może być zablokowane przez KRS (i to wyłšcznie głosami zasiadajšcych tam sędziów)"

Minister Sprawiedliwoœci i podlegli mu prezesi sšdów dysponujš œrodkami wpływania na niezawisłoœć sędziowskš. Minister Sprawiedliwoœci jest uprawniony do odwołania prezesa każdego sšdu. Jego decyzję może zablokować K. R. S. większoœciš 2/3 głosów. Ze względu na powišzania z Ministerstwem Sprawiedliwoœci nowa Rada nie będzie rzeczywistš przeszkodš.

Majšc wpływ na to, kto jest prezesem sšdu Minister Sprawiedliwoœci uzyskuje poœredni wpływ na sędziów: o poœrednich œrodkach nacisku na sędziego przysługujšcych prezesowi w tym zakresie była już mowa w odniesieniu do tezy 15. Prawdš jest, że zgodnie z polskim prawem czynnoœci z zakresu nadzoru administracyjnego nie mogš wkraczać w dziedzinę, w której sędziowie i asesorzy sšdowi sš niezawiœli. Jednak to, w jaki sposób dyrektywa ta jest realizowana, zależy w dużej mierze od osobowoœci osób pełnišcych funkcje nadzorcze, albowiem nie da się jednoznacznie oddzielić funkcji orzeczniczej i administracyjnej prezesów sšdów[26].

Z powyższych powodów Minister Sprawiedliwoœci nie powinien dysponować żadnymi kompetencjami, które mogš (choćby poœrednio) przekładać się na sferę orzeczniczš. Tymczasem wyposażono go w kompetencje do arbitralnego decydowania o tym, kto będzie realizował wewnętrzny nadzór administracyjny. Fakt, że pewne kompetencje nadzorcze istniały wczeœniej nie jest w tym zakresie usprawiedliwieniem, ponieważ obecne kompetencje sš szersze i funkcjonujš w kontekœcie braku innych instytucjonalnych gwarancji niezawisłoœci (na przykład niezależnej od polityków K. R. S.). Minister Sprawiedliwoœci uzyskał też względem prezesów oraz wiceprezesów sšdów dodatkowe œrodki nacisku (między innymi nałożenie sankcji w postaci obniżenia dodatku funkcyjnego, udzielenie gratyfikacji pieniężnych). Wszystkie powyższe czynniki oznaczajš, że istnieje realne zagrożenie ingerowania przez Ministra Sprawiedliwoœci w działalnoœć orzeczniczš sšdów.

Zmiany przepisów dotyczšcych powoływania prezesów sšdów powszechnych pozbawiły samorzšd sędziowski jakiegokolwiek wpływu w tym zakresie. Trybunał Konstytucyjny wskazał, że dla realizacji konstytucyjnej zasady niezależnoœci sšdów konieczne jest zabezpieczenie w ustawie odpowiedniego udziału samorzšdu sędziowskiego w wyborze prezesa sšdu. Prawo o ustroju sšdów powszechnych przewidywało zatem, że zgromadzenie (zebranie) sędziów danego sšdu musi zaopiniować kandydata na prezesa i może sprzeciwić się powołaniu kandydata przedstawionego przez ministra. Jeœli sprzeciw wyraziła również Krajowa Rada Sšdownictwa, minister nie mógł powołać swojego kandydata na prezesa sšdu. Po zmianach uchwalonych w 2017 roku minister nie zasięga niczyjej opinii przy powoływaniu prezesów sšdów, a nadto uzyskał uprawnienie do powoływaniu prezesów sšdów rejonowych, które wczeœniej należało do prezesa sšdu apelacyjnego.

Udział œrodowiska sędziowskiego w procedurze powoływania prezesów sšdów stanowi gwarancję ochrony niezawisłoœci sędziowskiej, ponieważ zabezpiecza prezesów, a poœrednio także sędziów, przed ewentualnš próbš wywierania nacisków ze strony Ministra Sprawiedliwoœci – Prokuratora Generalnego, który jest politykiem, realizuje zadania rzšdu oraz reprezentuje interesy prokuratury.

21. „Proporcjonalne œrodki. Narzędzie w postaci odwoływania i powoływania prezesów jest konieczne dla zapewnienie należytego funkcjonowania sšdów. Przez ostatnie 6 miesięcy Minister skorzystał z niego dla odwołania jedynie ok. 18 proc. prezesów i wiceprezesów sšdów – nie była to żadna "czystka" jak twierdzili niektórzy, ale adekwatny œrodek w reakcji na nieefektywnoœć i inne nieprawidłowoœci w sšdach."

Nie jest prawdš, że odwołania prezesów dokonane przez Ministra Sprawiedliwoœci w okresie 6 miesięcy od wejœcia w życie ostatniej nowelizacji Prawa o ustroju sšdów powszechnych stanowiły wył šcznie reakcje na dostrzeżone w sšdach nieprawidłowoœci.

Większoœć odwołań prezesów w nadzwyczajnym trybie (przed upływem kadencji, bez formalnego uzasadnienia) spotkała się ze stanowczš krytykš œrodowiska sędziowskiego. Powody tych odwołań publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwoœci zawierały często nieprawdziwe lub zmanipulowane dane.

Najczęœciej wskazywanš w ministerialnych komunikatach przyczynš odwołań były słabe wyniki pracy sšdów podległych odwoływanym prezesom. Nie uwzględniano przy tym okolicznoœci, że w wielu sšdach występowały braki kadrowe, za co odpowiada właœnie resort sprawiedliwoœci. Przybliżona liczba sędziów, którzy nie orzekajš w sšdach na skutek działań i zaniechań Ministerstwa Sprawiedliwoœci, wynosi 880, w tym około 540 to liczba etatów sędziowskich nieobsadzonych z powodu braku obwieszczeń, które inicjujš procedurę nominacyjnš. Dla porównania należy wskazać, że liczba sędziów w Apelacji Poznańskiej (jednej z większych apelacji w Polsce) wynosi 820, zaœ iloœć spraw załatwionych w tej apelacji w 2016 roku wyniosła 1.122.236. Tak znaczne braki kadrowe w oczywisty sposób przełożyły się na liczbę załatwionych spraw.

Odnoszšc się do tezy, że odwołano „jedynie ok. 18 proc. prezesów i wiceprezesów sšdów" i nie była to żadna „czystka", należy zaznaczyć, że na 11 sšdów apelacyjnych (to jest sšdów stojšcych najwyżej w hierarchii sšdów powszechnych, podlegajšcych bezpoœrednio Ministrowi Sprawiedliwoœci i w jego imieniu sprawujšcych nadzór administracyjny nad podległymi sšdami), aktualny Minister Sprawiedliwoœci powołał 10 prezesów, w tym 3 w miejsce prezesów odwołanych przed upływem kadencji. Odwołani prezesi sšdów o tym, że już nie sš prezesami dowiadywali się z faksów, a czasami ze strony internetowej ministerstwa.

22. „Kontrola konstytucyjnoœci również działa prawidłowo. Wbrew licznym zarzutom, wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zostali wybrani zgodnie z prawem – a Trybunał działa prawidłowo. Nie ma nad nim kontroli politycznej – przepisy nie dajš do tego jakichkolwiek narzędzi (gwarancje niezawisłoœci sędziów TK pozostajš w zasadzie bez zmian). Co więcej, pod rzšdami obecnej prezes Trybunału sędziowie wybrani przed grudniem 2015 roku mieli większoœć w składach orzekajšcych w ponad 40 proc. spraw To znaczšca poprawa w porównaniu do Trybunału kierowanego przez poprzedniego prezesa – który nigdy nie dopuœcił do tego, by sędziowie wybrani w obecnej kadencji Sejmu mieli większoœć w składzie".

Nie jest prawdš, że wszyscy sędziowie Trybunału zostali wybrani zgodnie z prawem.Trzy osoby: Mariusz Muszyński, Lech Morawski i Henryk Cioch zostali wybrani na miejsca sędziów skutecznie wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji (Romana Hausera, Andrzeja Jakubeckiego i Krzysztofa Œlebzaka) na podstawie przepisu, który w zakresie odnoszšcym się do ich wyboru został uznany w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2015 roku w sprawie K 34/15 za zgodny z Konstytucjš. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego (T. K.) nigdy nie stwierdziło wygaœnięcia mandatów sędziów Trybunału wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji. Sędziowie ci nie mogš jednak orzekać ze względu na to, że Prezydent nie umożliwił im złożenia œlubowania. Brak œlubowania nie pozbawia ich statusu sędziów T. K. Zgodnie z art. 194 ust. 1 Konstytucji status ten nabyli z dniem wyboru ich przez Sejm na stanowiska sędziów TK, a zatem z dniem 8 paŸdziernika 2015 roku. Warto zaœ zauważyć, że T. K. w wyroku z 3 grudnia 2015 roku, K 34/15, za niekonstytucyjny uznał przepis ustawowy o œlubowaniu sędziów przed T. K. „rozumiany w sposób inny, niż przewidujšcy obowišzek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznego odebrania œlubowania od sędziego Trybunału wybranego przez Sejm".

Nie jest także prawdš, że Trybunał działa prawidłowo. Gdyby jego obecnš działalnoœć porównywać z rokiem bezpoœrednio poprzedzajšcym kryzys konstytucyjny, to należałoby stwierdzić, że w 2017 roku wpłynęło do TK o 55 proc. spraw mniej niż w 2015 roku, znacznie mniej spraw przekazano również do merytorycznego rozpoznania (w 2016 roku o 54 proc. spraw mniej niż w 2015, a w 2017 roku o 32 proc. spraw mniej niż w 2016). Istotnie spadła również liczba wydawanych orzeczeń (w 2015 roku TK wydał 173 orzeczenia, w tym 63 wyroki, a w 2017 – 88 orzeczeń, w tym 36 wyroków).

Wobec zmian w prawie dotyczšcym Trybunału oraz zmian w praktyce jego stosowania powszechne jest przekonanie, że Trybunał przestał być organem niezależnym. Utrata zaufania społecznego do Trybunału powoduje, że znacznie mniej obywateli składa skargi konstytucyjne, mniej sšdów występuje z pytaniami prawnymi oraz mniej upoważnionych podmiotów kieruje wnioski. Zdarzajš się przypadki cofania wniosków z Trybunału przez Rzecznika Praw Obywatelskich, gdy w składzie orzekajšcym sš osoby wybrane na zajęte miejsca sędziowskie.

Zgodnie z polskim prawem sędziów T. K. do składu orzekajšcego powinien wyznaczać Prezes Trybunału według kolejnoœci alfabetycznej uwzględniajšc przy tym rodzaje, liczbę oraz kolejnoœć wpływu spraw do T. K.[27] Od tych kryteriów Prezes Trybunału może odstšpić tylko w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza ze względu na przedmiot rozpoznawanej sprawy. W 2017 roku wielokrotnie i bez uzasadnienia Julia Przyłębska wyznaczała składy orzekajšce bez przestrzegania kolejnoœci alfabetycznej oraz dokonywała zmian w składach orzekajšcych w taki sposób, aby w sprawach ważnych dla rzšdu i większoœci parlamentarnej sprawozdawcš była osoba wybrana przez Sejm obecnej kadencji i aby tego rodzaju osoby miały większoœć w składzie orzekajšcym. Liczba spraw, w których dokonano zmian składów jest nieznana, ponieważ Trybunał odmawia udzielenia informacji w tej materii. Sš to jednak co najmniej dziesištki przypadków.

Nie jest prawdš, że nad Trybunałem Konstytucyjnym nie ma kontroli politycznej. Powszechnie wiadomo, że politycy PiS bywali w 2017 roku w budynku T. K., a sędziowie Trybunału wybrani przez tych polityków oraz osoby wybrane na miejsca zajęte – spotykali się z politykami PiS na terenie parlamentu. Osoba kierujšca Trybunałem uczestniczy w uroczystoœciach w towarzystwie prezesa PiS, w okolicznoœciach œwiadczšcych o osobistej z nim zażyłoœci. Dodatkowo Julia Przyłębska jest żonš ambasadora w R. F. N. powołanego na to stanowisko przez obecne władze, który podpisał zobowišzanie o współpracy ze służbami bezpieczeństwa P. R. L., a Mariusz Muszyński – jak donosiły media i czemu zainteresowany nigdy nie zaprzeczył – był oficerem wywiadu w latach 90-tych, co zataił na etapie postępowaniu dotyczšcym jego wyboru do Trybunału przez Sejm. Jest również faktem, że sprawy wnoszone przez większoœć parlamentarnš były rozpatrywane w 2017 roku w pierwszej kolejnoœci i korzystnie dla tej większoœci, o czym œwiadczy choćby wydane w bardzo krótkim czasie orzeczenie w sprawie zgromadzeń cyklicznych, które uprzywilejowuje zgromadzenia organizowane przez większoœć parlamentarnš (tak zwane miesięcznice smoleńskie).

Zawarte w tezie twierdzenia dotyczšce składów orzekajšcych „pod rzšdami obecnej prezes Trybunału" w „porównaniu do Trybunału kierowanego przez poprzedniego prezesa" sš nieprawdziwe. W 2016 roku w Trybunale jedynie dwoje sędziów „wybranych w obecnej kadencji Sejmu" było dopuszczonych do orzekania. Nie było więc możliwe ze względów czysto arytmetycznych, aby mieli oni większoœć w składach orzekajšcych, jeœli się uwzględnia fakt, że Trybunał orzeka zasadniczo w składach pięcioosobowych albo w pełnym składzie. Trzy pozostałe osoby nie były dopuszczane do orzekania, bo nie były one sędziami T. K.

W 2017 i 2018 roku sędziowie wybrani przez Sejm poprzedniej kadencji byli odsuwani od orzekania poprzez wyłšczanie ich ze składów orzekajšcych, częste zmiany składów orzekajšcych i odbieranie spraw, które wczeœniej mieli przydzielone jako sędziowie sprawozdawcy. Nie sš również wyznaczani do składów w sprawach ważnych dla rzšdzšcych i w których rzšdzšcy oczekujš konkretnego rozstrzygnięcia. Jeœli już w składach w takich sprawach „wrażliwych" pojawiajš się sędziowie wybrani przed rokiem 2015, to zawsze występujš w nich pojedynczo, aby mogli zostać przegłosowani przez sędziów wybranych przez Sejm obecnej kadencji i nie mieli znaczšcego wpływu na orzeczenie.[28]

23. „Sprawa braku publikacji wyroków nie ma znaczenia dla polskiego prawa. Niemal wszystkie wyroki TK – nawet te wydane z naruszeniem procedur – zostały opublikowane; Sejm uznał, że przysłuży się to stabilnoœci systemu prawa. Jedynie trzy takie wyroki – dotyczšce ustaw które przestały już nie obowišzywać – opublikowane nie zostały. Jedynym efektem wyroków TK jest usunięcie z obrotu prawnego niekonstytucyjnych przepisów; w tym przypadku przepisy te i tak już zostały z niego wycofane, więc publikacja niczego by nie zmieniła".

Ogłoszenie wyroków Trybunału jest bezwzględnym obowišzkiem organu upoważnionego ustawowo do ich publikowania, a niedopełnienie tego obowišzku jest jawnym i jednoznacznym naruszeniem Konstytucji, czyli stanowi delikt konstytucyjny. Stwierdzenie zawarte w przytoczonej wyżej tezie, zgodnie z którym zostały opublikowane „niemal wszystkie wyroki T. K." i dokonywanie ocen, że były to nawet wyroki „wydane z naruszeniem procedur" tylko potwierdza dotychczasowe naruszenia Konstytucji i œwiadczy o kontynuacji godnej potępienia uzurpacji kompetencji do kontroli wyroków T. K. przez organy władzy wykonawczej.

Nie jest prawdš, że „jedynym prawnym skutkiem publikacji wyroku T. K. jest usunięcie z obrotu prawnego zakwestionowanych nim przepisów", bowiem ogłoszenie orzeczenia o niekonstytucyjnoœci przepisu umożliwia wzruszenie rozstrzygnięć wydanych na podstawie przepisu uznanego za niekonstytucyjny (art. 190 ust. 4 Konstytucji). Takie stwierdzenie zawarte w Białej Księdze jest też fałszywe, gdyż wyraża poglšd ahistoryczny. W czasie, gdy T. K. wydawał wyroki dotyczšce organizacji i trybu swojego działania, miały one bezpoœredni wpływ na podstawy funkcjonowania sšdu konstytucyjnego i skutki jego orzeczeń. Nieogłoszenie tych wyroków w Dzienniku Ustaw było wówczas działaniem, które zmieniało faktycznie – wbrew Konstytucji – ustrój Trybunału Konstytucyjnego i status prawny jego sędziów. Poprzez takš praktykę Trybunał Konstytucyjny był sparaliżowany i nie mógł wypełniać swoich kompetencji jako sšd konstytucyjny państwa.

W komentowanej tezie został zawarty argument, że wyroki, których ogłoszenia nadal się odmawia, to orzeczenia „dotyczšce ustaw które przestały już nie obowišzywać" (pisownia oryginalna). Niestaranna redakcja tekstu doprowadziła do sformułowania, które jest absurdalne. Pomijajšc jednak ten lapsus, przywołanš tezę nie sposób uznać za coœ innego niż przejaw arogancji władzy, jeœli się uwzględni okolicznoœć, że w sprawach Trybunału Konstytucyjnego zostało wydanych w okresie od listopada 2015 do grudnia 2016 roku, a więc w cišgu roku, szeœć ustaw. Ustawy te były wydawane z całkowitym lekceważeniem kolejnych wyroków Trybunału.

Co więcej wszystkie trzy wyroki, które T. K. ogłosił na sali rozpraw i w oficjalnym zbiorze urzędowym orzecznictwa T. K. wydawanym obecnie wyłšcznie w formie elektronicznej i dostępnym na stronie internetowej Trybunału, zostały usunięte z tego zbioru po zmianie kierownictwa T. K. i objęciu stanowiska Prezesa Trybunału z naruszeniem prawa przez Julię Przyłębskš. Czyn ten spełnia ustawowe znamiona przestępstwa usunięcia dokumentu przez osobę nieuprawnionš. Nigdy wczeœniej nie zdarzyło się, aby jakikolwiek sšd albo Trybunał Konstytucyjny usunšł z urzędowego zbioru orzecznictwa swoje orzeczenie zacierajšc œlady po tym, że zostało ono ogłoszone.

24. „Zmieniajš się również procedury. Ważna reforma kodeksu postępowania cywilnego jest w tej chwili w fazie konsultacji społecznych. Jej założeniami jest zasadnicze przyspieszenie procedur, m.in. wprowadzony zostaje obowišzek organizacji całego postępowania na samym poczštku, tak aby strony nie musiały miesišcami oczekiwać na kolejne rozprawy. W konsultacjach udział biorš przedstawiciele sšdów, innych zawodów prawniczych i organizacji społecznych – proces legislacyjny jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych a Ministerstwo Sprawiedliwoœci reaguje na sugestie (np. w sprawie zmian opłat sšdowych)."

Nieprawdš jest, że podejmowane sš kroki zmierzajšce do przyspieszenia postępowań, a dzięki nowelizacji (która nie jest reformš) postępowania sšdowe znacznie przyspieszš. Nie zostały podjęte żadne skuteczne œrodki zmierzajšce do skrócenia czasu postępowania, a czas trwania postępowań sšdowych stale się wydłuża[29]. Analiza danych statystycznych wskazuje, że w sšdach rosnš zaległoœci, bo załatwiajš one rocznie mniej spraw, niż do nich wpływa. Spowodowane jest to przede wszystkim nieobsadzaniem stanowisk sędziowskich (poza asesorami) oraz niezapewnieniem przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci szeroko rozumianej kadry urzędniczej. Według stanu na dzień 30 wrzeœnia 2016 roku w sšdach powszechnych w Polsce było 517 nieobsadzonych etatów sędziowskich. Temu zjawisku towarzyszy praktyka odmawiania zgody na dalsze orzekanie sędziom, chociaż przedstawiajš oni zaœwiadczenia o właœciwym stanie zdrowia. Sytuację pogorszy jeszcze wprowadzone niedawno obniżenie wieku emerytalnego sędziów.

Nadużyciem jest stwierdzenie, że proponowana nowelizacja postępowania cywilnego poddana została szerokim konsultacjom społecznym.Nowelizacja została przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwoœci, bez udziału jakichkolwiek uznanych w Polsce ekspertów i praktyków, zaœ konsultacje sędziowskie wywodzš się wyłšcznie od sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwoœci. Nowelizacja nie została poddana szerokiej dyskusji społecznej.

Rada Legislacyjna przy Ministrze Sprawiedliwoœci zwróciła uwagę na „przecenianie przez projektodawcę roli szczegółowej regulacji procesowej, majšcej na celu przyspieszenie załatwiania spraw (w tym wypadku chodzi zwłaszcza o kazuistycznš regulację organizacji rozprawy), podczas gdy w większym stopniu należałoby skupić się na przepisach o charakterze organizacyjnym, ustrojowym".[30] Takie kompleksowe propozycje nie zostały przedstawione.

Nieweryfikowalne jest, czy proponowana nowelizacja postępowania cywilnego znacznie przyspieszy postępowania sšdowe. Brak jest jakichkolwiek konkretów i badań, które miałby wskazywać, w jaki sposób proponowane uregulowania rzeczywiœcie wpłynš na skrócenie postępowań sšdowych. Co więcej, wprowadzenie niektórych kompleksowych rozwišzań – jak przywrócenie odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych - może przyczynić się do wydłużenia postępowania. Przykładem szczegółowych rozwišzań, które niewštpliwie wpłynš na wydłużenie czasu postępowań jest na przykład wydłużenie czasu odroczenia publikacji wyroku z 14 dni do 1 miesišca, czy wprowadzenie dopuszczalnoœci dowodu z opinii biegłego w postępowaniu uproszczonym.

25. „Jesteœmy otwarci na zmiany. Obecne reformy różniš się od tych z 2017 roku – po wysłuchaniu krytycznych argumentów Prezydent zawetował wówczas dwie kontrowersyjne ustawy i przedstawił nowe projekty. Dajš one sędziom szersze gwarancje (m.in. to wyłšcznie sędziowie lub grupa 2 000 obywateli może zgłaszać kandydatów do KRS – ciała polityczne zostały pozbawione tego uprawnienia). Ograniczona została też rola Ministra Sprawiedliwoœci."

Pierwsze zdanie powyższej tezy jest nieprawdziwe. Ani obecny rzšd, ani parlamentarzyœci rzšdzšcej partii, ani Prezydent nie odbyli żadnej poważnej debaty nad reformš wymiaru sprawiedliwoœci. Nie przedstawili też żadnego spójnego projektu zmian, który zapewniłby sprawiedliwe, szybkie i skuteczne postępowania sšdowe. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" wraz z innymi stowarzyszeniami sędziowskimi wielokrotnie apelowała o organizację spotkań konsultacyjnych, co nie spotkało się z jakškolwiek reakcjš. Jest to sytuacja bez precedensu – przedstawiciele władzy ustawodawczej i wykonawczej nie rozmawiajš z sędziami.

Co do pozostałej częœci wskazanej tezy: nie mamy do czynienia z reformami wymiaru sprawiedliwoœci, te bowiem oznaczajš zmiany na lepsze, a jedynie ze zmianami dewastujšcymi polski wymiar sprawiedliwoœci.

Weta Prezydenta wobec pierwotnych wersji ustaw dotyczšcych sšdownictwa nie mogš być uznane za uwzględnienie głosów krytycznych. W efekcie zawetowania Prezydent zaproponował ustawy co najmniej równie dewastujšce wymiar sprawiedliwoœci, jak te zawetowane. Ich wspólnym mianownikiem jest upolitycznienie sšdów. Sędziowie do K. R. S. nadal będš wybierani przez polityków – posłów, co oznacza upolitycznienie Rady i wyboru sędziów. Zmiana większoœci czy sposobu głosowania w Sejmie nie zmienia tego, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz standardy europejskie pozostajš złamane. Wpływ sędziów na skład Rady będzie iluzoryczny, co potwierdziły niedawne wybory członków K. R. S. Wybory miały być transparentne, a do dziœ nie ujawniono kto zgłosił kandydatów do Rady i czy były one prawidłowe. Sędziowie w całej Polsce zaprotestowali przeciwko takim zasadom wyboru.

W efekcie propozycji Prezydenta zmieni się skład Sšdu Najwyższego, częœć sędziów zostanie usunięta z czynnej służby przez wprowadzenie granicy 65 lat, zamiast maksymalnie 72 lat, co oznacza usunięcie około 40 proc. obecnego składu. Stworzone zostanš dwie Izby: dyscyplinarna (ta już była w projekcie rzšdowym) oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Do tej ostatniej, która ma decydować m.in. o ważnoœci wyborów parlamentarnych i prezydenckich, czy referendach, nowych sędziów powoła upolityczniona KRS. W obydwu tych izbach Sšdu Najwyższego zasiadać będš ławnicy, których – zgodnie z propozycjš Prezydenta wybiorš politycy – senatorowiepartii rzšdzšcej.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyda regulamin Sšdu Najwyższego. Ustali tym samym liczbę stanowisk sędziów S. N., w tym liczbę stanowisk w poszczególnych izbach, wewnętrznš organizację Sšdu Najwyższego, zasady wewnętrznego postępowania. Pan Prezydent będzie decydował, czy sędzia S. N., po osišgnięciu wieku 65 lat, będzie mógł dalej sprawować urzšd. Ta regulacja jest odpowiednikiem równie niekonstytucyjnych rozwišzań zawartych w Prawie o ustroju sšdów powszechnych, gdzie identyczne czynnoœci nadzorcze w stosunku do sędziów sšdów powszechnych posiada Minister Sprawiedliwoœci – Prokurator Generalny. Pan Prezydent zadbał, by zakończyć konstytucyjnš kadencję I Prezesa Sšdu Najwyższego wczeœniej. Wykorzystano tu znanš metodę zmian Konstytucji ustawš zwykłš. Konstytucyjna kadencja I Prezesa SN zostanie pogwałcona.

Rola Ministra Sprawiedliwoœci została ograniczona wyłšczne kosztem innego przedstawiciela władzy wykonawczej - Prezydenta - a nie władzy sšdowniczej. Nie można więc uznać tego ograniczenia za promocję równowagi władz. Ministrowi przypadła m.in. kompetencja do powierzania obowišzków sędziego sšdu dyscyplinarnego przy sšdzie apelacyjnym. Oskarżycieli przed tymi sšdami dyscyplinarnymi, Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sšdów Powszechnych oraz dwóch Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sšdów Powszechnych, powoła również Minister Sprawiedliwoœci. Oznacza to przemożny wpływ polityka na postępowania dyscyplinarne prowadzone wobec sędziów.

III. PRAWORZĽDNOŒĆ JAKO FUNDAMENT EUROPEJSKICH WARTOŒCI

26. „Pluralizm konstytucyjny. Każdy kraj posiada specyficzne rozwišzania konstytucyjne, zwišzane z jego historiš i tradycjami prawnymi, a różnice te pozostajš pod ochronš prawa traktatowego Unii Europejskiej. Art. 4 Traktatu o UE wskazuje, że Unia szanuje tożsamoœć narodowš nierozerwalnie zwišzanš z podstawowymi strukturami politycznymi i konstytucyjnymi państw członkowskich."

Istnienie zasady pluralizmu konstytucyjnego państw UE nie jest tożsame z wnioskiem, że reformy w Polsce pozostajš w granicach autonomii będšcej skutkiem tego pluralizmu, chronionego przez prawo unijne. Autonomia tożsamoœci konstytucyjnej zakłada, iż państwo członkowskie samo przestrzega zasady patere legem quam ipse fecisti (poddaj się prawu, któreœ sam ustanowił) - zwłaszcza wobec własnej konstytucji. Zatem złamanie własnych reguł konstytucyjnych jest zaprzeczeniem zasady pluralizmu konstytucyjnego i wynikajšcej zeń autonomii decyzyjnej.

Pluralizm tożsamoœci konstytucyjnych ma w ramach systemu UE œcisłe granice. Sš nimi między innymi wspólne wartoœci Unii i wszystkich Państw Członkowskich, wyrażone w artykule 2. Tożsamoœć konstytucyjna może tylko dotyczyć form realizacji tych wartoœci, ale nie obejmuje zanegowania żadnej z tych wartoœci.

Zmiana ustroju sšdownictwa dokonana w latach 2015 -2017 swoim zakresem, głębokoœciš i sposobem przeprowadzenia wkraczała w problematykę konstytucyjnš. Dokonanie tych zmian ustawami zwykłymi, z racji uczestnictwa w UE, oznacza więc także naruszenie zasady autonomii konstytucyjnej.

27. „Ważne jest wzajemne zrozumienie. Unia oparta jest na wspólnych wartoœciach – w tym praworzšdnoœci. Europejski system prawny jest wyjštkowy – obejmuje bowiem zarówno krajowe, jak i unijny porzšdek prawny. Aby należycie funkcjonować w tym systemie i UE, i tworzšce jš Państwa Członkowskie powinny funkcjonować we wzajemnym poszanowaniu i gotowoœci do wycofania się z działań, które mogłyby zbyt głęboko ingerować w obszary zarezerwowane dla każdej ze stron – nawet, gdy każdej ze stron wydaje się, że miałaby ku temu podstawy prawne. (zasada powœcišgliwoœci – „self-restraint")".

Apelujšc o "wzajemne zrozumienie" autorzy tezy sugerujš istnienie dwóch stron: Unii Europejskiej i Polski. Jest to mistyfikacja: Polska jest częœciš Unii, a system unijny (w tym prawo unijne) jest częœciš systemu polskiego (w tym, prawa krajowego). Relacje między Uniš a krajem członkowskim majš charakter przenikania się, więc mówienie o „wzajemnym zrozumieniu" fałszuje istotę funkcjonowania państwa członkowskiego w Unii. Ponadto, nie mamy do czynienia z dwoma homogenicznymi bytami. Polska jest – jak każde państwo współczesne – społecznoœciš politycznie pluralistycznš, a duża częœć Polaków ma większe zaufanie do instytucji unijnych niż do obecnych władz swojego państwa. Fakt, że niektórzy polscy Europosłowie głosowali za rezolucjš PE w sprawie aktywacji procedury Art. 7 oznacza, że częœć Polaków – w tym, wyborcy tych Europosłów – sprzyja działaniom instytucji unijnych w tej sprawie, widzšc w nich a nie w instytucjach swojego państwa odbicie swojej woli politycznej. Z dwóch pierwszych zdań akapitu – prawidłowych – nie wynika trzecie, błędne. Jest to przykład błędu non sequitur.

Ostatnie zdanie jest mieszankš nieporozumień i fałszu. Fałszem jest stwierdzenie, że w Unii Europejskiej obowišzuje zasada powœcišgliwoœci („self-restraint"). Została ona wymyœlona przez autorów tezy i nie istnieje w Unii ani jako zasada traktatowa ani reguła polityczna. Z kolei rzekoma „nadmierna ingerencja w obszary zarezerwowane dla każdej ze stron" jest pojęciem opartym na nieporozumieniu, gdyż nie wiadomo, o jakie „strony" właœciwie może tu chodzić. Czy chodzi o Polskę z jednej strony i władze unijne z drugiej? Jeœli tak, to ta dychotomia oparta jest ponownie na fałszywym rozumieniu roli państwa członkowskiego w Unii. Ponadto, w kontekœcie całoœci Białej Księgi autorzy zdajš się twierdzić, że kwestie zwišzane z systemem sšdownictwa krajowego sš „zarezerwowane" dla „strony", jakš jest państwo członkowskie. Tymczasem tak nie jest, gdyż sšdy krajowe sš jednoczeœnie sšdami unijnymi, realizujšcymi między innymi prawo UE, a zatem Unia jako całoœć ma żywotny interes w utrzymaniu i obronie ich niezależnoœci. Gotowoœć do wycofania się z działań dotyczšcych zmian sšdownictwa w Polsce, o którš zdajš się apelować autorzy Białej Księgi w ostatnim zdaniu tego akapitu byłaby równoznaczna z obojętnoœciš Unii Europejskiej na erozję niezależnoœci sšdów krajowych, czyli instytucji będšcych częœciš systemu prawnego Unii – a na to nie może być zgody.

28. „Napięcia między władzami to natura demokracji. W zasadzie niemożliwy jest realny podział władz bez okresowego pojawiania się takich napięć. Toczšca się obecnie intensywna debata publiczna o tym, w jakim kierunku idš reformy jest najlepszym dowodem, że system demokratyczny w Polsce ma się dobrze i funkcjonuje prawidłowo. Debaty takie toczyły się w przeszłoœci – i toczyć będš nadal – również w innych krajach Unii".

Okreœlenie zamachu ze strony partii rzšdzšcej na niezależnoœć sšdownictwa w Polsce mianem „napięć między władzami" jest eufemizmem, zacierajšcym istotę problemu. Na tej samej zasadzie można by powiedzieć, że agresja państwa X na państwo Y jest przejawem „napięcia" między tymi państwami. OdpowiedŸ ze strony licznych sšdów (w tym S. N.), sędziów i organizacji sędziowskich, a także takich instytucji jak K. R. S. (przed zmianš) czy Rzecznika Praw Obywatelskich, a także licznych uniwersyteckich wydziałów prawa, to nie element „napięcia", ale forma samoobrony instytucjonalnej. Nie należy mylić ataku na niezależnoœć sšdów z „napięciami" między gałęziami władzy, które istotnie sš częœciš procesu demokratycznego. Ale nie ma nic demokratycznego w podporzšdkowaniu sšdownictwa konstytucyjnego a potem zwykłego większoœci parlamentarnej i administracji państwowej, czyli w praktyce – przywództwu partii rzšdzšcej.

Obecna debata publiczna w Polsce jest co najwyżej dowodem na to, że nadal istnieje faktyczna wolnoœć słowa, choć w „debacie" tej argumenty wspierajšce rzšd sš uprzywilejowane przez kontrolę władz nad mediami publicznymi, a de facto – rzšdowymi. Polska „debata publiczna" nie jest normalnym dyskursem między rozmaitymi stanowiskami na temat wizji dobra wspólnego, ale konfrontacjš między obrońcami niezależnoœci sšdownictwa (i innych instytucji, takich jak instytucje wyborcze z Państwowym Komitetem Wyborczym na czele, NGOs, służba publiczna itp.) a apologetami rzšdu, przeprowadzajšcego zmasowany atak na wszelkie instytucje niezależne od scentralizowanej władzy autorytarnej.

29. „Art. 7 może być w pewnych wypadkach uzasadniony – ale nie w tej sprawie. Europejskie porzšdki prawne różniš się, a każde państwo członkowskie ma prawo organizować swój wymiar sprawiedliwoœci zgodnie ze swoimi tradycjami i wartoœciami, które składajš się na tożsamoœć konstytucyjnš. Jak się wydaje, granicš tej tożsamoœci musi być niezawisłoœć sędziowska, która jest jednš z najważniejszych europejskich wartoœci – i jej realne zagrożenie mogłoby oczywiœcie uzasadniać działanie Unii. Ponieważ jednak polscy sędziowie majš bardzo mocne gwarancje tej niezawisłoœci (jedne z najsilniejszych w całej Europie) a wszystkie reformy w dużym stopniu przypominajš rozwišzania obecne w systemach prawnych innych Państw Członkowskich (i pozytywnie oceniane m.in. przez Komisję Weneckš), jego użycie jest w tym wypadku nieuzasadnione.

W odpowiedzi na tezę 26 wykazano już, że zasada pluralizmu konstytucyjnego, do której również ta teza się odnosi, nie pozwala na łamanie konstytucji obowišzujšcych w państwach członkowskich, a z takš sytuacjš mamy do czynienia w Polsce. Prawdš jest także, że nieprzekraczalnš granicš tożsamoœci konstytucyjnej jest niezawisłoœć sędziowska. Ta – jak wykazano w odpowiedzi na tezy 8., 9. 14, 15. i 18. – jest w Polsce poważnie zagrożona, a w przypadku Trybunału Konstytucyjnego już została rażšco naruszona.

Nie zmienia tego faktu twierdzenie, że polscy sędziowie majš odpowiednie gwarancje niezawisłoœci, ponieważ – jak także wykazano w niniejszym dokumencie – gwarancje te zostały przez ostatnie zmiany w prawie naruszone. Z tego samego powodu przeciwko zastosowaniu art. 7 nie przemawia fakt, że wprowadzone przez obecny rzšd rozwišzania sš podobne do rozwišzań istniejšcych w innych państwach członkowskich UE. Jak wykazano w odpowiedzi na tezę 13. jest to nieprawda. Ponadto istotš zmian legislacyjnych wprowadzonych w Polsce w ostatnich dwóch latach jest ich wielowymiarowoœć, na którš składajš się: paraliż sšdownictwa konstytucyjnego, przejęcie kontroli politycznej nad powoływaniem, awansowaniem i postępowaniem dyscyplinarnym sędziów oraz publiczne atakowanie wymiaru sprawiedliwoœci, powodujšce efekt mrożšcy. W tym całoœciowym kontekœcie zgodnoœć jednej szczegółowej regulacji z rozwišzaniem stosowanym gdzie indziej nie ma żadnego znaczenia instytucjonalnego i nie zmienia faktu, że praworzšdnoœć w Polsce jest poważnie zagrożona.

30. „Ryzyko nadużycia. Trzeba też podkreœlić, że kontynuacja działań w ramach tej procedury w obecnych realiach może stanowić precedens groŸny z punktu widzenia równowagi między kompetencjami Państw Członkowskich, a instytucjami europejskimi. Stwierdzenie ryzyka naruszenia praworzšdnoœci w sytuacji, w której polskie przepisy w dużym stopniu przypominajš rozwišzania obecne w systemach prawnych innych Państw Członkowskich, rodzi niebezpieczeństwo nadużywania tej procedury w przyszłoœci – i wykorzystania tego precedensu w stosunku do innych krajów Unii."

Teza powyższa jest bezprzedmiotowa. Jak wskazano w odpowiedzi na tezę 29., podobieństwo wyrwanych z kontekstu rozwišzań polskich do równie wyrwanych z kontekstu rozwišzań innych państw członkowskich nie zmienia faktu, że całoœciowy obraz politycznego ataku na niezależnoœć sšdownictwa w Polsce w pełni uzasadnia zastosowanie procedury z art. 7. Wbrew tezie polskiego rzšdu to niezastosowanie procedury z art. 7 może stanowić niebezpieczny precedens – precedens przyzwalania na oczywiste naruszenie podstaw aksjologicznych i prawnych Unii Europejskiej.

31. „Ochrona europejskiej jednoœci. Dalsze działania tego rodzaju sš ryzykowne z jeszcze jednej przyczyny: mogš one wzmocnić obecne coraz intensywniej od kilku lat nastroje antyeuropejskie, a w konsekwencji populistyczne, antyunijne siły polityczne dšżšce do zanegowania jednego z największych sukcesów powojennej Europy jakim jest Unia Europejska. Celem działań podejmowanych przez organy Unii i przez jej Państwa Członkowskie powinno być takie kształtowanie europejskiej polityki, by tendencje te nie narastały – a sytuacja, w której częœć obywateli Unii uznałaby, że istnieje ryzyko ograniczenia ich praw przez instytucje europejskie może doprowadzić do ich wzmocnienia".

Argument powyższy ma w istocie charakter szantażu: jeœli nie zaprzestaniecie działań dotyczšcych stanu praworzšdnoœci w Polsce mogš wzmóc się nastroje antyunijne. Tymczasem wiadomo, że częœć polskiej opinii publicznej nabierze sceptycyzmu co do mocy politycznej Unii jeœli działania takie nie zostanš podjęte – dowodzić to będzie, że wartoœci zapisane w artykule 2 sš tylko pustymi hasłami.

Polskie media rzšdowe od dłuższego czasu prowadzš nagonkę na instytucje unijne, zarzucajšc im antypolskoœć. To taka, œwiadomie uprawiana, propaganda jest skutecznym motorem „nastrojów antyeuropejskich", a nie zdecydowane działania instytucji unijnych w obronie wartoœci Unii, zapisanych w art. 2 Traktatu. Ponadto nikt rozsšdny nie uważa, że działania na rzecz praworzšdnoœci w państwie unijnym zawierajš „ryzyko ograniczenia praw częœci obywateli Unii" – jak sugeruje omawiany akapit w ostatnim zdaniu. Ograniczenie takich praw wynika natomiast z podważenia niezależnoœci sšdów, które w wyniku zmian nie będš w stanie dać gwarancji sprawiedliwego i niezależnego od nacisków politycznych bronienia praw obywateli.

[1] Centrum Badania Opinii Społecznej. 2017. Społeczne oceny wymiaru sprawiedliwoœci. Komunikat z badań nr

31/2017. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_031_17.PDF

[2] http://barometrprawa.pl/wp-content/uploads/2018/02/barometr_prawa_2018.pdf

[3] http://data.worldjusticeproject.org/#/groups/POL

[4] European Networks of Councils for the Judiciary. 2016. Independence and Accountability of the Judiciary and of the Prosecution. ENCJ Report 2014-2015.

[5] http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=43918

[6]http://www.coe.int/T/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2016/publication/REV1/2016_1 proc.20- proc.20CEPEJ proc.20Study proc.2023 proc.20- proc.20General proc.20report proc.20- proc.20FR.pdf

[7] http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/

[8] European judicial systems. Efficiency and quality of justice. CEPEJ Studies No.23

[9] Uchwała SN z 20. 12. 2007 r., I KZP 37/07

[10] J. Zajadło, Gdańskie Studia Prawnicze – Przeglšd Orzecznictwa Nr 1/2008, s. 161.

[11] Zob.: http://iustitia.pl/informacje/2073-the-arguments-of-polish-judges-association-iustitia-related-to-the-pm-mateusz-morawiecki-statements

[12] http://radalegislacyjna.gov.pl/dokumenty/opinia-z-8-lutego-2018-r-o-projekcie-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-postepowania-cywilnego

[13] CDL-AD(2013)034, Opinion on proposals amending the draft law on the amendments to the constitution to strengthen the independence of judges of Ukraine, §41 See also CDL-AD(2014)026, Opinion on the seven amendments to the Constitution of "the former Yugoslav Republic of Macedonia" concerning, in particular, the judicial Council, the competence of the Constitutional Court and special financial zones, §§74-76

[14] Venice Commission, Opinion no. 683/2012 (On Hungary) "34(...) Although the Venice Commission acknowledges that States –if they are to establish a judicial council –have a large margin of appreciation in regulating the composition of judicial councils, the Commission is still of the opinion that the composition of the Council should be "pluralistic" and the Council should not be composed of judges only."

[15] CDL-AD (2011) 019, Opinion on the introduction of changes to the constitutional law 'on the status of judges' of Kyrgyzstan, §24

[16] Zob.: "Europejska Karta status sędziów" (1998) wskazuje, pkt 1.3.; Opinia nr 10(2007) Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE) do wiadomoœci Komitetu Ministrów Rady Europy, dotyczšca Rady Sšdownictwa w służbie społeczeństwa; DEKLARACJA BUDAPESZTAŃSKA Europejskiej Sieci Rad Sšdownictwa (ENCJ) DOTYCZĽCA SAMORZĽDNOŒCI SĘDZIOWSKIEJ: POMIĘDZY NIEZAWISŁOŒCIĽ A ODPOWIEDZIALNOŒCIĽ (2008).

[17] "[...] [A]mong the judicial members of the Judicial Council there should be a balanced representation of judges from different levels and courts, and this principle should be explicitly added CDL-AD(2012)024, Opinion on two Sets of draft Amendments to the Constitutional Provisions relating to the Judiciary of Montenegro, §23. "It is recommended that the Constitutional Law be amended so that the High Judicial Council is composed of a substantial number of judges from both the first instance and appellate level courts, who are to be elected, or at least proposed, by their peers, following a transparent procedure laid down in the Constitutional Law.[...] CDL-AD(2011)012, Joint Opinion on the constitutional law on the judicial system and status of judges of Kazakhstan, §20

[18] https://www.netherlandsandyou.nl/latest-news/news/2017/09/21/factsheet-on-the-judiciary-in-the-netherlands

[19] Art. 84 ustawy z 18.04.1827 r. o ustroju sšdownictwa i organizacji wymiaru sprawiedliwoœci Królestwa Niderlandów (ze zm.).

[20] Opinia nr 904/2017 z 11.12.2017, paragraf 48

[21] CDL-AD(2011)016, Opinia na temat nowej Konstytucji Węgier, § 108

[22] Uniwersalna karta sędziego, zatwierdzona przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów w dniu 17 listopada 1999 r., w jej art. 8, głosi bezpoœrednio: "Jakakolwiek zmiana w zakresie obligatoryjnego przejœcia w stan spoczynku nie może działać z mocš wstecznš."

[23] Sprawa C-286/12, Komisja Europejska v. Węgry

[24] CDL-AD(2007)028, Report on Judicial Appointments by the Venice Commission, §33 Patrz także: CDL-AD(2010)026, Joint opinion on the law on the judicial system and the status of judges of Ukraine by the Venice Commission and the Directorate of Co-operation within the Directorate General of Human Rights and Legal Affairs of the Council of Europe, §97

[25] Opinia nr 904/2017 z 11.12.2017 r., par. 67-70

[26] Zob. szerzej: Opinia CCJE nr 19(2016) z 10 listopada 2016 r. "Rola prezesów sšdów":

[27] Art. 38 ust. 1 ustawy z 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

[28] Znamiennymi przykładami tego zjawiska sš sprawy: K 1/17 (ustawa o Trybunale Konstytucyjnym); K 10/17 (kpc - reprezentacja Trybunału przez jego prezesa, kwestia prawidłowoœci wyboru prezesa); K 5/17 (ustawa o Krajowej Radzie Sšdownictwa); K 32/16 (kompetencje Ministra Sprawiedliwoœci w Prawie o ustroju sšdów powszechnych); K 9/16 (ustawa inwigilacyjna – w toku); K 1/18 (nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – w toku). W sprawie Kp 1/17 rozpoznawanej w pełnym składzie (Prawo o zgromadzeniach) troje sędziów zostało wyłšczonych z orzekania w wyniku wniosku Prokuratura Generalnego.

[29] Por. statystki: https://danepubliczne.gov.pl/dataset/sprawnosc-postepowan-sadowych-sredni-czas-trwania-w-i-instancji-w-latach-2011-i-p-2016, https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/publikacje/

[30] Opinia z 8 lutego 2018 r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL