Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Wizerunek wymiaru sprawiedliwości w społeczeństwie jest zły

Fotorzepa
Wizerunek wymiaru sprawiedliwoœci jest zły, a wielu Polaków nie ma na jego temat elementarnej wiedzy - wynika z badań, które przedstawiono w poniedziałek w Sšdzie Najwyższym. Dodano, że spór wokół Trybunału Konstytucyjnego wpłynšł na pogorszenie tego wizerunku.

Ponad 80 proc. respondentów - jak wynikało z zaprezentowanych wyników ankiety - zgodziło się ze stwierdzeniem, że w sšdach panuje nadmierna biurokracja. Także 80 proc. respondentów oceniło, że sšdy sš opieszałe. Z kolei ze zdaniem, iż sšdy dbajš głównie o własne interesy, zdecydowanie zgodziło się 15 proc. badanych, zaœ "raczej tak" odpowiedziało kolejne 45 proc. Natomiast 10 proc. pytanych zdecydowanie zgodziło się z ocenš, iż sšdy sš przekupne; kolejne 47 proc. na takie stwierdzenie odpowiedziało: "raczej tak".

Tymczasem ze stwierdzeniami, że sšdy sš kompetentne i zasługujš na szacunek, zgodziło się ponad 55 proc. badanych. W rankingu zaufania sšdy i prokuratury znalazły się za strażš pożarnš, wojskiem i policjš - największym zaufaniem z szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwoœci cieszš się Trybunał Konstytucyjny i Sšd Najwyższy, na które wskazało po 11 proc. badanych.

Połowa ankietowanych błędnie uważa, że sędziowie w Polsce mogš być członkami partii politycznych; zaledwie co trzeci zdaje sobie sprawę, że testament można odwołać w dowolnej chwili (32 proc.) albo ma œwiadomoœć braku możliwoœci rozpoznania apelacji wniesionej po terminie (34 proc.).

W konferencji "(Nie)œwiadomoœć prawna Polaków" zorganizowanej w Sšdzie Najwyższym przy współudziale Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" udział wzięli sędziowie, prawnicy, socjolodzy oraz politolodzy. Dyskutowano m.in. o wpływie ostatnich wydarzeń i sporów zwišzanych m.in. z kwestiš funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego na wizerunek sšdów i prawa w naszym kraju. Badanie przeprowadzono na przełomie stycznia i lutego na próbie liczšcej 1018 osób.

Jak wskazał specjalista od marketingu politycznego prof. Norbert Maliszewski, "Polacy sš słabymi demokratami". "Aż 65 proc. społeczeństwa popiera zachowania, które niekoniecznie sš demokratyczne i rzšdy tzw. silnej ręki. (...) Opinie sš moderowane przez sympatie polityczne i polaryzację postaw społecznych" - dodał.

Na pytanie, kto ma rację w trwajšcym sporze wokół TK, 20 proc. ankietowanych wskazało na PiS, 20 proc. na opozycję; 19 proc. uznało, że żadna ze stron, zaœ 41 proc. nie umiało odpowiedzieć na takie pytanie.

"Jeœli mamy spór o charakterze politycznym, w którym uczestniczy Trybunał Konstytucyjny, to wówczas sędziowie i wymiar sprawiedliwoœci również wydajš się zaangażowani politycznie. Ten spór nie służy poszerzeniu wiedzy o wymiarze sprawiedliwoœci, skutkuje utratš zaufania do instytucji i urzędów publicznych oraz sšdownictwa i prawa"- ocenił Maliszewski.

Na pogorszenie wizerunku - jak wskazano - wpływa także niestabilnoœć systemu prawnego oraz obszernoœć i niska jakoœć przyjmowanej legislacji. Jak zaznaczono, obecnie w Polsce obowišzuje kilkadziesišt tysięcy aktów normatywnych, w tym 43 tys. aktów z Dziennika Ustaw, 37 tys. aktów prawa europejskiego oraz - dodatkowo - 28 tys. przepisów ministerialnych.

I prezes Sšdu Najwyższego Małgorzata Gersdorf zaznaczyła, że "trudno mówić o rzetelnej informacji, gdy media pokazujš sprawy trochę w krzywym zwierciadle". Dodała, że w zwišzku z tym aktywniejsi powinni być rzecznicy prasowi sšdów.

"Pozycja wizerunkowa wymiaru sprawiedliwoœci, zważywszy na kluczowš rolę, jakš wymiar sprawiedliwoœci w społeczeństwie odgrywa, jest daleka od zadowalajšcej" - ocenił natomiast, komentujšc wyniki dr Tomasz Baran z Uniwersytetu Warszawskiego. Dodał, że odpowiedzialnoœciš za takš sytuację trudno obcišżyć wyłšcznie media, choć "przekaz medialny jest zawsze skrzywiony w negatywnym kierunku".

"Œrodowiska zwišzane z wymiarem sprawiedliwoœci, a zwłaszcza œrodowisko sędziowskie, powinny rozważyć opracowanie i wdrożenie naprawczej strategii komunikacyjnej i zastanowić się jak zwiększyć œwiadomoœć prawnš" - ocenił dr Baran.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL