Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sšdownictwo

Prof. Morawski nie przyszedł na obronę doktoranta

Tommmek [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons
Zaplanowana na poniedziałek obrona pracy doktoranta prof. Lecha Morawskiego, po raz drugi nie odbyła się. Powodem była nieobecnoœć promotora pracy - sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Morawski oœwiadczył, że jego nieobecnoœć to efekt dyskredytujšcej go uchwały WPiA UMK w Toruniu.

Członkowie komisji doktorskiej nie byli jednomyœlni w sprawie niemożnoœci przeprowadzenia obrony. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Zbigniew Witkowski zadecydował o ponownym przełożeniu obrony. Decyzję o dalszych losach obrony doktoratu ma zapaœć podczas wtorkowego posiedzenia rady wydziału.

- Nie zostaliœmy poinformowani przez prof. Morawskiego o tym, że nie pojawi się na obronie. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów Naukowych wydała opinię w tej sprawie, która jest jednoznaczna i nie dopuszcza możliwoœci obrony doktoratu bez obecnoœci promotora pracy. Sš luki w prawie, które nie pozwalajš dzisiaj na przeprowadzenie postępowania - w sytuacji wydawałoby się doœć oczywistej. To najsmutniejszy dzień w mojej karierze akademickiej - wskazał Witkowski.

Doktorant Tymoteusz Marzec stawił się w planowanym terminie obrony w sali WPiA, podobnie jak tzw. komisja doktorska oraz recenzent pracy. Prosił komisję o "dobra wolę" i przeprowadzenie obrony pomimo nieobecnoœci swojego promotora.

"Nie uczestniczyłem w obronie rozprawy doktorskiej Pana mgr Tymoteusza Marca, która miała się odbyć na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dnia 19 czerwca 2017 r." - napisał w oœwiadczeniu dla PAP prof. Morawski.

"Jednoczeœnie pragnę podkreœlić, że moja nieobecnoœć jest efektem dyskredytujšcej mojš osobę i obraŸliwej w swojej treœci uchwały podjętej dn. 16 maja 2017 r. przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UMK. Jest mi przykro, że moja decyzja wpływa na sytuację mgr T. Marca. Mój udział w obronie pracy doktorskiej w dniu 19 czerwca 2017 roku oznaczałby jednak, że uznaję prawomocnoœć uchwały Rady WPiA UMK. Stosowne oœwiadczenie skierowałem do wszystkich członków Rady Wydziału" - poinformował PAP prof. Morawski.

Obronę pracy doktoranta Marca, którego promotorem jest sędzia Trybunału Konstytucyjnego prof. Morawski, odwołano już wczeœniej - 15 maja. Wówczas dziekan WPiA UMK Zbigniew Witkowski zdecydował tak z obawy o brak kworum w komisji. Częœć jej członków chciała bowiem w ten sposób zaprotestować przeciwko – relacjonowanym przez media - wypowiedziom sędziego TK na spotkaniu 9 maja w Wielkiej Brytanii.

Według relacji medialnych, które ukazały się po tym spotkaniu, sędzia miał mówić m.in. o korupcji wœród sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Sšdu Najwyższego. Sam Morawski, w oœwiadczeniu wydanym 17 maja, przeprosił tych, którzy poczuli się urażeni formš lub treœciš jego wystšpienia podczas debaty naukowej w Oxfordzie. Sędzia podkreœlał, że wokół jego wystšpienia powstało "nieporozumienie" oraz, że "w żadnym kontekœcie" wystšpienia nie stwierdził, że "Sędziowie TK czy SN przyjmujš łapówki".

We wtorek 16 maja Rada Wydziału Prawa i Administracji UMK podjęła przez aklamację uchwałę potępiajšcš słowa Morawskiego. Dziekan wydziału prof. Witkowski zapowiedział wtedy, że obrona doktoratu Marca, odbędzie się przed komisjš w takim składzie, w jakim pierwotnie miała się zebrać, ale w czerwcu.

Prof. Morawski od 2015 r. nie pracuje już na UMK. Według rzecznika toruńskiej uczelni sytuacja, w której profesor prowadzi dalej doktoranta, pomimo że nie pracuje już na danej uczelni, jest normalna i częsta. "Jest tak chociażby wtedy, gdy prof. przechodzi na emeryturę, ale nadal ma prawo do doprowadzenia swojego wychowanka do zdobycia tytułu naukowego. Pan Marzec nie może już zrezygnować z promotora, gdyż ma zakończony przewód doktorski, a pozostała mu tylko obrona doktoratu" - wyjaœnił Marcin Czyżniewski.

"Możemy tylko zaapelować do prof. Morawskiego o wypełnienie obowišzków promotora, bo przecież ten młody człowiek mu zaufał i jest między nimi szczególna więŸ" - dodał rzecznik uczelni.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL