Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o prawie

Polska może nie zdšżyć z implementacjš unijnych dyrektyw dotyczšcych przelotu pasażera

Adobe Stock
Termin wdrożenia dyrektywy PNR do polskiego porzšdku prawnego mija 25 maja 2018 r. Za opracowanie projektu ustawy odpowiada Komenda Główna Straży Granicznej.

Analizujšc regulacje wprowadzone dyrektywš w sprawie wykorzystywania danych dotyczšcych przelotu pasażera nie można oprzeć się wrażeniu, że stanowi ona kolejne Ÿródło uprawnień Państwa wobec jednostki zwiększajšcych możliwoœci inwigilacji, w tym zbierania danych wrażliwych takich jak na przykład wyznanie na podstawie chociażby wyboru posiłku w samolocie. Rozporzšdzenie RODO oraz obydwie dyrektywy stanowiš kompleksowe regulacje dotyczšce ochrony danych osobowych, a także ustanawiajšce nowe systemy ich gromadzenia i przetwarzania. Wszystko to ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa obywateli UE w rzeczywistoœci narastajšcego zagrożenia, szczególnie terrorystycznego. Praktyka pokaże na ile te regulacje spełniły swoje zadanie, a na ile stały się kolejnym przyczynkiem do ograniczenia swobód obywatelskich.

W pakiecie z rozporzšdzeniem w sprawie przetwarzania danych osobowych (RODO) UE przyjęła dwie dyrektywy szczegółowe: Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwišzku z przetwarzaniem danych osobowych do celów zapobiegania przestępczoœci, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i œcigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylajšca decyzję ramowš Rady 2008/977/WSiSW. tzw. dyrektywę policyjnš oraz Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wykorzystywania danych dotyczšcych przelotu pasażera (danych PNR) w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczoœci, ich wykrywania, prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie i ich œcigania, tzw. dyrektywę PNR.

Dyrektywa policyjna powinna zostać wdrożona do 6 maja 2018 r. Za jej implementację odpowiedzialne jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na obecnš chwilę brak informacji, że przedstawiło projekt wdrażajšcej ustawy.

Na mocy dyrektywy uregulowano zasady transgranicznego i krajowego przetwarzania danych osobowych przez właœciwe organy państw członkowskich w celu œcigania przestępstw. Po raz pierwszy UE zajęła się problematykš ochrony danych osobowych w zakresie prawa karnego i współpracy organów, których zadaniem jest zwalczanie przestępczoœci.

Dane osobowe każdej osoby powinny być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyœcie oraz służyć wyłšcznie konkretnym celom okreœlonym prawem. Państwa UE w przepisach wewnętrznych muszš wskazać co najmniej powody przetwarzania, dane majšce podlegać przetwarzaniu oraz jego cele. Na tym tle wydaje się, że sprzeczne z dyrektywš byłoby zbieranie częœci danych, które dziœ gromadzš organy œcigania, np. dane kibiców podczas meczów piłkarskich w postaci fotografii wizerunku osoby wraz z całym dowodem osobistym.

Osoba, której dane dotyczš, będzie miała prawo m.in. do uzyskania informacji o celach ich przetwarzania oraz prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dyrektywa policyjna reguluje również współpracę międzynarodowš w transferze danych.

Termin wdrożenia dyrektywy PNR do polskiego porzšdku prawnego mija 25 maja 2018 r. Za opracowanie projektu ustawy odpowiada Komenda Główna Straży Granicznej. Dyrektywa PNR reguluje przekazywania i przetwarzania przez przewoŸników danych dotyczšcych przelotu pasażera (w celu zapewnienia bezpieczeństwa ogólnego, ochrony życia i bezpieczeństwa osób, a także stworzenia ram prawnych ochrony danych PNR. Dyrektywa uznaje za nie zbiór danych o podróży każdego pasażera zawierajšcy informacje niezbędne do przetwarzania i weryfikowania rezerwacji. Regulacje te dotyczš przewoŸników obsługujšcych loty pozaunijne, jednak państwa członkowskie mogš rozszerzyć ten obowišzek na loty wewnštrzunijne przez notyfikację takiej decyzji Komisji. Projekt polskiej ustawy na obecnym etapie nie przewiduje podziału na loty wewnštrz- i pozaunijne, dyrektywa PNR miałaby mieć zatem zastosowanie do obu kategorii.

Dyrektywa nakłada obowišzek stworzenia indywidualnie bšdŸ z innymi państwami członkowskimi jednostki do spraw informacji o pasażerach (JIP), która będzie odpowiedzialna za odbieranie i gromadzenie przekazywanych danych PNR, a także za ich przetwarzanie oraz wymianę. Komendant główny Straży Granicznej tworzyłby Krajowš Jednostkę ds. Informacji o Pasażerach, która pełniłaby funkcję JIP i pozostawała pod kontrolš szefa MSWiA.

Dane PNR mogš być przetwarzane w œciœle okreœlonych przypadkach: zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczoœci oraz ich wykrywania, prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie i ich œcigania. Za poważnš przestępczoœć dyrektywa uznaje okreœlone przestępstwa (m.in. udział w organizacji przestępczej, handel ludŸmi czy nielegalny obrót organami), które według prawa wewnętrznego państwa członkowskiego podlegajš karze pozbawienia wolnoœci lub œrodkowi zabezpieczajšcemu polegajšcemu na pozbawieniu wolnoœci maksymalnie na trzy lata. Polska ustawa wprowadza też katalog takich przestępstw i sš one tożsame z tymi przewidzianymi dyrektywš.

Agnieszka Matusik – Niedziałek jest adwokatem, Mariusz Tomaszuk jest prawnikiem w Kancelarii Kulikowska i Kulikowski

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL