Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o prawie

Fakty i mity reprywatyzacji

Fotorzepa, Marta Bogacz
W debacie o reprywatyzacji wskazuje się na liczne patologie. Podnoszone kwestie sš przedstawiane powierzchownie, bez dogłębnej analizy. Sprzyja to umacnianiu się mitów i bezpodstawnych kontrowersji – piszš prawnicy Krzysztof Wiktor i Radosław Wiœniewski.

Reprywatyzacja w Polsce, w tym jej szczególna postać w Warszawie, jest wyjštkiem wœród państw Europy Œrodkowej i Wschodniej. Jesteœmy jednym z niewielu krajów naszego regionu (obok Białorusi czy Ukrainy), który nie zdecydował się na żaden z funkcjonujšcych modeli reprywatyzacji ustawowej (tj. model zwrotowy, model indemnizacyjny czy też systemy mieszane). W Polsce procesy reprywatyzacyjne sprowadzajš się w głównej mierze do skontrolowania zgodnoœci wywłaszczenia z obowišzujšcymi przepisami. Z tego powodu mówi się o reprywatyzacji sšdowej (lub zdekoncentrowanej), w której o możliwoœci dokonania zwrotu czy wypłaty odszkodowania każdorazowo decydujš sšdy lub organy administracji.

Abstrahujšc od oceny takiego stanu rzeczy, trzeba pamiętać, że reprywatyzacja ma głównie na celu naprawienie szkód powstałych na skutek bezprawnego przejęcia mienia przez władze komunistyczne. Nie można zatem czynić dawnym właœcicielom (lub ich następcom prawnym) zarzutów z tytułu wykorzystywania istniejšcych instrumentów prawnych celem dochodzenia roszczeń reprywatyzacyjnych.

Tymczasem prezentowane powierzchownie problemy zwišzane z reprywatyzacjš stawiajš dawnych właœcicieli (lub ich następców prawnych) w niekorzystnym œwietle. Wikłanie kwestii reprywatyzacyjnych w konflikty i dyskusje polityczne również nie pomaga w rzetelnym przedstawieniu tej skomplikowanej tematyki.

Mit o powszechnoœci nabywców roszczeń

Głównym argumentem zwolenników zakończenia lub ograniczenia procesów reprywatyzacyjnych ma być to, że dawni właœciciele nieruchomoœci warszawskich lub ich spadkobiercy już w ogóle nie uczestniczš w dzisiejszych postępowaniach reprywatyzacyjnych. Głównymi beneficjentami reprywatyzacji sš zaœ nabywcy roszczeń, którzy uzyskali je w drodze tzw. handlu roszczeniami. Tymczasem z opublikowanej w lipcu 2016 r. przez Urzšd m. st. Warszawy Białej księgi reprywatyzacji nieruchomoœci warszawskich wynika, że w latach 2002–2016 odsetek decyzji zwrotowych wydawanych na rzecz osób trzecich kształtował się na poziomie zaledwie 5–26 proc. (œrednio 16 proc.) wszystkich. Dochodzenie roszczeń reprywatyzacyjnych przez ich nabywców stanowi zdecydowanš mniejszoœć spraw reprywatyzacyjnych, w których następuje naprawienie szkód bezpoœrednio na rzecz dawnych właœcicieli lub ich spadkobierców. Należy też podkreœlić, że obrót roszczeniami do gruntów warszawskich został usankcjonowany notarialnie i sšdownie zaraz po zakończeniu wojny i nie budził wštpliwoœci sšdów nawet w dobie stalinizmu – aż do chwili obecnej, co też jest niestety symptomatyczne.

Mit o „metodzie na kuratora"

Nowa ustawa o gruntach warszawskich wprowadza zmiany potwierdzajšce dotychczasowe rozumienie i interpretację przepisów dotyczšcych powoływania kuratorów dla osób nieznanych z miejsca pobytu, zgodnie z którymi nie można ustanowić kuratora dla osoby, która prawdopodobnie już nie żyje. Tym samym nowe przepisy nie sš żadnš nowoœciš, a zatem sš zbędne.

W sprawach reprywatyzacyjnych występujš najczęœciej dwa rodzaje kuratorów: kurator spadku oraz kurator dla osoby nieobecnej. Kuratorzy ci powoływani sš na mocy postanowień sšdów, które sprawujš nadzór nad wykonywaniem ich zadań, a w szczególnoœci kontrolujš zarzšd majštkiem wchodzšcym w skład spadku lub majštkiem osoby nieobecnej.

W publicystyce często dochodzi do uproszczenia polegajšcego na przyjęciu, że kurator „przejmuje" nieruchomoœci albo „uzyskuje" odszkodowanie, co wywołuje wrażenie, że czyni to na własny rachunek. Tymczasem wszelkie działania kuratora, nawet jeœli prowadzš do uzyskania odszkodowania lub odzyskania nieruchomoœci, podejmowane sš nie we własnym imieniu, lecz w imieniu i na rzecz innej osoby, a uzyskane odszkodowanie lub dochody z odzyskanej nieruchomoœci muszš być wpłacane na specjalnie utworzony rachunek depozytowy kontrolowany przez sšd.

Mit o skutkach układów indemnizacyjnych

W dyskusji medialnej o układach indemnizacyjnych komentatorzy skupiajš się wyłšcznie na treœci poszczególnych umów, z których rzekomo ma wynikać, że wszelkie roszczenia reprywatyzacyjne obcokrajowców zostały spłacone i tym samym powinny być kierowane do rzšdów państw będšcych stronami tych umów międzynarodowych.

Przede wszystkim układy indemnizacyjne w różnym zakresie regulowały roszczenia dotyczšce ekspropriacji (np. układ z Francjš nie ma zastosowania do roszczeń z dekretu warszawskiego). Wreszcie należy pamiętać, że roszczenia wobec władz polskich wygasły tylko jeżeli doszło do wypłaty odszkodowania z jednoczesnym zrzeczeniem się dalszych roszczeń. Sam fakt podpisania przez Polskę układu indemnizacyjnego nie œwiadczy więc o zwolnieniu się z roszczeń. Konieczna jest każdorazowa szczegółowa analiza indywidualnych spraw w ramach danego układu.

Mit bezkosztowego oddawania budynków

Wiele wštpliwoœci w opinii publicznej budzi dokonywanie zwrotów nieruchomoœci, na których posadowione sš budynki wzniesione lub odbudowane już po wojnie. Przede wszystkim podkreœlenia wymaga, że oddawanie nieruchomoœci z całkowicie wzniesionym po wojnie budynkiem możliwe jest wyłšcznie po jednoczesnym wykupieniu takiego budynku przez dawnego właœciciela (lub jego następców prawnych). Natomiast podmioty publiczne majš możliwoœć (z której regularnie korzystajš) wystšpienia wobec dawnych właœcicieli (lub ich następców prawnych) o zwrot poczynionych na nieruchomoœci nakładów, a więc również wartoœci dokonanych napraw i remontów. O zasadnoœci tych roszczeń rozstrzygajš niezawisłe sšdy.

Poza tym należy pamiętać, że podmioty publiczne niekiedy przez 70 lat bezkosztowo korzystały z wprawdzie samodzielnie odbudowanej, lecz cudzej nieruchomoœci. W takich sytuacjach można więc przyjmować, że dochodziło do tzw. odmieszkania poczynionych nakładów celem odbudowy nieruchomoœci, co zresztš przewidywały powojenne przepisy prawa. Zgodnie z dekretem z 26 paŸdziernika 1945 r. o rozbiórce i naprawie budynków zniszczonych i uszkodzonych wskutek wojny, budynki odbudowane ze œrodków publicznych były przejmowane w zarzšd przez podmioty publiczne, a następnie po upływie danego okresu „odmieszkania" (najdłuższy wynosił 30 lat) miały być zwracane dawnym właœcicielom lub ich następcom prawnym. Owa możliwoœć odmieszkania stanowiła więc – nawet w ocenie władz komunistycznych - swoisty ekwiwalent poczynionych kosztów odbudowy. Można więc dziœ zastanawiać się, czy ponad 70-letni okres bezkosztowego korzystania z cudzych nieruchomoœci przez podmioty publiczne nie jest wystarczajšcy, aby uznać, że poczynione nakłady zostały odmieszkane.

Podsumowanie

Przedstawione kwestie to jedynie przykłady najbardziej rażšcych uproszczeń w debacie o reprywatyzacji w Polsce i Warszawie. Jak widać, tematyka jest na tyle złożona i skomplikowana, że nie sposób dokonać jednoznacznej oceny niektórych problemów reprywatyzacyjnych. Aposzczególne niuanse stanu prawnego i faktycznego sprawiajš, że nie ma dwóch identycznych spraw reprywatyzacyjnych. Dlatego też opisywanie kontrowersji zwišzanych z reprywatyzacjš wymaga uprzedniej dogłębnej analizy. Przedstawianie spraw reprywatyzacyjnych wyłšcznie z perspektywy rzadkich patologii (występujšcych przecież w każdej dziedzinie życia) jest krzywdzšce dla poszkodowanych dochodzšcych jakiejkolwiek formy naprawienia szkód sprzed 70 lat.

Warto pochylić się jeszcze nad jednš kwestiš: czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Kp 3/15 został antydatowany??Za kontrowersyjnš w œwietle konfliktu politycznego wokół Trybunału można uznać kwestię daty wyroku Trybunału Konstytucyjnego o zgodnoœci tzw. ustawy o gruntach warszawskich z konstytucjš. Wyrok ten został opatrzony datš 19 lipca 2016 r. W tym dniu odbyła się rozprawa, która została zamknięta, a termin ogłoszenia wyroku odroczony. Zgodnie więc ze stosowanymi odpowiednio przepisami kodeksu postępowania cywilnego wyrok ten powinien być opatrzony datš jego ogłoszenia, co nastšpiło 27 lipca 2016 r.

Trudno zatem oprzeć się wrażeniu, że data wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Kp 3/15 wynika z chęci zapewnienia mu publikacji. 19 lipca 2016 r. był ostatnim dniem, w którym Trybunał mógł wydać wyrok podlegajšcy publikacji na podstawie art. 89 nowej ustawy z 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym, zgodnie z którym dokonuje się publikacji wyroków wydanych przed dniem 20 lipca 2016 r. Opatrzenie więc wyroku w sprawie Kp 3/15 datš jego ogłoszenia mogłoby powodować ponowne wštpliwoœci rzšdu co do jego opublikowania, a w dalszej konsekwencji uniemożliwiałoby wejœcie przepisów ustawy o gruntach warszawskich w życie. Trybunał powinien wyjaœnić tę sytuację, którš trudno nazwać inaczej niż antydatowaniem wyroku.

Krzysztof Wiktor jest partnerem odpowiedzialnym za praktykę reprywatyzacyjnš kancelarii Wardyński i Wspólnicy Radosław Wiœniewski jest prawnikiem w praktyce reprywatyzacyjnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL