Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Prokuratura: obniżyć wynagrodzenie b. prezesowi SA w Krakowie

Sad Apelacyjny w Krakowie
Fotorzepa/Marta Bogacz
O obniżenie o połowę wynagrodzenia b. prezesowi Sšdu Apelacyjnego w Krakowie Krzysztofowi Sobierajskiemu wystšpiła do sędziowskiego sšdu dyscyplinarnego Prokuratura Regionalna w Rzeszowie - dowiedziała się nieoficjalnie PAP.

Według nieoficjalnych informacji, Sobierajski jako prezes miał zarabiać ponad 17 tys. zł miesięcznie.

Informację o skierowaniu wniosku potwierdziła w pištek Ewa Bialik, rzeczniczka Prokuratury Krajowej. Wniosek rozpatrzy sšd dyscyplinarny przy Sšdzie Apelacyjnym w Łodzi.

Œledztwo w sprawie działania na szkodę SA w Krakowie prowadzi Prokuratura Regionalna w Rzeszowie. Zarzuty przywłaszczenia ponad 10 mln zł usłyszało w nim pięć osób. Ustalenia œledczych z Centralnego Biura Antykorupcyjnego i prokuratury wskazujš, że w ostatnich kilku latach wokół SA stworzono sieć wielu firm powišzanych kapitałowo, towarzysko i rodzinnie z dyrektorem SA oraz dyrektorem Centrum Zakupów dla Sšdownictwa, realizujšcych głównie fikcyjne zamówienia na œwiadczenie usług, analizy i opracowania.

Jak podawała w styczniu PAP, prokuratura ma zamiar przedstawić zarzuty także samemu Sobierajskiemu; wczeœniej ma wystšpić do sšdu o uchylenie immunitetu sędziowskiego. "Zebraliœmy niezbite dowody, które pozwalajš poszerzyć kršg podejrzanych. Liczne znalezione umowy wskazujš, że jednš z osób, które czerpały dochody dzięki przestępczemu procederowi, jest b. prezes SA" – mówiła PAP osoba znajšca kulisy œledztwa.

16 grudnia 2016 r. minister sprawiedliwoœci odsunšł w zwišzku ze sprawš Sobierajskiego od czynnoœci służbowych. Podawano wówczas, że z ustaleń œledczych wynika, iż mógł on "dokonać czynów przestępczych, godzšcych w powagę sšdu i istotne interesy służby oraz podważajšcych społeczne zaufanie do całego wymiaru sprawiedliwoœci".

Kilka dni póŸniej prezes podał się do dymisji, oœwiadczajšc równoczeœnie, że informacje o tym, iż mógł wiedzieć lub mieć zwišzek z procederem, sš nieprawdziwe. W oœwiadczeniu stwierdził m.in.: "Nie dopuœciłem się żadnych działań przestępczych, nie mam nic do ukrycia i jestem zdeterminowany do obrony swojego dobrego imienia". Podkreœlił także, że wypowiedzi m.in. ministra sprawiedliwoœci Zbigniewa Ziobry oraz informacje zawarte w komunikatach resortu i prokuratury odbiera jako personalny atak na siebie i "pretekst do przeprowadzenia kolejnego zamachu na niezależne sšdownictwo".

W styczniu br. SA w Łodzi, po wysłuchaniu Sobierajskiego i zapoznaniu się z materiałami nadesłanymi przez Prokuraturę Regionalnš w Rzeszowie, podjšł decyzję o dalszym zawieszeniu sędziego w wykonywaniu obowišzków do 12 kwietnia. Jak wynika z informacji PAP, prokuratura ustaliła, że prezes SA w Krakowie zawarł ponad 120 prywatnych umów z firmami wykonujšcymi zlecenia na rzecz jego sšdu, na czym miał zarobić prawie milion zł. Każdš umowę miał sam podpisywać, a autentycznoœć podpisu potwierdzili eksperci.

Z materiału dowodowego, w tym m.in. zeznań œwiadków, wynika, że umowy, opiewajšce zwykle na 8 tys. zł, miały charakter fikcyjny, a były prezes przyjmował pienišdze, ale nie wykonywał zleceń. Nie informował też Ministerstwa Sprawiedliwoœci, że podejmuje dodatkowe prace zarobkowe, nie wykazywał też dodatkowych zarobków w oœwiadczeniach majštkowych.

Według CBA, straty krakowskiego sšdu w zwišzku z wyłudzeniami sięgajš kilkudziesięciu mln zł. Za jedno zlecenie sšd płacił zewnętrznym firmom po kilkadziesišt tys. zł, a pracownicy sšdu dostawali od firm za tę samš pracę kwoty od 1,5 tys. do 8 tys. zł. W ten sposób umowy miały fikcyjny charakter i służyły wyłšcznie wyprowadzaniu pieniędzy z sšdu.

W sprawie wyłudzeń zarzuty usłyszeli: dyrektor SA Andrzej P., dyrektor Centrum Zakupów dla Sšdownictwa Marcin B., dwie osoby reprezentujšce podmioty gospodarcze, które miały wykonywać fikcyjne usługi na rzecz sšdu - Katarzyna N. i Jarosław T. oraz główna księgowa SA Marta K. Wszystkie zostały aresztowane. Grozi im kara do 10 lat więzienia.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL