Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Trybunał Konstytucyjny badał ustawę o TK

Przewodniczšcy TK Andrzej Rzepliński, podczas rozprawy
PAP/Paweł
Trybunał Konstytucyjny w œrodę o godz. 13 ogłosi wyrok w sprawie nowelizacji ustawy o TK autorstwa PiS. We wtorek 12-osobowy skład TK zbadał skargi na tę nowelizację. Według premier Beaty Szydło decyzja TK - w myœl prawa - nie będzie orzeczeniem i nie może zostać opublikowana.

Zobacz Wyrok Trybunału ws. nowelizacji ustawy o TK autorstwa PiS

Czytaj też: PiS uważa, że orzeczenie TK będzie nieważne

Zobacz kalendarium wydarzeń zwišzanych z TK

Wyrok w œrodę o 13.00

Trybunał Konstytucyjny w œrodę o godz. 13 ogłosi wyrok w sprawie nowelizacji ustawy o TK z 22 grudnia 2015 r. autorstwa PiS. We wtorek 12-osobowy skład TK zbadał skargi na tę nowelizację.

Wiele pytań do skarżšcych nowelizację zadał wiceprezes TK sędzia Stanisław Biernat, który jest sprawozdawcš tej sprawy. Biernat pytał m.in. na czym polegała wyjštkowoœć procedury legislacyjnej przy uchwalaniu tych zmian w ustawie o TK.

"Proces ustawodawczy w przypadku ustawy o TK z czerwca 2015 r. trwał około dwóch lat, powołano podkomisję, która z mozołem pracowała nad każdym artykułem" - odpowiadał Borys Budka (PO) reprezentujšcy posłów Platformy. Tymczasem - jak dodał - projekt nowelizacji skierowano do pierwszego czytania 16 grudnia zeszłego roku, a zmiany uchwalono 22 grudnia.

Biernat odparł, że w przypadku ustawy o TK z czerwca 2015 r. procedura legislacyjna trwała dwa lata, ale "nie dlatego, że Sejm tak pracował, tylko także z powodu, iż przez długie tygodnie nic się nie działo".

"Nie przypominam sobie jednak innej ustawy ustrojowej, która przechodziłaby nowelizację w tak szybkim tempie" - ocenił Budka.

Wiceprezes TK zapytał też, co przeszkadzałoby, aby TK orzekał w tej sprawie na zasadach okreœlonych w nowelizacji z 22 grudnia 2015 r. "Od strony logicznej i racjonalnej niewyobrażalna i nieakceptowalna jest sytuacja, że TK jednoczeœnie kontroluje danš ustawę i podejmuje czynnoœci według tej ustawy. To jest zaprzeczenie podstawowej funkcji konstytucyjnej TK jako organu, który stoi na straży zgodnoœci ustawy z konstytucjš" - odpowiedziała reprezentujšca I prezes SN mec. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk.

Biernat wskazał, że ponieważ na sali nie ma przedstawicieli Sejmu, to "nie można zadawać takich pytań, które zwyczajowo zadaje się ustawodawcy". "Ale musimy sobie radzić w takiej sytuacji, w jakiej jesteœmy" - dodał.

Pytania zadawał także przewodniczšcy rozprawie prezes TK Andrzej Rzepliński. Pytał m.in. o skutki ewentualnego orzeczenia przez TK niekonstytucyjnoœci nowelizacji. W odpowiedzi RPO Adam Bodnar ocenił, że wówczas Trybunał powinien funkcjonować w oparciu o zapisy ustawy o TK z czerwca 2015 r. w brzmieniu przed nowelizacjš.

Szczegółowe pytania do uczestników rozprawy zadali także sędziowie: Sławomira Wronkowska-Jaœkiewicz i Piotr Tuleja.

Ziobro: w TK spotkanie sędziów, a nie sšd konstytucyjny

 To spotkanie w siedzibie TK było spotkaniem sędziów, a nie stricte sšdem konstytucyjnym - oœwiadczył we wtorek minister sprawiedliwoœci-prokurator generalny Zbigniew Ziobro, wyrażajšc "zaniepokojenie wydarzeniami w TK". Sędziowie zdajš się nie dostrzegać "powagi sytuacji" - dodał.

"Sędziowie TK podejmujš działania z niezrozumiałym poœpiechem, czym przyczyniajš się do pogłębiania kryzysu konstytucyjnego w Polsce" - oœwiadczył na wtorkowym briefingu Ziobro, który przypomniał, że w pištek zwrócił się do Trybunału o odroczenie posiedzenia o co najmniej 14 dni, aby jako nowy prokurator generalny mógł przedłożyć nowe stanowisko (po tym jak wycofał z TK krytyczne wobec nowelizacji ustawy o Trybunale pismo swego poprzednika Andrzeja Seremeta - PAP).

"Oddalili mój wniosek, nie zaczekali na mojš merytorycznš opinię, do której mam prawo jako prokurator generalny i z którš powinni chcieć się zapoznać, i zignorowali stanowisko, w którym wskazałem, że nieformalne rozstrzyganie ws. ustawy o TK z jednoczesnym pogwałceniem przepisów tej ustawy jest bezprawne, stanowi zachowanie sprzeczne z zasadš legalizmu i jest z góry nieskuteczne. Od kogo jak od kogo, ale od sędziów TK należy oczekiwać zawsze najwyższej starannoœci, ale w tym wypadku szczególnie to oczekiwanie jest zasadne i winno być respektowane, bo sędziowie sš tu sędziami we własnej sprawie" - mówił Ziobro.

Uznał on, że prezes TK Andrzej Rzepliński "swymi wypowiedziami wyszedł z roli sędziego i wszedł w rolę polityka. Te dwa œwiaty zdajš się pozostawać w konflikcie" - mówił.

Ziobro zadeklarował, że jako Prokurator Generalny jest gotów do rzetelnej i rzeczowej współpracy z TK na podstawie prawa. "Ale współpraca powinna być po obu stronach. Dzisiejszy dzień przyniósł dowód braku takiej woli po stronie sędziów, którzy zdajš się nie dostrzegać powagi sytuacji pogłębiajšcego się kryzysu konstytucyjnego. Podpisane przez prezydenta ustawy obowišzujš wszystkich, nikt nie może się stawiać ponad nimi. Apeluję do wszystkich o szanowanie zasad polskiego prawa, że wszyscy sš wobec prawa równi. Ufam, że zdrowy rozsšdek zwycięży, i o to apeluję" - dodał Ziobro.

Szydło: nie mogę publikować decyzji TK

Premier Beata Szydło powiedziała, że decyzja TK ws. nowelizacji ustawy o Trybunale nie będzie orzeczeniem "w myœl obowišzujšcego prawa". Nie mogę łamać konstytucji i takiego dokumentu publikować - oœwiadczyła.

Szydło była pytana podczas konferencji prasowej w bazie lotniczej pod Mińskiem Maz. czy wyda decyzję o publikacji wyroku TK dot. nowelizacji ustawy o Trybunale.

"Moim obowišzkiem jest publikowanie tych orzeczeń i dokumentów, które zostały podjęte na mocy obowišzujšcego prawa. Jutrzejszy komunikat, który przedstawiš wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie będzie orzeczeniem w myœl obowišzujšcego prawa. W zwišzku z czym nie mogę łamać konstytucji, nie mogę takiego dokumentu publikować" - powiedziała.

Szydło dodała, że posiedzenie TK "nie odbywa się zgodnie z obowišzujšcš w tej chwili ustawš". "Trudno uznać, ażeby to było posiedzenie Trybunału, którego rozstrzygnięcia będš w zwišzku z tym wišżšce, bioršc pod uwagę, że nie odbywa się ono na takich zasadach, jak przewiduje w tej chwili ustawa" - powiedziała.

"Z przykroœciš stwierdzam, że po raz kolejny Trybunał Konstytucyjny, przynajmniej częœć sędziów, dokonuje pewnego aktu politycznego. W Polsce potrzebna jest w tej chwili zgoda i konsensus polityczny, żeby uspokoić sytuację z Trybunałem Konstytucyjnym" - dodała.

Szydło przypomniała, że zaproponowała wszystkim klubom sejmowym konsensus, który prowadziłby do rozwišzaniu sporu ws. TK. Chodzi o mechanizm wyłaniania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, który dałby opozycji możliwoœć wskazywania większoœci z nich (8 osób z 15).

"Proponowaliœmy wielokrotnie różne możliwoœci rozwišzania, ale nigdy nie było z drugiej strony woli szukania porozumienia (...) W tej chwili to jest problem polityczny. Musi być wola polityczna, porozumienie, konsensus. Pytanie, czy niektórzy sędziowie Trybunału tego konsensusu chcš, czy siły polityczne, opozycyjne sš w stanie wznieœć się ponad własny interes polityczny dla dobra Polski" - powiedziała premier.

Tymczasem zapraszamy do lektury dwóch opinii dotyczšcych sporu o Trybunał Konstytucyjny, które ukażš się w jutrzejszym dodatku "Rzecz o prawie":

- Antoni Bojańczyk "Jak nie orzekać, żeby orzekać"

- Mariusz Królikowski "Demokratyczne państwo bezprawia"

Samorzšdy prawnicze: nowelizacja ustawy o TK narusza prawo do sšdu

 Nowelizacja ustawy o TK narusza prawo do sšdu, daje władzy wykonawczej nadmierne uprawnienia oraz jest "mistyfikacjš" zmierzajšcš do zmiany konstytucji - argumentowali przed TK przedstawiciele samorzšdów prawniczych i organizacji pozarzšdowych. Po ich wystšpieniach TK ogłosił 1,5-godzinnš przerwę.

W sprawie nowelizacji opinie jako "amicus curiae" ("przyjaciel sšdu") przedstawiły Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Fundacja Batorego. Wskazały w nich na - ich zdaniem - niekonstytucyjnoœć poszczególnych zapisów nowelizacji.

Po wysłuchaniu ich stanowisk, po godz. 13, przewodniczšcy rozprawie prezes TK Andrzej Rzepliński ogłosił półtoragodzinnš przerwę.

Adw. Mikołaj Pietrzak w imieniu NRA powiedział, że z jej perspektywy najważniejsze jest to, że nowelizacja ustawy o TK narusza prawo do sšdu. "Paraliżujšc pracę Trybunału Konstytucyjnego, uniemożliwia lub utrudnia obywatelom w stopniu niemożliwym do zaakceptowania możliwoœć skorzystania z ochrony prawnej przed sšdem konstytucyjnym. Wprowadzenie zasady nakazujšcej wyznaczanie terminów rozpraw według kolejnoœci wpływu spraw może uniemożliwić wydanie orzeczenia w sprawie zasługujšcej na szczególnie pilne rozstrzygnięcie ze względu na jej znaczenie dla praw i wolnoœci lub prawidłowego funkcjonowania władzy publicznej" – powiedział Pietrzak.

Zwrócił m.in. uwagę na wprowadzony nowelizacjš wymóg rozstrzygania sprawa większoœciš kwalifikowanš w składzie co najmniej 13 sędziów. Jak argumentował Pietrzak, może to w praktyce całkowicie uniemożliwić Trybunałowi wydanie orzeczenia.

Mec. Sławomir Patyra w imieniu KRRP uznał, że badana przez Trybunał ustawa jest dotknięta licznymi wadami - zarówno co do treœci zapisów, jak i procedury ich uchwalania. "Wolš większoœci sejmowej narzucono tak wysokie tempo prac, że można wręcz uznać, że naruszono konstytucyjny zakaz stosowania trybu pilnego do uchwalania ustaw ustrojowych, choć nie był to formalnie projekt pilny. Przekreœlono możliwoœć rzetelnej debaty nad projektem ustawy. Zdecydowały o tym tylko polityczne reguły arytmetyki parlamentarnej" - powiedział Patyra.

W ocenie KRRP nowelizacja nadała władzy wykonawczej nadmierne uprawnienia. "Granica dopuszczalnej ingerencji została przekroczona. Skutek przyjęcia rozwišzań z nowelizacji będzie dezorganizujšcy dla Trybunału" - mówił. Niektóre rozwišzania - jak uznał - nie majš racjonalnego uzasadnienia. Na koniec przypomniał, że Rzeczpospolita Polska jest krajem demokracji konstytucyjnej. "Cišgle. Jeszcze" - zaznaczył.

Przedstawiciel HFPC Piotr Kładoczny powiedział, że badana przez Trybunał nowelizacja, która została "stworzona po to, by obejœć normy konstytucyjne", nie może korzystać z domniemania konstytucyjnoœci. "W innym przypadku przepisy konstytucji mogłyby być zmieniane praktycznie dowolnie przez większoœć parlamentarnš" – powiedział Kładoczny.

Jak dodał, wydaje się, że w przypadku nowelizacji ustawy o TK "mamy do czynienia z pewnego rodzaju mistyfikacjš, którš zafundował nam ustawodawca". "Mistyfikacja ta jest doœć prosta do rozszyfrowania, mianowicie pod pozorem ustawy zwykłej mamy do czynienia z próbš zmiany konstytucji" – powiedział przedstawiciel HFPC.

"Ta ustawa w sposób rażšcy narusza zasady polskiej konstytucji" - mówił z kolei reprezentujšcy Fundację im. Stefana Batorego radca prawny Marcin Matczak. Dodał, że rozpatrywana nowela "wyróżnia się na tle ustaw, które trafiały wczeœniej do TK tym, że zawiera bardzo dziwne postanowienie, zgodnie z którym nie przewiduje okresu vacatio legis". "Wydaje mi się, że do Trybunału we wczeœniejszych latach trafiały takie ustawy, które były niekonstytucyjne nieumyœlnie, to znaczy ich niekonstytucyjnoœć wynikała z braku wiedzy czy sztuki legislacyjnej. Były też takie, które były niekonstytucyjne umyœlnie, ale w zamiarze ewentualnym, to znaczy ich autorzy przewidywali, że mogš być niekonstytucyjne i godzili się z tym. Natomiast wydaje mi się, że nie było nigdy ustawy, która jest niekonstytucyjna w zamiarze bezpoœrednim, to znaczy chce naruszyć konstytucję, robi to zdecydowanie, umyœlnie i, co więcej, przedstawia się to jako pewnego rodzaju walor tej ustawy" - powiedział Matczak.

Dodał, że "jeżeli ktoœ doskonale wie, jakie sš zasady, narusza je umyœlnie i jeszcze obnosi się z tym, że je naruszył, to jest to akt agresji wobec tego porzšdku normatywnego". "Jako taki z całš pewnoœciš nie zasługuje na ochronę" - podkreœlił.

PO: TK rozpatruje dziœ ważne dla obywateli zmiany

TK nie rozpatruje dzisiaj jakiejœ ustawy, tylko zmiany paraliżujšce Trybunał, który w przyszłoœci może nie być w stanie zbadać niekorzystne dla obywateli zmian w prawie - podkreœlali we wtorek posłowie PO: Mariusz Witczak i Krzysztof Brejza.

"Dzisiaj jest szczególny dzień dla Polaków, dla obywateli naszego państwa, bowiem Trybunał Konstytucyjny nie zajmuje się jakšœ ustawš, tylko zajmuje się ustawš, która sparaliżowała funkcjonowanie TK, nałożyła na niego kaganiec" - podkreœlił Witczak na konferencji prasowej.

Według niego, intencjš założenia tego "kagańca" było umożliwienie większoœci sejmowej uchwalania ustaw niezgodnych z konstytucjš. "Wystarczy tylko wspomnieć ustawę o służbie cywilnej albo ustawę inwigilacyjnš. Te dwie ustawy w rażšcy sposób kolidujš z konstytucjš, dlatego ustawa paraliżujšca TK stała się jednš ze strategicznych decyzji PiS" - ocenił Witczak.

Brejza przestrzegał, że w przyszłoœci niezgodne z konstytucjš mogš być np. zmiany w ordynacji wyborczej. "Kto zagwarantuje Polakom, że będš mieć wpływ jeszcze na sytuację w kraju, jeżeli (...) PiS przeprowadzi +gerrymandering+ (celowa zmiana granic okręgów wyborczych, tak by wpłynšć na wynik wyborczy - PAP) - pokroi tak mapę wyborczš Polski, że w wolnych wyborach zmiana rzšdu będzie niemalże niemożliwa do przeprowadzenia?" - pytał polityk.

Przypomniał, że krytycznie na temat działań PiS wobec TK wypowiadały się m.in. wydziały prawa uniwersytetów: Warszawskiego, Œlšskiego, Łódzkiego, Polska Akademia Nauk oraz promotor pracy doktorskiej prezydenta Andrzeja Dudy, prof. Jan Zimmermann. "Do tego kryzysu odnosiły się również instytucje i organizacje międzynarodowe, jak Komisja Europejska, Rada Europy a nawet Wysoki Przedstawiciel Narodów Zjednoczonych" - dodał Brejza.

Przypomniał, że bardzo krytycznie na temat zmian w ustawie o Trybunale wypowiedziała się w projekcie swej opinii działajšca przy Radzie Europy Komisja Wenecka. "To zainteresowanie Komisji Weneckiej Polskš sytuuje nas w gronie państw wschodnich. Przypomnę, że wczeœniej Komisja Wenecka interesowała się chociażby ustawš o zgromadzeniach Federacji Rosyjskiej czy też ustawš o FSB. To jest poziom, do którego sprowadzajš nas rzšdy PiS" - uważa poseł Platformy.

"Aberracjš" polityk nazwał nieobecnoœć na rozprawie w TK przedstawiciela Sejmu. "To jest pierwszy w historii przypadek rozpatrywania ustawy ustrojowej, która narusza konstytucję bez udziału przedstawiciela Sejmu. Przypomnę, że pan marszałek (Sejmu) jest zobowišzany do delegowania przedstawiciela chociażby przez art. 2 konstytucji, który mówi o sprawnoœci i rzetelnoœci funkcjonowania organów" - zaznaczył Brejza.

Powiedział również, że dziwi go wycofanie przez ministra sprawiedliwoœci Zbigniewa Ziobrę stanowiska na temat zmian w ustawie o TK, złożonego przez jego poprzednika na funkcji prokuratora generalnego, Andrzeja Seremeta. "Jest to krok wybitnie polityczny, który sytuuje samo funkcjonowanie ministra sprawiedliwoœci jako polityka w nowym systemie, który merytorycznš opinię wycofuje i nie wprowadza nowej opinii, a podstawy tego działania sš odmienne od narracji PiS" - ocenił Brejza.

"Z jednej strony œrodowisko to mówi, że (posiedzenie TK) to jest jakieœ spotkanie przy kawie, że to nie jest rozprawa (...), z drugiej strony pan minister i prokurator generalny wnioskuje, w trybie - jak rozumiem - ustawy o przesunięcie tej rozprawy. To jest rzecz niesamowita" - dodał poseł Platformy.

Brejza dowodził przy tym, że Trybunał - wbrew stanowisku polityków PiS - miał prawo rozpatrzeć nowelizację ustawy o Trybunale w 12-osobowym składzie i z pominięciem jej przepisów. Przypomniał, że zgodnie konstytucjš, jest ona najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, a jej przepisy stosuje się bezpoœrednio, chyba że stanowi ona inaczej. "Poza tym na podstawie art. 195 ta niezawisłoœć sędziowska, jeœli chodzi o sędziów TK, została też zawężona tylko i wyłšcznie do konstytucji" - dodał poseł PO.

Politycy Platformy przypomnieli przy tym, że obowišzkiem kancelarii premiera jest publikacja orzeczenia TK w Dzienniku Ustaw. Zdaniem Witczaka, brak takiej publikacji może skutkować nawet sankcjami unijnymi dla Polski.

KRS: nowelizacja narusza zasadę niezależnoœci Trybunału

Nowelizacja ustawy o TK z 22 grudnia 2015 r. narusza zasadę niezależnoœci Trybunału i ogranicza prawo obywateli do sšdu - oceniła sędzia Katarzyna Gonera, prezentujšc we wtorek przed Trybunałem stanowisko Krajowej Rady Sšdownictwa.

"Nowelizacja ogranicza bezpoœrednio prawo do sšdu w tym wymiarze, który oznacza prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki" - wskazała sędzia Gonera.

Według niej przewidziane przez nowelizację zasady rozpatrywania spraw w Trybunale zakłócajš sprawnoœć funkcjonowania TK i naruszajš prawa obywateli do rozpatrzenia ich spraw. "Sprawne funkcjonowanie sšdu konstytucyjnego ma doniosłe znaczenie dla obywatela, gdy na przykład z pytaniem prawnym do Trybunału występuje sšd, a od wyroku TK zależy rozstrzygnięcie tej sprawy sšdowej" - wskazała.

"Dlatego sprawnoœć działania Trybunału Konstytucyjnego jest niezwykle doniosła" - podkreœliła.

Gonera wskazała też na przepisy noweli mówišce, iż Zgromadzenie Ogólne TK nie będzie już stwierdzać wygaœnięcia mandatu sędziego, lecz przygotowywać dla Sejmu wniosek o jego złożenie "w szczególnie rażšcych przypadkach"; postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego TK można będzie wszczynać także na wniosek prezydenta lub ministra sprawiedliwoœci.

"Jest to naruszenie konstytucyjnych zasad niezależnoœci TK i w konsekwencji może też naruszać niezawisłoœć sędziego TK. Nieusuwalnoœć sędziów oznacza, że usunšć sędziego TK może tylko postępowanie wewnštrzsšdowe, czyli decyzja samego TK" - zaznaczyła sędzia Gonera.

W ocenie KRS konstytucję naruszył również tryb prac nad nowelizacjš w parlamencie. Rada wskazała także, że gdyby TK miał przy badaniu tej nowelizacji stosować się do jej zapisów, to rozpoznanie skarg prawdopodobnie mogłoby w ogóle okazać się niemożliwe.

Gasiuk-Pihowicz: PiS dšży do sparaliżowania prac niezależnych organów państwa

Po raz pierwszy w historii Polski partia, która zdobyła w wyborach większoœć parlamentarnš, przyznaje sobie prawo do tego, by być większoœciš konstytucyjnš i dšży do sparaliżowania prac jednego z ostatnich niezależnych, centralnych organów państwa - mówiła w TK posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz.

"Jesteœmy tutaj po to, aby bronić praw i wolnoœci obywatelskich, które gwarantuje konstytucja, na których straży stoi Trybunał Konstytucyjny. Przyszliœmy tutaj z troskš i odpowiedzialnoœciš za stabilnoœć polskiej demokracji, za rzšdy litery prawa. Przyszliœmy wierzšc, że polski naród, to nie kilkanaœcie procent wyborców, a wszyscy obywatele RP" - mówiła posłanka, uzasadniajšc wniosek Nowoczesnej i PSL.

Dodała, że konstytucja to najwyższy "gwarant poszanowania prawa i sprawiedliwoœci, fundament współdziałania władz i dialogu społecznego". "Strażnikiem tych wartoœci, gdy brak politycznej odpowiedzialnoœci, jest właœnie Trybunał (...) Głosami partii rzšdzšcej, nowelizacja pozbawia TK możliwoœci wykonywania konstytucyjnie przyznanych zadań, a nas obywateli pozbawia strażnika naszych fundamentalnych praw. Ta ustawa czyni konstytucję niewolnikiem sejmowej większoœci" - powiedziała.

Z kolei poseł PSL Eugeniusz Kłopotek powiedział, że "przez wiele lat występował przed wysokim Trybunałem jako przedstawiciel Sejmu RP (...), ale nigdy publicznie nie podważał wyroków TK". "Co najwyżej pozwalałem sobie na powiedzenie +niezbadane sš wyroki boskie i trybunałów+. Rzšdzšcy majš swoje prawo zmian w funkcjonujšcym prawie, ale nie mogš podważać i burzyć podwalin demokratycznego państwa" - zaznaczył.

Dodał, że w poprzedniej kadencji, większoœć parlamentarna "popełniła błšd". "Z nadgorliwoœci, może z pazernoœci, wybierajšc nie trzech a pięciu sędziów Trybunału". "Jeżeli wówczas większoœć parlamentarna popełniła wykroczenia, to nie można pozwalać na to, by skutki tego wykroczenia naprawiać przestępstwem na konstytucji; a tego dopuœciła się obecna większoœć parlamentarna" - mówił.

Zaznaczył, że propozycje kompromisu, polegajšce na tym, by opozycja zgłaszała oœmiu, a większoœć rzšdzšca siedmiu sędziów "œwiadczš o jednym: o braku szacunku do jednego z najważniejszych organów w Polsce. Dajš sygnał, że będziemy wybierać partyjnie, funkcjonariuszy partyjnych, a nie niezawisłych sędziów" - mówił.

Bodnar: nowela zmierza do paraliżu TK

Po raz pierwszy w historii Trybunał Konstytucyjny zmuszony jest orzekać na podstawie konstytucji i w sprawie ustawy, która zmierza do jego paraliżu - mówił rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar przed TK. Dodał, że TK jest "gwarancjš realnej ochrony praw i wolnoœci".

Występujšc w TK jako autor jednej ze skarg, Bodnar mówił, że jest to "historyczna rozprawa". Podkreœlił, że zmiany konstytucyjne mogš być uchwalane jedynie wtedy, gdy ma się większoœć konstytucyjnš w parlamencie oraz w odpowiednim trybie. "Ta nowela jest faktycznš zmianš konstytucji, jeœli chodzi o konsekwencje działania TK" - ocenił.

Wymienił tu nakazy: orzekania co do zasady w składzie 13 sędziów i przy większoœci 2/3 głosów, w kolejnoœci wpływu oraz długich terminów na rozpatrzenie sprawy. Jego zdaniem znaczšco wydłuży to badanie spraw, a większoœć 2/3 głosów jest "sprzeczna z konstytucjš, która nie przewiduje takiej większoœci"

"TK przetrwa, ale pozostaje pytanie, czy będzie to ten sam TK, czy będzie to organ czysto dekoracyjny" - pytał Bodnar. Przypomniał, że zapewnienie praw i wolnoœci człowieka i obywatela jest obowišzkiem państwa, a konstytucja jest po to, "by je na zawsze zagwarantować".

Podkreœlił, że TK jest gwarancjš realnej ochrony praw i wolnoœci. "Bez tego prawa te będš na łasce lub niełasce większoœci parlamentarnej" - dodał. "Tymczasem Sejm dšży do pozbawienia obywateli podstawowego instrumentu ochrony ich praw lub też uczynienia go nieprzewidywanym" - oœwiadczył.

Bodnar zaznaczył, że jako RPO występuje on w obronie praw tych obywateli, którzy czekajš na rozpatrzenie ich skarg konstytucyjnych. "Kiedy TK będzie mógł się zajšć tymi skargami?" - pytał.

Zastępca RPO Stanisław Trociuk dodał, że brak vacatio legis w noweli upoważnia TK do procedowania nie na podstawie zaskarżonej noweli.

Budka: Jest mi wstyd

Ta pseudonaprawcza ustawa niczego nie naprawia, a jedynie uniemożliwia Trybunałowi Konstytucyjnemu badanie ustaw obecnej większoœci parlamentarnej - mówił we wtorek w TK Borys Budka (PO), popierajšc wniosek o uznanie noweli ustawy o TK za niekonstytucyjnš.

Czytaj też: PiS uważa, że orzeczenie TK będzie nieważne

Zobacz transmisję online z posiedzenia Trybunału

Zobacz kalendarium wydarzeń zwišzanych z TK

Budka przyłšczył się do argumentów pełnomocniczki I prezes SN mec. Małgorzaty Wrzołek-Romańczuk, która wczeœniej wnosiła o uznanie noweli za sprzecznš z konstytucjš i orzekanie na podstawie brzmienia ustawy o Trybunale sprzed nowelizacji.

Jak mówił Budka, Trybunał musi mieć swobodę ustalania kolejnoœci rozpoznawania spraw. "Sędziowie Trybunału sš niezawiœli i podlegajš tylko konstytucji. Gdyby przyjšć inne rozumowanie, to ustawodawca mógłby dokonać zmiany ustrojowej, nawet nie zmieniajšc konstytucji. W tej niekonstytucyjnej w całoœci ustawie obecna większoœć parlamentarna przyjęła rozwišzania majšce na celu paraliż Trybunału. Gdyby przyjšć zasadę zapisanš w tej ustawie o rozpoznawaniu przez TK spraw według kolejnoœci wpływu, to Trybunał mógłby nawet nie rozpoznać żadnej skargi na ustawy uchwalone w tej kadencji. Co, gdyby grupa posłów większoœci rzšdzšcej wniosła sto skarg na ustawy sprzed 20 lat? Musiałyby zostać rozpoznane wczeœniej niż skargi na ustawy obecnie uchwalone" - mówił.

W ocenie Budki także tryb pracy nad nowelš, nazywanš przez PiS "ustawš naprawczš" dla TK, naruszył zasadę przyjmowania ustawy w trzech czytaniach. "Zgłoszone i przyjęte poprawki wychodziły poza zakres przedłożenia i już tylko przez to powinno się uznać tę ustawę za naruszajšcš konstytucję" - mówił.

Jego zdaniem zapisy "ustawy naprawczej" miały doprowadzić do tego, że TK zostałby "wyłšczony z możliwoœci badania ustaw, które przyjęto lub będš przyjęte przez obecnš większoœć parlamentarnš". "Nie można się godzić na to, by zwykłš większoœciš, nieuprawnionš do zmiany konstytucji, dokonywać zamachu konstytucyjnego. Trybunał to nie jest żaden abstrakcyjny organ. To jest miejsce, gdzie obywatel może szukać ochrony. Dzięki konstytucji przyjętej przez naród TK został wyposażony w kompetencję ochrony przed naruszaniem konstytucji przez większoœć parlamentarnš. Dzisiejszy spór odpowie na pytanie, czy większoœć - obojętnie kto by niš był - ma prawo zmieniać ustrój, nie zmieniajšc konstytucji" - dodał.

Wczeœniej Budka - komentujšc wypowiedzi polityków obozu rzšdowego, kwestionujšcych legalnoœć wtorkowego posiedzenia TK - powiedział, że jest mu "po prostu wstyd jako posłowi, prawnikowi i byłemu ministrowi sprawiedliwoœci, że osoby reprezentujšce władzę wykonawczš mogš formułować takie wypowiedzi o TK jak obecnie". "To niedopuszczalne i szkodliwe dla wymiaru sprawiedliwoœci, podważa zaufanie do sšdownictwa. Należy wyrazić ubolewanie i liczyć, że podobne wypowiedzi już nigdy się nie powtórzš" - mówił.

Dzisiejszy spór nie jest sporem, jak ma wyglšdać praca TK. Ma on odpowiedzieć na pytanie, czy większoœć parlamentarna ma prawo zwykłymi ustawami naruszać konstytucję - zakończył.

SN: przepisy nowelizacji ustawy o TK - dysfunkcjonalne

Przepisy nowelizacji ustawy o TK z 22 grudnia 2015 r. sš dysfunkcjonalne i paraliżujš pracę TK - powiedziała mec. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk, prezentujšc we wtorek przed Trybunałem stanowisko I prezes Sšdu Najwyższego.

"Po raz kolejny w rozprawie przed TK pojawia się problem uchwalania ustawy bez konsultacji i możliwoœci wypowiedzenia organów uprawnionych, (...) a także naruszenia zasady trzech czytań" - powiedziała Wrzołek-Romańczuk, która zabrała głos jako pierwsza.

Jak dodała, wprowadzenie zasad orzekania przed TK takich, jak przewidziano w nowelizacji, "rujnuje w sposób ewidentny dostęp do sšdu i rodzi niebezpieczeństwo występowania zainteresowanych osób z roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu przewlekłoœci rozmaitych postepowań, w których sš stronami".

Nowelizacja stanowi m.in., że TK co do zasady orzeka o konstytucyjnoœci aktów normatywnych w pełnym składzie co najmniej 13 spoœród 15 sędziów TK (wczeœniej pełny skład to co najmniej dziewięciu sędziów). Orzeczenia pełnego składu majš zapadać większoœciš 2/3 głosów, a nie - jak wczeœniej - zwykłš. Terminy rozpatrywania wniosków majš być wyznaczane w TK według kolejnoœci wpływu.

"Wszystko to sprawi, że praca TK zostanie, gdyby taka regulacja miała się ostać, nie tylko spowolniona, ale sparaliżowana" - oceniła Wrzołek-Romańczuk. Dodała, że przepisy nowelizacji w zwišzku z tym "próbujš normować tryb postępowania przed TK w sposób rażšco dysfunkcjonalny".

Odroczenia nie będzie

Trybunał Konstytucyjny nie uwzględnił we wtorek wniosku prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry o odroczenie posiedzenia ws. noweli ustawy o TK.

O odroczenie sprawy o "co najmniej o 14" dni wniósł do TK w pištek Zbigniew Ziobro, bo - jak napisał - chce się przygotować do sprawy. Autorzy skarg byli przeciwni odroczeniu postępowania.

Uzasadniajšc oddalenie wniosku PG, prezes TK Andrzej Rzepliński powiedział, że odroczenie następuje "z ważnej przyczyny", a według TK taka przyczyna nie zachodzi w tym przypadku.

"Zmiana na stanowisku Prokuratora Generalnego nie wpływa na pozycję tego organu w postępowaniu przed TK, co wynika z zasady cišgłoœci działania zasady państwa" - dodał Rzepliński.

Prezes TK powiedział, że w styczniu TK zdecydował o rozpoznaniu sprawy na rozprawie, a decyzję doręczono 18 stycznia uczestnikom postępowania. Dodał, że Prokurator Generalny zajšł stanowisko pisemne w sprawie 10 lutego. 12 lutego wyznaczono termin rozprawy na 8 i 9 marca, a zawiadomienie doręczono tego samego dnia.

Rzepliński przypomniał, że według prawa w rozprawie TK w pełnym składzie "uczestniczy osobiœcie Prokurator Generalny lub jeden z jego zastępców". Według TK "zastępca Prokuratora Generalnego jest przygotowany, nawet jeœli nie podtrzymuje stanowiska z lutego".

Wniosek Ziobry o odroczenie bez poparcia

Półgodzinnš przerwę (która się przedłużyła do prawie godziny) ogłosił krótko przed godz. 10 Trybunał Konstytucyjny na rozpatrzenie wniosku prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry o odroczenie posiedzenia ws. noweli ustawy o TK. Autorzy skarg sš przeciw odroczeniu.

Prezes TK Andrzej Rzepliński stwierdził na poczštku rozprawy, że w TK nie stawił się nikt z Sejmu, Rady Ministrów i Prokuratora Generalnego, a ich powiadomienie było prawidłowe. Dodał, że zgodnie z ustawš o TK z czerwca 2015 r. nieobecnoœć prawidłowo zawiadomionego uczestnika postępowania nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.

Odczytał też pismo marszałka Sejmu z 4 marca, że termin zbadania sprawy oraz skład TK wyznaczono niezgodnie z obowišzujšcš nowelš. Dlatego, majšc na względzie zasadę legalizmu, Sejm nie weŸmie udziału w postępowaniu - pisał Marek Kuchciński.

Rzepliński przedstawił też pismo prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry z 4 marca. Wycofał on krytyczne wobec noweli stanowisko swego poprzednika Andrzeja Seremeta z lutego i wniósł o odroczenie sprawy "co najmniej o 14 dni". Natomiast w poniedziałkowym piœmie do TK Ziobro napisał, że sprawa powinna być - zgodnie z nowelš - rozpoznana w składzie 13-osobowym oraz w kolejnoœci wpływu. Ziobro dodał, że do czasu spełnienia tych wymogów, szanujšc zasadę legalizmu, Prokurator Generalny nie będzie uczestniczył w postępowaniu.

Przedstawiciele skarżšcych byli przeciwni odroczeniu sprawy.

"Wszystko przemawia za potrzebš wydania orzeczenia" - mówiła w imieniu SN Małgorzata Wrzołek-Romańczuk. Borys Budka w imieniu PO oœwiadczył, że wniosek Ziobry zmierza do przedłużenia postępowania i jest niespójny wewnętrznie. Występujšc w imieniu Nowoczesnej i PSL mec. Tomasz Zalasiński uznał, że uzasadnienie wniosku nie daje podstaw do odroczenia.

Stanisław Trociuk z RPO miał zaœ wštpliwoœci co do cofnięcia stanowiska Seremeta przez Ziobrę, gdyż - jego zdaniem - uczestnik postępowania może tylko je modyfikować. Przedstawiciel KRS podkreœlił, że z konstytucji wynika obowišzek sprawnego rozpoznawania sprawy.

- To, co jest istotne dla nas, to żeby orzeczenie Trybunału ws. noweli o TK zapadło jak najszybciej, by kryzys wokół TK został jak najszybciej zażegnany - mówiła w przerwie rozprawy TK posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz.- Żeby to był triumf litery prawa nad interesami partyjnymi, żeby przedstawiciele rzšdu wykonali to orzeczenie, bo jest to absolutnie niezbędna, aby Polska pozostała w dalszym cišgu w klubie państw demokratycznych, i by zagwarantować pozycję Polski w UE oraz jej bezpieczeństwo gwarantowane przez NATO - dodała. 

Z kolei b. minister sprawiedliwoœci, poseł PO, Borys Budka, podkreœlił, że "ubolewa nad tym, iż do TK wpływajš pisma, które majš charakter czysto demagogiczny, a nie majš nic wspólnego z toczšcym się postępowaniem i argumentami natury prawnej". "Szkoda, że tak się dzieje, bo jest to jedyne miejsce, w którym można rozstrzygać o konstytucyjnoœci, lub nie, okreœlonych przepisów" - ocenił.

Przed siedzibš Trybunału trwa pikieta Komitetu Obrony Demokracji.

Rzepliński: rozpoznajemy w pełnym składzie

Jak podał Trybunał, sprawa jest rozpoznawana "w pełnym składzie". 12-osobowemu składowi przewodniczy prezes TK Andrzej Rzepliński; sędziš-sprawozdawcš jest Stanisław Biernat.

Poprzednik Zbigniewa Ziobry na funkcji prokuratora generalnego Andrzej Seremet w przedstawionej w lutym opinii dla TK uznał, że nowelizacja jest niekonstytucyjna w kilkunastu punktach. Ziobro wycofał z TK tę opinię i wniósł o odroczenie posiedzenia TK. TK rozpozna wniosek na poczštku wtorkowej rozprawy.

Orzeczenie TK zawierajšce istotne błędy, pochodzšce od niewłaœciwego składu lub wydane z naruszeniem procedury nie może być publikowane do czasu usunięcia wad - napisał ponadto Ziobro w obszernym piœmie do TK. Podkreœlił, że ta sprawa powinna być rozpatrywana w pełnym składzie - co najmniej 13 sędziów, a wyznaczenie terminu rozprawy powinno nastšpić według kolejnoœci wpływu (w tym przypadku - to pół roku). Zapowiedział, że do czasu spełnienia tych wymogów, szanujšc zasadę legalizmu, nie będzie uczestniczył w postępowaniu.

Do TK nie wpłynęły pisemne stanowiska Sejmu i Rady Ministrów (uczestników postępowania). Przedstawiciel Sejmu nie weŸmie udziału w rozprawie. W ławach dla uczestników postępowania nie ma też reprezentanta rzšdu i prokuratora generalnego. Nie wstrzymuje to rozpoznania sprawy.

Nowelizacja została uchwalona - przy sprzeciwie opozycji - przez Sejm 22 grudnia 2015 r. Senat nie wniósł do niej poprawek. Prezydent Andrzej Duda podpisał jš 28 grudnia 2015 r. Jeszcze tego samego dnia ustawę opublikowano i - z uwagi na brak vacatio legis - tym samym weszła ona w życie.

Nowela stanowi m.in., że TK co do zasady orzeka o konstytucyjnoœci aktów normatywnych w pełnym składzie co najmniej 13 spoœród 15 sędziów TK (wczeœniej pełny skład to co najmniej 9 sędziów). Orzeczenia pełnego składu majš zapadać większoœciš 2/3 głosów, a nie - jak wczeœniej - zwykłš. W składzie 7 sędziów będš badane skargi konstytucyjne, pytania prawne sšdów oraz sprawy zgodnoœci ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała zgody ustawy. Terminy rozpatrywania wniosków majš być wyznaczane w TK według kolejnoœci wpływu.

Ponadto przyjęto, że Zgromadzenie Ogólne TK nie będzie już stwierdzać wygaœnięcia mandatu sędziego, lecz przygotowywać dla Sejmu wniosek o jego złożenie "w szczególnie rażšcych przypadkach"; postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego TK można będzie wszczynać także na wniosek prezydenta lub ministra sprawiedliwoœci, którzy wczeœniej nie mieli takiego prawa. Nowelizacja wykreœliła z ustawy rozdział zatytułowany: "Postępowanie w sprawie stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez prezydenta RP".

We wnioskach do TK zakwestionowano m.in. tryb prac w parlamencie nad tš nowelizacjš oraz brak vacatio legis. Zaskarżono też poszczególne regulacje dotyczšce m.in. kwestii wygaœnięcia mandatu sędziego TK, postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów TK, koniecznoœci wyrokowania co do zasady w pełnym składzie i rozpoznawania spraw według kolejnoœci ich wpływu.

Ponieważ badana ustawa dotyczy funkcjonowania Trybunału, spór budzi sposób jej rozpatrzenia. Chodzi o kwestię ewentualnego zastosowania przepisów noweli w tej sprawie. Częœć prawników uznała, że TK może badać nowelę na postawie samej konstytucji, bo inaczej nowela będzie zarówno przedmiotem, jak i narzędziem badania. Rzepliński, pytany w styczniu o rozstrzyganie tej sprawy, nie odpowiedział wprost, czy nowelizację zbada na podstawie wyłšcznie konstytucji, czy też z uwzględnieniem tej nowelizacji. Powołał się na artykuł konstytucji, że sędziowie TK "w sprawowaniu swojego urzędu sš niezawiœli i podlegajš tylko konstytucji".

W styczniu TK uznał, że zbada nowelę na rozprawie w 12-osobowym składzie. Zdania odrębne do tej decyzji złożyło dwoje sędziów TK wybranych w grudniu 2015 r.: Julia Przyłębska i Piotr Pszczółkowski. Wskazywali, że postępowanie w sprawie nowelizacji zostało wszczęte już po dniu jej wejœcia w życie, więc orzekanie powinno odbywać się w składzie co najmniej 13 sędziów.

"Nie wyobrażam sobie, żeby przyjęta i podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o TK nie była respektowana przez Trybunał" - mówiła w końcu grudnia ówczesna rzeczniczka rzšdu Elżbieta Witek. Dodawała, że sytuacja taka oznaczałaby, iż prezes TK nie respektuje prawa. "To będzie towarzyskie spotkanie sędziów Trybunału w składzie, który uniemożliwia im podejmowanie wišżšcych rozstrzygnięć co do konstytucyjnoœci aktów prawnych" - mówił poseł PiS Jacek Sasin. "To byłaby swoista opinia dwunastu sędziów" - oceniał minister sprawiedliwoœci Zbigniew Ziobro.

W sprawie opinie jako "amicus curiae" ("przyjaciel sšdu") przekazały natomiast: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Fundacja Batorego. Wskazały w nich na - ich zdaniem - niekonstytucyjnoœć poszczególnych zapisów nowelizacji.

Od wielu tygodni trwa kryzys wokół TK, który od końca listopada nie wydaje innych orzeczeń niż zwišzanych ze sprawami TK.

3 grudnia 2015 r. TK uznał za zgodne z konstytucjš przepisy regulujšce wybór trzech sędziów wybranych w paŸdzierniku 2015 r. przez poprzedni Sejm w miejsce sędziów, których kadencja upłynęła 6 listopada 2015 r. TK uznał też wtedy, że głowa państwa ma obowišzek "niezwłocznego" odebrania œlubowania od każdego nowo wybranego sędziego.

PO i częœć prawników mówiła, że prezydent musi teraz zaprzysišc tych trzech "paŸdziernikowych" sędziów. Prezes Rzepliński zapowiedział wówczas, że nie będzie wyznaczał do orzekania wybranych 2 grudnia 2015 r. i zaprzysiężonych przez Dudę pięciu nowych sędziów TK - dopóki nie wyjaœni się sprawa zaprzysiężenia trzech sędziów "paŸdziernikowych".

Konstytucja mówi jasno, że sędziów w TK jest 15; zaprzysiężenie jeszcze trzech to złamanie konstytucji - mówił prezydent Duda. Jak dodawał, obecnie "w tej sprawie wszystko w zasadzie" zależy od parlamentu; ocenił, że opozycji nie zależy na kompromisie. Pytany, czy oczekuje czegoœ od prezesa Rzeplińskiego, powiedział, że tego, by "zakończył tę żenujšcš sytuację, którš niestety sam tworzy".

7 stycznia br. TK umorzył sprawę uchwał Sejmu o wyborze 2 grudnia 2015 r. przez obecny Sejm 5 sędziów w miejsce tych wybranych w paŸdzierniku oraz o braku mocy prawnej tamtego wyboru. W zwišzku z tym Rzepliński włšczył do orzekania w TK dwoje sędziów "grudniowych" - Przyłębskš i Pszczółkowskiego.

Premier Beata Szydło w styczniu zaproponowała rozwišzanie, które miałoby zakończyć spór wokół TK: oœmiu na 15 sędziów TK wskazywałaby opozycja. PO, Nowoczesna i PSL odrzuciły tę propozycję.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL