Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o prawie

Joanna Parafianowicz o aplikacji uniwersyteckiej

123RF
Dzisiaj wcišż wiele osób wierzy, że rozpoczęcie własnej praktyki zawodowej możliwe jest jedynie dzięki dobremu małżeństwu zapewniajšcemu Ÿródło finansowania lub za sprawš solidnego wsparcia rodziców - pisze adwokat.

Odkšd pamiętam, wszystko to, co wišzało się z prawem, obarczone było piętnem mitologizowania. Uważano np., że studia prawnicze wybierajš przede wszystkim osoby nieradzšce sobie z przedmiotami œcisłymi, majšce jednak łatwoœć nauki pamięciowej. Podczas studiów niektórzy wierzyli, że prawnika zrobi z nich przede wszystkim skórzana aktówka, wypucowane buty i muszka, tj. zestaw noszony na wszystkie zajęcia, choćby miał to być w-f. Ja sama byłam niegdyœ przekonana, że zawód adwokata zarezerwowany jest dla potomków członków palestry, a przynależnoœć do samorzšdu niemal dziedziczna. Dzisiaj wcišż wiele osób wierzy, że rozpoczęcie własnej praktyki zawodowej możliwe jest jedynie dzięki dobremu małżeństwu zapewniajšcemu Ÿródło finansowania lub za sprawš solidnego wsparcia rodziców.

Jeœli pod urokiem mitów i opowieœci o prawie, prawnikach i prawniczych zawodach sš ludzie młodzi i niedoœwiadczeni – poczštkowo licealiœci, póŸniej studenci, czy w końcu aplikanci – jestem w stanie ich zrozumieć. Często bowiem łatwiej przyjšć, iż coœ, co wydaje się trudne, jest dla nas de facto nieosišgalne, więc zwalnia nas z obowišzku podejmowania wysiłku. Dlaczego jednak racjonalny bšdŸ co bšdŸ ustawodawca pokłada wiarę, że teoretyczny uniwersytecki kurs mógłby dawać jego absolwentom wiedzę i umiejętnoœci równe tym zdobywanym podczas trzyletniej aplikacji zwieńczonej kilkudniowym egzaminem zawodowym, tego pojšć nie umiem.

Stary dowcip głosi, iż pewien radziecki naukowiec przeprowadzał badanie narzšdów słuchu muchy, stawiajšc przy tym œmiałš tezę, że mucha, ze względu na brak widocznych uszu, słucha odnóżami. Złapał zatem muchę, wyrwał jej skrzydełka, położył na blacie i mówi: Nu, mucha, idzi. A mucha idzie. Wyrwał jednš parę nóg, położył muchę na blacie i mówi: Nu, mucha, idzi. Mucha idzie, choć z trudem. Wyrywał kolejne pary nóg i gdy usunšł wszystkie mówišc: Nu, mucha, idzi, mucha już nie poszła. Naukowiec zaœ zapisał: Po wyrwaniu wszystkich odnóży mucha ogłuchła.

Brak analogii z wczeœniej poruszonym tematem? Nic bardziej mylnego!

Wyuczenie się zawodu, porównywane niekiedy do zdobycia rzemiosła, to nie jest wyłšcznie efekt wiedzy zdobywanej na wykładach czy podczas teoretycznego rozwišzywania pseudopraktycznych kazusów, za którymi nie stoi żywy człowiek. Nauka bycia adwokatem to coœ więcej.

To obserwowanie sali sšdowej – poczštkowo z perspektywy publicznoœci, póŸniej z pierwszych prób reprezentowania mocodawcy. To także praktyki polegajšce na pisaniu uzasadnień do orzeczeń, które być może nie wydajš się jednoznaczne dla strony, lecz sš nader spójne z literš prawa i jego duchem. To zdobywanie wiedzy o tym, co wypada, a co nie, z jakich powodów toga adwokacka jest strojem, na który warto czekać do zdanego egzaminu zawodowego, a nie fartuchem, w którym można udać się w przerwie rozprawy na papierosa czy do sšdowej toalety. Lata aplikacji to po prostu czas przyswajania praktycznej wiedzy, której charakter bliższy jest umiejętnoœciom chirurga operujšcego żywy organizm niŸli zapamiętywaniu magicznych formuł zawartych w przepisach bez wiedzy o tym, jak odnieœć je do sprawy konkretnego człowieka w całokształcie jego skomplikowanej nierzadko sytuacji.

Jeœli ustawodawca urzeczywistni pomysł wprowadzenia teoretycznej aplikacji uniwersyteckiej w miejsce praktycznej – adwokackiej, mucha najpewniej ogłuchnie.

Autorka jest adwokatem, redaktorem naczelnym „Pokoju adwokackiego" (www.pokojadwokacki.pl), członkiem NRA

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL