Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca ws. nowelizacji ustawy o TK autorstwa PiS

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Kilkanaœcie zapisów nowelizacji ustawy o TK autorstwa PiS jest niekonstytucyjnych - orzekł w œrodę niejednogłoœnie Trybunał Konstytucyjny. Uznał też, że cała nowela jest sprzeczna m.in. z konstytucyjnš zasadš poprawnej legislacji.

TK: kilkanaœcie zapisów - niekonstytucyjnych

12-osobowy skład TK zakwestionował m.in. okreœlenie pełnego składu jako co najmniej 13 sędziów; wymóg większoœci 2/3 głosów dla jego orzeczeń; nakaz rozpatrywania wniosków przez TK według kolejnoœci wpływu; wydłużenie terminów rozpatrywania spraw przez TK; możliwoœć wygaszania mandatu sędziego TK przez Sejm oraz brak w noweli vacatio legis.

Według TK nowela uniemożliwiła TK "rzetelne i sprawne działanie" i ingerowała w jego niezależnoœć. TK odrzucił zarzut, że rozstrzygał we własnej sprawie, bo nie ma innego organu, który by to zbadał.

TK nie uznał zaœ za niekonstytucyjny trybu uchwalenia noweli. Uznał, że nowela jest zgodna z art. 186 konstytucji.

Zdania odrębne do wyroku złożyli sędziowie TK Julia Przyłębska i Piotr Pszczółkowski (wybrani w grudniu ub.r. przez obecny Sejm).

Ziobro: dzisiejsze orzeczenie TK nie ma mocy prawnej

O uznanie niekonstytucyjnoœci noweli wnieœli posłowie PO, posłowie Nowoczesnej i PSL oraz RPO, I prezes SN i KRS. We wtorek 12-osobowy skład TK przez cały dzień słuchał skarżšcych, którym zadawał też pytania. W TK nie stawił się nikt z Sejmu, Rady Ministrów i Prokuratora Generalnego. Według nich sprawa powinna być rozpoznana - tak jak stanowi nowela - w składzie 13-osobowym i według kolejnoœci wpływu. TK oddalił wniosek prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry o odroczenie rozprawy.

Premier Beata Szydło mówiła we wtorek, że jej obowišzkiem jest publikowanie w Dzienniku Ustaw tych orzeczeń TK, które podjęto na mocy obowišzujšcego prawa. "W zwišzku z czym nie mogę łamać konstytucji, nie mogę takiego dokumentu publikować" - dodała. Politycy PiS uważajš, że zebranie się TK w12-osobowym składzie oznacza, że orzeczenie będzie nieważne. Według rzšdu jakakolwiek decyzja nie będzie orzeczeniem w myœl obowišzujšcego prawa, a rozprawa to tylko "spotkanie sędziów".

Ograniczenie możliwoœci funkcjonowania TK naruszeniem istoty ustroju

Drastyczne ograniczenie możliwoœci rzetelnego i niezależnego funkcjonowania TK oznacza naruszenie istoty ustroju Rzeczypospolitej i nie może być tolerowane - powiedział sędzia Stanisław Biernat w uzasadnieniu œrodowego wyroku TK.

Sędzia Biernat podkreœlił, że "nie trzeba nikogo przekonywać, że rozstrzygana sprawa ma doniosłe znaczenie i wielkš wagę". "Naród, czyli suweren, przyjšł konstytucję w 1997 r., która wyznacza podstawowe wartoœci, wolnoœci i prawa jednostek oraz gwarancje ich ochrony, a także normuje organizację i kompetencje władz, a także relacje między władzami oparte na zasadzie podziału, równowagi i współdziałania władz" - przypomniał.

"Władza ustawodawcza jest demokratycznie legitymowana do tworzenia prawa, ale jest zobowišzana czynić to w granicach konstytucji. Gwarantem przestrzegania konstytucji przez władzę ustawodawczš jest Trybunał Konstytucyjny" - podkreœlił.

"Trybunał zatem jest niezbędnym składnikiem ustroju demokracji konstytucyjnej w Polsce" - mówił sędzia. Dodał, że jego podstawowš funkcjš jest czuwanie nad konstytucyjnym ładem państwa.

"Nie jest dopuszczalne pozbawienie, albo zastępowanie Trybunału w tej roli. Drastyczne ograniczenie możliwoœci rzetelnego i niezależnego funkcjonowania TK oznacza naruszenie istoty ustroju Rzeczypospolitej i nie może być tolerowane" - zaznaczył sędzia Biernat.

Jak ocenił "sytuacja okreœlana w publicystyce jako sparaliżowanie, czy unieruchomienie Trybunału jest niestety nieodległa od prawdy, powoduje, że naruszone zostały podstawowe pryncypia ustrojowe", czyli - jak dodał - zasada państwa prawa, podziału władz, niezależnoœci władzy sšdowniczej i ochrony praw i wolnoœci jednostek.

- Sejm naruszył zasady legislacji, m.in. tempem pracy przy noweli i nieopiniowaniem projektu przez właœciwe organy - podkreœlił sędzia Biernat w uzasadnieniu.

Sędziowie TK mogš odmówić stosowania przepisu ustawy

Sędziowie TK sš niezawiœli, mogš odmówić zastosowania przepisu ustawy lub zastosować jš z wyłšczeniem niektórych przepisów - mówił w uzasadnieniu wyroku TK sędzia sprawozdawca Stanisław Biernat. Niedopuszczalne, by przepis były jednoczeœnie podstawš i przedmiotem orzekania - zaznaczył.

Biernat w uzasadnieniu wyroku przypomniał, że zgodnie z konstytucjš sędziowie TK w sprawowaniu funkcji sš niezawiœli i podlegajš tylko konstytucji.

TK przyjšł za podstawę stosowania w tej sprawie bezpoœrednio przepisy konstytucji oraz ustawę o TK w brzmieniu nadanym przez nowelizację, ale z wyłšczeniem jej niektórych przepisów - powiedział Biernat.

Wyjaœnił, że wyłšczone przepisy nowelizacji to te, które zostały zaskarżone, dotyczšce trybu postępowania przed Trybunałem, i mogły mieć zastosowanie w tej sprawie.

"Nie jest bowiem dopuszczalne, aby te same przepisy były jednoczeœnie podstawš i przedmiotem orzekania" - zaznaczył sprawozdawca. Sama w sobie taka decyzja nie wzrusza domniemania ich konstytucyjnoœci, dopóki przed TK nie zostanie udowodnione, że jest inaczej.

W konstytucji nie ma trybu kontroli orzeczeń TK

Konstytucja nie przewiduje żadnego trybu kontroli, czy też wzruszenia orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z uwagi na wady proceduralne – mówił w uzasadnieniu œrodowego wyroku wiceprezes TK Stanisław Biernat.

"Ani sam Trybunał ani żaden organ zewnętrzny nie może uchylić ani zmienić kończšcego postępowanie orzeczenia wydanego przez skład orzekajšcy Trybunału, nawet jeżeli to orzeczenie zostało wydane na podstawie przepisów, które póŸniej zostały ocenione jako niezgodne z konstytucjš" – wskazał sędzia Biernat.

Jak podkreœlił, nie jest dopuszczalne odpowiednie zastosowanie do wyroków Trybunału Konstytucyjnego przepisów procedury cywilnej o trybie stwierdzania nieważnoœci postępowania.

"Ze względu na nieodwracalnoœć wad proceduralnych wyroków Trybunału jest istotne, by wszelkie ewentualne wštpliwoœci konstytucyjne odnoœnie do podstaw jego orzekania zostały wyjaœnione zanim przepisy zostanš stosowane" - dodał Biernat uznajšc, że w tym sensie œrodowe orzeczenie "jest wydawane w sytuacji nadzwyczajnej, jest ono niezbędne dla przełamania wštpliwoœci dotyczšcych ustawy o Trybunale Konstytucyjnym"

Nie można działać wg przepisów budzšcych wštpliwoœć

Trybunał nie może działać, w tym orzekać, na podstawie przepisów budzšcych istotne wštpliwoœci pod względem zgodnoœci z konstytucjš - mówił, uzasadniajšc œrodowy wyrok, wiceprezes TK prof. Stanisław Biernat.

Biernat zaznaczył, że ocena zgodnoœci z konstytucjš ustawy regulujšcej tryb postępowania przed Trybunałem "powinna mieć charakter priorytetowy" - dlatego została rozpoznana w takim trybie. Wczeœniej Biernat wskazał, że "przedmiot badania nie może być podstawš orzekania".

"Trybunał nie może działać, w tym orzekać na podstawie przepisów budzšcych istotne wštpliwoœci pod względem zgodnoœci z konstytucjš. Tworzyłoby to zagrożenia dla orzekania w sprawach zawisłych przed Trybunałem, naruszałoby prawa i wolnoœci obywateli oczekujšcych na rozpoznania skargi konstytucyjnej czy pytania prawnego, a także wpływałoby na stabilnoœć i przewidywalnoœć systemu prawa. Zgodnie z art. 190 ust. 1 konstytucji orzeczenia TK majš moc powszechnie obowišzujšcš i sš ostateczne" - przypomniał Biernat.

Sędzia powołał się na orzeczenie TK z 16 stycznia 2016 r., dotyczšce skierowania sprawy na rozprawę. Zaznaczył, że obecnie Trybunał uznaje te ustalenia za zachowujšce w pełni swš aktualnoœć.

"Trybunał w każdych okolicznoœciach ma obowišzek wykonywania swoich ustrojowych zadań, należy do tego badanie zgodnoœci z konstytucjš ustaw, w tym ustawy regulujšcej działanie Trybunału. Podkreœlono również w tym postanowieniu, że ocena ustawy nowelizujšcej ma wyjštkowe znaczenie ustrojowe, ponieważ pozwala ustalić, czy zmienione przez niš podstawy organizacji i trybu pracy sšdu konstytucyjnego nie tworzš zagrożenia dla orzekania przez Trybunał w innych zawisłych przed nim sprawach" - podkreœlił Biernat.

Dodał, że TK przyjšł, że pełny skład tworzš wszyscy sędziowie, którzy majš zdolnoœć orzekania w dniu wydawania wyroku.

Jak ocenił, "nie nadaje się do zaakceptowania sytuacja, aby przedmiot sporu prawnego przed Trybunałem był zarazem ustrojowš i proceduralnš podstawš rozstrzygnięcia tego sporu". "Ewentualne orzeczenie Trybunału o niekonstytucyjnoœci zaskarżonych przepisów prowadziłoby wówczas do podważenia samego procesu orzekania i w konsekwencji jego wyroku, jako przeprowadzonego na niekonstytucyjnej podstawie" - wskazał.

Pełny skład TK zdolny do orzekania

Pełny skład Trybunału Konstytucyjnego to cały obsadzony skład TK, w rozumieniu konstytucyjnym, zdolny w danym przypadku do orzekania - powiedział w uzasadnieniu wyroku sędzia sprawozdawca Stanisław Biernat.

"Pełny skład Trybunału Konstytucyjnego to cały obsadzony skład TK, w rozumieniu konstytucyjnym, zdolny w danym przypadku do orzekania, ustalony z uwzględnieniem konstytucji oraz ostatecznego i powszechnie obowišzujšcego wyroku K34/15 (z 3 grudnia ub. roku ws. czerwcowej ustawy o TK - PAP)" - powiedział. W tym wyroku Trybunał uznał konstytucyjnoœć wyboru trzech sędziów w poprzedniej kadencji Sejmu.

Biernat tłumaczył, że nie ulega wštpliwoœci, że w procesowaniu pełnego składu może wzišć udział maksymalnie 15 sędziów.

"Pełny skład Trybunału, to skład złożony ze wszystkich sędziów, którzy mogš orzekać w danej sprawie" - powiedział Biernat.

Gdy Trybunał orzeka w sytuacji, gdy kilku sędziów nie ma legitymacji do orzekania, to tak wyznaczony skład jest składem pełnym - wskazał sędzia.

Poprawki nie mogš wykraczać poza materię projektu

Poprawki do projektu ustawy powinny pozostawać w zwišzku - nie tylko formalnym, ale przede wszystkim merytorycznym - ze złożonym przez wnioskodawcę projektem – wskazał w œrodę wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat w uzasadnieniu wyroku.

"Konkretne poprawki muszš pozostawać w odpowiedniej relacji do treœci projektu, muszš zmierzać do ewentualnej modyfikacji jego treœci, a nie do stworzenia nowego projektu" – mówił sędzia Biernat, uzasadniajšc stwierdzenie przez TK naruszenia przez Sejm procedury uchwalania projektu nowelizacji. Jak podkreœlił, ocena dopuszczalnoœci poprawek należy w znacznym stopniu od etapu prac parlamentarnych, na których zostajš zgłoszone.

"Jak wynika z dokumentacji procesu legislacyjnego, treœć poselskiego projektu ustawy nowelizujšcej została znaczšco zmieniona w trakcie prac ustawodawczych Sejmu" – wskazał. Zaznaczył przy tym, że poprawki najdalej idšce w stosunku do przedłożonej propozycji zostały zgłoszone i włšczone do projektu już po pierwszym czytaniu, w trakcie rozpatrywania projektu przez sejmowš komisję ustawodawczš.

"Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że nie wszystkie zgłoszone poprawki miały dostateczny zwišzek z materiš projektu ustawy, a więc problematykš poruszanš w poselskiej inicjatywie" – powiedział Biernat, wyliczajšc m.in. poprawki dotyczšce wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Trybunału, złożenia sędziego z urzędu przed upływem kadencji i uchylenia całego rozdziału regulujšcego działanie TK w postępowaniu dotyczšcym stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez prezydenta.

Należy odrzucić zarzut, że Trybunał orzekał we własnej sprawie

Należy odrzucić zarzut, że Trybunał, wydajšc œrodowy wyrok, rozstrzygał we własnej sprawie - powiedział sędzia Stanisław Biernat w uzasadnieniu orzeczenia TK. Przypomniał, że nie ma innego organu, który mógłby oceniać nowelizację ustawy o TK.

"Niekiedy można spotkać się z zarzutem, że Trybunał, wydajšc niniejszy wyrok, rozstrzyga we własnej sprawie. Ten zarzut należy odrzucić, ponieważ nie ma innego organu, który mógłby decydować o zgodnoœci ustawy nowelizujšcej ustawę o TK z konstytucjš. Nie sposób byłoby natomiast przyjšć, że ta ustawa pozostaje poza możliwoœciš jej kontroli" - wskazał sędzia Biernat.

Dodał, że powinno być oczywiste, że sędziowie TK nie orzekajš we własnej sprawie, ale orzekajš o położeniu konstytucyjnego organu państwa, który "jest odrębny od osób zajmujšcych stanowiska sędziowskie".

Sędzia Biernat zaznaczył, że wydajšc ten wyrok, sędziowie orzekajš we własnej sprawie tylko w tym sensie, że jego skutkiem będzie wyznaczenie składu, w którym TK będzie mógł procedować w przyszłoœci. "TK uzależnił od tego wyroku zdolnoœć do wydawania dalszych orzeczeń. Stšd też w ostatnich tygodniach nie odbywały się rozprawy" - zaznaczył.

Utrwala się niewłaœciwa praktyka działania Sejmu

Uchwalajšc nowelizację ustawy o TK, parlament powtórzył z jeszcze większym nasileniem nieprawidłowoœci, które Trybunał już wczeœniej uznał za niewłaœciwe; œwiadczy to o utrwaleniu się niewłaœciwej praktyki działania Sejmu – powiedział wiceprezes TK Stanisław Biernat.

Częœć uzasadnienia wyroku sędzia Biernat poœwięcił trybowi uchwalenia w grudniu 2015 r. nowelizacji ustawy o TK. Jak mówił, Trybunał uznał, że należy w tym przypadku odpowiednio zastosować standardy ustalone w wyroku dotyczšcym innej nowelizacji ustawy o TK – uchwalonej w listopadzie 2015 r.

"TK wyznaczył ustawodawcy w tamtym wyroku takie punkty graniczne, których przekroczenie skutkuje nie tylko wadliwoœciš procesu ustawodawczego, ale również jego niekonstytucyjnoœciš. Porównujšc naruszenia norm proceduralnych, które miały miejsce w trakcie uchwalania noweli listopadowej i ustawy nowelizujšcej rozpoznawanej w niniejszej sprawie, TK doszedł do wniosku, że stopień nasilenia tych naruszeń w odniesieniu do tej ostatniej ustawy był znacznie większy" – powiedział wiceprezes TK.

Jak dodał, pracujšc nad nowelizacjš z grudnia, "Sejm powielił czynnoœci", które TK, oceniajšc nowelizację z listopada, uznał za wadliwe. "Powtórzenie tych samych nieprawidłowoœci z jeszcze większym ich nasileniem w trakcie procedowania nad ustawš nowelizujšcš œwiadczy o utrwaleniu się niewłaœciwej praktyki działania Sejmu" – podkreœlił Biernat.

Zwrócił uwagę, że stanowcze i jednoznaczne zarzuty, dotyczšce zarówno rozwišzań przyjętych w tej ustawie, jak i sposobu procedowania nad niš, były podnoszone przez opozycję, służby legislacyjne Sejmu i Senatu oraz podmioty, które przedłożyły swoje opinie. "Procedowanie Sejmu w sposób ignorujšcy zarówno wnioski wynikajšce z wyroku w sprawie K 35/15 (dot. nowelizacji z listopada – PAP) znanego już w toku prac legislacyjnych, jak i zarzuty niekonstytucyjnoœci zgłaszane w toku postępowania ustawodawczego, potwierdza tezę o œwiadomym działaniu tego organu z naruszeniem wymogu działania na podstawie prawa i w jego granicach" – podkreœlił Biernat.

Dodał, że Sejm naruszył zasadę trzech czytań, bowiem nie poddano pierwszemu czytaniu poprawek, które stanowiły "nowoœć normatywnš", a zostały zgłoszone póŸniej. Powiedział też, że Sejm naruszył obowišzek skonsultowania noweli z uprawnionymi podmiotami.

Nie wykazano interesu publicznego dla braku vacatio legis

Nie wykazano ważnego interesu publicznego dla braku vacatio legis w noweli dot. TK; to niedopuszczalne obejœcie konstytucji - mówił w uzasadnieniu wyroku TK sędzia Stanisław Biernat. Podkreœlił, że wg Trybunału, brak tego zapisu jest "szczególnie rażšcy w kontekœcie przepisów przejœciowych".

"Trybunał Konstytucyjny został pozbawiony możliwoœci odpowiedniego przygotowania strony organizacyjnej do wymagań wprowadzonych ustawš nowelizujšcš. Może to doprowadzić do przerw w wykonywaniu okreœlonych w Konstytucji kompetencji Trybunału oraz do przewlekłoœci postępowań toczšcych się przed Trybunałem" - podkreœlał Biernat. Dodał, że kwestionowany przepis oddziałuje także negatywnie "na prawa i obowišzki podmiotów uczestniczšcych w postępowaniach przed Trybunałem".

"Dotyczy to zwłaszcza obywateli wnoszšcych skargi konstytucyjne, a także wpływa negatywnie na sšdy występujšce z pytaniami prawnymi" - powiedział sędzia.

Podkreœlił, że ustawodawca nie wyznaczył żadnego okresu adaptacyjnego, "w którym adresaci norm przewidzianych w ustawie nowelizujšcej mogliby przystosować się do nowych uregulowań i zaplanować swoje działania, z uwzględnieniem wszystkich zwišzanych z tym skutków prawnych". "Ustawodawca nie wskazał przy tym, jaki ważny interes publiczny, czy istotne wartoœci konstytucyjne, przemawiały za tym, by przepisy dotyczšce organizacji sšdu konstytucyjnego i trybu postępowania w sprawach zawisłych przed Trybunałem wprowadzić w życie już z dniem ich ogłoszenia" - wskazał sędzia.

Dodał, że w ocenie Trybunału realizuje to cel, jakim było "utrudnienie czy wręcz uniemożliwienie dokonania kontroli konstytucyjnoœci tej ustawy przed jej wejœciem w życie". Jak mówił nowela nie wyklucza "możliwoœci kontroli konstytucyjnoœci po wejœciu jej w życiu, jednak tylko na zasadach w niej przewidzianych". "TK uznaje to za niedopuszczalne" - powiedział Biernat.

Wyrok TK w Internecie

Trybunał Konstytucyjny na swej stronie internetowej opublikował skan całej, liczšcej 11 stron, sentencji œrodowego wyroku, z podpisami wszystkich 12 sędziów uczestniczšcych w orzekaniu.

Cała nowelizacja ustawy o TK narusza zasady z czterech artykułów konstytucji: poprawnej legislacji, działania organów władzy na podstawie i w granicach prawa, uchwalania ustaw w trzech czytaniach i porzšdku prac Sejmu - wynika z sentencji œrodowego wyroku Trybunału. TK uznał, iż nowelizacja ustawy o TK z 22 grudnia 2015 roku jest niezgodna z art. 7, 112 i 119 ust. 1 Konstytucji RP, a także z wynikajšcš z art. 2 Konstytucji zasadš poprawnej legislacji.

Art. 7 konstytucji głosi, że "organy władzy publicznej działajš na podstawie i w granicach prawa". Jak stanowi art. 112, "organizację wewnętrznš i porzšdek prac Sejmu oraz tryb powoływania i działalnoœci jego organów, jak też sposób wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowišzków organów państwowych wobec Sejmu okreœla regulamin Sejmu uchwalony przez Sejm". Według art. 119. ust. 1 Konstytucji, Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech czytaniach - naruszenie tego przepisu oznacza, że według Trybunału, uchwalajšc nowelizację, nie dochowano tej procedury.

TK odroczył na 9 miesięcy wejœcie w życie wyroku w częœci dotyczšcej zmienionego nowelizacjš przepisu ustawy o pełnym składzie Trybunału. Przepis ten stanowi, że orzekanie w pełnym składzie wymaga udziału co najmniej 13 sędziów. Wskazuje też sytuacje, w których TK może orzekać w składzie 7 lub 3 sędziów.

"TK orzekł, że ten przepis jest niezgodny z konstytucjš i przyznaje, że kształtowanie składów trybunalskich mieœci się w swobodzie ustawodawcy - ale nie jest to swoboda nieograniczona. TK orzekł zatem, że będzie czasowo orzekał w sprawach wymagajšcych mniejszych składów. Wskazania, jak ukształtować przepisy sš w uzasadnieniu wyroku" - powiedział wiceprezes TK Stanisław Biernat.

Sędzia Przyłębska w zdaniu odrębnym: TK naruszył zasadę równowagi władz

Trybunał naruszył zasadę równowagi władz; powinien był orzekać w składzie 15 sędziów i działać według zapisów nowelizacji - wskazała sędzia Julia Przyłębska w zdaniu odrębnym do œrodowego wyroku TK.

"Konstytucja nie przyznaje sędziom TK kompetencji do stanowienia własnych procedur postępowania przed Trybunałem" - zaznaczyła. Dodała, że działanie Trybunału dotyczšce procedowania w tej sprawie stanowi "naruszenie konstytucyjnej zasady podziału i równowagi władz".

"Trzeba pamiętać, że separacja władzy sšdowniczej nigdy nie może być całkowita. Równowaga władzy w relacji między TK a innymi organami państwa polega właœnie na tym, że TK orzeka o zgodnoœci okreœlonych aktów normatywnych z konstytucjš, a parlament okreœla za pomocš aktu normatywnego sposób procedowania" - wskazała sędzia Przyłębska. Dodała, że przyjęcie odmiennego stanowiska "narusza jšdro kompetencyjne obu segmentów władzy i jest sprzeczne z zasadš demokratycznego państwa prawa".

"W Trybunale jest obecnie 15 sędziów - wszyscy obecni na dzisiejszej rozprawie oraz jest sędzia Henryk Cioch, sędzia Mariusz Muszyński, sędzia Lech Morawski. Uważam, że ci trzej sędziowie zostali wybrani zgodnie z obowišzujšcymi przepisami przez Sejm, prezydent odebrał od nich œlubowanie, a oni złożyli gotowoœć do orzekania" - wskazała Przyłębska.

Dodała, że nie zna przepisów ani norm, które mówiłyby o "dodatkowej formule badania zdolnoœci do orzekania sędziego TK". "Wszystkie przesłanki do objęcia stanowiska zostały przez tych trzech sędziów spełnione" - podkreœliła.

Konstytucja pozwala Sejmowi jedynie powołać sędziów TK

Konstytucja pozwala Sejmowi jedynie powołać sędziów TK, a nie ich odwoływać – tłumaczył w uzasadnieniu wyroku sędzia Stanisław Biernat. Również prawo prezydenta i ministra sprawiedliwoœci do wnoszenia o usunięcie sędziego z urzędu narusza autonomię Trybunału.

"Rola Sejmu została ustrojowo ograniczona do wyboru sędziów Trybunału. Po dokonaniu wyboru sędziego Sejm definitywnie traci wpływ na status sędziego TK" - powiedział w uzasadnieniu wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego.

Biernat ocenił, że przyznanie w nowelizacji organowi władzy ustawodawczej tak daleko idšcej kompetencji - prawa do odwoływania sędziów - stanowi naruszenie niezależnoœci TK od organów i instytucji pozasšdowych i politycznych.

Również przyznanie w nowelizacji prezydentowi oraz ministrowi sprawiedliwoœci prawa do zainicjowania usunięcia sędziego z urzędu ingeruje w zasadę niezależnoœci Trybunału oraz niezawisłoœci sędziego - ocenił Biernat w uzasadnieniu. Wyjaœnił, że udział organu władzy wykonawczej w jakiejkolwiek z faz postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego TK stanowi nieuzasadnionš ingerencję w autonomię Trybunału.

Biernat podkreœlił, że sama możliwoœć wystšpienia z takim wnioskiem może wpływać na ocenę sędziego jako niezawisłego. Nie zmienia tej oceny zapisana w nowelizacji zasada, że ostateczne uznanie wniosku za uzasadniony i o wszczęciu postępowania podejmuje Zgromadzenie Ogólne TK - zaznaczył.

Pszczółkowski: brak podstaw do niedopuszczania trzech sędziów do orzekania

Prezes TK nie miał podstaw, by nie dopuszczać do orzekania trzech sędziów, którzy zostali wybrani przez Sejm obecnej kadencji a prezydent przyjšł od nich œlubowanie - mówił w zdaniu odrębnym do œrodowego wyroku Trybunału sędzia Piotr Pszczółkowski.

Sędzia Pszczółkowski w zdaniu odrębnym do całoœci wyroku TK w sprawie grudniowej nowelizacji ustawy o Trybunale podkreœlił, że ma zastrzeżenia co do obsady składu TK, jak i stosowania przepisów nowelizacji przy orzekaniu o niej.

"Skład Trybunału Konstytucyjnego w niniejszej sprawie jest sprzeczny z przepisami prawa" - mówił sędzia. W jego ocenie w zwišzku z niekwestionowanym brakiem jakiejkolwiek kontroli nad zapadłymi orzeczeniami TK powinny one zapadać w sposób wolny od jakichkolwiek prawnych wštpliwoœci.

Sprawa powinna zostać rozpatrzona w pełnym składzie TK, a TK składa się z 15 sędziów - przekonywał. Zaznaczył, że zgodnie z nowelizacjš orzeczenie powinno zapaœć przy udziale co najmniej 13 sędziów, co jest ustawowym minimum.

Brak jest podstawy prawnej do ustalania przez prezesa TK składu osobowego pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego, brak też podstaw do dopuszczania lub niedopuszczania sędziów TK do orzekania w sprawach zapadajšcych w pełnym składzie Trybunału - podkreœlał sędzia Pszczółkowski.

W jego ocenie sędziowie Henryk Cioch, Lech Morawski i Mariusz Muszyński, wybrani przez Sejm w grudniu, powinni orzekać, bo zostały spełnione wszystkie prawne i formalne warunki ich wyboru. Jak mówił, natychmiast po wyborze zostali oni przez prezesa TK przyjęci w poczet sędziów TK, otrzymali pokoje sędziowskie i pobierajš wynagrodzenia. "Bez żadnej podstawy prawnej ci sędziowie zostali wyłšczeni z orzekania w niniejszej sprawie" - podkreœlił w zadaniu odrębnym.

Sędzia Pszczółkowski odniósł się też do swojej obecnoœci w składzie orzekajšcym; zaznaczył, że obowišzkiem sędziego konstytucyjnego "jest orzekać także w sytuacji, kiedy kwestionuje reguły procedowania, przyjęte przez większoœć składu orzekajšcego".

"Powinnoœciš sędziego TK jest bowiem, aż do chwili wydania wyroku, czynić wszelkie starania o zmianę sposobu procedowania, który uważa za wadliwy. Wywišzałem się z tego obowišzku. Prawem sędziego TK, po wydaniu wyroku zapadłego w sposób istotnie sprzeczny z jego stanowiskiem, jest złożenie i przedstawienia uzasadnienia zdania odrębnego od wydanego orzeczenia; co niniejszym uczyniłem" - powiedział.

Wydłużenie terminów na rozpatrzenie spraw

Bezpodstawne wstrzymywanie rozpoznawania sprawy przez Trybunał Konstytucyjny przez trzy lub szeœć miesięcy narusza wymóg rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez sšd, który wystšpił do TK z pytaniem prawnym - powiedział, uzasadniajšc wyrok, sędzia Stanisław Biernat.

Jak podkreœlił, wprowadzenie wymogu długiego oczekiwania na rozprawę nie uwzględnia specyfiki poszczególnych spraw, która wymusza ich rozpoznawanie w różnym tempie oraz priorytetowe taktowanie niektórych z nich.

"Znaczne odsuwanie w czasie możliwoœci odbycia rozprawy w sprawach gotowych do rozstrzygnięcia, które nie znajduje racjonalnego uzasadnienia, musi być zatem uznane za niedopuszczalnš ingerencję władzy ustawodawczej w proces orzekania przez TK, a tym samym w niezależnoœć tego organu i jego odrębnoœć od innych władz" - powiedział sędzia-sprawozdawca.

"Wymóg wyczekiwania na wyznaczenie rozprawy, mimo braku racjonalnych powodów ku temu, narusza również prawo obywateli do rozpoznania ich sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, wówczas gdy postępowanie przed TK inicjowane jest pytaniem prawnym lub skargš konstytucyjnš" - dodał.

W ocenie TK koniecznoœć ponownego ustalenia składu orzekajšcego w sprawach już rozpoznawanych przez TK oznacza ingerencję władzy ustawodawczej w proces orzekania. "Regulacja ta narusza zatem niezależnoœć Trybunału i jego odrębnoœć od innych władz. Jest ona także sprzeczna z wymogiem rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki" - powiedział Biernat.

Jak dodał, TK sformułował także zastrzeżenia konstytucyjne w odniesieniu do obowišzku wyznaczania terminów rozpraw lub posiedzeń niejawnych w sprawach w toku zainicjowanych wnioskami według kolejnoœci wpływu spraw do TK.

"Oznaczałoby to, że sprawy wpływajšce do Trybunału od 28 grudnia 2015 roku mogłyby być rozpatrywane dopiero po rozpatrzeniu 174 spraw, które do TK wpłynęły przed tym dniem" - powiedział Biernat.

TK uznał także za niekonstytucyjny zapis o wymogu większoœci 2/3 głosów do wydania wyroku w pełnym składzie. "Zdaniem TK artykuł ten nie daje podstaw ani do różnicowania przez ustawodawcę większoœci głosów potrzebnych do podjęcia orzeczenia w zależnoœci od tego w jakim składzie TK orzeka, ani do wprowadzenia innej większoœci głosów" - powiedział sędzia.

Biernat: poddane kontroli przepisy sparaliżowałyby działanie TK

Rozwišzania przyjęte w poddanych kontroli przepisach sparaliżowałyby działanie Trybunału Konstytucyjnego – ocenił w œrodę w uzasadnieniu wyroku wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat.

W ocenie TK, „wszystkie elementy nowego mechanizmu orzekania przez Trybunał w sprawach należšcych do jego kompetencji (…) sš dysfunkcjonalne, gdyż nie stwarzajš warunków umożliwiajšcych Trybunałowi Konstytucyjnemu rzetelne i sprawne działanie oraz ingerujš w jego niezależnoœć i odrębnoœć od pozostałych władz, naruszajšc zasadę państwa prawnego”.

Zdaniem TK zastosowanie rozwišzań przewidzianych w przepisach spowodowałoby spowolnienie procesu orzekania Trybunału i zwłokę, która w żaden sposób nie znajdowałaby uzasadnienia w œwietle norm, zasad i wolnoœci konstytucyjnych.

„Poszczególne rozwišzania zawarte w przepisach poddanych kontroli Trybunału sš w taki sposób ukształtowane, że łšcznie tworzš mechanizm paraliżujšcy działanie Trybunału” – powiedział sędzia Biernat.

Dodatkowym elementem paraliżujšcym działanie TK jest, jak mówił, to, że nowe rozwišzania wchodzš w życie z chwilš ogłoszenia ustawy nowelizujšcej. Podkreœlił, że Trybunał nie miał żadnej możliwoœci przygotowania się do ich stosowania.

„Skoro został wprowadzony wymóg rozpatrzenia od poczštku w nowym składzie spraw będšcych w toku w dniu wejœcia w życie ustawy o Trybunale, a ponadto rozpatrzenie tych spraw przed sprawami, które wpłynęły do TK póŸniej, z jednoczesnym założeniem, że do wszystkich tych spraw znajdš zastosowanie nowe rozwišzania spowalniajšce postępowanie przed Trybunałem, oznacza to, że został stworzony mechanizm, który uniemożliwiałby poddanie kontroli Trybunału ustaw uchwalanych przez parlament obecnej kadencji” – wskazał Biernat.

Jak mówił, decyzja ustawodawcy o natychmiastowym stosowaniu znowelizowanych przepisów, przy jednoczesnym braku vacatio legis, jest ewidentnym zaprzeczeniem deklaracji projektodawców, jakoby celem ustawy nowelizujšcej było naprawianie działania Trybunału.

„Przeciwnie, wydaje się, że założonym celem było pozbawienie Trybunału możliwoœci wykonywania kontroli konstytucyjnoœci prawa, przynajmniej na jakiœ czas” – mówił.

Odpowiedzialnoœć dyscyplinarna sędziów nie tylko w czasie urzędowania

Odpowiedzialnoœć dyscyplinarna sędziów Trybunału nie może ograniczać się tylko do czynów popełnianych w czasie wykonywania przez nich działań orzeczniczych - mówił sędzia TK Stanisław Biernat. Ocenił, że wyłšczenie czynów popełnionych przed objęciem urzędu, uderza w niezależnoœć TK.

Trybunał, rozpatrujšc nowelizację ustawy o TK autorstwa PiS, uznał, że możliwoœć wygaszania mandatu sędziego TK przez Sejm jest niekonstytucyjna. Zastrzeżenia Trybunału budzi też zapis ograniczajšcy odpowiedzialnoœć dyscyplinarnš sędziów do czasu pełnienia urzędu.

"Znaczenie kompetencji Trybunału do sprawdzenia zgodnoœci z Konstytucjš ustaw uchwalanych przez Sejm wyklucza wszelkie możliwoœci oddziaływania przez Sejm na status sędziów orzekajšcych w Trybunale" - mówił Biernat. Dodał, że przyznanie Sejmowi kompetencji do stwierdzenia wygaœnięcia mandatu sędziego "oddziaływuje w sposób bezpoœredni na Trybunał, jego niezawisłoœć i niezależnoœć".

Sędzia podkreœlił też, że odpowiedzialnoœć dyscyplinarna sędziów Trybunału, nie może ograniczać się "do czynów popełnianych tylko w czasie wykonywania przez nich działań orzeczniczych". "Sędzia Trybunału, który w swoim postępowaniu w przeszłoœci nie czynił zadoœć godnoœci urzędu, może być narażony na naciski z zewnštrz, co z punktu widzenia niezależnoœci Trybunału oraz niezawisłoœci sędziów, jest niedopuszczalne" - wskazał.

Dodał, że "objęcie odpowiedzialnoœciš czynów sprzed objęcia urzędu przez sędziego" jest "konieczne do ochrony powagi Trybunału w sytuacji, gdy dopiero w trakcie kadencji sędziego zostanie ujawnione popełnienie czynu".

Anulowanie skutków prawnych nowelizacji ustawy o TK

Od ogłoszenia orzeczenia przez Trybunał anulowaniu ulegajš wszystkie skutki prawne, które nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym wywołała w systemie prawnym – powiedział, uzasadniajšc œrodowy wyrok, wiceprezes TK Stanisław Biernat.

Mówišc w uzasadnieniu o skutkach wydanego w œrodę wyroku, Biernat zwrócił uwagę, że TK uznał za niekonstytucyjny m.in. wymóg orzekania w pełnym składzie z udziałem co najmniej 13 sędziów, większoœciš 2/3 głosów oraz wyznaczanie terminów rozpraw według kolejnoœci wpływu do Trybunału.

"Odnoszšc się do skutków prawnych orzeczenia o niekonstytucyjnoœci ustawy nowelizujšcej ze względu na wadliwy tryb jej uchwalenia, Trybunał stwierdził, że powoduje ono, iż od ogłoszenia orzeczenia przez Trybunał anulowaniu ulegajš wszystkie skutki prawne, które ustawa nowelizujšca wywołała w systemie prawnym. Inaczej mówišc, orzeczenie Trybunału odwracajšce skutki prawne wywołane ustawš nowelizujšcš spowodowało przywrócenie stanu prawnego sprzed nowelizacji" - powiedział sędzia.

Dodał, że rodzi to koniecznoœć ustalenia podstaw prawnych dalszego procedowania w sprawach, które zostały do TK wniesione. Zarówno dla spraw wniesionych przed wejœciem w życie nowelizacji, jak i po tym fakcie - mówił Biernat - powinno się stosować przepisy sprzed grudniowej nowelizacji ustawy o TK. "Skutkiem niniejszego orzeczenia jest brak możliwoœci stosowania rozwišzań przewidzianych w ustawie nowelizujšcej do jakichkolwiek spraw zawisłych przed TK bez względu na datę ich wpływu" - powiedział wiceprezes TK.

Dalej wyjaœnił, że zgodnie z konstytucjš orzeczenia TK sš ostateczne i majš moc powszechnie obowišzujšcš. "Te przymioty przynależš orzeczeniom Trybunału od dnia ich wydania, a to w przypadku wyroków Trybunału ma miejsce z chwilš ich ogłoszenia na sali rozpraw (...). Utrata mocy obowišzujšcej przepisów uznanych przez Trybunał za niekonstytucyjne natomiast z dniem ogłoszenia wyroku TK w Dzienniku Ustaw, co właœciwy organ jest zobowišzany uczynić niezwłocznie. Wtedy ma miejsce wejœcie w życie orzeczenia Trybunału" - powiedział Biernat.

"TK jest w szczególny sposób zwišzany zasadš bezpoœredniego stosowania konstytucji, bowiem ustrojodawca przesšdził, że sędziowie Trybunału podlegajš tylko konstytucji. Z tego powodu do dnia utraty mocy obowišzujšcej w następstwie ogłoszenia niniejszego wyroku w Dzienniku Ustaw Trybunał jest zobowišzany w swojej dalszej działalnoœci orzeczniczej do pomijania przepisów ustawowych, których domniemanie konstytucyjnoœci zostało mocš niniejszego wyroku obalone" - podkreœlił sędzia.

Procedury złożenia prezydenta z urzędu nie można było uchylić

Nie można było uchylić i nie wprowadzić do ustawy nowych przepisów dotyczšcych postępowania ws. stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez prezydenta – argumentował wiceprezes TK Stanisław Biernat.

TK orzekł w œrodę m.in., że niekonstytucyjne było uchylenie w nowelizacji rozdziału ustawy o Trybunale zatytułowanego "Postępowanie w sprawie stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez prezydenta RP", bez jednoczesnego wprowadzenia nowej regulacji.

Jak mówił w ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia Biernat, TK stwierdził, że uregulowanie trybu postępowania w takiej sytuacji jest obowišzkiem ustawodawcy wynikajšcym z konstytucji. Dodał, że mechanizm przewidziany w konstytucji wymaga w wielu punktach uzupełnienia, a na poziomie ustawy powinny znaleŸć się co najmniej podstawowe procedury.

"W ocenie Trybunału prawodawcy nie przysługuje pełna swoboda w zakresie uchylania przepisów, w przypadku, gdy dane zagadnienie było uprzednio normowane ustawowo, a obowišzek wprowadzenia danych norm jest przewidziany w konstytucji" – wyjaœnił Biernat.

TK uznał też za niekonstytucyjne usunięcie z ustawy o Trybunale przepisu dotyczšcego zgłaszania kandydatów na sędziów oraz ich wyboru, co było uzasadniane istnieniem analogicznych zapisów w regulaminie Sejmu. Jak wyjaœnił Biernat, w opinii TK równoczesne spójne unormowanie zasad wyboru sędziów w ustawie i w regulaminie Sejmu było rozwišzaniem funkcjonalnym i do niedawna nie wywoływało kontrowersji.

"Wybór sędziów jest niewštpliwie sferš, w której dochodzi do przenikania się władzy ustawodawczej i sšdowniczej. Z drugiej strony dochodzi tutaj do przenikania materii, która powinna być unormowana ustawowo i tej, która mieœci się w sferze autonomii regulaminowej Sejmu" – powiedział Biernat.

Upoważnienie do oceny, czy coœ jest wyrokiem, czy nie jest

Prezes Rady Ministrów czy szef kancelarii premiera nie jest upoważniony do oceny wyroku TK; nie jest upoważniony do oceny, czy coœ jest wyrokiem, czy nie jest - powiedział Sędzia Biernat.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL