Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecznicy patentowi

Rzecznicy patentowi: Sejm uchwalił nowelę ustawy znoszšcš stawki minimalne

Całkowite zniesienie stawek minimalnych pobieranych przez rzeczników patentowych za wykonywanie czynnoœci okreœlonych w umowach zawartych z klientami przewiduje nowela ustawy o rzecznikach patentowych, którš Sejm uchwalił w czwartek wieczorem.

Za uchwaleniem nowelizacji głosowało 438 posłów, nikt nie głosowa sprzeciw, 1 poseł wstrzymał się od głosu.

Przygotowana w Ministerstwie Rozwoju nowelizacja ustawy o rzecznikach patentowych całkowicie znosi stawki minimalne pobierane przez rzeczników patentowych za wykonywanie czynnoœci okreœlonych w umowach zawartych z klientami. Stawki minimalne pozostanš wyłšcznie na potrzeby ustalania i zasšdzania kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwoœci oraz Urzędem Patentowym orzekajšcym w postępowaniu spornym.

Zmiana jest konieczna, ponieważ Komisja Europejska uznała, że polskie uregulowania (art. 13 ustawy) stanowiš naruszenie dyrektywy usługowej, dotyczšcej stawek minimalnych dla rzeczników patentowych. Zdaniem KE, polskie przepisy ograniczajš swobodę przedsiębiorczoœci i transgranicznego œwiadczenia usług przez rzeczników patentowych. Dlatego zaproponowano całkowite zniesienie stawek minimalnych w umowach między klientem a rzecznikiem patentowym.

Po wejœciu w życie noweli rzecznicy patentowi będš mogli konkurować ze sobš cenš za usługę. Wpłynie to na obniżenie ceny usługi i zwiększenie dostępnoœci do niej, przy zachowaniu dbałoœci o jej jakoœć. Będzie to znaczne udogodnienie dla przedsiębiorców, zwłaszcza małych i œrednich, powinno też spowodować wzrost zainteresowania ochronš patentowš.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL