Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o prawie

Tak powstaje dyktatura - jak PiS buduje ustój totalitarny

Fotolia
Prawo jest stanowione, by służyć doraŸnym interesom politycznym PiS.

Arystoteles w „Etyce nikomachejskiej” wypowiadajšc się na temat formy sprawowania władzy stwierdzał „nie dopuszczamy do władzy jednostki lecz prawo”. Uważał, że jednostka sprawujšc rzšdy dla własnych korzyœci stopniowo staje się „tyrannos”. Dodawał, że „prawa majš być ustanawione w sposób prawidłowy”.

Dla M. Cycerona tyrania jest negacjš państwa. „Któż by je nazwał wspólnotš lub państwem (res publica) skoro wszyscy jęczeli pod jarzmem narzuconym przez jednego człowieka” (O państwie).

U Seneki jako antyteza tyranii pojawia się „potrzeba praw” (Listy moralne do Lucyliusza).

Natomiast usłużny Ulpian, w czasach republiki, ale w dobie cesarskiego absolutyzmy, uzasadniał, że „primus legibus salutus est” („wolny jest od praw”). Tym samym dowodził, że cesarz jest ponad prawem. Usprawiedliwiał władzę absolutnš.

W Polsce funkcja prezesa PiS została przekształcona w najważniejsze stanowisko w państwie. Jego wola ma moc prawa. Zatarta jest granica między wolš prezesa PiS a wolš państwa. Prezes uzyskał pełnię władzy niczym nieograniczonej. Dla Konstytucji nie czuje respektu, faktycznie bowiem usadowił się ponad niš. Nie jest Konstytucjš zwišzany. Arbitralnie przesšdza o tym, co stanowi polskš rację stanu.

Prezes buduje nowy ustrój ograniczajšc lub znoszšc ukształtowane już instytucje demokratycznego państwa i zastępuje je instytucjami bezpoœrednio podporzšdkowanymi sobie. Utrwalanie ogromu realnej władzy dokonuje się z równoczesnym kształtowaniem i rozwijaniem kultu „nowego naczelnika państwa”. Prezesowi towarzyszy powszechna i wszechobecna w partii PiS adoracja. Ma potwierdzać społeczeństwuprzejaw jego potęgi i wszechmocy. Powstaje nie tylko system rzšdzenia, ale również system myœlenia, a władza w państwie złożona jest w ręce jednego człowieka. Utrwala się przy tym moda na polityczne błazeństwo i służalczoœć.

Twarda prawda

Krytyczne przewartoœciowanie, dokonane przez prezesa PiS dotychczasowego ustroju Trzeciej Rzeczpospolitej pozwala uznać, że po to, by budować nowy ustrój według własnej wizji, trzeba z całš bezwzględnoœciš i bez skrupułów moralnych rozprawić się „z wrogami”. A wrogiem jest każdy, kto wchodzi na kurs kolizyjny z PiS, jest nim też każdy, kto współpracował ze wskazanym przez prezesa „reżimem”.

Obowišzuje w rzšdzeniu dewiza – „ten kto ma siłę, ten ma rację”. To jest podstawa budowania nowego ustroju. Obowišzuje hierarchiczne podporzšdkowanie i bezwzględna dyscyplina w myœleniu i działaniu. Ostentacyjnie demonstrowane jest jedynowładztwo. Przywołuje się zasady demokratycznego państwa prawnego, łamišc je w razie potrzeby.

Uniwersalne wartoœci prawne ujęte w Konstytucji (art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli; art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniajšcym zasady sprawiedliwoœci społecznej; art. 7. Organy władzy publicznej działajš na podstawie i w granicach prawa; art. 8. 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpoœrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej; art. 10. 1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sšdowniczej; art. 31. 3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnoœci i praw mogš być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy sš konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porzšdku publicznego, bšdŸ dla ochrony œrodowiska, zdrowia i moralnoœci publicznej, albo wolnoœci i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogš naruszać istoty wolnoœci i praw.), na które powołuje się władza sš tylko formš, która maskuje twardš prawdę o tym, że prawo ma być wyłšcznie œrodkiem służšcym realizacji programu „dobrej zmiany”.

Odwet zwany sprawiedliwoœciš

Budowany „nowy porzšdek prawny” (Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sšdownictwa, sšdownictwo powszechne, Sšd Najwyższy, prokuratura) ma funkcjonować odpowiednio do nadrzędnych celów politycznych wskazanych przez prezesa PiS.

Z dnia na dzień dokonuje się czystki w wymiarze sprawiedliwoœci. Władza kształtuje w sšdownictwie mechanizm zniewolenia i karierowiczostwa. Sędziowska społecznoœć ma zostać rozbita. Ma też dokonać się rozwarstwienie jej postaw. Nastaje czas szczodrze rozdawanych funkcji i stanowisk i trwa intensywny trening ideologiczny. Wœród nowych sędziów będš tacy, którzy uczciwie wierzš w koniecznoœć i zasadnoœć „opcji zerowej”. Także i cynicy, którzy z figlarnym przymrużeniem oka chcš zrobić błyskawicznš karierę w sposób mniej lub bardziej nieprzyzwoity. Pozostanie liczna rzesza pragmatyków, przekonanych, że trzeba zaniechać wszelkich, także symbolicznych gestów protestu i po prostu robić to, co się da zrobić w danej sytuacji.

WyraŸnie jednoznacznie formułowana i uzasadniana jest teza, że należy porzucić sędziowski aktywizm i wyeliminować kreatywnš funkcję sędziów. Prezes do sędziów nie ma zaufania i dlatego tworzy system podporzšdkowania sędziów władzy wykonawczej. To zadanie ma wykonać Minister Sprawiedliwoœci.

Sędzia, i to jest marzenie władzy, i ku temu władza zmierza, ma być tylko „w miarę inteligentnš maszynš”, która zgodnie z maksymš dura lex sed lex sprawuje wymiar sprawiedliwoœci.

Legislacyjne bezprawie podnoszone jest do rangi prawa, a krytyczne opinie demaskujšce niekonstytucyjnoœć prawodawstwa traktowane sš jako buntownicze poglšdy zasługujšce tylko na wzgardę. Prezes stanowczo też występuje przeciwko „burzycielom”, którzy kwestionujš tworzony przez niego nowy ład prawny.

Postępuje proces politycznej instrumentalizacji prawa i to w wyjštkowo zwulgaryzowanej formie. Prawo jest stanowione po to, by skutecznie realizować doraŸne interesy polityczne PiS, bez poszanowania, a nawet z pogardš dla konstytucyjnych wartoœci. Bez respektowania standardów kultury politycznej i prawnej, dotyczšcych procesu legislacyjnego. Koncepcja realizowania woli „suwerena” rozstrzygajšca o tym, co jest prawem, zmienia się na zaawansowany nihilizm prawny.

Władza rozbudziła w częœci społeczeństwa poczucie żalu i niezadowolenia. I wskazała winnego. Dzięki temu program partii trafił do przekonania tych, którzy czujš się społecznie rozczarowani. Znalazł uznanie i u tych, którzy czujš się ekonomicznie i politycznie przegrani. Jedni i drudzy spragnieni sš odwetu, który nazywajš sprawiedliwoœciš.

Demokracja policyjno-wyznaniowa

To jest podłoże, na którym wyrasta ideologia wszechobecnego wroga. To także uzasadnia stałš gotowoœć do walki o urzeczywistnianie ideałów „dobrej zmiany”. Umacnia tę walkę rozbudzony nacjonalizm, który rodzi rasizm. Kształtowany jest odrażajšcy stereotyp ludzi odmiennych kulturowo i rasowo.

Zdarza się, że w blasku pochodni, w paradnym szyku, z rozwiniętymi choršgwiami, w czwórkach czy też ósemkach, w wyrównanych szeregach młodzi ludzie demonstrujš niezłomne przywišzanie dla idei „Polska dla Polaków

Organizowane sš comiesięczne zgromadzenia, które pozwalajš koncentrować się wokół emocjonalnych symbolów. W sposób œwiadomy i celowy kształtujš okreœlone dyspozycje i postawy ludzi. Utrwala się obrzęd comiesięcznej liturgii organizacyjnej. Dysponowanie œrodkami informacji pozwala władzy zarówno selekcjonować przekazywane wiadomoœci, jak też prezentować je w sposób budzšcy okreœlone uczucia.

Tworzony jest system personalny sprawowania władzy, w którym centralne miejsce zajmuje „bezkrytyczny członek organizacji”, który jest niezdolny do życia i pełnienia funkcji, bez codziennej komendy i bez instrukcji wskazujšcej na to, co jest prawidłowym, a co nieprawidłowym myœleniem.

Poniewiera się i poniża Lecha Wałęsę. Ubliża jego godnoœci, a sposób, metody i cele tego działania budzš moralnš odrazę. Wypycha się z przestrzeni społecznej œwiadomoœci Polaków bohaterów czasu Solidarnoœci. Eliminowani i wymazywani z historii kultury narodowej sš zarówno ludzie, jak też fakty i umowy, sprzeczne z ideologiš „dobrej zmiany”. Do stosunków społecznych wprowadzane jest zakłamanie. Ze œwiadomoœci młodego pokolenia majš zniknšć fakty, zdarzenia, oczywiste dla pokolenia poprzedników, które z tymi faktami, zdarzeniami bezpoœrednio się stykało.

Prezes wskazał też na polskiego Robespierra i usankcjonował jego władze. Pamiętać należy, że dewizš francuskiego Robespierra był terror, także polityczny. Polski Robespierre ma zagwarantować, że wskazani przez prezesa „wrogowie suwerena”, „nie ujdš pomsty prawa”. Ma utrwalić despotyzm władzy prezesa w majestacie prawa. Ma przekonać, że wola prezesa jest wolš suwerena, a zatem wolš państwa. Polski Robespierre musi też rozpoznać „wrogów jawnych”, a także „wrogów obłudnych” czyli tych, którzy skrywajš się i maskujš w szeregach PiS. Ma być strażnikiem ideałów formułowanych przez prezesa. I, oczywiœcie, ma szachować przy pomocy mniej i bardziej tajnych służb wszystkich tych, którzy sš wrogami, tak, by odebrać im ochotę na upowszechnianie prawdy.

Zatem:

Nowa czeka nas atrakcja, którš tak bym zdefiniował: szykuje się demokracja policyjno-wyznaniowa.

(Wojciech Młynarski)

Realizowanej polityce „dobrej zmiany” towarzyszy, z różnym nasileniem i w różnej formie, społeczny sprzeciw, okreœlany pogardliwie jako – „bunt salonów”, „bunt elit”, „bunt przegranych”. Co prawda, w przypadku silnego, zdecydowanego sprzeciwu społeczeństwa „można użyć terroru prowadzšcego do zniewolenia umysłów, ale nie daje to dobrych szans rozwoju społecznoœci państwowej” (Zygmunt Ziembiński).

System wartoœci konstytucyjnych nie ma dla partii PiS, i to programowo, znaczenia przy stanowieniu prawa. Kształtuje się system oparty na koncepcji samowładztwa. Naczelna norma kompetencji prawodawczej, prawem kaduka, spoczywa w rękach prezesa PiS. W tej koncepcji istniejš okreœlone wartoœci, z tym, że ich uprzywilejowanym wyrazicielem i piastunem jest prezes PiS. Dlatego, ex definitione, nie może on postępować bezprawnie, gdyż sam stoi ponad prawem i jest tego prawa Ÿródłem.

         I tak, systematycznie, z żelaznš konsekwencjš, budowany jest ustój totalitarny, w którym w ręku prezesa PiS pozostajš wszystkie nici władzy prawodawczej i wykonawczej, a sam prezes pozostaje poza jakškolwiek formš konstytucyjnej kontroli i konstytucyjnej odpowiedzialnoœci.

Autor jest prof. dr. hab., kierownikiem Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL