Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Krajowa Rada Sšdownictwa podjęła decyzję ws. asesorów

Fotolia
Decyzje w sprawie ewentualnych uzupełnień dokumentacji będš podejmowane indywidualnie.

Temida

We wtorek o godz. 17 na posiedzeniu zebrała się Krajowa Rada Sšdownictwa. Miała podjšć decyzję, co dalej z asesorami, co do których 30 paŸdziernika zgłosiła skuteczny sprzeciw. W grę wchodzi 265 osób powołanych pod koniec wrzeœnia na urzšd asesora przez Zbigniewa Ziobrę, ministra sprawiedliwoœci. I w zasadzie podjęła. Dariusz Zawistowski, przewodniczšcy KRS, złożył wniosek o zastosowanie art. 45 ustawy o KRS. Ten stanowi, że w przypadku ujawnienia nowych okolicznoœci Rada może z urzędu lub na wniosek uczestnika postępowania ponownie rozpatrzyć sprawę.

Rada we wtorek powołała cztery zespoły, które przejrzš dokumentację asesorów. Każdy z nich zdecyduje, czy konkretny asesor ma braki w dokumentach i czy należy je uzupełnić na podstawie art. 45 ustawy o KRS.

Głos w sprawie asesorów zabrał w poniedziałek Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich. Zwrócił się do przewodniczšcego Krajowej Rady Sšdownictwa w sprawie podjęcia odpowiednich działań, które zapewniš skutecznš ochronę praw asesorów sšdowych w postępowaniu przed KRS.

Dlaczego Rada odmówiła akceptacji asesorom? Z powodu niepełnej dokumentacji. Częœć asesorów miała, jej zdaniem, nieważne badania lekarskie i psychologiczne. Niektórzy nie przekonali Rady o np. nieskazitelnym charakterze (chodziło o osobę, która miała na swoim koncie mandaty za wykroczenia drogowe i kolizję). 30 paŸdziernika po ogłoszeniu decyzji Rady doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy KRS a Ministerstwem Sprawiedliwoœci.

Asesorów nie było w polskich sšdach od wiosny 2009 r. Był to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2007 r., gdy uchylono ówczesne przepisy o asesorach, stwierdzajšc ich niezgodnoœć z konstytucjš. Jednak – jak póŸniej zaczęto wskazywać, opierajšc się na kilkuletnich doœwiadczeniach – okazało się, że asesura jest najlepszym sposobem weryfikacji, czy kandydat na sędziego sprawdza się w tej roli. W zwišzku z tym w 2016 r. przywrócono instytucję asesora sšdowego, zaœ po nowelizacjach rozstrzygnięto, iż powrót asesorów do sšdów nastšpi jesieniš tego roku. Š?

—Agata Łukaszewicz

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL