Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sšdownictwo

Dziekani wydziałów prawa o projekcie ustawy ws. SN: może naruszać zasadę podziału władzy

PAP/Jacek Turczyk
Projekt ustawy o SN zawiera wiele rozwišzań, które budzš poważne wštpliwoœci konstytucyjne. Jego uchwalenie w obecnym kształcie będzie naruszać zasadę podziału władzy - czytamy w stanowisku dziewięciu dziekanów wydziału prawa polskich uczelni.

Pismo, przesłane w poniedziałek PAP, poparło dziewięciu dziekanów wydziałów prawa: UW, UJ, UKSW, UWr, US, UŁ, UŒ, UMCS, UMK.

"Tak istotne zmiany dotyczšce jednego z najważniejszych organów władzy sšdowniczej, które zmierzajš do jego przekształcenia w organ o odmiennym od dotychczasowego charakterze, nie mogš być w demokratycznym państwie prawa przeprowadzane w sposób zaskakujšcy obywateli oraz podważajšcy ich zaufanie do państwa i stanowionego przez nie prawa" - napisali dziekani.

Według nich projekt zawiera wiele rozwišzań, które budzš poważne wštpliwoœci konstytucyjne. "Jego uchwalenie w obecnym kształcie będzie naruszać zasadę podziału władzy oraz zasadę niezależnoœci i odrębnoœci władzy sšdowniczej od innych władz, w szczególnoœci od władzy wykonawczej" - napisano.

"Rozwišzania proponowane w projekcie zmierzajš do pozbawienia obywateli prawa do rozpatrzenia ich sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez sšd właœciwy, bezstronny i niezawisły" - podkreœlono.

W stanowisku zwrócono uwagę, że projekt o SN nie był przedmiotem szerokich konsultacji. "Co więcej, autorzy projektu nie upublicznili jego głównych założeń na etapie jego przygotowywania, jak również nie zwrócili się o opinie do Sšdu Najwyższego, Krajowej Rady Sšdownictwa czy organów samorzšdu sędziowskiego" - podkreœlili dziekani.

Negatywnie ocenili przepis, który pozwala przenieœć sędziów w stan spoczynku. "Brak koniecznoœci pozostawienia w służbie czynnej minimalnej liczby sędziów SN gwarantujšcych cišgłoœć działania tej instytucji, a tym samym możliwoœć powołania na nowo całego składu SN spoœród osób, które nigdy w SN nie orzekały, jest rozwišzaniem co najmniej dysfunkcjonalnym. (...). Może zainicjować niebezpieczny proceder okresowej wymiany wszystkich sędziów SN przez dochodzšcš do władzy opcję politycznš. Takie instrumentalne traktowanie SN przez polityków uniemożliwi temu organowi pełnienie powierzonej mu funkcji strażnika demokracji" - czytamy w piœmie.

Wštpliwoœci dziekanów budzi także kwestia kompetencji ministra sprawiedliwoœci zawarta w projekcie. "Szczególne zastrzeżenia należy zgłosić do tych z nich, które przyznajš Ministrowi Sprawiedliwoœci kompetencje zastrzeżone przez Konstytucję dla innych organów władzy publicznej, w szczególnoœci Prezydenta RP, Krajowej Rady Sšdownictwa oraz Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN (dalej: Zgromadzenie Ogólne SN)" - zaznaczyli.

"Projekt narusza utrwalonš w polskiej tradycji ustrojowej zasadę, że czynnoœci nadzoru administracyjnego nad SN wykonujš Prezydent RP i Pierwszy Prezes SN" - dodali dziekani.

W œrodę wieczorem na stronach Sejmu został opublikowany projekt PiS dotyczšcy Sšdu Najwyższego, który przewiduje m. in. trzy nowe izby SN, zmiany w trybie powoływania sędziów SN i umożliwienie przeniesienia obecnych sędziów SN w stan spoczynku. Projekt zakłada, że "z dniem następujšcym po dniu wejœcia w życie niniejszej ustawy sędziowie SN, powołani na podstawie przepisów dotychczasowych, przechodzš w stan spoczynku, z wyjštkiem sędziów wskazanych przez Ministra Sprawiedliwoœci.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL