Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzeczpospolita Cyfrowa

Co można zyskać, pracujšc w chmurze

Dziœ niemal połowa Polaków korzysta z internetu mobilnego
shutterstock
W dynamicznie zmieniajšcym się œwiecie dla przedsiębiorców ważne jest, aby korzystać z nowoczesnych narzędzi ułatwiajšcych wymianę danych pomiędzy wszystkim członkami zespołu. Korzystajšc z przedstawionych aplikacji, można zostawić konkurencję daleko w tyle.

Dziœ niemal połowa Polaków korzysta z internetu mobilnego (w 2012 r. – 5 proc., w 2009 r. – 1 proc.), a ok. 70 proc. sięga po tablet przynajmniej raz w tygodniu. Jednak zaledwie 8 proc. przedsiębiorstw korzysta z rozwišzań chmurowych.

Wraz z rosnšcym dostępem do urzšdzeń mobilnych z desktopu do chmury przeniesie się też technologia wspierajšca biznes, która w najbliższym czasie stanie się częœciš życia coraz większej liczby właœcicieli firm i przedsiębiorców.

Teraz nawet księgowoœć można będzie prowadzić w chmurze, ponieważ powstajšce rozwišzania sš tak tworzone, by doskonale działały na smartfonie, tablecie, laptopie i podobnych urzšdzeniach. Co jednak oznacza „być w chmurze" i jakie może to przynieœć korzyœci dla działalnoœci firmy? Oto kilka przykładów, jak platformy oparte na technologii chmury mogš zmienić życie przedsiębiorcy i jego firmę na lepsze.

Skuteczna technologia

Możliwoœć pracy tam, gdzie się chce i kiedy się chce – brzmi jak technologiczne science fiction? A jednak platformy chmurowe sš proste w użyciu, integrujš się z firmš i sš automatycznie aktualizowane. Nie ryzykuje się więc utraty niezapisanych danych. Można nawet powišzać systemy CRM (do zarzšdzania relacjami z klientami) oraz narzędzia do raportowania, co umożliwia firmie korzystanie z kluczowych systemów biznesowych za pomocš jednego narzędzia.

Według raportu „Walk With Me" równowaga między pracš a życiem prywatnym jest ważnš kwestiš dla młodych przedsiębiorców. Ok. 66 proc. badanych przedsiębiorców stawia życie osobiste na pierwszym miejscu, przed pracš, a 62 proc. gotowych jest zrezygnować z zysków, aby zachować wiernoœć swoim osobistym wartoœciom i etyce.

Dzięki chmurze można więc swobodnie zarzšdzać firmš, dostosowujšc pracę i jej czas do potrzeb. To œwietny sposób na zachowanie równowagi między pracš a życiem prywatnym i utrzymanie doskonałej harmonii.

Od prawa pracy i prawa podatkowego po przepisy o ochronie danych osobowych – właœciciele firm wiedzš, że wszechobecna biurokracja jest zmorš przedsiębiorców. Rozwišzania księgowe oparte na chmurze sš na bieżšco aktualizowane i dostosowywane do zmian prawnych. Przedsiębiorca o nich wie, ale nie musisz sobie zawracać głowy ich œledzeniem.

Zmniejszanie kosztów ogólnych

Koszty operacyjne prowadzenia firmy stale rosnš. Nie dziwi więc fakt, że coraz więcej przedsiębiorców pracuje w domu lub w wirtualnych biurach i zachęca do tego swoich pracowników. Praca w chmurze pozwala ograniczyć fizycznš wielkoœć powierzchni biurowej i koszty z tym zwišzane.

Badania firmy FlexJobs wskazujš, że 85 proc. milenialsów wolałoby pracować zdalnie przez 100 proc. czasu, a 54 proc. oczekuje elastycznego czasu pracy lub alternatywnego harmonogramu. Warto więc to rozważyć, będšc przedsiębiorcš.

W czasach, gdy rynek pracy należy do pracowników, możliwoœć pracy zdalnej otwiera możliwoœci dotarcia do szerszej grupy osób. Na przykład osoby, które nie pracujš na etacie ze względu na inne zobowišzania, mogłyby rozważyć powrót do pracy, gdyby miały szansę robić to zdalnie.

Starsze osoby mogłyby opóŸnić odejœcie na emeryturę, gdyby pozwolono im pracować we własnym tempie, firma zaœ zyskałaby, kontynuujšc zatrudnienie doœwiadczonych pracowników niższym kosztem.

Dzięki rozwojowi technologii chmurowej obecnie łatwiej niż kiedykolwiek można wymieniać informacje i utrzymywać kontakty z pracownikami. Pliki przenosi się bez użycia dysków, dzięki takim narzędziom jak OneDrive. Osoby znajdujšce się w innych krajach mogš odbywać spotkania w cztery oczy, korzystajšc ze Skype'a dla firm.

Dziœ oczekujemy od oprogramowania, aby działało zawsze i wszędzie tam, gdzie działa firma. Tego samego spodziewamy się też po systemach do zarzšdzania. Jeœli można mieć dostęp do poczty elektronicznej i muzyki poprzez serwisy oparte na chmurze, to dlaczego to samo nie miałoby być możliwe w przypadku harmonogramów, zestawień wydatków i raportów?

Jest wiele sposobów umożliwiajšcych elastycznš pracę przy użyciu chmury, a korzystanie z niej nie wymaga ogromnych inwestycji czasu, pieniędzy ani wysiłku.

Cztery aplikacje – akceleratory dla biznesu

Smartfon stał się jednym z najpotężniejszych narzędzi biznesowych. Pozwala w każdej sytuacji podjšć kluczowe dla działalnoœci decyzje. Jest wiele aplikacji ułatwiajšcych zachowanie równowagi między pracš a życiem prywatnym. Oto cztery najlepsze:

- Slack – komunikacja zespołowa i koordynacja

To potężne narzędzie do komunikowania się z zespołem, z dowolnego miejsca na œwiecie. Pozwala wysyłać pliki, linki, udostępniać e-maile i przechowywać w jednym miejscu wszystko to, co ważne dla projektu oraz automatycznie synchronizować z komputerem stacjonarnym.

- OneDrive dla Firm – zrób więcej, gdziekolwiek jesteœ

Jeœli zarzšdza się zespołem, który musi cały czas przekazywać między sobš dokumenty, OneDrive to umożliwi. Jest łatwo dostępnš usługš i tworzy kopie zapasowe wszystkich plików.

- Skype dla Firm – połšczenia konferencyjne najwyższej klasy

Jeœli konieczne jest zorganizowania spotkania online nawet dla kilkuset osób można to zrobić

za pomocš Skype dla firm. To rozbudowana wersja popularnego narzędzia konferencyjnego firmy Skype, nastawiona na użytkownika biznesowego. Jest ona kompatybilna z pakietem Microsoft Office.

- LinkedIn – połšcz się ze współpracownikami, gdziekolwiek jesteœ

Serwis stał się popularnym na œwiecie sposobem na utrzymywanie kontaktów z dawnymi współpracownikami, a także doskonałym sposobem na nawišzywanie nowych kontaktów.

tekst powstał we współpracy z firmš sage

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL